353/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z. a zákona č. 218/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
12.
V § 20 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
skladovanie, obstarávanie alebo udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu,14a) alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Napríklad zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
24.
V § 25a ods. 13 a 14 sa za slová „kombinovanej nomenklatúry“ vkladajú slová „2710 12 70, 2710 19 29,“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 23, 26 až 29, 33 a 35 až 37, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014 a čl. I bodov 25, 30 až 32 a 34, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.