381/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 28.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 288/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.“.
8.
V § 14 ods. 3 sa slová „ktorých zdanenie“ nahrádzajú slovami „ak platba dane z týchto tabakových výrobkov bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane a ich zdanenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
§ 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 1 a 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.“.
9.
V § 17 ods. 3 sa slová „tabaku uvedeného“ nahrádzajú slovami „tabakových výrobkov uvedených“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“ a na konci poslednej vety sa pripájajú tieto slová: „z preukázateľne zdaneného tabakového výrobku, ktorým je tabak“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 15 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch.
§ 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 212/2012 Z. z., ktorou sa upravujú tabakové výrobky.“.
11.
V § 19 ods. 1, § 23 ods. 1 a 12, § 24 ods. 1, § 29 ods. 2 písm. a), § 32 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 11, § 33 ods. 5 a § 33a ods. 3, 8 a 17 sa vypúšťa slovo „písomne“.
12.
V § 19 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
13.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až i).
14.
V § 19 ods. 4 písm. d) sa slová „daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „voči colnému úradu ani daňovému úradu nedoplatky na dani“ a slová „daňové nedoplatky“ sa nahrádzajú slovami „nedoplatky na dani“.
15.
V § 19 ods. 4 písm. e), § 23 ods. 4 písm. d) a § 24 ods. 4 písm. d) sa za slová „poistného“ vkladajú slová „a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie“.
17.
V § 20 ods. 13 písmeno c) znie:
„c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.“.
18.
V § 20 ods. 14 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
19.
V § 20 ods. 14 písmeno b) znie:
„b)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa § 19 ods. 4 písm. e) až g).“.
20.
V § 20 ods. 16 písm. a) druhý bod znie:
„2.
na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)“.
21.
V § 23 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane“ vkladajú slová „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a v písmene a) sa vypúšťajú slová „identifikačné údaje žiadateľa a“.
22.
V § 23 ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne alebo elektronicky“.
23.
V § 23 ods. 13 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a)“.
24.
V § 24 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „v pozastavení dane“ vkladajú slová „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise25d)“ a vypúšťajú sa písmená a) a d).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
25.
V § 29 ods. 9 sa vypúšťa slovo „písomné“.
26.
V § 33b sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
27.
V § 39 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vyzvať odberateľa kontrolných známok na predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.“.
34.
V § 41 ods. 1 písm. m) sa za slová „zábezpeku na daň“ vkladajú slová „alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky“.
39.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov25e) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo o zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu25e) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(5)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. a) a d), § 23 ods. 15, 16 a ods. 17 písm. a) a d), § 24 ods. 6 a § 33 ods. 11 nemožno podať odvolanie.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19a ods. 15, § 20 ods. 12, § 21 ods. 2, § 22 ods. 10, § 26 ods. 10 a § 32 ods. 8 a 10 nemá odkladný účinok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25e znie:
„25e)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.“.
40.
Za § 44l sa vkladajú § 44m až 44o, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠44m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 19, 23 alebo § 24 predpisu účinného do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
(2)
Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 spotrebiteľské balenie tabaku nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku.
§ 44n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2014
(1)
Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014 zaniká k 1. marcu 2014.
(2)
Osoba, ktorá chce od 1. marca 2014 na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s tabakovou surovinou, musí do 31. januára 2014 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou musí obsahovať údaje a prílohu podľa § 19a ods. 9 a 10 predpisu účinného od 1. marca 2014.
(3)
Obchodník s tabakovou surovinou podľa § 19a predpisu účinného do 28. februára 2014, je povinný do 15. marca 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob tabakovej suroviny na sklade k 1. marcu 2014.
§ 44o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2014
(1)
Podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné postupovať do 31. decembra 2014.
(2)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014.
(3)
Tlačiareň podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je povinná
a)
do 31. januára 2015 vykonať za účasti Colného úradu Bratislava inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu,8)
b)
do 15. februára 2015 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym súpisom.8)
(4)
Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 3 písm. b) zničí na náklady tlačiarne podľa odseku 3 a o ich zničení vyhotoví protokol o zničení v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie protokolu o zničení si ponechá Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(5)
Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 9b ods. 1 predpisu účinného od 1. októbra 2014 nevzťahuje povinnosť mať dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok podľa § 9b ods. 5 predpisu účinného od 1. októbra 2014.
(6)
Registračné odberné číslo pridelené osobe podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 31. augustu 2015.
(7)
Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné najneskôr do 31. marca 2015.
(8)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 je možné uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. júna 2015.
(9)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014, vykoná s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia týchto kontrolných známok do 31. júla 2015. Nepoužité kontrolné známky odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu pri zúčtovaní odberu a použitia kontrolných známok, ktorý ich zničí na náklady odberateľa kontrolných známok. Zúčtovanie kontrolných známok sa vykoná podľa § 9 ods. 24 a 25 predpisu účinného do 30. septembra 2014. Colný úrad o zničení kontrolných známok vyhotoví protokol o zničení.
(10)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 9 ods. 8 predpisu účinného do 30. septembra 2014 možno predávať najneskôr do 31. augusta 2015. Po tomto dátume bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považované za neoznačené.
(11)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 10, ktoré nepredala do 31. augusta 2015, je povinná do 15. septembra 2015 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(12)
Do 31. decembra 2014 sa na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek nevzťahuje § 5 ods. 2, § 6 ods. 5, § 9, § 9a, § 9b, § 10 ods. 1, § 41 ods. 1 písm. a) a b) a § 41a ods. 1 písm. a) a b) predpisu účinného od 1. októbra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. januára 2015 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“.
(13)
Spotrebiteľské balenie tabaku musí byť od 1. októbra 2014 označené kontrolnou známkou podľa § 9 a 9b predpisu účinného od 1. októbra 2014. Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku je od 1. októbra 2014 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „A“. Spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu do 15. októbra 2014 a predávať najneskôr do 15. novembra 2014. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v tretej vete, ktoré nepredala do 15. novembra 2014, je povinná do 1. decembra 2014 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(14)
Spotrebiteľské balenie cigariek neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2015 a predávať najneskôr do 31. decembra 2015. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2015, je povinná do 15. januára 2016 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariek zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(15)
Spotrebiteľské balenie cigár neoznačené kontrolnou známkou možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 28. februára 2016 a predávať najneskôr do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude takéto spotrebiteľské balenie cigár považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2016, je povinná do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigár zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(16)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. januára 2015 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek na sklade k 1. januáru 2015.
(17)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenie tabaku neoznačené kontrolnou známkou, je povinná do 15. októbra 2014 oznámiť colnému úradu stav zásob takýchto spotrebiteľských balení tabaku na sklade k 1. októbru 2014.
(18)
Osoba, ktorá chce od 1. októbra 2014 dovážať spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov z územia tretích štátov okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinná požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov tabakových výrobkov na colnom úrade najneskôr do 31. augusta 2014. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, obchodný názov spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a predpokladané ročné množstvo dovážaných spotrebiteľských balení tabakových výrobkov.
(19)
Žiadateľ podľa odseku 18 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(20)
Žiadateľ podľa odseku 18 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(21)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 19. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 19, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov tabakových výrobkov a vydá mu potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov tabakových výrobkov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(22)
Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov cigariet podľa § 9 ods. 10 predpisu účinného do 30. septembra 2014 zaniká k 31. marcu 2015.
(23)
Na odberateľa kontrolných známok, ktorý do 31. decembra 2014 postupuje podľa § 9 predpisu účinného do 30. septembra 2014, sa uplatnia pokuty podľa § 40 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) predpisu účinného do 30. septembra 2014.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I bodov 16 a 30, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014, čl. I bodov 1 až 5, 28, 29, 31 až 33, 35 až 38 a 42, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a čl. I bodov 7 a 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.