381/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 288/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Spotrebiteľským balením cigariet sa rozumie najmenšie balenie cigariet určené na konečnú spotrebu. Spotrebiteľským balením tabaku, cigár alebo cigariek sa rozumie balenie tabaku, cigár alebo cigariek určené na konečnú spotrebu. Spotrebiteľské balenie tabaku na konečnú spotrebu obsahuje najmenej 20 g tabaku, pričom hmotnosť väčšieho spotrebiteľského balenia tabaku je vždy násobok desiatich gramov. Spotrebiteľské balenie cigariek obsahuje najmenej päť kusov cigariek.“.
2.
V § 6 ods. 5 sa slovo „cigariet“ nahrádza slovami „tabakových výrobkov“.
3.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Označovanie tabakových výrobkov kontrolnou známkou
(1)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, ktorá spĺňa náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo, ktorým je jedinečné poradové číslo vytvorené z alfanumerických znakov neopakovateľných najmenej po dobu piatich rokov. Zloženie identifikačného čísla určí finančné riaditeľstvo.
(2)
Tabakové výrobky možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak sú označené kontrolnou známkou, ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak.
(3)
Odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek, alebo spotrebiteľského balenia cigariet (ďalej len „spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov“) je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov, ktorý chce uvádzať tabakové výrobky do daňového voľného obehu na daňovom území (§ 9a).
(4)
Označovať spotrebiteľské balenie tabaku kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik, ktorý tento tabak vyrobil, alebo prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je sklad tabakových výrobkov alebo dovozca tabakových výrobkov (§ 9a). Označovať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) alebo oprávnený príjemca. Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek musí byť vždy uvedený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane a množstvo tabaku v gramoch alebo množstvo cigariek v kusoch. Spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.
(5)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek, ak prijal spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu, pričom je povinný označiť ho kontrolnou známkou najneskôr jeden pracovný deň pred jeho predajom alebo iným výdajom na daňovom území inej osobe. Odberateľ kontrolnej známky, ktorým je oprávnený príjemca, je povinný najneskôr pred prvým odberom kontrolných známok oznámiť colnému úradu miesto prijatia, ktoré je totožné s miestom, kde bude spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označovať kontrolnou známkou.
(6)
Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý ich vyrobil. Na kontrolnej známke určenej na označovanie cigariet musí byť vždy uvedená cena cigariet, znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžka cigariet. Spotrebiteľské balenie cigariet možno predať na konečnú spotrebu len za cenu, ktorá je uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet.
(7)
Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, množstvu tabakového výrobku v kusoch, ak ide o spotrebiteľské balenie cigariek, alebo v gramoch, ak ide o spotrebiteľské balenie tabaku, a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(8)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(9)
Iné usporiadanie grafických prvkov a údajov na kontrolnej známke, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14, môže odsúhlasiť finančné riaditeľstvo po dohode s tlačiarňou na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov na časť určenú na otvorenie tak, aby sa tabakové výrobky nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, pričom pri spotrebiteľskom balení cigariet musí pri otvorení ostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedená cena cigariet. Na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov možno mať len jedno miesto určené na otvorenie. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej viditeľného poškodenia alebo poškodenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ak sa na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov použije aj priehľadný obal, kontrolná známka sa nalepí pod tento obal. Spotrebiteľské balenie cigariet môže obsahovať aj alfanumerický znak aplikovaný podnikom, ktorý vyrába cigarety.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca tabakových výrobkov (§ 9a) sú povinní na účely zistenia váženej priemernej ceny cigariet oznámiť finančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(11)
Ak odseky 5 a 12 neustanovujú inak, za neoznačené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona považuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, ktoré je označené poškodenou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14 alebo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 14.
(12)
Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet, 25 kusov cigariek, 10 kusov cigár alebo 50 g tabaku,
d)
dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov cigariet, 100 kusov cigariek, 50 kusov cigár alebo 250 gramov tabaku na osobu, ak cestujúci cestuje leteckou dopravou, alebo 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, 10 kusov cigár alebo 50 gramov tabaku na osobu, ak cestujúci cestuje inak ako leteckou dopravou,
e)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
f)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
g)
vyvážané na územie tretích štátov v pozastavení dane,
h)
dodávané do iných členských štátov v pozastavení dane,
i)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
j)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
k)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
l)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
m)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32),
n)
vrátené späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov na daňovom území,
o)
na cigary predávané z otvoreného spotrebiteľského balenia cigár, ktoré je označené kontrolnou známkou.
(13)
Pri predaji cigár na konečnú spotrebu je povolený kusový predaj; kusový predaj cigár je možný len z otvoreného spotrebiteľského balenia, ktoré je označené kontrolnou známkou.
(14)
Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, jej rozmer a cenu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
4.
Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9a
Evidencia dovozcov tabakových výrobkov
(1)
Dovozca tabakových výrobkov, ktorým sa rozumie osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a predpokladané celkové ročné množstvo dovážaného tabaku v kilogramoch a cigár, cigariek alebo cigariet v kusoch.
(2)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný pred odberom kontrolných známok zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň, ak bolo spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov prepustené do voľného obehu,2aa) ak sa colný úrad s dovozcom tabakových výrobkov nedohodne inak; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. m) sa nepoužije.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov a vydá mu potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu podmienok podľa odseku 3 najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov alebo vydá nové potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov.
(7)
Colný úrad vyradí dovozcu tabakových výrobkov z evidencie dovozcov tabakových výrobkov, ak
a)
neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia tabakového výrobku v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaradenia do evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
b)
požiada o vyradenie z evidencie dovozcov tabakových výrobkov,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 3.
§ 9b
Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami
(1)
Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.8aa) Tlač kontrolných známok v Mincovni Kremnica, štátny podnik, je vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej s ministerstvom. Tlač kontrolných známok vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej medzi ministerstvom a tlačiarňou je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.8ab) Zmluva o tlači kontrolných známok musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,8ab) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu o tlači kontrolných známok zverejňuje ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.8ac)
(2)
Cena kontrolnej známky zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne v súlade s osobitným predpisom.8ad) Cenu kontrolnej známky, ktorú určila komisia zriadená ministerstvom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 9 ods. 14. Komisia určuje cenu kontrolnej známky na základe súhlasu väčšiny členov komisie. Komisia má päť členov, ktorými sú dvaja zástupcovia reprezentatívnych združení podnikateľov, ktorých členovia uvádzajú tabakové výrobky do daňového voľného obehu a sú odberateľmi kontrolných známok, jeden zamestnanec finančného riaditeľstva, jeden zamestnanec tlačiarne a jeden zamestnanec ministerstva.
(3)
Finančné riaditeľstvo vykonáva daňový dozor nad nakladaním s kontrolnými známkami a ich likvidáciou v tlačiarni. Finančné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni pri nakladaní s kontrolnými známkami. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o predaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje predaj kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok v tlačiarni. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni od zamestnanca finančného riaditeľstva.
(4)
Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač kontrolných známok, počte vytlačených tlačových listov kontrolných známok, počte vytlačených kontrolných známok, množstve iného materiálu použitého na tlač kontrolných známok, množstve zničeného ceninového papiera pri tlači kontrolných známok, množstve zničených alebo poškodených kontrolných známok pri ich tlači, množstve kontrolných známok, ktoré tlačiareň uznala pri ich reklamácii zo strany finančného riaditeľstva a množstve vydaných kontrolných známok zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni.
(5)
Tlačiareň je povinná vyhotoviť námet kontrolnej známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a po odsúhlasení finančným riaditeľstvom vyhotoviť tlačovú podobu kontrolnej známky. Tlačiareň pred tlačou kontrolných známok predloží finančnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky. Vzorový výtlačok kontrolnej známky sa finančnému riaditeľstvu nepredkladá pri zmene ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, dĺžke cigariet a počte kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet. Vzorový výtlačok kontrolnej známky sa finančnému riaditeľstvu nepredkladá pri zmene počtu kusov cigariek v spotrebiteľskom balení cigariek, hmotnosti tabaku v spotrebiteľskom balení tabaku a znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane. Tlačiareň môže vyhotovovať kontrolné známky len na základe súhlasu finančného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky je vyhotovený v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Finančné riaditeľstvo oznámi tlačiarni počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok vyhotovených v súlade so schváleným vzorovým výtlačkom kontrolných známok; finančné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky colným úradom. Tlačiareň je povinná vyhotovovať kontrolné známky v súlade so vzorovým výtlačkom kontrolnej známky schváleným finančným riaditeľstvom a zodpovedá za bezchybnú tlač kontrolných známok. Tlačiareň je povinná zabezpečiť tlač kontrolných známok tak, aby mala dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok, a to najmenej v množstve priemerného mesačného objemu tlačových listov, ktoré použila na tlač kontrolných známok počas troch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo predpokladá vytlačiť počas troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(6)
Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle; žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok; identifikačné čísla na odoberaných kontrolných známkach sú postupne radené. Tlačiareň balí kontrolné známky do balíkov obsahujúcich 500 kusov kontrolných známok (ďalej len „balík“). Ak odberateľ kontrolných známok chce označovať spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek, colný úrad môže na žiadosť odberateľa kontrolných známok povoliť vydanie aj iného množstva kontrolných známok, ako je ustanovené v druhej vete; počet objednávaných kontrolných známok nesmie byť nižší ako 20 kusov alebo ich násobok, ktorých identifikačné čísla sú postupne radené. Na každom balíku je tlačiareň povinná uviesť označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku. Ak tlačiareň balí balíky do skupinového obalu alebo prepravného obalu, na každom skupinovom obale a prepravnom obale uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v každom balíku nachádzajúcom sa v skupinovom obale alebo prepravnom obale. Ak je odberateľom kontrolných známok dovozca tabakových výrobkov, v žiadosti o vydanie kontrolných známok uvedie počet objednaných kusov kontrolných známok najviac vo výške zábezpeky na daň zloženej podľa § 9a ods. 2; ustanovenie druhej a tretej vety týmto nie je dotknuté. Colný úrad bezodkladne elektronicky potvrdí odberateľovi kontrolných známok prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok a žiadosť o vydanie kontrolných známok zašle zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať, a číslo účtu finančného riaditeľstva, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.
(7)
Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Ak počet objednávaných kontrolných známok prevyšuje dvojnásobok priemerného počtu objednávaných kontrolných známok za posledných šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, lehota podľa prvej vety sa nepoužije a termín a spôsob prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok určí finančné riaditeľstvo po dohode s tlačiarňou a odberateľom kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu. Finančné riaditeľstvo poskytne tlačiarni údaje o počte odoberaných kontrolných známok. Tlačiareň zodpovedá za správnosť vyhotovenia kontrolných známok podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 9 ods. 14, úplnosť balíka kontrolných známok, správnosť identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na balíku kontrolných známok vrátane identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale, ak sú kontrolné známky balené do týchto obalov, a hmotnú zodpovednosť za kontrolné známky až do ich odovzdania odberateľovi kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, spolu s dokladom vyhotoveným finančným riaditeľstvom, najviac v množstve pripadajúcom na cenu kontrolných známok, ktorú odberateľ kontrolných známok zaplatil na účet finančného riaditeľstva. Po vydaní kontrolných známok zodpovedá za kontrolné známky odberateľ kontrolných známok.
(8)
Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí v dvoch vyhotoveniach, v ktorom uvedie počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni súčasne elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla.
(9)
Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ kontrolných známok, najneskôr tri pracovné dni pred predložením reklamovaných kontrolných známok zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni, elektronicky oznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok určených na reklamáciu protokol o reklamácii kontrolných známok v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, počet reklamovaných kontrolných známok a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok a tretie vyhotovenie odovzdá tlačiarni. Kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zničí tlačiareň na jej náklady pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni. Za kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni bezodplatne dodá odberateľovi kontrolných známok kontrolné známky v takom množstve, ktoré zodpovedá reklamovanému množstvu kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala. Za reklamované kontrolné známky nie je možné uplatniť peňažnú náhradu ani prípadnú náhradu vzniknutej škody. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala.
(10)
Dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu sú povinní dať si potvrdiť počet kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu colným úradom, a to v členení podľa
a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane a množstva tabaku v gramoch pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane a množstva cigariek v kusoch pri spotrebiteľskom balení cigariek,
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety pri spotrebiteľskom balení cigariet.
(11)
Pri dovoze tabakových výrobkov dovozca tabakových výrobkov a prevádzkovateľ daňového skladu v colnom vyhlásení uvedú počet kusov spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, a to v členení podľa
a)
znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane a množstva tabaku v gramoch pri spotrebiteľskom balení tabaku alebo znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane a množstva cigariek v kusoch pri spotrebiteľskom balení cigariek,
b)
ceny cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety pri spotrebiteľskom balení cigariet.
(12)
Colný úrad môže znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov, a to
a)
na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzťahuje na odberateľa kontrolných známok, ktorý je daňovo spoľahlivý podľa § 20 ods. 13 písm. b) a d) a dodržiava podmienky podľa § 9a ods. 3, § 19 ods. 4 alebo § 23 ods. 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
ak odberateľ kontrolných známok nevykonáva po dobu najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov činnosť, na ktorú je registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona,
c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek s rovnakým počtom kusov alebo hmotnosťou alebo spotrebiteľských balení cigariet označených kontrolnou známkou s rovnakou cenou, ktoré odberateľ kontrolných známok uviedol do daňového voľného obehu za obdobie šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie kontrolných známok,
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmena a) alebo písmena b).
(13)
Odberateľ kontrolných známok je povinný v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov oznamovať finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Z týchto údajov finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v balíku, v skupinovom obale alebo v prepravnom obale, ak sú balíky balené v skupinovom obale alebo v prepravnom obale podľa odseku 6,
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných číslach použitých kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov označených kontrolnou známkou,
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov kontrolnou známkou zverejňovaných finančným riaditeľstvom podľa druhej vety,
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať podľa druhej vety údaje oznamované odberateľom kontrolných známok.
(14)
Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej osobe okrem odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu zahraničnému výrobcovi tabakových výrobkov alebo prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte, ktorý ich použije na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, ktoré majú byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.
(15)
Ak sa bude spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označovať kontrolnou známkou mimo daňového územia, odberateľ kontrolných známok zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie kontrolných známok obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, ktorý predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu, identifikačné údaje zahraničného dodávateľa tabaku, cigár alebo cigariek, alebo cigariet, a ak predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek, aj adresu miesta, kde sa bude spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek označovať kontrolnou známkou; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu tabaku, cigár alebo cigariek, alebo cigariet, identifikačné údaje osoby zodpovednej za spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov uskladnené v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.
(16)
Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky vrátane kontrolných známok, ktoré boli nalepené na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nebolo možné uviesť do daňového voľného obehu, alebo kontrolné známky nepoužiteľné z iného dôvodu. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o ich zničení vyhotoví protokol o zničení v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok. Kontrolné známky, ktoré boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, nie je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu.
(17)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky, vrátane kontrolných známok, ktoré boli nalepené na spotrebiteľskom balení tabakových výrobkov, ktoré nebolo možné uviesť do daňového voľného obehu, nachádzajú mimo daňového územia, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky dopraviť na daňové územie. Kontrolné známky, ktoré boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov nie je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 16.
(18)
Ak odberateľ kontrolných známok prevzal kontrolné známky podľa odseku 7 a tieto kontrolné známky nepoužil na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov v lehote desiatich mesiacov odo dňa ich prevzatia, je povinný požiadať colný úrad o ich zničenie do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 16, ak sa colný úrad nedohodne s odberateľom kontrolných známok inak. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 9a ods. 2.
(19)
Ak odberateľovi kontrolných známok zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa tohto zákona, bol vyradený z evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9a ods. 7 alebo mu zanikla registrácia, je povinný preukázať použitie odobraných kontrolných známok a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti. Colný úrad zničí kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolných známok a použije alebo vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 9a ods. 2.
(20)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v členení podľa odberateľa kontrolných známok, počtu vydaných kontrolných známok a identifikačných čísel kontrolných známok, ktoré boli odberateľom kontrolných známok odobraté.
(21)
Odberateľ kontrolných známok je povinný samostatne v členení pre cigarety, cigary, cigarky a tabak viesť evidenciu kontrolných známok, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,
d)
počet poškodených kontrolných známok,
e)
počet zničených kontrolných známok,
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni,
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolnej známky v rámci reklamácie,
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca.
(22)
Odberateľ kontrolných známok preukáže použitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ak kontrolné známky
a)
použil na označenie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
b)
predložil zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odseku 9,
c)
odovzdal colnému úradu podľa odsekov 16 až 19,
d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov najviac v množstve 0,1 % vrátane, a to z množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov za kalendárny mesiac.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8aa až 8ad znejú:
„7)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8aa)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
8ab)
Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
8ac)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
8ad)
Rozhodnutie 2012/21/EÚ.“.
5.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Na daňovom území sa zakazuje predaj
a)
tabakových výrobkov neoznačených na spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou, ak tento zákon v § 9 ods. 12 neustanovuje inak,
b)
cigariet na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu inú, ako je uvedená na kontrolnej známke, alebo tabaku, cigár alebo cigariek na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu inú, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek,
c)
tabakových výrobkov z otvoreného spotrebiteľského balenia alebo mimo tohto balenia po kusoch, ak tento zákon v § 9 ods. 13 neustanovuje inak,
d)
cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,
e)
cigariet na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; osoba, ktorá uskutočňuje predaj na konečnú spotrebu, nesmie poskytnúť žiadnu zľavu z ceny cigariet, ani iné cenové zvýhodnenie, ktorého účelom je odbyt spotrebiteľských balení cigariet.“.
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.“.
7.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky zdanené podľa tohto zákona a sú vrátené z dôvodu ich zničenia alebo znehodnotenia; prevádzkovateľ daňového skladu k daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok,
b)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi tabakových výrobkov, ak majú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené alebo zničené pod dozorom colného úradu; k daňovému priznaniu oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov priloží úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľských balení tabaku, cigár alebo cigariek alebo spotrebiteľských balení cigariet.“.
8.
V § 14 ods. 3 sa slová „ktorých zdanenie“ nahrádzajú slovami „ak platba dane z týchto tabakových výrobkov bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane a ich zdanenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
§ 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.“.
9.
V § 17 ods. 3 sa slová „tabaku uvedeného“ nahrádzajú slovami „tabakových výrobkov uvedených“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“ a na konci poslednej vety sa pripájajú tieto slová: „z preukázateľne zdaneného tabakového výrobku, ktorým je tabak“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 15 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch.
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 212/2012 Z. z., ktorou sa upravujú tabakové výrobky.“.
11.
V § 19 ods. 1, § 23 ods. 1 a 12, § 24 ods. 1, § 29 ods. 2 písm. a), § 32 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 11, § 33 ods. 5 a § 33a ods. 3, 8 a 17 sa vypúšťa slovo „písomne“.
12.
V § 19 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
13.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až i).
14.
V § 19 ods. 4 písm. d) sa slová „daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „voči colnému úradu ani daňovému úradu nedoplatky na dani“ a slová „daňové nedoplatky“ sa nahrádzajú slovami „nedoplatky na dani“.
15.
V § 19 ods. 4 písm. e), § 23 ods. 4 písm. d) a § 24 ods. 4 písm. d) sa za slová „poistného“ vkladajú slová „a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.
16.
§ 19a vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu
(1)
Predmetom dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa osobitného predpisu;10) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s tabakovou surovinou v rámci podnikania považuje
a)
pestovanie rastliny druhu Nicotiana tabacum,
b)
sušenie, vyžilovanie alebo fermentovanie tabakovej suroviny,
c)
príjem, skladovanie alebo výdaj tabakovej suroviny, ak nejde o činnosť vykonávanú podľa písmena a) alebo písmena b),
d)
dodanie tabakovej suroviny na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti.11)
(3)
Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na tabakovú surovinu je 71,11 eura/kg. Tabakovú surovinu nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na množstvo predávanej tabakovej suroviny na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabakovej suroviny.
(4)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania tabakovej suroviny konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
prevzatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu alebo z územia tretích štátov na daňovom území, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a).
(5)
Platiteľom dane je osoba, ktorá
a)
dodáva tabakovú surovinu konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
prijíma (odoberá) tabakovú surovinu na daňovom území z územia iného členského štátu alebo z územia tretích štátov na daňovom území, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a).
(6)
Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(7)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.
(8)
Povinnosť podľa odseku 7 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 19.
(9)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania, vydávania alebo predaja tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa tabakovej suroviny okrem konečného spotrebiteľa.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(11)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(12)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu tabakovej suroviny
a)
prijatej na daňovom území,
b)
prijatej z iného členského štátu,
c)
dodanej na daňovom území,
d)
dodanej do iného členského štátu,
e)
dovezenej z tretích štátov,
f)
vyvezenej z daňového územia,
g)
podľa stavu zásob tabakovej suroviny k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(13)
Zápisy v evidencii podľa odseku 12 je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti uvedenej v odseku 12.
(14)
Povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniká dňom
a)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
úmrtia držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
odňatia povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
e)
výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(15)
Colný úrad povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou odníme, ak držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
c)
požiada o odňatie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.
(16)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný
a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, odseku 9 písm. b) až d) a odseku 10 do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny.
(17)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, môže zásoby tabakovej suroviny predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19 len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva tabakovú surovinu.
(18)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tejto tabakovej suroviny na daňovom území z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov alebo vývozom do tretích štátov oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje tabakovú surovinu,
e)
miesto dodania tabakovej suroviny.“.
17.
V § 20 ods. 13 písmeno c) znie:
„c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.“.
18.
V § 20 ods. 14 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
19.
V § 20 ods. 14 písmeno b) znie:
„b)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa § 19 ods. 4 písm. e) až g).“.
20.
V § 20 ods. 16 písm. a) druhý bod znie:
„2.
na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)“.
21.
V § 23 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane“ vkladajú slová „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a v písmene a) sa vypúšťajú slová „identifikačné údaje žiadateľa a“.
22.
V § 23 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne alebo elektronicky“.
23.
V § 23 ods. 13 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a)“.
24.
V § 24 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „v pozastavení dane“ vkladajú slová „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a vypúšťajú sa písmená a) a d).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
25.
V § 29 ods. 9 sa vypúšťa slovo „písomné“.
26.
V § 33b sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
27.
V § 39 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vyzvať odberateľa kontrolných známok na predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.“.
28.
V § 40 ods. 1 sa slová „obchodníkov s tabakovou surovinou“ nahrádzajú slovami „držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou“.
29.
V § 40 ods. 2 písm. e) sa slová „registračné odberné“ nahrádzajú slovom „evidenčné“.
30.
V § 40 ods. 2 písm. i) sa slová „obchodníka s tabakovou surovinou“ nahrádzajú slovami „držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou“.
31.
V § 40 ods. 4 sa slová „ods. 26“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
32.
V § 41 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo „cigariet“ nahrádza slovami „tabakových výrobkov“.
33.
V § 41 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
poruší povinnosť uvedenú v § 9b ods. 13, 14, 17, 18 a 19 alebo neoznámi údaje v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 9b ods. 13,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok podľa tohto zákona,“.
34.
V § 41 ods. 1 písm. m) sa za slová „zábezpeku na daň“ vkladajú slová „alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky“.
35.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov presiahne 0,1 % za kalendárny mesiac.“.
36.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. n) vo výške 1,80 eur za každú kontrolnú známku, najmenej však 500 eur.“.
37.
V § 41a ods. 1 písm. a) a b) sa slovo „cigariet“ nahrádza slovami „tabakových výrobkov“.
38.
V § 42 ods. 3 sa slová „§ 19a“ nahrádzajú slovami „§ 9a a 19a“.
39.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov25e) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu25e) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(5)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 23 ods. 15, 16 a ods. 17 písm. a) a d), § 24 ods. 6 a § 33 ods. 11 nemožno podať odvolanie.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19a ods. 15, § 20 ods. 12, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 26 ods. 10 a § 32 ods. 8 a 10 nemá odkladný účinok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25e znie:
„25e)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.“.
40.
Za § 44l sa vkladajú § 44m až 44o, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠44m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 19, 23 alebo § 24 predpisu účinného do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(2)
Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 spotrebiteľské balenie tabaku nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku.
§ 44n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)
Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014 zaniká k 1. marcu 2014.
(2)
Osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať údaje a prílohu podľa § 19a ods. 9 a 10 predpisu účinného od 1. marca 2014.
(3)
Obchodník s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014, je povinný do 15. marca 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob tabakovej suroviny na sklade k 1. marcu 2014.
§ 44o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2014
(1)
Podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné postupovať do 31. decembra 2014.
(2)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014.
(3)
Tlačiareň podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je povinná
a)
do 31. januára 2015 vykonať za účasti Colného úradu Bratislava inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu,8)
b)
do 15. februára 2015 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym súpisom.8)
(4)
Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 3 písm. b) zničí na náklady tlačiarne podľa odseku 3 a o ich zničení vyhotoví protokol o zničení v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie protokolu o zničení si ponechá Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(5)
Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014 nevzťahuje povinnosť mať dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok podľa § 9b ods. 5 predpisu účinného od 1. októbra 2014.
(6)
Registračné odberné číslo pridelené osobe podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 31. augustu 2015.
(7)
Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné najneskôr do 31. marca 2015.
(8)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. júna 2015.
(9)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014, vykoná s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia týchto kontrolných známok do 31. júla 2015. Nepoužité kontrolné známky odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu pri zúčtovaní odberu a použitia kontrolných známok, ktorý ich zničí na náklady odberateľa kontrolných známok. Zúčtovanie kontrolných známok sa vykoná podľa § 9 ods. 24 a 25 predpisu účinného do 30. septembra 2014. Colný úrad o zničení kontrolných známok vyhotoví protokol o zničení.
(10)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 možno predávať najneskôr do 31. augusta 2015. Po tomto dátume bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považované za neoznačené.
(11)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 10, ktoré nepredala do 31. augusta 2015, je povinná do 15. septembra 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(12)
Do 31. decembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) predpisu účinného od 1. októbra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. januára 2015 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“.
(13)
Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. októbra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b predpisu účinného od 1. októbra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je od 1. októbra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“. Spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu do 15. októbra 2014 a predávať najneskôr do 15. novembra 2014. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v tretej vete, ktoré nepredala do 15. novembra 2014, je povinná do 1. decembra 2014 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(14)
Spotrebiteľské balenie cigariek neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2015 a predávať najneskôr do 31. decembra 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2015, je povinná do 15. januára 2016 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariek zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(15)
Spotrebiteľské balenie cigár neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2016 a predávať najneskôr do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigár považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2016, je povinná do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigár zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(16)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. januára 2015 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek na sklade k 1. januáru 2015.
(17)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. októbra 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení tabaku na sklade k 1. októbru 2014.
(18)
Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2014 dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinná požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov na colnom úrade najneskôr do 31. augusta 2014. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a predpokladané ročné množstvo dovážaných spotrebiteľských balení tabakových výrobkov.
(19)
Žiadateľ podľa odseku 18 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(20)
Žiadateľ podľa odseku 18 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(21)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 19. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 19, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov a vydá mu potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(22)
Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov cigariet podľa § 9 ods. 10 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 31. marcu 2015.
(23)
Na odberateľa kontrolných známok, ktorý do 31. decembra 2014 postupuje podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014, sa uplatnia pokuty podľa § 40 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) predpisu účinného do 30. septembra 2014.“.
41.
Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý znie:
㤠45b
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 552/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o grafických prvkoch a údajoch.“.
42.
Slová „dovozca cigariet“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „dovozca tabakových výrobkov“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I bodov 16 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I bodov 1 až 5, 28, 29, 31 až 33, 35 až 38 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a čl. I bodov 7 a 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.