381/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2014 do 30.09.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 288/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.“.
8.
V § 14 ods. 3 sa slová „ktorých zdanenie“ nahrádzajú slovami „ak platba dane z týchto tabakových výrobkov bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane a ich zdanenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
§ 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.“.
9.
V § 17 ods. 3 sa slová „tabaku uvedeného“ nahrádzajú slovami „tabakových výrobkov uvedených“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“ a na konci poslednej vety sa pripájajú tieto slová: „z preukázateľne zdaneného tabakového výrobku, ktorým je tabak“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 15 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch.
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 212/2012 Z. z., ktorou sa upravujú tabakové výrobky.“.
11.
V § 19 ods. 1, § 23 ods. 1 a 12, § 24 ods. 1, § 29 ods. 2 písm. a), § 32 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 11, § 33 ods. 5 a § 33a ods. 3, 8 a 17 sa vypúšťa slovo „písomne“.
12.
V § 19 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
13.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až i).
14.
V § 19 ods. 4 písm. d) sa slová „daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „voči colnému úradu ani daňovému úradu nedoplatky na dani“ a slová „daňové nedoplatky“ sa nahrádzajú slovami „nedoplatky na dani“.
15.
V § 19 ods. 4 písm. e), § 23 ods. 4 písm. d) a § 24 ods. 4 písm. d) sa za slová „poistného“ vkladajú slová „a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.
16.
§ 19a vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Osobitné ustanovenia pre tabakovú surovinu
(1)
Predmetom dane je aj tabaková surovina, ktorou sa rozumie surovina podľa osobitného predpisu;10) týmto nie je dotknuté ustanovenie § 4.
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s tabakovou surovinou v rámci podnikania považuje
a)
pestovanie rastliny druhu Nicotiana tabacum,
b)
sušenie, vyžilovanie alebo fermentovanie tabakovej suroviny,
c)
príjem, skladovanie alebo výdaj tabakovej suroviny, ak nejde o činnosť vykonávanú podľa písmena a) alebo písmena b),
d)
dodanie tabakovej suroviny na daňovom území na konečnú spotrebu alebo inému prevádzkovateľovi živnosti.11)
(3)
Základom dane je množstvo tabakovej suroviny vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na tabakovú surovinu je 71,11 eura/kg. Tabakovú surovinu nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na množstvo predávanej tabakovej suroviny na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabakovej suroviny.
(4)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania tabakovej suroviny konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
prevzatia tabakovej suroviny z územia iného členského štátu alebo z územia tretích štátov na daňovom území, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a).
(5)
Platiteľom dane je osoba, ktorá
a)
dodáva tabakovú surovinu konečnému spotrebiteľovi tabakovej suroviny alebo inému prevádzkovateľovi živnosti11) okrem dodania tabakovej suroviny držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena b),
b)
prijíma (odoberá) tabakovú surovinu na daňovom území z územia iného členského štátu alebo z územia tretích štátov na daňovom území, ak daňová povinnosť nevzniká podľa písmena a).
(6)
Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(7)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.
(8)
Povinnosť podľa odseku 7 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 19.
(9)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania, vydávania alebo predaja tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa tabakovej suroviny okrem konečného spotrebiteľa.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(11)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou a zaradí ho do evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(12)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu tabakovej suroviny
a)
prijatej na daňovom území,
b)
prijatej z iného členského štátu,
c)
dodanej na daňovom území,
d)
dodanej do iného členského štátu,
e)
dovezenej z tretích štátov,
f)
vyvezenej z daňového územia,
g)
podľa stavu zásob tabakovej suroviny k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.
(13)
Zápisy v evidencii podľa odseku 12 je držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou povinný vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti uvedenej v odseku 12.
(14)
Povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniká dňom
a)
podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
úmrtia držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
odňatia povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou,
e)
výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(15)
Colný úrad povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou odníme, ak držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
c)
požiada o odňatie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou.
(16)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný
a)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku, odseku 9 písm. b) až d) a odseku 10 do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia tabakovej suroviny.
(17)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, môže zásoby tabakovej suroviny predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19 len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva tabakovú surovinu.
(18)
Držiteľ povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou je povinný najneskôr dva pracovné dni pred každým prijatím tejto tabakovej suroviny na daňovom území z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov alebo vývozom do tretích štátov oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny,
c)
identifikačné údaje dodávateľa alebo odberateľa tabakovej suroviny,
d)
identifikačné údaje osoby, ktorej predáva alebo od ktorej nakupuje tabakovú surovinu,
e)
miesto dodania tabakovej suroviny.“.
17.
V § 20 ods. 13 písmeno c) znie:
„c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.“.
18.
V § 20 ods. 14 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
19.
V § 20 ods. 14 písmeno b) znie:
„b)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa § 19 ods. 4 písm. e) až g).“.
20.
V § 20 ods. 16 písm. a) druhý bod znie:
„2.
na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)“.
21.
V § 23 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane“ vkladajú slová „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a v písmene a) sa vypúšťajú slová „identifikačné údaje žiadateľa a“.
22.
V § 23 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne alebo elektronicky“.
23.
V § 23 ods. 13 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a)“.
24.
V § 24 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „v pozastavení dane“ vkladajú slová „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a vypúšťajú sa písmená a) a d).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
25.
V § 29 ods. 9 sa vypúšťa slovo „písomné“.
26.
V § 33b sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
27.
V § 39 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vyzvať odberateľa kontrolných známok na predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.“.
30.
V § 40 ods. 2 písm. i) sa slová „obchodníka s tabakovou surovinou“ nahrádzajú slovami „držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou“.
34.
V § 41 ods. 1 písm. m) sa za slová „zábezpeku na daň“ vkladajú slová „alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky“.
39.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov25e) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu25e) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(5)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 23 ods. 15, 16 a ods. 17 písm. a) a d), § 24 ods. 6 a § 33 ods. 11 nemožno podať odvolanie.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19a ods. 15, § 20 ods. 12, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 26 ods. 10 a § 32 ods. 8 a 10 nemá odkladný účinok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25e znie:
„25e)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.“.
40.
Za § 44l sa vkladajú § 44m až 44o, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠44m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 19, 23 alebo § 24 predpisu účinného do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(2)
Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 spotrebiteľské balenie tabaku nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku.
§ 44n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)
Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014 zaniká k 1. marcu 2014.
(2)
Osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať údaje a prílohu podľa § 19a ods. 9 a 10 predpisu účinného od 1. marca 2014.
(3)
Obchodník s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014, je povinný do 15. marca 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob tabakovej suroviny na sklade k 1. marcu 2014.
§ 44o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2014
(1)
Podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné postupovať do 31. decembra 2014.
(2)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014.
(3)
Tlačiareň podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je povinná
a)
do 31. januára 2015 vykonať za účasti Colného úradu Bratislava inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu,8)
b)
do 15. februára 2015 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym súpisom.8)
(4)
Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 3 písm. b) zničí na náklady tlačiarne podľa odseku 3 a o ich zničení vyhotoví protokol o zničení v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie protokolu o zničení si ponechá Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(5)
Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014 nevzťahuje povinnosť mať dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok podľa § 9b ods. 5 predpisu účinného od 1. októbra 2014.
(6)
Registračné odberné číslo pridelené osobe podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 31. augustu 2015.
(7)
Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné najneskôr do 31. marca 2015.
(8)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. júna 2015.
(9)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014, vykoná s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia týchto kontrolných známok do 31. júla 2015. Nepoužité kontrolné známky odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu pri zúčtovaní odberu a použitia kontrolných známok, ktorý ich zničí na náklady odberateľa kontrolných známok. Zúčtovanie kontrolných známok sa vykoná podľa § 9 ods. 24 a 25 predpisu účinného do 30. septembra 2014. Colný úrad o zničení kontrolných známok vyhotoví protokol o zničení.
(10)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 možno predávať najneskôr do 31. augusta 2015. Po tomto dátume bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považované za neoznačené.
(11)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 10, ktoré nepredala do 31. augusta 2015, je povinná do 15. septembra 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(12)
Do 31. decembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) predpisu účinného od 1. októbra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. januára 2015 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“.
(13)
Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. októbra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b predpisu účinného od 1. októbra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je od 1. októbra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“. Spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu do 15. októbra 2014 a predávať najneskôr do 15. novembra 2014. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v tretej vete, ktoré nepredala do 15. novembra 2014, je povinná do 1. decembra 2014 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(14)
Spotrebiteľské balenie cigariek neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2015 a predávať najneskôr do 31. decembra 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2015, je povinná do 15. januára 2016 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariek zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(15)
Spotrebiteľské balenie cigár neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2016 a predávať najneskôr do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigár považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2016, je povinná do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigár zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(16)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. januára 2015 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek na sklade k 1. januáru 2015.
(17)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. októbra 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení tabaku na sklade k 1. októbru 2014.
(18)
Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2014 dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinná požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov na colnom úrade najneskôr do 31. augusta 2014. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a predpokladané ročné množstvo dovážaných spotrebiteľských balení tabakových výrobkov.
(19)
Žiadateľ podľa odseku 18 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(20)
Žiadateľ podľa odseku 18 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(21)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 19. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 19, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov a vydá mu potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(22)
Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov cigariet podľa § 9 ods. 10 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 31. marcu 2015.
(23)
Na odberateľa kontrolných známok, ktorý do 31. decembra 2014 postupuje podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014, sa uplatnia pokuty podľa § 40 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) predpisu účinného do 30. septembra 2014.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I bodov 16 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I bodov 1 až 5, 28, 29, 31 až 33, 35 až 38 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a čl. I bodov 7 a 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.