366/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

366
ZÁKON
z 29. októbra 2013,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 299/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ku dňu 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom notár dosiahne vek 67 rokov.“.
2.
Za § 100c sa vkladá § 100d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Notárovi, ktorý ku dňu 31. decembra 2013 dosiahol vek 67 rokov, zaniká výkon notárskeho úradu k 30. júnu 2014.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.