435/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

435
ZÁKON
z 29. novembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 218/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 sa za slovo „pre“ vkladá slovo „zistenie,“ a na konci sa pripája táto veta: „Na právny úkon alebo inú skutočnosť rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada.“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „v prvom stupni“.
3.
V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenami ap) až as), ktoré znejú:
„ap) orgánom zodpovedným za poskytovanie, overovanie, kontrolu alebo vládny audit pomoci alebo podpory z fondov Európskej únie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov,19h)
ar) Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,19i)
as) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov.19j)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19h až 19j znejú:
„19h)
Napríklad zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 až 11 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
19i)
§ 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19j)
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z.“.
4.
V § 11 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
zverejnenie údajov o porušení povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2) ak sú tieto údaje zverejňované na webovom sídle finančného riaditeľstva alebo prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov prezidentom finančnej správy alebo ním poverenou osobou,
e)
oznámenie mena, priezviska a adresy fyzickej osoby alebo názvu a sídla právnickej osoby tomu, kto na účet tejto osoby vykonal platbu dane,
f)
sprístupnenie čísla účtu na webovom sídle finančného riaditeľstva, ktoré správca dane pridelil daňovému subjektu na platbu dane.“.
5.
V § 11 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Na účely podľa odseku 6 písm. a) až e) sa nevyžaduje pre zamestnancov uvedených v odseku 8 písomné poverenie.“.
6.
V § 16 ods. 3 sa slová „aj vtedy, ak zistí, že“ nahrádzajú slovami „do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistí, že“.
7.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Predvolaná osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie správcu dane. Neúčasť na úkone pri správe daní je možné ospravedlniť zo závažných dôvodov alebo v dôsledku iných okolností hodných osobitného zreteľa. Ak sa predvolaná osoba bez ospravedlnenia nedostaví ani po opakovanom predvolaní, môže správca dane požiadať o jej predvedenie. Správca dane, ktorým je colný úrad, môže takúto osobu predviesť sám.“.
8.
V § 24 ods. 4 sa slová „všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce“ nahrádzajú slovami „všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich“ a slová „ktoré nie sú“ sa nahrádzajú slovami „čo nie je“.
9.
V § 29 ods. 1 prvá veta znie: „Správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon.“.
10.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na finančné riaditeľstvo a ministerstvo.“.
11.
V § 37 ods. 4 poslednej vete sa slová „ktorej vec zabezpečil“ nahrádzajú slovami „od ktorej prevzal vec, ktorú zabezpečil“.
12.
§ 52 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý je zverejnený v zozname podľa odseku 6, finančné riaditeľstvo vymaže z tohto zoznamu, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.
(8)
Finančné riaditeľstvo súčasne so zoznamom podľa odseku 6 zverejňuje aj zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty, v ktorom sa okrem údajov uvedených v odseku 6 uvedie dátum výmazu platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zoznamu podľa odseku 6, ak nastali skutočnosti podľa odseku 7.“.
14.
V § 54 ods. 1 sa nad slovom „súhlas“ umiestňuje odkaz 37b a vypúšťajú sa slová „podľa osobitného predpisu37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
„37b)
§ 105b, 115 a 117 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 55 odsek 11 znie:
„(11)
Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, ako by ju zaplatil daňový subjekt. Ten, kto platbu za daňový subjekt vykonal, môže požiadať o jej preúčtovanie. Správca dane preúčtuje túto platbu na účet, ktorý mu pridelil na platbu dane, do 30 dní od podania žiadosti vo výške, v akej ju eviduje ako daňový preplatok; o vybavení žiadosti správca dane informuje toho, kto žiadosť podal. Za deň platby sa v tomto prípade považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal.“.
16.
V § 55 ods. 12 písm. e) sa za slová „§ 79 ods. 7“ vkladajú slová „a 8“.
17.
V § 57 ods. 10 prvej vete sa slová „splatný celý daňový nedoplatok dňom nasledujúcim po dni“ nahrádzajú slovami „splatnou celá suma neuhradenej dane dňom pôvodnej“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Správca dane zo sumy neuhradenej dane vyrubí úrok z omeškania podľa § 156.“.
18.
V § 60 ods. 6 sa slová „rozhodnúť o námietke zaujatosti“ nahrádzajú slovami „rozhodnúť o vylúčení zamestnanca“.
19.
V § 62 ods. 1 písm. g) sa slová „vo veci začal konať súd“ nahrádzajú slovami „začalo konanie na súde“.
20.
V § 64 ods. 2 písm. a) v časti vety pred bodkočiarkou sa slová „správca dane“ nahrádzajú slovom „orgán“.
21.
V § 67 ods. 2 písm. a) piaty bod znie:
„5.
miesto podnikania, ak sa líši od miesta trvalého pobytu,“.
22.
V § 67 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa siedmy bod.
Doterajšie body 8 až 11 sa označujú ako body 7 až 10.
23.
V § 67 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa piaty bod.
Doterajšie body 6 až 10 sa označujú ako body 5 až 9.
24.
V § 67 ods. 2 písm. b) siedmy bod znie:
7. štatutárny orgán alebo osoby, ktoré sú okrem štatutárneho orgánu oprávnené za ňu konať, ak také údaje nie sú uvedené v obchodnom registri.“.
25.
V § 67 ods. 9 sa vypúšťajú slová „okrem odseku 2 písm. a) siedmeho bodu a písm. b) piateho bodu“.
26.
V § 68 ods. 6 sa slová „po vykonaní daňovej kontroly v rozhodnutí“ nahrádzajú slovami „v rozhodnutí vydanom vo vyrubovacom konaní“.
27.
V § 77 odsek 7 znie:
„(7)
Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenia nároku podľa osobitných predpisov.1)“.
28.
V § 79 ods. 2 a 3 sa suma „tri eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.
29.
V § 152 ods. 7 sa suma „2 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.
30.
V § 155 ods. 10 a § 156 ods. 6 písm. b) sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „5 eur“.
31.
V § 160 ods. 5 sa za slová „finančné riaditeľstvo“ vkladajú slová „a Kriminálny úrad finančnej správy“.
32.
Za § 165b sa vkladá § 165c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Ustanovenie § 52 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije aj na platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí splnili podmienky na výmaz zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty podľa § 52 ods. 6 pred 1. januárom 2014.
(2)
Ustanovenie § 55 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použije na platby vykonané po 31. decembri 2013.
(3)
Ustanovenia § 155 ods. 10 a § 156 ods. 6 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú na uloženie sankcie, ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie sankcie nastala po 31. decembri 2013. “.
33.
V nadpise prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 47h sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.
Čl. III
Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 3 a 5, § 10 ods. 4 a § 12 ods. 5 sa slová „na odvodoch“ nahrádzajú slovami „zo zúčtovania odvodov“.
2.
V § 11 sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2016“.
Čl. IV
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa dopĺňa takto:
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu na účely cenovej regulácie, vecnej regulácie a splnenia podmienok podpory podľa osobitného predpisu.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„“.
17a)
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 12 a 14 až 33, čl. III bodu 1 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodu 13, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.