367/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2013 do 12.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

367
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z. a zákona č. 402/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Predávajúci nesmie predaj tovaru, vrátane jeho dodania, alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi podmieňovať predchádzajúcim plnením predstavujúcim najmä cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť; to neplatí, ak ide o preddavok vo výške najviac 10 % ceny.“.
2.
Za § 7 sa vkladajú § 7a až 7c, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Predajná akcia
§ 7a
(1)
Akciou podľa § 5 ods. 1 písm. a) je aj predajná akcia organizovaná na základe pozvánky, iného spotrebiteľovi adresovaného pozvania alebo informácie, ktorej predmetom je najmä predaj tovaru alebo poskytnutie služieb a počas ktorej alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy so spotrebiteľom.
(2)
Za predajnú akciu sa nepovažuje
a)
predaj na verejnej dražbe,
b)
akcia organizovaná výlučne na účely ochutnávky, konzumácie a predaja výrobkov, ak nie sú prezentované a ponúkané na predaj aj iné výrobky alebo služby.
(3)
Organizátor predajnej akcie (ďalej len „organizátor“) alebo predávajúci je povinný najneskôr 20 kalendárnych dní pred uskutočnením predajnej akcie Ústrednému inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „ústredný inšpektorát“) a inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie príslušnému podľa miesta konania predajnej akcie písomne oznámiť uskutočnenie predajnej akcie (ďalej len „písomné oznámenie“).
(4)
V písomnom oznámení podľa odseku 3 organizátor alebo predávajúci
a)
uvedie:
1.
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania alebo adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
presné miesto a čas konania predajnej akcie, vrátane uvedenia adresy a označenia priestorov, kde sa predajná akcia uskutoční, a navrhovaný časový harmonogram predajnej akcie,
3.
zameranie predajnej akcie, vrátane označenia tovaru alebo služieb, ktoré budú na predajnej akcii prezentované a predávané, a uvedenia ich ceny, za ktorú budú ponúkané spotrebiteľom,
4.
predpokladaný počet účastníkov, a ak je predajná akcia určená pre konkrétnu skupinu spotrebiteľov, aj jej označenie,
5.
presné označenie zmlúv a určenie všetkých predávajúcich, s ktorými bude môcť spotrebiteľ uzavrieť zmluvu,
6.
miesto a čas nástupu, druh a podmienky dopravy, ak súčasťou predajnej akcie je aj doprava spotrebiteľov na miesto konania predajnej akcie,
b)
priloží:
1.
vyhotovenie pozvánky, pozvania alebo inej informácie adresovaných spotrebiteľom,
2.
návrhy všetkých zmlúv, ktoré budú môcť spotrebitelia na predajnej akcii uzavrieť.
(5)
Úplné znenie písomného oznámenia podľa odseku 4 vrátane príloh ústredný inšpektorát zverejní najneskôr päť dní pred konaním predajnej akcie na svojom webovom sídle. Ak organizátor alebo predávajúci nedoručí písomné oznámenie v rozsahu a s náležitosťami podľa odseku 4 najneskôr v lehote podľa odseku 3, ústredný inšpektorát písomné oznámenie na webovom sídle nezverejní.
(6)
Pozvánka, pozvanie alebo iná informácia adresované spotrebiteľovi musia obsahovať náležitosti podľa odseku 4 písm. a).
(7)
Na predajnej akcii možno prezentovať, ponúkať na predaj a predávať iba tovar a poskytovať iba služby, ktoré boli oznámené v súlade s odsekom 4 písm. a) bodom 3, a to za cenu neprevyšujúcu cenu uvedenú v písomnom oznámení.
(8)
Zmluva uzavretá na predajnej akcii, vrátane zmluvy vzájomne závislej, nevznikne, ak
a)
organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosť podľa odseku 3,
b)
ústredný inšpektorát z dôvodu podľa odseku 5 písomné oznámenie nezverejní,
c)
organizátor alebo predávajúci uskutoční predajnú akciu v rozpore s písomným oznámením a jeho náležitosťami doručeným v lehote podľa odseku 3 alebo
d)
jej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služby v rozpore s odsekom 7.
(9)
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy uzavretej podľa § 7a ods. 1 do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby; odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
(10)
Ak organizátor alebo predávajúci nesplní povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), písomne neinformuje o práve spotrebiteľa podľa odseku 9 alebo účastníkov predajnej akcie na jej začiatku neoboznámi v plnom rozsahu s informáciami uvedenými v písomnom oznámení, je spotrebiteľ bez uvedenia dôvodu oprávnený písomne od zmluvy uzavretej podľa § 7a ods. 1 odstúpiť aj po uplynutí lehoty podľa odseku 9.
§ 7b
(1)
Organizátor alebo predávajúci nesmie odmietnuť účasť na predajnej akcii osobe, ktorá sa preukáže pozvánkou, pozvaním alebo inou informáciou adresovanou spotrebiteľovi; to neplatí, ak účasť nie je možná z dôvodu naplnenia počtu účastníkov predajnej akcie.
(2)
Počas predajnej akcie alebo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nemožno od spotrebiteľa požadovať, spotrebiteľa nabádať alebo od spotrebiteľa prijať plnenie predstavujúce cenu za ponúkaný tovar alebo službu alebo jej časť; to isté platí, ak ide o preddavok súvisiaci s uhradením ceny za tovar alebo službu alebo o poplatok spojený s uzavretím zmluvy alebo dodaním tovaru alebo poskytnutím služby.
(3)
Organizátor alebo predávajúci nesmie spotrebiteľa počas predajnej akcie, vrátane sprievodných činností, najmä zlosovania, hry o ceny, darovania tovaru alebo služieb alebo iných sprievodných aktivít smerujúcich k spotrebiteľovi, oddeľovať od ostatných účastníkov akcie alebo vystavovať ho ďalším okolnostiam alebo konaniu, ktoré by mohlo mať za následok neprimerané ovplyvnenie ekonomického rozhodnutia spotrebiteľa o ponúkanom tovare alebo službe.
(4)
Ak je súčasťou predajnej akcie doprava osôb na miesto konania predajnej akcie, organizátor alebo predávajúci je povinný zabezpečiť aj dopravu osôb z miesta konania predajnej akcie do miesta nástupu uvedeného v pozvánke, v inom spotrebiteľovi adresovanom pozvaní alebo informácii alebo so súhlasom spotrebiteľa aj do iného miesta. Organizátor alebo predávajúci nesmie dopravu odoprieť, a to ani z dôvodu, že spotrebiteľ neurobí ekonomické rozhodnutie o ponúkanom tovare alebo službe.
(5)
Porušenie povinností podľa odsekov 1 až 4 organizátorom alebo predávajúcim sa považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti organizátora alebo predávajúceho.19a)
§ 7c
Povinnosti organizátora a predávajúceho podľa § 7a a 7b sa primerane vzťahujú aj na osoby konajúce v mene alebo v záujme organizátora alebo predávajúceho.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 7 ods. 1 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
4.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.“.
5.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu jedného roka opakovane znemožní, zabráni alebo inak sťaží uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 alebo poruší povinnosť podľa odseku 3, považuje sa toto jeho konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.19a)“.
6.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu jedného roka opakovane znemožní, zabráni alebo inak sťaží uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy alebo poruší povinnosť podľa odseku 4, považuje sa toto jeho konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.19a)“.
7.
V § 14 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 500 eur“ a slová „§ 7 ods. 1 a 3, § 8 ods. 3, § 10 ods. 1 až 4, § 12 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1, 3 a 4, § 7a ods. 3, 4, 6, 7 a 10, § 7b ods. 1 až 4, § 8 ods. 4 a 5, § 10 ods. 1 až 4, § 12 ods. 4 a 7“.
8.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Práva spotrebiteľa ustanovené týmto zákonom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť.25)“.
9.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak predávajúci oznámil spotrebiteľom pred účinnosťou tohto zákona uskutočnenie predaja tovaru alebo poskytovania služieb formou spĺňajúcou znaky predajnej akcie podľa tohto zákona, možno takýto predaj tovaru alebo poskytovanie služieb uskutočniť výhradne po splnení podmienok podľa tohto zákona.
(2)
Na zmluvy uzavreté pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb formou spĺňajúcou znaky predajnej akcie, ktorý predávajúci oznámil spotrebiteľom pred účinnosťou tohto zákona, sa použijú ustanovenia tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z. a zákona č. 142/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
informuje verejnosť o prijatých opatreniach na mieste alebo ochranných opatreniach, ak ide o organizovanie alebo uskutočňovanie predajných akcií podľa osobitného predpisu;10aa) súčasťou informácie je vždy uvedenie presného označenia organizátora predajnej akcie alebo predávajúceho, ktorému boli opatrenia uložené, a upozornenie na protiprávne konanie, za ktoré boli opatrenia uložené,“.
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
„10aa)
§ 7a až 7c zákona č. 108/2000 Z. z. v znení zákona č. 367/2013 Z. z.“.
2.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zakáže uskutočnenie predajnej akcie10aa) alebo jej pokračovanie, ak je dôvodná obava, že sú ohrozené alebo porušované práva spotrebiteľa.“.
3.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
zakáže organizovanie predajných akcií, ak zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa alebo organizátorovi predajnej akcie alebo predávajúcemu bola už skôr uložená sankcia za porušovanie povinností podľa osobitného predpisu.10aa)“.
4.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:
㤠8a
Porušenie opatrenia na mieste podľa § 6, ochranného opatrenia podľa § 8 alebo predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu18c) sa považuje za osobitne závažné porušenie povinnosti podľa osobitného predpisu.19)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 19 znejú:
„18c)
Zákon č. 250/2007 Z. z.
19)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.