463/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 28.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
ZÁKON
z 3. decembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z. a zákona č. 318/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c), i) a m), § 9 ods. 5, § 17 ods. 1 písm. a), ods. 8 písm. a) a ods. 12, § 19 ods. 3 písm. h), § 22 ods. 1, 4, 11 a 12, § 24 ods. 1 a § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo 14“.
2.
V § 2 písm. p) sa slovo „len“ nahrádza slovom „predovšetkým“.
3.
V § 2 písm. r) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vzťah medzi stálymi prevádzkarňami daňovníkov, ktorí sú vzájomne prepojení podľa písmena n) a vzájomný vzťah medzi týmito stálymi prevádzkarňami a týmito daňovníkmi“.
5.
V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania1) vrátane, suma vo výške 1 % v
1.
prvom roku zo vstupnej ceny (§ 25) motorového vozidla zamestnávateľa, poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely za každý aj začatý kalendárny mesiac; ak ide o prenajaté motorové vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, a to aj ak dôjde k následnej kúpe prenajatého motorového vozidla, pričom ak vo vstupnej cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty,6) na účely tohto ustanovenia sa o túto daň vstupná cena zvýši,
2.
nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla podľa prvého bodu každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely, pričom na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa prvého bodu zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla vykonaného v týchto rokoch,“.
6.
V § 5 ods. 4 sa za slovo „príkazov“ vkladajú slová „alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť“.
7.
V § 6 ods. 9 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a o výdavky podľa § 19 ods. 2 písm. e) a p) za podmienok ustanovených v uvedených ustanoveniach“.
8.
V § 6 ods. 10 posledná veta znie: „Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu v rozsahu evidencie podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d).“.
9.
V § 6 odsek 11 znie:
„(11)
Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch uvedených v odsekoch 1 až 4 preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o
a)
príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)
b)
daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,33)
c)
hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku [§ 2 písm. m)],
d)
zásobách a pohľadávkach,
e)
záväzkoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
§ 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.“.
10.
V § 6 ods. 13 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 4“.
11.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 14 a 15.
Doterajšie odseky 16 a 17 sa označujú ako odseky 14 a 15.
12.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „vkladných knižkách“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „vrátane úrokov“.
13.
V § 7 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok.“.
14.
V § 7 ods. 4 sa slová „písm. c) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c), f) a h)“.
15.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) a e) zo zdrojov v zahraničí znížené o zaplatené vklady alebo poistné, pričom ak ide o dôchodok, rozdelia sa zaplatené vklady alebo poistné na obdobie poberania dôchodku; ak nie je obdobie poberania dôchodku dohodnuté, určí sa ako rozdiel medzi strednou dĺžkou života podľa údajov vyhlasovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vekom daňovníka v čase, keď dôchodok začne po prvý raz poberať.“.
16.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
kompenzačné platby podľa osobitného predpisu.37ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37ad znie:
„37ad)
§ 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.“.
17.
V § 8 ods. 10 sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „a z príjmov podľa odseku 1 písm. m)“.
18.
V § 9 ods. 2 písm. m) uvádzacej vete sa za slovom „výhru“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu;“.
19.
V § 15 písm. b) sa číslo „23“ nahrádza číslom „22“.
20.
V § 16 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, ak plynie od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a od stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou,“.
21.
V § 16 ods. 1 písm. e) piaty bod znie:
„5.
príjmy z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského práva v družstve so sídlom na území Slovenskej republiky, ak tieto príjmy plynú daňovníkovi podľa § 2 písm. t), príjmy z prevodu hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky, z prevodu majetkových práv registrovaných na území Slovenskej republiky a z prevodu cenných papierov emitovaných daňovníkmi so sídlom na území Slovenskej republiky okrem príjmov z prevodu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,“.
22.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve so sídlom na území Slovenskej republiky okrem takýchto príjmov plynúcich daňovníkovi podľa § 2 písm. t) uvedených v odseku 1 písm. e) piatom bode,
h)
z prevodu akcií, účastí alebo podielov na spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve, ak táto spoločnosť alebo toto družstvo vlastní nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky, ktorého účtovná hodnota vyplývajúca z účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie predchádzajúce prevodu je viac ako 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti alebo tohto družstva,
i)
z rozdielu medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území Slovenskej republiky započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku (§ 8 ods. 2) alebo hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve [§ 17b ods. 1 písm. b)].“.
23.
V § 16 ods. 2 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Za činnosť vykonávanú prostredníctvom stálej prevádzkarne sa považuje aj činnosť vykonávaná na území Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb daňovníkom alebo osobami pre neho pracujúcimi, ak doba výkonu tejto činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov.“.
24.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
25.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slovo „zvýši“ nahrádza slovom „upraví“.
26.
V § 17 ods. 2 písm. c) sa slovo „zníži“ nahrádza slovom „upraví“.
27.
V § 17 ods. 3 písm. h) a § 51a ods. 1, 2, 3 a 7 sa slová „ ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
28.
V § 17 ods. 5 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zvýšil daňovú stratu“.
29.
V § 17 ods. 7 prvá veta znie: „Základ dane alebo daňová strata daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, nemôže byť nižší alebo daňová strata nemôže byť vyššia, ako by bola dosiahnutá, keby ako nezávislá osoba vykonával rovnaké alebo podobné činnosti nezávisle od jej zriaďovateľa; základ dane alebo daňová strata sa zistí podľa § 17 až 29.“.
30.
V § 17 odsek 17 znie:
„(17)
Kurzové rozdiely vznikajúce v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zahrnujú do základu dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom o nich účtuje, ak sa nerozhodne zahrnovať ich do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu alebo odpisu pohľadávky, platbe alebo odpisu záväzku. V zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník rozhodne zahrnovať kurzové rozdiely do základu dane v súlade s účtovníctvom, je povinný zahrnúť do základu dane aj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovníctve nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Právny nástupca daňovníka zaniknutého zrušením bez likvidácie môže pokračovať v postupe nezahrnovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve do základu dane, ak právnym nástupcom je novozaložená obchodná spoločnosť alebo ak tento postup už uplatňoval aj daňovník, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zaniknutého zrušením bez likvidácie. Skutočnosti o osobitnom spôsobe zahrnovania a ukončenia zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane vyznačí daňovník v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie.“.
31.
V § 17 ods. 19 sa za slová „poplatky z omeškania“ vkladá čiarka a slová „paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,78a) kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného predpisu37ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a:
„78a)
§ 369c Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z.“.
32.
V § 17 odsek 24 znie:
„(24)
Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo
a)
k predčasnému ukončeniu finančného prenájmu a odovzdaniu predmetu nájmu prenajímateľovi, sa do základu dane zahrnuje zostatková cena (§ 25 ods. 3), pričom na stratu z dôvodu vrátenia (odkúpenia) predmetu nájmu prenajímateľovi sa neprihliada; u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11, sa zostatková cena predmetu nájmu zahrnie do výšky skutočne zaplatenej istiny zníženej o odpisy zahrnuté do základu dane,
b)
k predčasnému ukončeniu finančného prenájmu, okrem predčasného ukončenia nájomnej zmluvy z dôvodu uvedeného v písmene a), sa do základu dane zahrnuje zostatková cena (§ 25 ods. 3) do výšky podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g),
c)
ku kúpe veci obstaranej formou finančného prenájmu pred uplynutím minimálnej doby nájmu podľa § 2 písm. s), sa základ dane zvýši o kladný rozdiel už uplatnených odpisov podľa § 26 ods. 8 v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by daňovník uplatnil ako vlastník podľa § 27, pričom daňovník pokračuje v odpisovaní obstaraného majetku podľa § 27 ako v ďalších rokoch odpisovania,
d)
po skončení nájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3, sa základ dane zvýši o kladný rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy podľa § 27 alebo § 28, pričom o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.“.
33.
V § 17 odsek 27 znie:
„(27)
Daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu80a) a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa odseku 1 písm. b) a c) upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako
a)
360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
b)
720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,
c)
1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.“.
34.
V § 17 ods. 29 sa na konci pripája táto veta: „Daňovník môže takýto postup uplatniť len vtedy, ak za príslušné zdaňovacie obdobie nezaniklo právo na vyrubenie dane.34)“.
35.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 32 a 33, ktoré znejú:
„(32)
Ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený podľa odseku 27
a)
o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, dôjde k úhrade záväzku alebo jeho časti, základ dane sa zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom bol záväzok alebo jeho časť uhradený,
b)
dôjde k premlčaniu alebo zániku tohto záväzku, základ dane sa zníži o výšku zaúčtovaného výnosu v tom zdaňovacom období, v ktorom sa o výnose účtuje.
(33)
Súčasťou základu dane sú mzdy vrátane poistného a príspevkov pri konte pracovného času,80ab) ktoré sú vyplatené zamestnávateľom za zamestnanca pred vykonaním práce a účtované na účet nákladov budúcich období.1) Následné zúčtovanie nákladov budúcich období podľa osobitného predpisu1) v čase vykonania práce sa do základu dane nezahŕňa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80ab znie:
„80ab)
§ 87a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 18 ods. 1 prvá veta znie: „Na zistenie rozdielu podľa § 17 ods. 5 sa použije metóda podľa odseku 2 alebo odseku 3 alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 2 a 3.“ a vypúšťa sa druhá veta.
37.
V § 18 ods. 1 piatej vete sa slovo „žiaden“ nahrádza slovom „zásadný“.
38.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Daňovník môže písomne požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia128) o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy podľa odseku 2 alebo odseku 3, alebo inej metódy (ďalej len „rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia") najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa odsúhlasená metóda ocenenia bude uplatňovať. Prílohou k žiadosti je dokumentácia podľa odseku 1. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia, v ktorom správca dane vyhovie žiadosti daňovníka, sa vydáva najviac na päť zdaňovacích období. Na žiadosť daňovníka, podanú najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty uvedenej v rozhodnutí o odsúhlasení metódy ocenenia, správca dane môže vydať rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia najviac na päť ďalších zdaňovacích období, ak daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení metódy ocenenia nemožno podať odvolanie. O nevyhovení žiadosti daňovníka správca dane zašle daňovníkovi písomné oznámenie, pričom rozhodnutie sa nevydáva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 80d a 80e znejú:
„80d)
§ 53c ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 435/2013 Z. z.
80e)
§ 53c ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 435/2013 Z. z.“.
39.
V § 18 ods. 6 druhá a tretia veta znejú: „Správca dane alebo finančné riaditeľstvo je v odôvodnených prípadoch oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie podľa odseku 1. Daňovník je povinný predložiť dokumentáciu podľa odseku 1 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo finančného riaditeľstva.“.
40.
V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová „do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu,87)“ nahrádzajú prvým a druhým bodom, ktoré znejú:
„1.
do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu,87) alebo
2.
vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,“.
41.
V § 19 ods. 2 písm. i) druhom a treťom bode sa slová „331,94 eura“ nahrádzajú slovami „332 eur“.
42.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
výdavky zamestnávateľa na dopravu na miesto výkonu práce zamestnanca a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa; ak bola zamestnávateľovi na túto formu dopravy poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku, zamestnávateľ môže zahrnúť do výdavkov iba ich časť, o ktorú výdavky prevyšujú skutočne prijatú dotáciu, podporu alebo príspevok.“.
43.
V § 19 ods. 3 písm. k) treťom bode sa vypúšťajú slová „alebo ods. 14“.
44.
V § 19 ods. 3 písm. n) sa slová „66 387,84 eura“ nahrádzajú slovami „66 388 eur“.
45.
V § 20 ods. 9 písm. a) sa za slovo „zamestnanca,“ vkladajú slová „mzdu pri uplatňovaní konta pracovného času80ab) vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,“.
46.
V § 21 ods. 1 písm. h) sa slová „16,60 eura za jeden predmet“ nahrádzajú slovami „17 eur za jeden predmet, pričom za reklamné predmety sa nepovažujú darčekové reklamné poukážky“.
48.
V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „ Ak sa zvýši základ dane podľa § 17 ods. 24 písm. c), zostatková cena stanovená podľa prvej vety sa upraví o sumu takto vypočítaného zvýšenia základu dane.“.
49.
V § 30 ods. 1 sa slová „počas najviac siedmich“ nahrádzajú slovami „rovnomerne počas najviac štyroch“.
50.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije pri
a)
príjmoch
1.
priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý alebo
2.
kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý v cudzej mene alebo pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
3.
ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
4.
priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy,
b)
výdavkoch primerane postup uvedený v písmene a) v zdaňovacom období, v ktorom boli tieto výdavky vynaložené.“.
51.
V § 34 ods. 2 a 3 a § 42 ods. 1 a 2 sa slová „16 596,96 eura“ nahrádzajú slovami „16 600 eur“.
52.
V § 34 ods. 5 a § 42 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)“.
53.
V § 34 ods. 8 sa za slová „prenájom (§ 17 ods. 9)“ vkladá čiarka a slová „poberanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4)“ a časť vety za bodkočiarkou znie: „daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 4 oznámi túto skutočnosť správcovi dane.“.
54.
V § 36 ods. 6 sa za slovo „vyhlásenie“ vkladá čiarka a slová „ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle,“.
58.
V § 38 ods. 7 a § 40 ods. 5 sa slová „3,32 eura“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
59.
V § 38 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký postup sa použije, ak správca dane zistí, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevystavil a nedoručil v lehote ustanovenej v tomto zákone doklad uvedený v § 39 ods. 5 a 6.“.
60.
V § 39 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
61.
V § 39 ods. 5 uvádzacia veta znie: „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4, ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a doručiť zamestnancovi najneskôr do“ a vypúšťa sa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
62.
V § 39 odsek 6 znie:
„(6)
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 38 ods. 10) najneskôr do konca apríla roku, v ktorom zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie. Na žiadosť zamestnanca je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný do desiatich dní od doručenia žiadosti vystaviť doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní, a to o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu vyplývajúceho z tohto ročného zúčtovania. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vystavil doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní nebude po dátume vyplnenia tohto dokladu zrážať alebo vyplácať sumy daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu uvedené v tomto doklade.“.
65.
V § 39 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný podať prehľad a tento nepodal v lehote uvedenej v § 49 ods. 2 na podanie prehľadu, správca dane použije postup podľa osobitného predpisu,132a) ak zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, za tento kalendárny mesiac vznikla povinnosť odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo žiadal správcu dane o vyplatenie daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie.“.
66.
V § 39 ods. 14 sa na konci pripája táto veta: „Ak je v lehote na poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie podľa § 35 ods. 7 zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov v podanom prehľade, lehota na vrátenie rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie neplynie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov prehľadu.“.
67.
V § 40 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak nesprávne údaje v doklade podľa § 39 ods. 5 zistil zamestnanec alebo zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, opravný doklad vystaví zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil alebo v ktorom zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, na túto chybu zamestnanec upozornil.“.
68.
V § 42 ods. 2 sa slová „1 659,70 eura“ nahrádzajú slovami „2 500 eur“.
69.
V § 42 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“, v písmene a) sa slová „1 659,70 eura“ nahrádzajú slovami „2 500 eur“ a v písmene c) sa slová „odsekov 8 a 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
70.
V § 42 odsek 5 znie:
„(5)
Ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa odsekov 1 a 2.“.
71.
V § 42 ods. 9 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
72.
V § 42 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.
74.
V § 43 ods. 2 sa vypúšťa písmeno „c),“.
75.
V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
kompenzačné platby podľa osobitného predpisu,37ad)
n)
výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok plynúcich tejto fyzickej osobe.“.
77.
V § 43 ods. 13 a 15 sa na konci pripája táto veta: „Súčasne je platiteľ dane povinný v rovnakej lehote predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.
78.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Platiteľom dane z príjmov uvedených v odseku 3 písm. n) je obchodník s cennými papiermi, ktorý drží finančné nástroje a peňažné prostriedky klientov, z ktorých tieto príjmy plynú.“.
81.
V § 44 ods. 4 a 6 sa slovo „príjmu“ nahrádza slovom „dane“.
82.
V § 45 ods. 1 štvrtá veta znie: „Základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí sa na účely zápočtu dane rozumie základ dane vyčíslený z príjmov podľa § 5, § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 a základ dane vyčíslený podľa § 17 ods. 14.“ a posledná veta znie: „Ak sa podľa zmluvy uplatňuje metóda vyňatia príjmov, základom dane alebo daňovou stratou z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahraničí na účely vyňatia príjmov je základ dane vyčíslený z príjmov podľa § 5, § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 a základ dane alebo daňová strata vyčíslená podľa § 17 ods. 14.“.
83.
§ 46 znie:
㤠46
Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.“.
84.
Za § 46 sa vkladajú § 46a a § 46b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46a
Minimálna výška dane fyzickej osoby
Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6, postup podľa prvej a druhej vety použije, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
§ 46b
Daňová licencia právnickej osoby
(1)
Daňovou licenciou je minimálna daň, po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa odseku 2 alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.
(2)
Daňovú licenciu platí
daňovník, ktorý Daňová licencia
(v eur)
a) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom136bb) neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 480
b) k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným obratom136bb) neprevyšujúcim 500 000 eur, a to vo výške 960
c) za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat136bb) viac ako 500 000 eur, a to vo výške 2 880.
(3)
U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa osobitného predpisu,136bc) sa daňová licencia podľa odseku 2 znižuje na polovicu.
(4)
Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49.
(5)
Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.
(6)
Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie podľa odseku 1 a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.
(7)
Daňovú licenciu neplatí daňovník
a)
ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
b)
podľa § 12 ods. 3 a 4,
c)
ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,136bd)
d)
za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9.
(8)
Nárok na zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou zaniká
a)
ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa odseku 4,
b)
ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.
(9)
Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 42 vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je
a)
vyššia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte daňovej licencie podľa odseku 4 sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
b)
nižšia ako daňová licencia podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou bude možné započítať podľa odseku 5.
(10)
Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť daňovú licenciu, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 136bb až 136bd znejú:
„136bb)
§ 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z.
136bc)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 v znení neskorších predpisov.
136bd)
§ 55 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
85.
V § 47 ods. 1 prvej vete sa za slovo „dane,“ vkladajú slová „suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50),“.
86.
V § 47 ods. 2 sa slová „Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (§ 50), výpočet“ nahrádzajú slovom „Výpočet“.
87.
V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“ a na konci sa pripája táto veta: „Prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.“.
88.
V § 49 ods. 3 písm. b) sa za slovo „sú“ vkladá slovo „zdaniteľné“.
89.
V § 49 ods. 4 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol tento daňovník zároveň zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, rovnaký postup sa použije aj na podanie hlásenia a prehľadu.“.
90.
V § 49 odsek 7 znie:
„(7)
Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a nemá iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo nemá iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky, alebo nemá na území Slovenskej republiky organizačnú zložku,136ae) je povinný podať daňové priznanie alebo hlásenie najneskôr do troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň. Ak daňovník, ktorý zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky, má aj iné zdaniteľné príjmy, okrem príjmov, z ktorých vybraním dane zrážkou je splnená daňová povinnosť alebo má aj iné stále prevádzkarne umiestnené na území Slovenskej republiky, alebo má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku,136ae) je povinný podať daňové priznanie v lehote podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136ae znie:
„136ae)
§ 7 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.“.
91.
V § 49 ods. 8 prvej vete sa za slová „do konca“ vkladá slovo „tretieho“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Postup podľa prvej vety neuplatní daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou [§ 2 písm. e) tretí bod], ktorý má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku.136ae)“.
92.
V § 49 ods. 11 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.136af)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136af znie:
„136af)
§ 34 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.
93.
V § 49a sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.
94.
V § 50 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „59j)“ nahrádza odkazom „136f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136f znie:
„136f)
§ 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z. z.“.
95.
V § 50 odsek 2 znie:
„(2)
Podiel zaplatenej dane podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods. 1 a je najmenej
a)
3 eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba,
b)
8 eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba.“.
97.
V § 50 ods. 4 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
99.
V § 50 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak predložené vyhlásenie obsahuje aj iné nesprávne údaje, správca dane vyzve daňovníka na ich opravu, a ak nebudú nedostatky vo vyhlásení v lehote určenej vo výzve odstránené, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne.“.
100.
V § 50 ods. 13 sa slová „3 319,39 eura“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“ a za slová „podľa § 43“ sa vkladajú slová „a o uhradené náklady spojené s vedením tohto účtu“.
101.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Ministerstvo a správy finančnej kontroly vykonávajú vládny audit146ac) dodržiavania ustanovení tohto zákona o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 146ac znie:
„146ac)
§ 35a až 41c zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
102.
V § 52i ods. 1 sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.
103.
V § 52i ods. 2 sa slová „2014 až 31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „2015 až 31. decembra 2017“.
104.
V § 52i ods. 3 sa slová „2017 až 31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „2018 až 31. decembra 2020“.
105.
V § 52i ods. 4 sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.
106.
Za § 52z sa vkladá § 52za, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52za
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije po prvýkrát pri výpočte nepeňažného príjmu zamestnanca za január 2014. Ak bolo zamestnancovi v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach poskytnuté to isté motorové vozidlo zamestnávateľa na používanie na služobné účely a súkromné účely, nepeňažný príjem sa vypočíta zo zníženej vstupnej ceny podľa § 5 ods. 3 písm. a) druhého bodu v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)
Do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 v roku 2014 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(3)
Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vo vydanom potvrdení podľa § 39 ods. 5 neuviedol údaje podľa § 39 ods. 2 písm. i) v znení účinnom do 31. decembra 2013 za niektoré kalendárne mesiace roku 2013 alebo za celé zdaňovacie obdobie roku 2013, takéto potvrdenie sa bude v roku 2014 akceptovať pri vykonaní ročného zúčtovania alebo podaní daňového priznania za rok 2013 aj, ak tento zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, svojmu zamestnancovi vyplatil príjmy uvedené v mzdovom liste podľa § 39 ods. 2 písm. i) v znení účinnom do 31. decembra 2013.
(4)
Neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3.
(5)
Výnosy z hypotekárnych záložných listov153) podľa § 7 ods. 1 písm. h) v znení účinnom do 31. decembra 2013 prijaté fyzickou osobou od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013 sa v roku 2014 zdania daňou vyberanou zrážkou spôsobom ustanoveným v § 43 ods. 10 na základe písomnej dohody platiteľa dane s fyzickou osobou, ktorá je príjemcom takéhoto výnosu. Na postup platiteľa dane pri zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou sa primerane použijú ustanovenia § 43 ods. 1, 4, 11 a 12, pričom platiteľ dane je povinný daň vyberanú zrážkou odviesť správcovi dane najneskôr do 28. februára 2014. Ak v lehote do 15. februára 2014 neuzatvorí fyzická osoba, ktorá je príjemcom takéhoto výnosu, takúto písomnú dohodu s platiteľom dane, je povinná zahrnúť tento výnos do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 7.
(6)
Ustanovenie § 15 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014.
(7)
Ustanovenie § 46b v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014 okrem zdaňovacieho obdobia podľa odseku 8.
(8)
Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu podľa § 46b za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
(9)
Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2014 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí daňovú licenciu podľa § 46b za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s daňovou licenciou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 153 znie:
„153)
§ 14 až 17 zákona č. 530/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
109.
V prílohe č. 3 sa vypúšťajú slová „Belgicko“, „Guernsey“, „Ostrov Man (Isle of Man)“, „Britské panenské ostrovy (British Virgin Islands)“, „Ostrovy Turks a Caicos“ a slová „Holandské Antily“ sa nahrádzajú slovami „Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba“.
110.
V prílohe č. 4 sa slová „Holandské Antily“ nahrádzajú slovami „Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba“.
Čl. II
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak príjem prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, presiahne sumu 200 000 eur, pričom príjmom prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento účel považujú príjmy dosiahnuté z prijatých prostriedkov od fyzických osôb, právnických osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane, príjmy z verejných zbierok a dotácie; tým nie je dotknutá povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu. 6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ustanovenie § 34 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri overení účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014.“.
Čl. III
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Priebežná individuálna účtovná závierka podľa osobitného predpisu22ca) sa doručuje daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ca znie:
„22ca)
§ 14 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 688/2006 Z. z.“.
2.
V § 39j sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 1 až 10.
Čl. IV
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z. , zákona č. 38/2011 Z. z. a zákona č. 548/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 7c neustanovuje inak.“.
2.
V § 4 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „opravy chýb v poskytnutých údajoch ministerstvo akceptuje v termíne do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
3.
Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý znie:
㤠7c
(1)
V roku 2014 je výnos dane príjmom rozpočtov obcí vo výške 67 %.
(2)
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa odseku 1 prvýkrát v januári 2014.“.
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 9 písm. b) sa za slovami „(ďalej len „priemerná mesačná mzda“)“ vypúšťa čiarka a slová „ak v písmene c) nie je ustanovené inak“.
2.
V § 13 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).
3.
V § 16 ods. 8 písm. f) sa slová „zo 120-násobku“ nahrádzajú slovami „zo 60-násobku“.
4.
V § 20 ods. 6 prvej vete sa slová „do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend“ nahrádzajú slovami „do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy“.
5.
V § 24 písm. c) sa slová „písm. g), j), k), l) a r)“ nahrádzajú slovami „písm. c), g), j), k), l), m), r) a s)“.
6.
V § 38b ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „bez uplatnenia § 13 ods. 9 písm. c)“.
7.
§ 38e znie:
㤠38e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013.
(2)
Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. c) nepovažujú výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu,63) ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu22) za zdaňovacie obdobie roku 2013.
(3)
Pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa použije § 13 ods. 9 v znení účinnom od 1. januára 2014.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
„63)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I bodov 4, 47, 73, 76, 79, 80 a 107, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I poslednej vety v bode 38 (§ 18 ods. 4), ktorá nadobúda účinnosť 1. septembra 2014, a čl. I bodov 55 až 57, 63, 64, 96, 98 a 108, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.