352/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu4b) a pozemkové spoločenstvo4c) považuje za mikro účtovnú jednotku, ak
a)
za účtovné obdobie, v ktorom vznikla, rozhodla sa postupovať ako mikro účtovná jednotka, alebo
b)
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
2.
čistý obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
3.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo
c)
dve z podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za mikro účtovnú jednotku.
(6)
Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 5 písm. b) a c), sa stáva mikro účtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne; táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikro účtovná jednotka v období, kým spĺňa podmienky uvedené v odseku 5 písm. b) a c).
(7)
Odsek 5 sa nevzťahuje na účtovnú jednotku, ktorá je uvedená v § 17a.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
§ 27 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4c)
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.“.
3.
V § 3 ods. 6 a 7 a § 38 ods. 5 sa vypúšťajú slová „miestne príslušnému“.
4.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Účtovníctvo účtovnej jednotky je úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady podľa § 3 a za toto účtovné obdobie zostavila individuálnu účtovnú závierku, konsolidovanú účtovnú závierku, ak ju má povinnosť zostaviť, vyhotovila výročnú správu podľa § 20, prípadne konsolidovanú výročnú správu, zverejnila údaje podľa § 23d, uložila dokumenty podľa § 23a a má o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy.“.
5.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa slová „fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska“ nahrádzajú slovami „a fyzické osoby uvedú miesto podnikania“.
6.
V § 17 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu.“.
7.
V § 17a odsek 1 znie:
„(1)
Individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov22a) zostavuje účtovná jednotka, ktorou je
a)
banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, správcovská spoločnosť, poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne,19) zaisťovňa, Slovenská kancelária poisťovateľov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, Burza cenných papierov a účtovná jednotka zriadená osobitným predpisom,22aaa)
b)
pobočka zahraničnej banky, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočka poisťovne z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, pobočka zaisťovne z iného členského štátu a pobočka zahraničnej zaisťovne.“.
8.
V § 17a ods. 2 písm. a) a b) sa slová „165 969 594,40 eura“ nahrádzajú slovami „170 000 000 eur“.
9.
V § 17a odsek 3 znie:
„(3)
Účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa môže rozhodnúť zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,22a) ak
a)
v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,22aa) alebo
b)
je platobnou inštitúciou,22ad) inštitúciou elektronických peňazí, obchodníkom s cennými papiermi, pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a nie je súčasne bankou, pobočkou zahraničnej banky, správcovskou spoločnosťou alebo pobočkou zahraničnej správcovskej spoločnosti, alebo
c)
je nástupníckou účtovnou jednotkou a zanikajúca účtovná jednotka alebo nástupnícka účtovná jednotka pred rozhodným dňom7a) zostavovala individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,22a) alebo
d)
je novovzniknutou dcérskou účtovnou jednotkou a ku dňu, ku ktorému zostavuje prvú individuálnu účtovnú závierku, spĺňa podmienky podľa odseku 2 a zároveň jej materská účtovná jednotka, ktorá podlieha právu niektorého členského štátu, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.22a)“.
10.
V § 18 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa vykazujú len informácie podľa prvej vety ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia.“.
11.
V § 19 ods. 2 posledná veta znie: „Účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odstúpenia alebo odvolania audítora, písomne informovať Úrad pre dohľad nad výkonom auditu o odstúpení alebo odvolaní audítora v priebehu vykonávania auditu a vysvetliť dôvody, ktoré k odstúpeniu alebo odvolaniu viedli.“.
12.
V § 19 ods. 4 sa slová „33 193,92 eura“ nahrádzajú slovami „35 000 eur“.
13.
V § 20 ods. 1 sa za slová „podľa § 19“ vkladá čiarka a slová „okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi“.
14.
§ 21 sa vypúšťa.
15.
V § 22a ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy“ nahrádzajú slovami „a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy“.
16.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Do registra sa ukladajú
a)
riadne individuálne účtovné závierky,
b)
mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)
riadne konsolidované účtovné závierky,
d)
mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e)
súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
f)
výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
g)
správy audítorov,
h)
individuálne výročné správy,
i)
konsolidované výročné správy,
j)
ročné finančné správy podľa osobitného predpisu.29da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29da znie:
„29da)
§ 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu podľa osobitného predpisu,29da) ukladajú účtovnú závierku a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy v lehote ustanovenej osobitným predpisom.29da)“.
18.
V § 23 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „obcí a výročných správ vyšších územných celkov“.
19.
V § 23 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie,29db)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29db znie:
„29db)
§ 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.“.
20.
V § 23 ods. 6 písm. f) sa slová „účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná“ nahrádzajú slovami „dokumenty podľa odseku 2 týchto osôb majú byť verejne prístupné“.
21.
V § 23a ods. 1 a § 23b ods. 3 sa slovo „forma“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „podoba“ v príslušnom tvare.
22.
V § 23a odsek 2 znie:
„(2)
V elektronickej podobe sa povinne ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. c) až i) a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku. Dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. a) a b) v elektronickej podobe povinne ukladá účtovná jednotka uvedená v § 17a ods. 1 a 3, Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby podľa osobitného predpisu.29f) Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. a) a b) v elektronickej podobe alebo listinnej podobe. Povinnosť uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem subjektu verejnej správy, ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitného predpisu29g) alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu,29h) alebo ak jej povinnosť uloženia dokumentov neustanovuje osobitný predpis.29ha)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29ha znie:
„29ha)
Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 352/2013 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 23a ods. 3 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.
24.
V § 23a ods. 4 sa slová „dátum schválenia účtovnej závierky oznámi správcovi registra dodatočne“ nahrádzajú slovami „oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne“.
25.
V § 23a ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak po uložení výročnej správy v registri účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu.“.
26.
V § 23a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia individuálnej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu individuálnu výročnú správu a mimoriadnu individuálnu výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa táto individuálna výročná správa vyhotovuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29ha) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia konsolidovanej výročnej správy, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú výročnú správu a mimoriadnu konsolidovanú výročnú správu v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa tieto konsolidované výročné správy vyhotovujú. Ukladané výročné správy nemusia obsahovať účtovnú závierku a správu audítora, ak tieto dokumenty sú už osobitne uložené v registri.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
27.
§ 23a sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
V prípade, ak dokument doručený účtovnou jednotkou obsahuje osobné údaje, správca registra je oprávnený ich spracúvať v súlade s § 23b ods. 4.“.
28.
V § 23b odsek 1 znie:
„(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v listinnej podobe sa doručujú daňovému úradu. Na účely tohto zákona sa za doručený dokument daňovému úradu považuje dokument, ktorý obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b). Daňový úrad dokumenty prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a overí, či majú správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b). Ak všeobecné náležitosti účtovná jednotka nevyplnila správne, daňový úrad ju vyzve, aby nesprávnosti odstránila v ním určenej lehote. Doručený dokument a oznámenie podľa § 23a ods. 4 postúpi daňový úrad v elektronickej podobe prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky správcovi registra do desiatich pracovných dní za účtovné jednotky podľa § 23 ods. 6 písm. a) až d) a do 30 kalendárnych dní za ostatné účtovné jednotky.“.
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29k znie:
„29k)
§ 13, 14, 30 až 33 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 23b odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument podľa § 23 ods. 2, tak ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra. Zverejnené dokumenty podľa § 23 ods. 2, ktoré sa ukladajú a sú obsahom zbierky listín obchodného registra,29ka) zasiela správca registra priebežne v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky do zbierky listín obchodného registra. Tieto dokumenty sa spolu s údajom o dátume ich uloženia zasielajú v elektronickej podobe. Ročnú finančnú správu uloženú podľa § 23 ods. 2 písm. j) súčasne zasiela správca registra spolu s údajom o dátume jej uloženia prevádzkovateľovi centrálnej evidencie regulovaných informácií.29kb) Rovnako postupuje správca registra pri dodatočnom doručení oznámenia podľa § 23a ods. 4 a dodatočnom doručení správy audítora podľa § 23a ods. 5.
(5)
Doručením dokumentov podľa § 23 ods. 2 a oznámenia podľa § 23a ods. 4 daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne podľa odseku 3 alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice sa má za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov a oznámenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29ka a 29kb znejú:
„29ka)
§ 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29kb)
§ 48 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 23c ods. 1 sa slová „elektronickou formou“ nahrádzajú slovami „v elektronickej podobe, tak ako ich účtovná jednotka uložila,“.
32.
V § 23c odsek 2 znie:
„(2)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek, ktoré sú podľa § 23 ods. 6 uložené v neverejnej časti registra, sa sprístupňujú Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy na účely súvisiace s ich činnosťou a účtovnej jednotke, ktorej sa dokumenty týkajú, pričom Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy sa sprístupňujú prostredníctvom registra a účtovnej jednotke, ktorej sa dokumenty týkajú, na základe písomnej žiadosti správcovi registra. Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené aj na základe písomnej žiadosti, a to ak technické podmienky bránia sprístupneniu prostredníctvom registra. Iným osobám tieto dokumenty sprístupní správca registra, ak tak ustanovuje osobitný predpis.29l) Poskytovanie informácií podľa osobitného predpisu29m) sa nevzťahuje na skutočnosti nachádzajúce sa v dokumentoch podľa § 23 ods. 2 uložených v neverejnej časti registra.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29l a 29m znejú:
„29l)
Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29m)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 23c sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú názov účtovnej jednotky, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby a identifikačné číslo organizácie,
b)
zoznam dokumentov, ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť,
c)
preukázanie oprávnenia na sprístupnenie požadovaných dokumentov.
(4)
Dokumenty podľa odseku 2 sa sprístupňujú v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe, pričom v elektronickej podobe sa nespoplatňujú. Žiadosť v elektronickej podobe musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, inak ju možno zamietnuť. Na konanie podľa odseku 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.29n)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29n znie:
„29n)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
34.
Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý znie:
㤠23d
(1)
Individuálna účtovná závierka sa zverejňuje uložením do registra. Konsolidovaná účtovná závierka, ktorej povinnosť zostavenia ustanovuje tento zákon, sa zverejňuje uložením do registra. Individuálna účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka sa ukladajú do registra podľa § 23 až 23c.
(2)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19, 22 a 22a, zverejňuje správu audítora uložením do registra, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29ha) Správa audítora sa ukladá do registra podľa § 23 až 23c.
(3)
Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa zverejňujú uložením do registra. Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa sa ukladajú do registra spôsobom a v termínoch podľa § 23 až 23c.
(4)
Účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 22 ods. 8, je povinná uložiť konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá je zostavená podľa § 22 ods. 9 písm. a), spolu so správou audítora a konsolidovanou výročnou správou do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia jej účtovného obdobia, pričom konsolidovaná účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť konsolidovanej výročnej správy.
(5)
Účtovná jednotka uvedená v § 17a, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b), zverejňuje najmenej na jeden rok na svojom webovom sídle informáciu o uložení individuálnej účtovnej závierky v registri; najmenej na jeden rok zverejní na svojom webovom sídle úplnú individuálnu účtovnú závierku v tom istom rozsahu a v tej istej lehote, ako sa ukladá v registri.
(6)
Účtovná jednotka, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu29a) a ktorej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 eur, je povinná predkladať ministerstvu výročnú správu a záznamy z valných zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období, za ktoré sa predkladá výročná správa, a to do piatich dní odo dňa prerokovania výročnej správy, najneskôr však do konca ôsmeho mesiaca po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predkladá výročná správa; taká účtovná jednotka je povinná bez zbytočného odkladu poskytnúť ministerstvu na jeho požiadanie aj ďalšie súvisiace informácie. Ministerstvo predloží Európskej komisii výročnú správu účtovnej jednotky a záznamy z jej valných zhromaždení, ktoré sa uskutočnili v účtovnom období, za ktoré sa predkladá výročná správa, do konca deviateho mesiaca nasledujúceho po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predkladá výročná správa.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa vzťahuje na účtovnú jednotku, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na účtovnej jednotke, alebo akcie účtovnej jednotky, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a to i nepriamo prostredníctvom iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Sekcia C prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.
35.
V § 25 ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slovo „papierov“ vkladá čiarka a slová „podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov“.
36.
V § 25 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
„3.
cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní, a to
3a.
cenné papiere určené na obchodovanie,
3b.
cenné papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis neustanovuje inak,35ab)
3c.
cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii, v inštitúcii elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie29db) okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
3d.
deriváty v majetku fondu,35a)
3e.
deriváty u obchodníka s cennými papiermi, v platobnej inštitúcii a v inštitúcii elektronických peňazí, ktorí nepostupujú podľa § 17a ods. 3, a v pobočke zahraničnej finančnej inštitúcie29db) okrem pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti,
3f.
podiely na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenných papierov a sú v majetku fondu,35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Pohľadávky fondu35a) obstarané ako investičné nástroje okrem vkladov v bankách a záväzky fondu35a) obstarané na financovanie fondu sa oceňujú súčasnou hodnotou.“.
38.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, neoceňuje majetok a záväzky podľa odseku 1 písm. e) tretieho bodu.“.
39.
V § 26 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia odsekov 1 až 4 nie je povinná použiť účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, okrem odpisovania majetku, pri ktorom môže použiť odpisovanie podľa osobitného predpisu.35c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:
„35c)
§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slová „cenné papiere“ vkladajú slová „a podiely na základnom imaní“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a podielov na základnom imaní obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a sú nadobudnuté do majetku špeciálneho podielového fondu alternatívnych investícií podľa osobitného predpisu37b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
„37b)
§ 119 zákona č. 203/2011 Z. z.“.
41.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Trhová cena je
a)
záverečná cena vyhlásená na burze v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1 za predpokladu, ak trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom, pričom ak v tento deň záverečná cena nebola vyhlásená, môže účtovná jednotka neuvedená v § 25 ods. 1 písm. e) treťom bode použiť bezprostredne predchádzajúcu záverečnú cenu vyhlásenú najskôr desiaty deň pred týmto dňom alebo
b)
najpočetnejšia cena ponuky na inom aktívnom trhu v deň ocenenia podľa § 24 ods. 1, ak nie je možné použiť ocenenie podľa písmena a), pričom ak v tento deň cena ponuky na trhu nebola zverejnená, môže účtovná jednotka neuvedená v § 25 ods. 1 písm. e) treťom bode použiť bezprostredne predchádzajúcu cenu ponuky zverejnenú najskôr desiaty deň pred týmto dňom.“.
42.
V § 27 odsek 6 znie:
„(6)
Ak trhovú cenu nemožno spoľahlivo určiť, reálna hodnota sa stanoví kvalifikovaným odhadom, ktorý vychádza spravidla zo súčasnej hodnoty budúcich peňažných príjmov z majetku a budúcich peňažných výdavkov na majetok; diskontná sadzba sa určí ako vnútorná miera návratnosti požadovaná investormi pre daný druh majetku ku dňu jeho ocenenia.“.
43.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neoceňuje majetok a záväzky reálnou hodnotou okrem majetku a záväzkov podľa odseku 1 písm. d) a neoceňuje majetok metódou vlastného imania podľa odseku 9.“.
44.
V § 28 ods. 3 tretia veta znie: „Účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, si môže určiť v odpisovom pláne odpisy podľa osobitného predpisu,35c) ak sú v tomto osobitnom predpise určené inak ako podľa tohto zákona.“.
45.
V § 29 ods. 3 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“ a slová „najmenej štyrikrát za účtovné obdobie“ sa nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka“.
46.
V § 30 ods. 2 písm. e) sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „alebo zodpovednej osoby“.
47.
V § 31 ods. 5 sa slová „§ 21“ nahrádzajú slovami „§ 23d“.
48.
V § 32 ods. 2 sa slová „musí obsahovať podpisový záznam, ktorým“ nahrádzajú slovami „musí byť zabezpečený podpisovým záznamom, ktorým“ a slovo „podpísaný“ sa nahrádza slovom „zabezpečený“.
49.
V § 38 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
neuložila dokumenty a oznámenie podľa § 23a a 23b a nezverejnila dokumenty podľa § 23d,“.
50.
Za § 39i sa vkladá § 39j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Ustanovenia § 1 písm. a) a § 1 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 až 7 v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr.
(3)
Ustanovenia § 17a ods. 2 písm. a) a b) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2014 a neskôr.
(4)
Ustanovenia § 17a ods. 3 písm. c) a d) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa použijú pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2014 a neskôr.
(5)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 ods. 4, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, ak ide o sumu ročného podielu prijatej dane, ktorá bola prijatá do 31. decembra 2013.
(6)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, ak ide o zverejňovanie súvahy a výkazu ziskov a strát za účtovné obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2008.
(7)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia súvahy a výkazu ziskov a strát v Obchodnom vestníku podľa § 21 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa § 23b, ak ide o zverejnenie súvahy a výkazu ziskov a strát za účtovné obdobie končiace v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012.
(8)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia účtovnej závierky overenej audítorom v Obchodnom vestníku podľa osobitného predpisu29h) v znení účinnom do 31. decembra 2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013, ak ide o zverejňovanie účtovnej závierky overenej audítorom za účtovné obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2008.
(9)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zverejnenia účtovnej závierky overenej audítorom v Obchodnom vestníku podľa osobitného predpisu29h) v znení účinnom do 31. decembra 2013, postupuje pri plnení tejto povinnosti po 1. januári 2014 podľa § 23b, ak ide o zverejnenie účtovnej závierky overenej audítorom za účtovné obdobie končiace v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012.
(10)
Ustanovenia § 23 ods. 2 písm. h) a i) v znení účinnom od 1. januára 2014 sa prvýkrát použijú na uloženie výročných správ, ktoré sa vyhotovujú za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2013 a neskôr.
(11)
Ustanovenia § 25 ods. 7 a § 27 ods. 11 sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr. Zmena metódy oceňovania sa vykáže v účtovnej závierke za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr.“.
51.
Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ zo 14. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty (Ú. v. EÚ L 81, 21. 3. 2012).“.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z. a zákona č. 9/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.“.
2.
V § 27 sa vypúšťa odsek 9.
3.
V § 40 ods. 1 a ods. 3 sa slová „registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „zbierky listín“.
4.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku neschváli účtovnú závierku predloženú podľa odseku 1 do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinný uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.“.
5.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.“.
6.
V § 68 ods. 6 písm. f) sa slová „do registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „do zbierky listín“.
7.
V § 192 ods. 1 prvá veta znie: „Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, uloženie výročnej správy do zbierky listín, zostavenie a uloženie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy spoločnosti do zbierky listín, ak má spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami.“.
8.
§ 192 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosť uloženia výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy do zbierky listín podľa odseku 1 sa považuje za splnenú ich uložením v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.“.
9.
V § 257 ods. 1 písm. g) sa slová „do registra účtovných závierok“ nahrádzajú slovami „do zbierky listín“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 421/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z. a zákona č. 233/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 17 ods. 1 písm. h) sa slová „ktorá sa predkladá Národnej banke Slovenska a ministerstvu financií“ nahrádzajú slovami „ktorú fond uloží do verejnej časti registra účtovných závierok.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 414/2012 Z. z. a zákona č. 36/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie a podklady o svojej činnosti; ich rozsah, lehoty a metodiku určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.“.
2.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Eximbanka je povinná do 60 dní po schválení účtovnej závierky uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 25 odsek 3 znie:
(3) Fond uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok9) najneskôr do 15. apríla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
2.
V § 14 písmeno g) znie:
„g)
ak neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok4) podľa § 34 ods. 3.“.
3.
V § 34 odsek 3 znie:
„(3)
Nezisková organizácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok4) do 15. júla.“.
Čl. VII
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 4 druhej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
2.
Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť o vydanie osvedčenia od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 7 ods. 4 za splnenú, aj ak je účtovná závierka prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia.“.
Čl. VIII
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 342/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 46 ods. 5 prvej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
2.
Za § 76dd sa vkladá § 76de, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76de
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť o licenciu od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 46 ods. 5 za splnenú, aj ak je účtovná závierka prílohou k žiadosti o licenciu.“.
Čl. IX
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 4 poslednej vete sa slová „spolu so správou o overení ročnej účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje“.
2.
V § 37 odsek 5 znie:
„(5)
Banka je povinná uložiť výročnú správu do 30 dní po jej schválení valným zhromaždením do verejnej časti registra účtovných závierok.34) Ustanovenie osobitného predpisu35) tým nie je dotknuté.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
„34)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 39 odsek 11 znie:
„(11)
Banka a pobočka zahraničnej banky zostavujú okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu30d) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej banky predkladajú do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka Národnej banke Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a sa vypúšťa.
4.
V § 39 odsek 13 znie:
„(13)
Materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť zostavuje svoju priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho polroka. Priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku materská banka alebo materská holdingová spoločnosť predkladá do 60 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka Národnej banke Slovenska.“.
5.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Správu podľa odseku 1 písm. a) a c) sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bolo overenie údajov vykonané. Správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu40) uloží banka do verejnej časti registra účtovných závierok34) a pobočka zahraničnej banky do neverejnej časti registra34) do 30. júna po skončení účtovného obdobia, za ktorý sa ročná účtovná závierka overuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
„40)
Zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 41 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
Čl. X
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 206/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 71d ods. 2 poslednej vete sa slová „spolu so správou o overení ročnej účtovnej závierky“ nahrádzajú slovami „do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje“.
2.
V § 77 odsek 1 znie:
„(1)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok60aa) výročnú správu a správu audítora. Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu obchodníka s cennými papiermi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa znie:
„60aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z.“.
3.
V § 77 ods. 2 sa slovo „Ročná“ nahrádza slovom „Výročná“.
4.
V § 77 odsek 3 znie:
„(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí.“.
5.
V § 93 ods. 5 písm. h) sa slová „predkladá Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „uloží do verejnej časti registra účtovných závierok“.
Čl. XI
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 478/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „nezašle výročnú správu ministerstvu“ nahrádzajú slovami „neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok,1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 35 odsek 4 znie:
„(4)
Nadácia uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 31. mája.“.
3.
V § 36 ods. 1 sa slová „nezašle ministerstvu“ nahrádzajú slovom „neuloží“.
4.
V § 36 ods. 3 sa slovo „zaslanie“ nahrádza slovom „uloženie“.
Čl. XII
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z. a zákona č. 312/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
uložiť výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy do verejnej časti registra účtovných závierok,16)“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).
2.
V § 47b ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „ak ju predkladá ministerstvu,“.
3.
V § 49 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
uložiť výročnú správu o hospodárení do verejnej časti registra účtovných závierok,16)“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
Čl. XIII
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z. a zákona č. 36/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 6 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
2.
Za § 15b sa vkladá § 15c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 10 ods. 6 za splnenú, aj ak je účtovná závierka prílohou k žiadosti.“.
Čl. XIV
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Výročnú správu schválenú valným zhromaždením je burza povinná bez zbytočného odkladu uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 15 ods. 2 sa slovo „Ročná“ nahrádza slovom „Výročná“.
3.
V § 15 ods. 3 sa slová „predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok“.
4.
V § 15 ods. 4 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
5.
V § 45 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo uložil ročnú finančnú správu do registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu22a)“.
Čl. XV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 170 odsek 13 znie:
(13) Sociálna poisťovňa uloží výročnú správu za príslušný kalendárny rok do verejnej časti registra účtovných závierok92c) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92c znie:
„92c)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XVI
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 453/2008 Z. z., zákona č. 349/2012 Z. z. a zákona č. 289/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 81 ods. 1 písm. o) sa slová „predložiť ju bez zbytočného odkladu ministerstvu“ nahrádzajú slovami „uložiť ju bez zbytočného odkladu do verejnej časti registra účtovných závierok10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XVII
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z. a zákona č. 308/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 písm. p) a v § 13 ods. 1 písm. x) sa slová „tohto zákona a“ nahrádzajú slovami „tohto zákona okrem § 53e, dodržiavanie“.
2.
V § 29 ods. 4 prvej vete sa slovo „Fyzická“ nahrádza slovami „Právnická osoba alebo fyzická“ a na konci sa pripája táto veta: „Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35d znie:
„35d)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 29 ods. 8 písmeno c) znie:
„c)
doklad preukazujúci bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,“.
4.
V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka,“.
5.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)“.
6.
V 31 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „alebo písm. g)“.
7.
Za § 53d sa vkladá § 53e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠53e
Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) môže na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom podľa osobitného predpisu,59ad) (ďalej len „malý zamestnávateľ“) poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom vybranej banky alebo pobočky zahraničnej banky59ae) (ďalej len „banka“) v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom58) a zmluvou medzi ministerstvom financií a bankou; výber banky vykonáva ministerstvo financií a jeho výsledky zverejňuje na svojom webovom sídle.
(2)
Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme
a)
záruky za úver poskytnutý bankou,
b)
úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou (ďalej len „bonifikácia úroku“).
(3)
Záruka za úver poskytnutý bankou na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu.59af) Záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere
a)
malý zamestnávateľ vykonáva činnosť aspoň dve účtovné obdobia,
b)
malý zamestnávateľ má aspoň troch zamestnancov v trvalom pracovnom pomere,
c)
nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je sprostredkovateľom (§ 25) alebo agentúrou dočasného zamestnávania (§ 29),
d)
nemá voči malému zamestnávateľovi
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní, alebo
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
e)
nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
f)
malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.
(4)
Na poskytnutie záruky podľa odseku 3 sa nevzťahujú § 546 až 550 Občianskeho zákonníka a § 303 až 312 Obchodného zákonníka.
(5)
Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ
a)
v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a
b)
na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.
(6)
Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.59ag)
(7)
Banka zodpovedá za
a)
dodržanie podmienok poskytnutia záruky podľa odseku 3,
b)
dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,
c)
vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.
(8)
Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči banke (ďalej len „realizácia záruky“), vzniká mu pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu tohto plnenia (ďalej len „pohľadávka z realizovanej záruky“). Malý zamestnávateľ je povinný splatiť ministerstvu financií pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.
(9)
Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia finančnej pomoci a postup pri realizácii záruky v zmluve podľa odseku 1.
(10)
Ministerstvo financií môže uzavrieť s právnickou osobou so 100 % majetkovou účasťou štátu písomnú mandátnu zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom, ktorou sa upraví rozsah práv a povinností tejto právnickej osoby pri vymáhaní.
(11)
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo financií je oprávnené požadovať od banky všetky podklady na kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci. Na výkon tejto kontroly sa vzťahujú pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.59ah)
(12)
Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 11 zistí nedostatky v činnosti banky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia
a)
záruky podľa odseku 3, môže uložiť banke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu až do výšky dvojnásobku sumy úveru, za ktorý bola poskytnutá taká záruka,
b)
bonifikácie úroku, uloží banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutej bonifikácie úroku.
(13)
Na konanie podľa odseku 12 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.63)
(14)
Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním kontroly podľa odseku 11. Táto povinnosť trvá aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu, pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného právneho vzťahu; ustanovenia osobitného predpisu59ai) týmto nie sú dotknuté.
(15)
Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci malému zamestnávateľovi vyhodnocuje banka v súlade s týmto zákonom, osobitným predpisom,58) s podmienkami určenými zmluvou podľa odseku 1 a zmluvou o úvere uzavretou medzi bankou a malým zamestnávateľom. Na tento účel je malý zamestnávateľ povinný poskytnúť banke súčinnosť.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59ad až 59ai znejú:
„59ad)
Príloha 1 nariadenia (ES) č. 800/2008.
59ae)
§ 2 ods. 2 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
59af)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59ag)
Čl. 1 nariadenia (ES) č. 1998/2006.
59ah)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
59ai)
§ 91 ods. 2 až 7, § 92 ods. 1 až 7 a § 93 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 68 ods. 1 sa slová „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom financií“.
Čl. XVIII
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 105 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok88a) za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom.“.
2.
§ 109 vrátane nadpisu znie:
㤠109
Informačná povinnosť voči Národnej banke Slovenska
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska
a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok; účtovnú závierku overenú audítorom a správu audítora, ktoré sú súčasťou ročných správ, ukladá dôchodková správcovská spoločnosť podľa § 105 ods. 12, ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená; ak účtovná závierka nie je overená, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná uviesť, že ukladá neoverenú účtovnú závierku, pričom správu audítora uloží do registra účtovných závierok bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca po tom, keď jej táto správa bola doručená,
b)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ako aj polročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za prvý polrok bežného kalendárneho roka, ktorých súčasťou sú polročné účtovné závierky,
c)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov a ich štruktúre; tým nie je dotknutá povinnosť oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu skutočnosť, že dôchodková správcovská spoločnosť prestala spĺňať podmienku primeranosti vlastných zdrojov,
d)
najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska deň nadobudnutia účinnosti zmien štatútu.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie
a)
podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov finančných nástrojov z majetku dôchodkového fondu vrátane identifikácie finančných nástrojov, dátumu a ceny,
b)
poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného majetku, poplatky za investičné analýzy a iné poplatky spojené s investovaním majetku v dôchodkových fondoch,
c)
informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
zoznam sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
e)
iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.“.
Čl. XIX
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 29a ods. 4 sa slová „zverejňuje ministerstvo financií na svojom webovom sídle“ nahrádzajú slovami „ukladá ministerstvo financií do verejnej časti registra účtovných závierok42ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42ab znie:
„42ab)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XX
Zákon č. 581/2004 Z. z. zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) a úradu
a)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka (ďalej len „polročná správa“) najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka,
b)
plán činnosti zdravotnej poisťovne na príslušný rozpočtový rok obsahujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov a predpokladané finančné zdroje určené na krytie záväzkov z verejného zdravotného poistenia do 30. novembra na nasledujúci kalendárny rok,
c)
rozpočet na príslušný kalendárny rok, obchodno-finančný plán a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane údajov o príjmoch a výdavkoch s uvedením finančných tokov k ostatným subjektom verejnej správy do 31. marca kalendárneho roka.
(2)
Polročná správa obsahuje
a)
priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre29) (ďalej len „priebežná účtovná závierka“),
b)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených záväzkoch i neuhradených záväzkoch vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,
c)
informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok29a) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka, pričom výročná správa obsahuje
a)
správu o finančnej situácii, ktorá obsahuje najmä prehľad o prijatom poistnom, nedoplatkoch poistného, uhradených záväzkoch i neuhradených záväzkoch vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé, ako aj iné údaje ovplyvňujúce finančnú situáciu zdravotnej poisťovne,
b)
návrh na rozdelenie zisku alebo vysporiadanie straty,
c)
informáciu o stave v prerozdeľovaní poistného,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku,
e)
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.
(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná ukladať účtovnú závierku do verejnej časti registra účtovných závierok.
(5)
Účtovnú závierku ukladá zdravotná poisťovňa do registra účtovných závierok po jej overení audítorom do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.
(6)
Ak nie je v lehote na uloženie účtovnej závierky podľa odseku 3 účtovná závierka overená audítorom, zdravotná poisťovňa je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok správu audítora bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca po doručení správy audítorom.
(7)
Zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia.
(8)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, úradu, Národnému centru zdravotníckych informácií údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ ustanoveným spôsobom, v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch. Spôsob, rozsah a termíny predkladania údajov z účtovníctva a štatistickej evidencie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.
(9)
Zdravotná poisťovňa je povinná vypracovať a predkladať úradu aj ďalšie údaje vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ ustanoveným spôsobom v ustanovenom rozsahu a v ustanovených termínoch. Spôsob, rozsah a termíny predkladania ďalších údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.
(10)
Údaje podľa odsekov 8 a 9 musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné a pravdivé. Ak výkazy, hlásenia, prehľady a iné správy nie sú zrozumiteľné, prehľadné, preukazné alebo pravdivé, nie sú predložené v ustanovenom rozsahu, ustanoveným spôsobom alebo vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti, zdravotná poisťovňa je povinná na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií alebo úradu predložiť podklady, z ktorých vychádzala pri ich vypracovaní, a podať vysvetlenie v nimi určenej lehote.
(11)
Zdravotná poisťovňa nesmie prijímať úvery alebo pôžičky bez predchádzajúceho súhlasu úradu [§ 13 ods. 1 písm. h)]. Zdravotná poisťovňa nesmie vstupovať do úverových vzťahov alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 23 zákona č 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
3.
V § 19 ods. 2 sa slová „až d)“ nahrádzajú slovami „až c)“.
4.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená c) až q).
5.
V § 29 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a“.
6.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
7.
V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Úrad ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok v lehote podľa prvej vety aj výročnú správu o hospodárení.“.
8.
V § 61 ods. 6 písm. c) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
Čl. XXI
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 318/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:
㤠65a
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok41h) najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia
a)
ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok overenú audítorom,
b)
ročné účtovné závierky doplnkových dôchodkových fondov za predchádzajúci kalendárny rok overené audítorom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41h znie:
„41h)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXII
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 35 ods. 1 posledná veta znie: „Dohliadané subjekty sú rovnako povinné predkladať Národnej banke Slovenska aj priebežnú účtovnú závierku a priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku.“.
2.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Opatreniami, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, sa ustanoví štruktúra výkazov, hlásení, správ a iných informácií, ktoré sú dohliadané subjekty povinné vypracúvať a predkladať Národnej banke Slovenska, rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, podoba, spôsob, postup a miesto predkladania takých výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie, ako aj spôsob a termíny predkladania priebežnej účtovnej závierky a priebežnej konsolidovanej účtovnej závierky dohliadaných subjektov do Národnej banky Slovenska.“.
Čl. XXIII
Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a zákona č. 40/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8a ods. 12 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
2.
V § 8a sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Ak je žiadateľ povinný vypracúvať účtovnú závierku alebo výročnú správu, uloží ich znenie za posledné účtovné obdobie najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti do verejnej časti registra účtovných závierok,12ea) ak taká účtovná závierka alebo výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Doterajšie odseky 13 až 24 sa označujú ako odseky 14 až 25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ea znie:
„12ea)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 8a ods. 13 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka alebo výročná správa priložené k žiadosti o poskytnutie dotácie.“.
Čl. XXIV
Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 11 odsek 3 znie:
(3) Slovenský Červený kríž uloží výročnú správu za príslušné účtovné obdobie do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla nasledujúceho účtovného obdobia.“.
Čl. XXV
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 504/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 45 ods. 3 štvrtá veta znie: „Komora audítorov ukladá správu audítora do neverejnej časti registra účtovných závierok.37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 48 znie:
㤠48
(1)
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok správu o činnosti úradu.
(2)
Úrad je povinný uložiť výročnú správu26) do verejnej časti registra účtovných závierok37a) najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.“.
Čl. XXVI
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 70/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 písm. i) sa vypúšťa štvrtý bod.
2.
V § 9 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
3.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky19) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky.“.
4.
Za § 20c sa vkladá § 20d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ predkladá investičný zámer v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 9 ods. 3 a 4 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka a výročná správa priložené k investičnému zámeru.“.
Čl. XXVII
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 32/2013 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 43 ods. 1 sa slová „predložiť Národnej banke Slovenska výročnú správu o svojom hospodárení (ďalej len „ročná správa“) nahrádzajú slovami „uložiť do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu“.
2.
V § 43 ods. 2 sa slovo „Ročná“ nahrádza slovom „Výročná“.
3.
V § 43 ods. 2 písm. a) sa slová „audítorskej správy“ nahrádzajú slovami „správy audítora“.
4.
V § 43 ods. 3 prvej vete sa slovo „predloženie“ nahrádza slovom „uloženie“ a druhej vete slová „predložiť ministerstvu a Národnej banke Slovenska správu audítora alebo audítorskej spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, keď túto správu prijme“ sa nahrádzajú slovami „uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí“.
5.
V § 43 ods. 4 písm. d) sa slovo „ročnej“ nahrádza slovom „výročnej“.
6.
V § 43 odsek 10 znie:
„(10)
Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie a metodiku vypracovania polročnej správy a výročnej správy môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov. Také poskytnutie údajov sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 47.“.
Čl. XXVIII
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 3 tretej vete sa slovo „nezašle“ nahrádza slovom „neuloží“.
2.
V § 12 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
neuloží výročnú správu do registra účtovných závierok podľa § 31 ods. 3.“.
3.
V § 31 ods. 3 sa slová „zverejnená spôsobom určeným v stanovách“ nahrádzajú slovami „uložená do verejnej časti registra účtovných závierok“ a vypúšťa sa druhá veta.
Čl. XXIX
Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 5 odsek 12 znie:
„(12)
Tlačová agentúra uloží výročnú správu prerokovanú Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) a správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok. Výročnú správu zverejní aj na svojom webovom sídle.“.
Čl. XXX
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 340/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 23 ods. 6 sa za slovo „závierku“ vkladajú slová „a výročnú správu“.
Čl. XXXI
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 7 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
2.
Za § 15 sa vkladá § 16, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 12 ods. 7 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.“.
Čl. XXXII
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená e) až k).
2.
V § 6 ods. 4 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ o stimuly uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná správa nie je v registri účtovných závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce kalendárne roky alebo hospodárske roky29) alebo za posledný kalendárny rok alebo hospodársky rok, ak podniká kratšie ako tri kalendárne roky alebo hospodárske roky.“.
4.
Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť o stimuly v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 6 ods. 4 a 5 za splnenú, aj ak sú účtovná závierka a výročná správa priložené k žiadosti o stimuly.“.
Čl. XXXIII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z. a zákona č. 206/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 76 odsek 1 znie:
„(1)
Platobná inštitúcia je povinná uložiť správu audítora do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný. Platobná inštitúcia je povinná do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu platobnej inštitúcie.“.
2.
V § 85b odsek 9 znie:
„(9)
Inštitúcia elektronických peňazí je povinná uložiť správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky29) do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný. Inštitúcia elektronických peňazí je povinná do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol audit vykonaný, predložiť Národnej banke Slovenska list odporúčaní audítora vedeniu inštitúcie elektronických peňazí.“.
Čl. XXXIV
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 21 odsek 5 znie:
(5) Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti schválenú riaditeľom po predchádzajúcom prerokovaní dozornou radou na svojom webovom sídle. Výročnú správu o hospodárení schválenú dozornou radou uloží do verejnej časti registra účtovných závierok.18a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXXV
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 4 poslednej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
2.
V § 103 odsek 4 znie:
„(4)
Úrad každoročne do 31. mája uloží do verejnej časti registra účtovných závierok výročnú správu o činnosti a hospodárení za uplynulý kalendárny rok.“.
3.
Za § 112 sa vkladá § 112a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠112a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 34 ods. 4 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.“.
Čl. XXXVI
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 133/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 7 druhej vete sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
2.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ o licenciu podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 11 ods. 7 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti o licenciu.“.
Čl. XXXVII
Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 386/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 11 písmeno n) znie:
„n)
zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 15 písmeno p) znie:
„p)
zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,“.
3.
V § 17 ods. 6 písm. e) sa slová „výročnú správu o hospodárení a činnosti oblastnej organizácie (ďalej len „výročná správa“)“ nahrádzajú slovami „správu o činnosti oblastnej organizácie“.
4.
V § 18 ods. 4 písm. e) a § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „výročnú správu“ nahrádzajú slovami „správu o činnosti“.
Čl. XXXVIII
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 7 sa slovo „päť“ nahrádza číslom „15“.
2.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ o dotáciu podáva žiadosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 3 ods. 7 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.“.
Čl. XXXIX
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 206/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 160 odsek 4 znie:
„(4)
Ak nie je v lehote podľa odseku 7 účtovná závierka podielového fondu overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uvedie sa táto skutočnosť v ročnej správe. Správcovská spoločnosť je povinná uložiť správu audítora alebo audítorskej spoločnosti do verejnej časti registra účtovných závierok bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí. Do verejnej časti registra účtovných závierok správcovská spoločnosť uloží aj neschválenú účtovnú závierku.“.
2.
V § 187 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku bez poznámok za predchádzajúci štvrťrok.“.
3.
V § 187 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.
4.
V § 187 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku bez poznámok za predchádzajúci štvrťrok,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
5.
V § 187 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
6.
V § 187 ods. 5 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“.
7.
V § 187 odsek 7 znie:
„(7)
Ak nie je v lehote podľa odseku 4 písm. a) na uloženie ročnej správy účtovná závierka správcovskej spoločnosti overená audítorom, uvedie sa táto skutočnosť v ročnej správe. Správcovská spoločnosť je povinná uložiť správu audítora alebo audítorskej spoločnosti do verejnej časti registra účtovných závierok bezodkladne najneskôr do jedného mesiaca po jej prijatí. Do verejnej časti registra účtovných závierok správcovská spoločnosť uloží aj neschválenú účtovnú závierku.“.
8.
V § 187 ods. 9 sa slová „odsekov 2 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. d) a odseku 4 písm. c)“.
Čl. XL
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Ročná účtovná závierka poštového podniku podľa odseku 1 musí byť overená audítorom a poštový podnik ju uloží do verejnej časti registra účtovných závierok21a) každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo účtovné obdobie. Ak účtovné obdobie poštového podniku nie je totožné s kalendárnym rokom, poštový podnik vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka priebežnú účtovnú závierku a predkladá ju Poštovému regulačnému úradu do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu ročnej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky poštového podniku podľa odseku 1 musia byť zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch podľa odseku 1.“.
2.
V § 54 odsek 6 znie:
„(6)
Ročná účtovná závierka poskytovateľa univerzálnej služby musí byť overená audítorom a poskytovateľ univerzálnej služby ju uloží do verejnej časti registra účtovných závierok21a) každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok alebo účtovné obdobie. Ak účtovné obdobie poskytovateľa univerzálnej služby nie je totožné s kalendárnym rokom, poskytovateľ univerzálnej služby vyhotoví k 31. decembru kalendárneho roka priebežnú účtovnú závierku a predkladá ju Poštovému regulačnému úradu každoročne do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok. Z obsahu ročnej účtovnej závierky a priebežnej účtovnej závierky poskytovateľa univerzálnej služby musia byť zrejmé informácie o oddelených nákladoch a výnosoch podľa odseku 1.“.
Čl. XLI
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 241/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 24 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „vrátane uverejňovania výročnej správy“.
Čl. XLII
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).
2.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie do verejnej časti registra účtovných závierok,11a) ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
3.
Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014
Ak žiadateľ podáva žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a povolenia na sprostredkovateľskú činnosť v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa povinnosť podľa § 6 ods. 3 za splnenú, aj ak je účtovná závierka priložená k žiadosti.“.
Čl. XLIII
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 31 ods. 6 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle“, vypúšťa sa slovo „výročnú“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:
„61a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 32 ods. 8 písm. b), § 58 ods. 11 písm. b), § 62 ods. 11 písm. b) a § 65 ods. 8 písm. b) sa vypúšťa slovo „výročnú“.
3.
V § 62 ods. 4 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle“, vypúšťa sa slovo „výročnú“ a na konci sa pripája táto veta: „Vlastník prepravnej siete uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)“.
4.
V § 64 ods. 9 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle“, vypúšťa sa slovo „výročnú“ a na konci sa pripája táto veta: „Prevádzkovateľ distribučnej siete uloží výročnú správu61) do verejnej časti registra účtovných závierok.61a)“.
Čl. XLIV
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v rovnakej lehote ukladá výročnú správu fondu do verejnej časti registra účtovných závierok29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Čl. XLV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2013 okrem čl. I až čl. XVI, čl. XVII druhého až šiesteho bodu a čl. XVIII až čl. XLIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.