383/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 30.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
ZÁKON
z 23. októbra 2013
o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí.
(2)
Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.
(3)
Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o
a)
súčasne narodené tri deti alebo súčasne narodených viac detí, alebo
b)
v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je
a)
matka dieťaťa,
b)
otec dieťaťa, ak
1.
matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie,1) alebo
2.
dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe rozhodnutia súdu.
(2)
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí je
a)
rodič detí alebo
b)
fyzická osoba, ktorá prevzala deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.
(3)
Starostlivosť nahrádzajúca starostlivosť rodičov na účely tohto zákona je
a)
náhradná starostlivosť,2)
b)
poručníctvo,3) ak sa poručník o dieťa osobne stará,
c)
predosvojiteľská starostlivosť,4)
d)
zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia,5)
e)
súdom uložená ochranná výchova dieťaťa.6)
(4)
Bydlisko na účely tohto zákona je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVOK NA VIAC SÚČASNE NARODENÝCH DETÍ
§ 3
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa
(1)
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo.
(2)
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa na to isté dieťa vzniká len raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.
(3)
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1, ak
a)
pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,7)
b)
pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa súhlasila s osvojením dieťaťa,
c)
dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
d)
najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
e)
dieťa sa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a príslušná inštitúcia štátu, v ktorom sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa alebo inú dávku toho istého druhu alebo
f)
je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa.8)
(4)
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a), ak
a)
od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine; za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo
b)
po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
§ 4
Suma príspevku pri narodení dieťaťa
(1)
Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
a)
829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
b)
151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.
(2)
Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.
§ 5
Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 2 má nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí, ak
a)
najmenej tri z detí podľa § 1 ods. 3 sú vo veku najviac 15 rokov; u detí podľa § 1 ods. 3 písm. b) sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí,
b)
riadne sa stará o deti podľa § 1 ods. 3 a
c)
trvalý pobyt a bydlisko tejto oprávnenej osoby a detí podľa § 1 ods. 3 je na území Slovenskej republiky.
(2)
Riadna starostlivosť o dieťa podľa odseku 1 písm. b) je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, najmä zabezpečenie primeranej výživy dieťaťa, hygieny dieťaťa, výchovy dieťaťa, vzdelávania dieťaťa a zdravotnej starostlivosti o dieťa.
(3)
Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká na každé dieťa podľa § 1 ods. 3 v kalendárnom roku len raz.
(4)
Ak podmienky nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí spĺňa viac oprávnených osôb, nárok na výplatu príspevku na viac súčasne narodených detí má len jedna z nich určená podľa ich dohody, inak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí ako prvá.
§ 6
Suma príspevku na viac súčasne narodených detí
Suma príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 eura.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 7
Vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a na nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí.
(2)
Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa a nárok na výplatu príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a na vznik nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.
§ 8
Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa a nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené,
c)
adresa trvalého pobytu.
(2)
Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu,9) oprávnená osoba priloží k žiadosti o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa úradný preklad rodného listu tohto dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dôkazu o jeho narodení do slovenského jazyka; úradný preklad z českého jazyka do slovenského jazyka sa nevyžaduje.
(3)
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí v každom kalendárnom roku ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom a mesiacom dátumu narodenia detí; prvýkrát si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí pri dovŕšení jedného roku veku detí podľa § 1 ods. 3 písm. a) alebo pri dovŕšení jedného roku veku mladších detí podľa § 1 ods. 3 písm. b).
§ 9
Výplata príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
(1)
Úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí oprávnenej osobe najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala žiadosť o ich priznanie a preukázala splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.
(2)
Ak oprávnená osoba požiada o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa a preukáže splnenie podmienok nároku na tento príspevok pred uplynutím 28 dní od narodenia dieťaťa, úrad môže vyplatiť oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa v sume podľa § 4 ods. 1 písm. b) a rozdiel do sumy podľa § 4 ods. 1 písm. a) a § 4 ods. 2 doplatí po uplynutí 28 dní života dieťaťa.
(3)
Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí osobitnému príjemcovi, ak
a)
sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa a o účelnom použití príspevku na viac súčasne narodených detí,
b)
v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a o nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo
c)
oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi sa poskytujú osobitnému príjemcovi.
(4)
Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad.
(5)
Osobitný príjemca zabezpečí účelné použitie príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.
(6)
Osobitný príjemca na účel výkonu svojej funkcie môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
(7)
Ak oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí určí úrad.
(8)
Úrad vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí oprávnenej osobe v hotovosti na adresu určenú oprávnenou osobou na území Slovenskej republiky alebo na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.10)
(9)
Ak úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, doplatí rozdiel príspevku pri narodení dieťaťa do súm ustanovených v § 4 a rozdiel príspevku na viac súčasne narodených detí do sumy ustanovenej v § 6. Nárok na výplatu podľa prvej vety zaniká uplynutím jedného roka odo dňa výplaty príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí v nižšej sume.
(10)
Ak oprávnená osoba spôsobila, že úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí neprávom, úrad rozhodne, že je povinná vrátiť príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok pre viac súčasne narodených detí alebo ich časť. Nárok na vrátenie príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo ich časti vyplatených neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku pre viac súčasne narodených detí.
§ 10
Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí
(1)
Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.
(2)
Nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí zaniká uplynutím šiestich mesiacov od vzniku nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.
§ 11
Pôsobnosť úradu
(1)
Úrad
a)
rozhoduje o
1.
príspevku pri narodení dieťaťa a o príspevku na viac súčasne narodených detí,
2.
určení osobitného príjemcu,
3.
povinnosti oprávnenej osoby vrátiť príspevok pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí,
b)
vypláca príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí,
c)
zisťuje bydlisko oprávnenej osoby a dieťaťa.
(2)
Úrad na účely rozhodovania o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
§ 12
Konanie
Na konanie vo veciach príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 62 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní, ak v § 8 ods. 1 nie je ustanovené inak.
§ 13
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, a oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a splnenie podmienok nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
§ 14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné spolupracovať s úradom a bezplatne poskytovať informácie potrebné na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.
§ 15
Úprava súm príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Sumu príspevku pri narodení dieťaťa podľa § 4 a sumu príspevku na viac súčasne narodených detí podľa § 6 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak sa dieťa narodilo pred 1. januárom 2014, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a podmienky nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa posudzujú a ich suma sa určuje aj po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.
(2)
Ak nárok na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, vznikol pred 1. januárom 2014, podmienky nároku na tento príspevok sa posudzujú a jeho suma sa určuje aj po 31. decembri 2013 podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 676/2006 Z. z., zákona č. 592/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 5; Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011), zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov spracúvaných na analytické účely a štatistické účely v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Ústredie a úrad poskytujú ministerstvu osobné údaje, ktoré spracúvajú podľa osobitných predpisov4) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov podľa prvej vety.
(2)
Ústredie a úrad si poskytujú osobné údaje spracúvané podľa osobitných predpisov4) na účel plnenia úloh v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, na analytické účely a štatistické účely v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Osobné údaje získané kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií podľa osobitných predpisov4) sú ústredie a úrad oprávnené poskytovať si v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov;4) to neplatí pri poskytovaní osobných údajov ministerstvu podľa odseku 1.“.
Čl. III
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „alebo“.
2.
V § 1 ods. 2 písm. e) sa slová „bol súdu podaný návrh na začatie konania“ nahrádzajú slovami „súd koná“.
3.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti,6a) alebo
g)
zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení predbežného opatrenia,6) ak súd koná o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 103 zákona č. 36/2005 Z. z.“.
4.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti má aj dieťa,
a)
ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až g) a pri zverení do náhradnej starostlivosti je mladšie ako šesť mesiacov,
b)
ktorého náhradný rodič sa začal o neho osobne starať a
c)
na ktoré nebol poskytnutý príspevok pri narodení dieťaťa podľa osobitného predpisu.6b)“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti na to isté dieťa a tej istej oprávnenej osobe vzniká iba raz; to platí aj vtedy, ak dieťa je zverené do spoločnej starostlivosti manželov a jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti bol poskytnutý manželovi oprávnenej osoby.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
6.
V § 3 odsek 6 znie:
„(6)
Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je 500 eur.“.
7.
V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „nezaopatrené dieťa7) zverené do náhradnej starostlivosti“ vkladajú slová „podľa § 1 ods. 2 písm. a) až e)“.
8.
V § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa za slová „§ 1 ods. 2“ vkladajú slová „písm. a) až e)“.
9.
V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ na účely rozhodovania o príspevku môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.“.
10.
V § 15 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ od oprávnenej osoby nežiada preukazovanie skutočností, ktoré sú mu známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“.
11.
V § 18 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 6“.
12.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti pred 1. januárom 2014, podmienky nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti sa posudzujú podľa zákona účinného do 31. decembra 2013.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 490/2001 Z. z.
2)
§ 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 12 ods. 1 a 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.