355/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Európskeho spoločenstva a“.
2.
V § 4 písm. a) sa za slovo „spoločností“ vkladajú slová „a ďalších s nimi hospodársky spojených osôb patriacich do jednej skupiny“.
3.
V § 4 písm. c) sa za slová „zahraničnej banky“ vkladajú slová „(ďalej len „banka“)“.
4.
V § 4 písmeno f) znie:
„f)
spolufinancovaním spoločné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou a bankami alebo finančnými inštitúciami,“.
5.
V § 4 písm. j) sa za slovo „ktoré“ vkladajú slová „netrvá dlhšie ako dva roky a ktoré“.
6.
V § 4 písmeno k) znie:
„k)
neobchodovateľným rizikom iné komerčné riziko alebo politické riziko, ako je uvedené v písmene j),“.
7.
V § 4 písm. o) sa slová „vývozcu alebo dovozcu“ nahrádzajú slovami „vývozcu, dovozcu, zahraničného odberateľa, zahraničného dodávateľa, banku zahraničného odberateľa alebo banku zahraničného dodávateľa“.
8.
V § 7 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.
9.
V § 7 ods. 10 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
10.
V § 9 ods. 4 písm. f) sa slovo „kalendárny“ nahrádza slovom „rozpočtový“.
11.
V § 9 ods. 5 sa vypúšťa slovo „ročnú“ a slová „hospodárskeho výsledku“ sa nahrádzajú slovami „výsledku hospodárenia“.
12.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
13.
V § 23 ods. 3 sa slová „Eximbanky schválenými Radou banky po dohode s ministerstvom“ nahrádzajú slovom „poisťovateľa“.
14.
V § 24 ods. 5 písmená d) a e) znejú:
„d)
prijať finančný úver v eurách alebo v inej mene od banky alebo od finančnej inštitúcie,
e)
priamo financovať, refinancovať alebo spolufinancovať krátkodobý úver, strednodobý úver a dlhodobý úver pre vývozcu alebo dovozcu na nákup tovarov alebo služieb od tuzemských dodávateľov a poskytnúť finančný úver v eurách alebo v inej mene na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu,“.
15.
V § 26 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem záväzkov vzniknutých z poistenia a zaistenia obchodovateľných rizík“.
16.
V § 28 odsek 3 znie:
„(3)
Exekúcii podľa osobitného predpisu12) nepodliehajú:
a)
nehnuteľný majetok Eximbanky,
b)
finančné nástroje vo vlastníctve Eximbanky a majetkové účasti Eximbanky v iných právnických osobách,
c)
prostriedky určené na financovanie vývozných úverov, financovanie dovozných úverov, poisťovanie vývozných úverov, zaisťovanie vývozných úverov, poskytovanie záruk a na poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám,
d)
pohľadávky Eximbanky voči bankám, finančným inštitúciám, vývozcom, dovozcom, zahraničným odberateľom a zahraničným dodávateľom.“.
17.
V § 29 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
fond na financovanie dovozných úverov,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).“.
18.
V § 29 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. b), d) a f)“.
19.
V § 31 ods. 4 prvá veta znie: „Ak Eximbanka prekročí svoje rozpočtované prevádzkové výnosy po zohľadnení rezerv a opravných položiek, môže so súhlasom ministerstva prekročiť rozpočtované prevádzkové náklady v takej výške, v akej sa prekročili rozpočtované prevádzkové výnosy.“.
20.
V § 33 písm. c) sa za slová „§ 29 ods. 1“ vkladajú slová „písm. b), d) a f)“.
21.
V § 35 ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3“.
22.
Nadpis § 36 znie: „Štátny dozor a vládny audit“.
23.
V § 36 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Štátny dozor nad činnosťou Eximbanky vykonáva ministerstvo kontrolovaním dodržiavania
a)
tohto zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
pravidiel určených podľa § 25.
(2)
Ministerstvo vykonáva vládny audit hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu.“.
24.
V § 36 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri výkone vládneho auditu postupuje ministerstvo podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 35a až 35g a § 36 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 36 ods. 4 písm. b) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „300 000 eur“.
26.
V § 37 ods. 5 sa slová „Členovia Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami“ nahrádzajú slovami „Člen Rady banky, ktorý nie je zamestnancom“.
27.
V § 37 ods. 6 druhá veta znie: „Členov Rady banky a členov Dozornej rady môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti vláda.“.
28.
V § 37 ods. 7 sa slová „§ 14 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 4“.
29.
V § 41a sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
30.
V nadpise prílohy sa slová „PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A“ nahrádzajú slovami „PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2012 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 299/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 47 ods. 4 a § 56 ods. 10 sa za slovo „štátu“ vkladajú slová „alebo majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky“.
2.
V § 57 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo že majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na vykonávanie jej činností a plnenie jej úloh“.
3.
V § 61c ods. 2 sa za slová „v odseku 1,“ vkladajú slová „a majetok Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podliehajúci exekúcii“.
4.
V § 61c ods. 3 sa za slovo „Exekúciu“ vkladajú slová „na majetok štátu“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.