36/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKON
z 5. februára 2013
o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní rozpočtovej zodpovednosti v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov Slovenskej republiky pri vykonávaní niektorých práv a povinností Slovenskej republiky vyplývajúcich zmluvným stranám zo Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii1) (ďalej len „fiškálna zmluva”).
§ 2
Slovenskú republiku na rokovaniach eurozóny, ktoré sa konajú na účely prerokovania základných pravidiel a budúcej spolupráce v oblastiach určených fiškálnou zmluvou, zastupuje predseda vlády Slovenskej republiky, ktorý informuje vládu Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o prijatých záveroch a spoločných postupoch v oblasti rozpočtovej politiky a hospodárskej politiky.
§ 3
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) je povinné v súlade s fiškálnou zmluvou predkladať Rade Európskej únie a Európskej komisii
a)
programy rozpočtového a ekonomického partnerstva na účely ich schválenia a monitorovania a uplatňovať tieto programy,
b)
predbežné správy o plánoch vydávania štátnych dlhopisov.
§ 4
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) na základe podnetu ministerstva financií a po predchádzajúcom schválení vládou predloží Súdnemu dvoru Európskej únie návrh na začatie konania proti zmluvnej strane fiškálnej zmluvy, ktorá podľa správy Európskej komisie porušila ustanovenie fiškálnej zmluvy upravujúce povinnosť zaviesť fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus.2) Ministerstvo financií je povinné dať podnet na podanie takéhoto návrhu ministerstvu spravodlivosti, ak sú v deň uverejnenia správy Európskej komisie súčasne splnené tieto podmienky:
a)
Slovenská republika je členom vopred určenej skupiny členských štátov Európskej únie vykonávajúcich predsedníctvo Rady Európskej únie,3)
b)
Slovenská republika nie je v správe Európskej komisie považovaná za štát, ktorý nesplnil povinnosť zaviesť príslušné fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus,2)
c)
proti Slovenskej republike sa nevedie konanie na Súdnom dvore Európskej únie podľa fiškálnej zmluvy,4)
d)
Slovenskej republike nie je znemožnené podať takýto návrh z iných dôvodov v súlade so všeobecnými zásadami medzinárodného práva.
(2)
Vláda je na návrh ministerstva spravodlivosti povinná uznesením rozhodnúť o postupe uvedenom v odseku 1 najneskôr do jedného mesiaca od prijatia správy Európskej komisie Slovenskou republikou.
(3)
Postup podľa odsekov 1 a 2 sa použije primerane aj na späťvzatie návrhu na začatie konania pred Súdnym dvorom Európskej únie, ak sa v novej správe Európskej komisie dospelo k záveru, že sa skončilo porušenie ustanovenia fiškálnej zmluvy upravujúceho povinnosť zaviesť príslušné fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus2) zmluvnou stranou fiškálnej zmluvy, proti ktorej tento návrh smeroval.
(4)
Ministerstvo financií môže dať ministerstvu spravodlivosti podnet na podanie návrhu na začatie konania pred Súdnym dvorom Európskej únie proti inej zmluvnej strane fiškálnej zmluvy, aj ak
a)
sa bez ohľadu na správu Európskej komisie domnieva, že iná zmluvná strana fiškálnej zmluvy porušila ustanovenie fiškálnej zmluvy upravujúce povinnosť zaviesť príslušné fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus,2) alebo
b)
sa na základe vlastného hodnotenia alebo hodnotenia Európskej komisie domnieva, že iná zmluvná strana fiškálnej zmluvy neprijala opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie vo veci žaloby podľa fiškálnej zmluvy;4) ministerstvo financií môže zároveň navrhnúť, aby v návrhu na začatie konania Slovenská republika žiadala o uloženie finančných sankcií žalovanej zmluvnej strane fiškálnej zmluvy.
(5)
O postupe podľa odseku 4 rozhodne na návrh ministerstva spravodlivosti vláda uznesením.
(6)
Predchádzajúce schválenie vládou sa vyžaduje aj na schválenie postupu pri nadmernom deficite zmluvnej strany fiškálnej zmluvy viazanej ustanovením fiškálnej zmluvy upravujúcim povinnosť zaviesť fiškálne pravidlá a korekčný mechanizmus,2) ak Európska komisia dospeje k záveru, že táto zmluvná strana porušila kritérium pre deficit; tým nie sú dotknuté ustanovenia fiškálnej zmluvy.5)
Čl. II
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 296/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Zdroje financovania získané na financovanie špecifických štátnych záruk a splatenia základného imania v subjektoch založených na zabezpečenie finančnej stability eurozóny, o ktorých použití rozhodne vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) uznesením, tvoria štátne finančné aktíva.5ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ab znie:
„5ab)
§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z.“.
2.
V § 9 ods. 1 sa slová „vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ nahrádzajú slovom „vládou“.
3.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.
Čl. III
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z. a zákona č. 296/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťa slovo „ministerstvo“.
2.
V § 18 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Agentúra môže po súhlase ministerstva činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska, banku, zahraničnú banku, pobočku zahraničnej banky alebo inú osobu, ktorá je oprávnená vykonávať takúto činnosť.
(5)
Emisné podmienky štátnych dlhopisov zverejňuje agentúra v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy alebo v elektronických informačných systémoch najneskôr jeden pracovný deň pred začiatkom ich vydávania. Na štátne dlhopisy sa nevzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 a § 8 ods. 1.“.
3.
V § 18 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto povinnosť sa nevzťahuje na štátne dlhopisy, ktoré sú vydávané ako súčasť emisie štátnych dlhopisov, ktorých emisné podmienky obsahujú dátum začiatku vydávania dlhopisov pred 1. januárom 2013.“.
Čl. IV
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 414/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
2.
V § 15 ods. 5 sa slová „§ 6 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2“.
3.
V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo určuje mzdové podmienky a iné požitky generálneho riaditeľa a námestníkov generálneho riaditeľa.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 24 ods. 5 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a účty pre holdingové fondy slúžiace na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva podľa osobitného predpisu11aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
„11aa)
Čl. 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v platnom znení.
Čl. 43 až 46 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27. 12. 2006) v platnom znení.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 18/2013 Z. z.).
2)
Čl. 3 ods. 2 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 18/2013 Z. z.).
3)
Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na vykonávanie rozhodnutia Európskej rady o vykonávaní predsedníctva Rady a o predsedníctve prípravných orgánov Rady (2009/908/EÚ) (Ú. v. EÚ L 322, 9. 12. 2009).
4)
Čl. 8 ods. 1 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 18/2013 Z. z.).
5)
Čl. 7 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 18/2013 Z. z.).