35/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. januára 2013 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky na roky 2013 - 2017.
Program nadobudol platnosť 28. januára 2013 v súlade s článkom 22.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.