361/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 31.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

361
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré je uvedené v knihe elektronickej registračnej pokladnice“.
2.
V § 2 písm. m) sa slová „miestne príslušným daňovým úradom podnikateľa (ďalej len „daňový úrad“)“ nahrádzajú slovami „daňovým úradom“.
3.
V § 2 písm. w) sa slová „ za poskytnutú službu pri jej“ nahrádzajú slovami „za tovar alebo poskytnutú službu pri ich“.
4.
V § 2 písm. ze) sa za slovo „záznamov“ vkladajú slová „a údajov z fiskálnej pamäte“.
5.
V § 3 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“.“.
6.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo nebola uvedená do prevádzky podľa § 7.“.
7.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“
a)
pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
b)
pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,
c)
v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, alebo
d)
v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.“.
8.
V § 4 ods. 2 písm. a) deviaty bod znie:
„9.
vytlačenie dokladu označeného slovom „VKLAD“ a dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,“.
9.
V § 4 ods. 2 písm. b) ôsmom bode sa slovo „desiatich“ nahrádza slovom „piatich“.
10.
V § 4 ods. 2 písm. b) pätnástom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom výrobca elektronickej registračnej pokladnice na základe schválenia akreditovanou osobou uvedie informáciu o umiestnení plomb v dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici,“.
11.
V § 4 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
byť označená jedinečným a neopakovateľným kódom, ktorý je vygenerovaný výrobcom elektronickej registračnej pokladnice, pričom tento kód je vytlačený na deštruktívnej samolepke, ktorá je v procese výroby nalepená na fiskálnu pamäť a zároveň je nalepená aj na vonkajšom kryte elektronickej registračnej pokladnice spolu s výrobným štítkom elektronickej registračnej pokladnice,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
12.
V § 4 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný do 30 kalendárnych dní od vydania certifikátu na elektronickú registračnú pokladnicu Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) poskytnúť
a)
technické a softvérové nástroje na prečítanie a exportovanie kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte zabudovanej v elektronickej registračnej pokladnici,
b)
softvérové nástroje na overovanie pravosti kontrolných záznamov a postup overenia pravosti kontrolného záznamu pre certifikovaný typ elektronickej registračnej pokladnice,
c)
popis formátov a obsahu kontrolného záznamu a fiskálnej pamäte,
d)
komunikačný protokol,
e)
popis použitého algoritmu pre výpočet kontrolného kódu z dát kontrolného záznamu.“.
13.
V § 4 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom dátum a čas tohto oznámenia je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice.“.
14.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte a umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača; to neplatí, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.
(10)
Ak akreditovaná osoba10) zruší certifikát vydaný na elektronickú registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň podľa odseku 1 písm. a), je povinná o tejto skutočnosti bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo. Finančné riaditeľstvo je povinné o zrušení certifikátu podľa prvej vety bez zbytočného odkladu písomne informovať podnikateľa.“.
15.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová „miestne príslušným daňovým úradom servisnej organizácie (ďalej len „daňový úrad servisnej organizácie“)“ nahrádzajú slovami „daňovým úradom“.
16.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a daňové identifikačné číslo“.
17.
V § 6 ods. 8 sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky14a) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.
18.
V § 7 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
údajmi o elektronickej registračnej pokladnici sú typ, model, výrobné číslo, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát,“.
19.
V § 7 ods. 1 písm. a) štvrtom bode sa slová „obchodné meno a sídlo právnickej osoby“ nahrádzajú slovami „obchodné meno, sídlo právnickej osoby a daňové identifikačné číslo“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v knihe elektronickej registračnej pokladnice môžu byť zapísané dve servisné organizácie,“.
20.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo „doklad“ vkladajú slová „s uvedením výrobného čísla elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne“.
22.
V § 7 ods. 4 sa slová „pamäte; túto skutočnosť“ nahrádzajú slovami „pamäte a zaznamenaním kódu fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registračnej pokladnice; tieto skutočnosti“.
23.
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Servisná organizácia do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamená aj číslo plomby, ktorou označila elektronickú registračnú pokladnicu podľa prvej vety.“.
24.
V § 8 ods. 1 úvodné vety znejú: „Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad obsahuje najmenej tieto povinné údaje:“.
25.
V § 8 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „pokladničného dokladu“.
26.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Pri vrátení tovaru, reklamácii tovaru alebo služby je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v prípade prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu.“.
27.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu podľa odsekov 1 a 2, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak.“.
28.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy a obsah fiskálnej pamäte, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12) Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Daňový úrad alebo colný úrad môže uložiť podnikateľovi povinnosť predkladať kontrolné záznamy, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;16a) povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 51 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.“.
29.
V § 9 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Kópie paragónov a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4, pokladničné doklady vyhotovené pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ a tlačové výstupy z dennej uzávierky je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
(5)
Doklad označený slovom „VKLAD“ je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.“.
30.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podnikateľ je povinný na vytlačenie tlačových výstupov používať pásku, na ktorej sa údaje uchovajú po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.“.
31.
V § 10 ods. 4 sa slovo „vydáva“ nahrádza slovom „odovzdá“.
32.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Servisná organizácia do knihy elektronickej registračnej pokladnice zaznamená kód pôvodnej fiskálnej pamäte a kód novej fiskálnej pamäte.“.
33.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri výmene fiskálnej pamäte je servisná organizácia povinná údaje z pôvodnej fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a toto odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)“.
34.
V § 12 ods. 1 tretej vete sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „ihneď na predajnom mieste alebo“ a za slová „prehľadovú uzávierku“ sa vkladajú slová „a poskytnúť ju zamestnancom daňového úradu alebo colného úradu“.
35.
V § 15 ods. 2 sa slová „v prvý pracovný deň nasledujúci“ nahrádzajú slovami „do troch pracovných dní nasledujúcich“ a slová „k tomuto dňu“ sa nahrádzajú slovami „ku dňu podľa prvej vety“.
36.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je servisná organizácia povinná údaje z fiskálnej pamäte uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy elektronickej registračnej pokladnice; dátové médium je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)
(4)
Podnikateľ je povinný pri pozastavení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti16b) zaznamenať dátum tejto skutočnosti do knihy elektronickej registračnej pokladnice.
(5)
Podnikateľ je povinný po zrušení certifikátu podľa § 4 ods. 10 ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní od doručenia informácie o zrušení certifikátu19) finančným riaditeľstvom. Ak informácia podľa prvej vety podnikateľovi nebola zaslaná, je podnikateľ povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 30 dní odvtedy, keď mu daňový úrad alebo colný úrad túto skutočnosť oznámil pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
„16b)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 16 sa odsek 7 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné pokladnice v členení podľa daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania.“.
38.
§ 16a až 16c vrátane nadpisu znejú:
㤠16a
Správne delikty
Správneho deliktu sa dopustí ten, kto
a)
nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby podľa § 3 ods. 1 alebo prijme tržbu na základe dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý nie je pokladničným dokladom,
b)
svojím zásahom vyradí elektronickú registračnú pokladnicu z prevádzky,
c)
na evidenciu prijatej tržby používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3,
d)
neodovzdá paragón podľa § 10 ods. 4,
e)
zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici, ale neodovzdá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 a 2,
f)
odovzdá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 10 ods. 4,
g)
nemá knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste podľa § 2 písm. zc),
h)
nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici vklad hotovosti podľa § 3 ods. 3,
i)
nepostupuje v súlade s § 3 ods. 4,
j)
nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu v súlade s § 3 ods. 6,
k)
nezabezpečí vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4 ods. 7,
l)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 9,
m)
neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3,
n)
neodovzdá kupujúcemu pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,
o)
nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 5,
p)
nesplní povinnosť podľa § 9,
q)
nenahlási servisnej organizácii poškodenie alebo chýbanie plomby podľa § 4 ods. 8 alebo poruchu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 10 ods. 1,
r)
nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa § 10 ods. 5,
s)
neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2,
t)
nevyhotoví dennú uzávierku, intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku alebo nedodrží postup podľa § 12,
u)
nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 13,
v)
nedodrží postup pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice podľa § 14,
w)
neoznámi ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 2,
x)
nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 10 ods. 1 alebo ods. 3,
y)
neuvedie informáciu o umiestnení plomb podľa § 4 ods. 2 písm. b) pätnásteho bodu,
z)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 6 alebo § 18c ods. 4,
aa) neodovzdá certifikát elektronickej registračnej pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne podľa § 7 ods. 1 písm. b),
ab) nedodrží postup uloženia údajov podľa § 11 ods. 4 alebo § 15 ods. 3,
ac) nezabezpečí vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. a),
ad) nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b),
ae) neoznámi daňovému úradu zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici alebo odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou podľa § 5 ods. 2 písm. c),
af) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby podľa § 5 ods. 2 písm. d),
ag) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5,
ah) neoznačí elektronickú registračnú pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5,
ai) predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ods. 4,
aj) neodovzdá daňovému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby alebo nedodrží postup pri zúčtovaní odberu alebo použitia prevzatých plomb s daňovým úradom podľa § 16 ods. 5, 6 alebo ods. 7,
ak) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 až 4 alebo § 15 ods. 1 a 4,
al) uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc a nie je zapísaný v registri servisných organizácií podľa § 6,
am) v rozpore s týmto zákonom umožní zmeniť alebo zmení údaje v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname,
an) uvedie do prevádzky alebo umožní používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona,
ao) poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu na predajnom mieste podľa § 16b ods. 7,
ap) neukončí prevádzku elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 5.
Pokuty
§ 16b
(1)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
§ 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 330 eur do 3 300 eur,
b)
§ 16a písm. g) až i), k) až n), p) až r) a u) až x) od 100 eur do 3 300 eur; pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c)
§ 16a písm. o) od 50 eur do 330 eur,
d)
§ 16a písm. am) a ap) 2 000 eur,
e)
§ 16a písm. ao) od 10 000 eur do 40 000 eur.
(2)
Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa
a)
§ 16a písm. a) až f), j), s) a t) od 660 eur do 6 600 eur,
b)
§ 16a písm. g) až i), k) až n), p) až r) a u) až x) od 200 eur do 6 600 eur; pokutu za správny delikt podľa § 16a písm. h) daňový úrad alebo colný úrad neuloží, ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 nepresiahne sumu 20 eur,
c)
§ 16a písm. o) od 100 eur do 660 eur,
d)
§ 16a písm. am) a ap) 4 000 eur.
(3)
Pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa ukladajú na mieste rozhodnutím.
(4)
Rozhodnutie o uložení pokuty na mieste podľa odseku 3 sa odovzdá osobe, s ktorou sa o zistení porušenia tohto zákona spísala zápisnica o ústnom pojednávaní;18b) takéto odovzdanie sa považuje za doručenie podnikateľovi do vlastných rúk podľa osobitného predpisu,18c) a to aj ak osoba, s ktorou bola spísaná zápisnica o ústnom pojednávaní,18b) odmietne rozhodnutie o uložení pokuty na mieste prevziať. Proti rozhodnutiu o uložení pokuty na mieste možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Pokuta je splatná do troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty na mieste a možno ju zaplatiť aj v hotovosti.
(5)
Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. a) až d), am), ao) a ap) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.
(6)
Daňový úrad alebo colný úrad
a)
pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap) okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d) môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia,18a)
b)
pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap) okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d) podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.18a)
(7)
Ak podnikateľ nezaplatí pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. d) za porušenie podľa § 16a písm. a) až d), am) a ap) najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty; tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.
(8)
Daňový úrad alebo colný úrad označí predajné miesto, na ktoré sa vzťahuje zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu podľa odseku 7, oznámením, v ktorom uvedie, že na tomto predajnom mieste je zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.
(9)
Ak podnikateľ poruší zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste, daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu podľa odseku 1 písm. e) za porušenie podľa § 16a písm. ao) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia,18a) ak ešte nebol podaný.
(10)
Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. a) až x), am), ao) a ap) vzájomne informujú.
(11)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(12)
Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.
§ 16c
(1)
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt podľa
a)
§ 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 100 eur do 3 300 eur,
b)
§ 16a písm. z) a ag) od 330 eur do 3 300 eur,
c)
§ 16a písm. al) od 160 eur do 1 600 eur,
d)
§ 16a písm. an) 2 000 eur.
(2)
Daňový úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľa
a)
§ 16a písm. y), aa) až af) a ah) až ak) od 200 eur do 6 600 eur,
b)
§ 16a písm. z) a ag) od 660 eur do 6 600 eur,
c)
§ 16a písm. al) od 330 eur do 3 300 eur,
d)
§ 16a písm. an) 4 000 eur.
(3)
Spáchanie správnych deliktov podľa § 16a písm. al) a an) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.
(4)
Daňový úrad
a)
pri prvom opakovanom zistení porušenia podľa § 16a písm. al) a an) okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia,18a)
b)
pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. al) a an) okrem pokuty uloženej podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) podá podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.18a)
(5)
Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
(6)
Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.
(7)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b a 18c znejú:
„18b)
§ 19 zákona č. 563/2009 Z. z.
18c)
§ 31 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 440/2012 Z. z.“.
39.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva daňový úrad, colný úrad, finančné riaditeľstvo alebo Kriminálny úrad finančnej správy (ďalej len „orgán finančnej správy“). Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu,18d) pričom na účely kontroly môžu byť využité aj pokladničné doklady alebo paragóny získané fyzickými osobami alebo právnickými osobami aj inak ako postupom podľa osobitného predpisu.20) Pokladničný doklad alebo paragón podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy sa považuje za dôkaz získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Orgán finančnej správy je oprávnený osobné údaje fyzickej osoby podľa druhej vety, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo, sprístupniť alebo poskytnúť výlučne súdu na účely súdneho konania alebo na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní na účely trestného konania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18d a 20 znejú:
„18d)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 37 až 39 a § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
V konaní o uložení pokút a pri ich vymáhaní sa postupuje podľa osobitného predpisu,19) ak § 16b neustanovuje inak.“.
41.
Za § 18b sa vkladajú § 18c a 18d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠18c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Fiskálna pamäť, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) zákona účinného od 1. januára 2014, a elektronická registračná pokladnica vybavená takouto fiskálnou pamäťou musia byť dostupné najneskôr od 1. júla 2014.
(2)
Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 1. júli 2014, je povinný na evidenciu prijatých tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky podľa zákona účinného od 1. januára 2014.
(3)
Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. júlom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že výmenu fiskálnej pamäte za fiskálnu pamäť, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v § 4 ods. 3 písm. d) zákona účinného od 1. januára 2014, vykoná vtedy, ak nastane niektorý z dôvodov uvedených v § 11 ods. 1.
(4)
Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát pred 1. januárom 2014, je povinný splniť povinnosť podľa § 4 ods. 6 na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu.
(5)
Konanie o uložení pokuty podľa zákona účinného k 31. decembru 2013, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 31. decembru 2013, sa dokončí podľa zákona účinného k 31. decembru 2013.
(6)
Za porušenie ustanovení zákona účinného k 31. decembru 2013, o ktorom sa k 31. decembru 2013 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa zákona účinného k 31. decembru 2013.
(7)
Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené zákonom účinným k 1. januáru 2014 dopíše ručne.
§ 18d
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
42.
V prílohe č. 3 v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE sa slová „Typ a model elektronickej registračnej pokladnice“ nahrádzajú slovami „Typ a model elektronickej registračnej pokladnice, názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice“.
43.
V prílohe č. 3 v časti IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE sa slová „Výrobné číslo elektronickej registračnej pokladnice“ nahrádzajú slovami „Výrobné číslo elektronickej registračnej pokladnice a fiskálnej tlačiarne“.
44.
V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY PODNIKATEĽA sa slová „Dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice“ nahrádzajú slovami „Dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo dátum pozastavenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice“.
45.
V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „Dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky“ nahrádzajú slovami „Dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky, kód fiskálnej pamäte a číslo plomby, ktorou bola elektronická registračná pokladnica označená“.
46.
V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte“ nahrádzajú slovami „Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte a jej kód“.
47.
V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „Dátum a čas pripojenia novej fiskálnej pamäte“ nahrádzajú slovami „Dátum a čas pripojenia novej fiskálnej pamäte a jej kód“.
48.
V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „Podpis podnikateľa potvrdzujúci prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte“ nahrádzajú slovami „Podpis podnikateľa potvrdzujúci prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte a dátového média s obsahom pôvodnej fiskálnej pamäte“.
49.
V prílohe č. 3 v časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „Dátum výmeny poškodenej plomby alebo dátum doplnenia chýbajúcej plomby“ nahrádzajú slovami „Dátum výmeny poškodenej plomby alebo dátum doplnenia chýbajúcej plomby a číslo plomby“.
50.
Slová „daňový úrad servisnej organizácie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „daňový úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Predávajúci je povinný pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste predložiť fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu,4a) že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Ak predávajúci požadované dokumenty predloží, obec povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydá; obec je povinná predložené dokumenty uchovávať päť rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli predložené. O vydaní povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste obec telefonicky alebo elektronicky bezodkladne informuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na telefónnom čísle alebo elektronickej adrese, ktoré Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle. Ak predávajúci požadované dokumenty nepredloží, obec povolenie nevydá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014 okrem čl. I bodu 21, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.