347/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013, zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z. a zákona č. 319/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov1) a DataCentra (ďalej len „správny orgán“).“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „správnych poplatkov“.
3.
V § 5 ods. 3 uvádzacej vete sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
4.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „zákona4)“ vkladajú slová „alebo podania autorizovaného podľa osobitného predpisu4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
5.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky sa platia kolkovými známkami,6) v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. V hotovosti a platobnou kartou možno platiť poplatky prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu (ďalej len „prevádzkovateľ systému“), ak má na to správny orgán vytvorené podmienky.“.
6.
V § 7 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Poplatky možno platiť aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu.6ab)
(3)
Správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov je povinný na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu6ac) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a správnym orgánom; prevádzkovateľ systému a správny orgán sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ab a 6ac znejú:
„6ab)
§ 41 zákona č. 305/2013 Z. z.
6ac)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 7 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu.6ab)
(5)
Poplatky za úkony a konania vykonávané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľom Obchodného vestníka podľa osobitného predpisu6aa) sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu.6ab)“.
8.
V § 7 ods. 7 sa za slovom „hotovosti“ vkladá čiarka a slová „prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú“.
9.
V § 7 odsek 10 znie:
„(10)
Platba vykonaná prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu6ab) sa považuje za uhradenú dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu.7aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa)
§ 43 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 8 a 9 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
10.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Vrátenie poplatku
(1)
Správny orgán rozhodne o vrátení poplatku v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka v lehote ustanovenej podľa osobitného predpisu alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách v sadzobníku nie je ustanovené inak. Na účely tohto zákona sa lehota ustanovená osobitným predpisom považuje za zachovanú, ak v posledný deň lehoty správny orgán
a)
odovzdá spoplatnené vybavenie na poštovú prepravu,
b)
odošle spoplatnené vybavenie elektronicky podľa osobitného predpisu7ab) alebo
c)
odovzdá poplatníkovi spoplatnené vybavenie.
(2)
Správny orgán rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).
(3)
Poplatok a preplatok vráti správny orgán, ktorý poplatok vybral, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatok a preplatok vráti prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.
(4)
Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 3, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.
(5)
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku; ustanovenia odsekov 3 a 4 sa použijú primerane. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(6)
Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku musí obsahovať
a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku alebo preplatku rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok alebo preplatok vracia,
f)
spôsob úhrady poplatku,
g)
evidenčné číslo platby poplatku, ak je pridelené centrálnym systémom evidencie poplatkov,
h)
poplatok alebo preplatok, ktorý sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má poplatok alebo preplatok vrátiť,
i)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie,
j)
odtlačok úradnej pečiatky.
(7)
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku a preplatku sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(8)
Vo veciach Obchodného vestníka môže po predchádzajúcom súhlase poplatníka a po jeho oboznámení o výške zaplateného poplatku, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 5, správny orgán poplatok vrátiť poštovým poukazom na účet poplatníka alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky aj bez vydania rozhodnutia, čo správny orgán vyznačí v spise.
(9)
Správny orgán rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku nevydá, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,70 eura. To neplatí, ak sa má vrátiť poplatok podľa odseku 1.
(10)
Poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.
(11)
Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab)
Napríklad § 2 a 8 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí v posledný deň lehoty na pošte, v hotovosti na správnom orgáne, platobnou kartou alebo odpísaním z účtu poplatníka v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.“.
12.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa poplatok platí prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu podľa osobitného predpisu,6ab) lehota je zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7aa) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
13.
Nadpis § 13 znie: „Zánik práva správneho orgánu a povinnosti poplatníka“.
14.
V § 13 ods. 1 sa za slovo „vybrať“ vkladajú slová „a povinnosť poplatníka zaplatiť“ a za slovo „vybratie“ sa vkladajú slová „a na zaplatenie“.
15.
V § 13 ods. 2 sa za slovo „vybrať“ vkladajú slová „a povinnosť poplatníka uhradiť“.
16.
V § 15 ods. 1 sa za slová „evidovania poplatkov“ vkladajú slová „a v daňových úradoch a colných úradoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov“.
17.
V § 15 ods. 2 sa za slová „evidovania poplatkov“ vkladajú slová „a v správnych orgánoch, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, kontrolu7c) správnosti a včasnosti platenia poplatkov“.
18.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Správa finančnej kontroly7e) vykonáva u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7e znie:
„7e)
§ 3 písm. c) zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.“.
19.
§ 15a vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Evidencia poplatkov
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, prostredníctvom prevádzkovateľa systému.
(2)
Správne orgány, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.“.
20.
V § 17 ods. 2 znie:
„(2)
Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného daňového úradu. Správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené v hotovosti do pokladne prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému odvedie do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.“.
21.
V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
22.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prevádzkovateľ systému
(1)
Prevádzkovateľ systému je povinný
a)
zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b)
zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov,
c)
zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu,
d)
umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie,
e)
plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.8ac) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,8ac) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.8ad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8ac a 8ad znejú:
„8ac)
Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu. (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
8ad)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
23.
Za § 19ga sa vkladá § 19gb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19gb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)
Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013.
(2)
Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.
(3)
Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 uplatnia ustanovenia § 15 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. novembra 2013.“.
24.
Nadpis v § 19h znie: „Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014“ a v texte sa slová „30. septembra 2014“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“ a slová „31. decembra 2013“ sa nahrádzajú slovami „30. júna 2014“.
25.
V prílohe Prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa na konci pripájajú tieto slová:
„XXIV.
Výkon verejnej moci elektronicky ..................... 274“.
26.
Sadzobník správnych poplatkov sa dopĺňa časťou XXIV., ktorá vrátane nadpisu znie:
„XXIV. ČASŤ
VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
Položka 274
a)
Zrušenie deaktivácie
elektronickej schránky ............................ 10 eur
b)
Druhé a ďalšie vydanie
alternatívneho autentifikátora .................. 20 eur“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z. a zákona č. 125/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa nad slovom „súdy“ odkaz „2)“ nahrádza odkazom „1b)“ a nad slovom „súdov“ sa odkaz „3)“ nahrádza odkazom „1c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:
„1b)
§ 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 34 zákona č. 757/2004 Z. z.“.
2.
V § 3 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia kolkovými známkami,5aa) v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur, okrem poplatku podľa položky 17, pri ktorom je možné platiť kolkovými známkami alebo v hotovosti, aj keď prevyšuje sumu 300 eur. V hotovosti a platobnou kartou možno platiť poplatky prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu (ďalej len „prevádzkovateľ systému“), ak má na to príslušný orgán vytvorené podmienky.“.
4.
V § 9 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Poplatky možno platiť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,3a) akreditovaného platcu,5ab) integrovaného obslužného miesta5ac) alebo prevádzkovateľa systému.
(3)
Orgány uvedené v § 3 sú povinné na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému a orgánmi uvedenými v § 3 umožniť umiestnenie a prevádzkovanie technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov; v tomto prípade sa všeobecný predpis o správe majetku štátu5ad) nepoužije. Podmienky umiestnenia a prevádzkovania technického vybavenia na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov upraví zmluva medzi prevádzkovateľom systému a orgánmi uvedenými v § 3; prevádzkovateľ systému a orgány uvedené v § 3 sú povinní uzavrieť takúto zmluvu podľa vzoru schváleného Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Vzor zmluvy podľa druhej vety sa zverejní na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5ab, 5ac a 5ad znejú:
„5ab)
§ 45 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
5ac)
§ 7 zákona č. 305/2013 Z. z.
5ad)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 9 ods. 10 sa nad slovom „správy“ vypúšťa odkaz 5a.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa citácia „§ 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 11 ods. 2 sa slová „1,65 eura“ nahrádzajú slovami „1,70 eura“.
8.
V § 11 ods. 4 sa slová „6,63 eura“ nahrádzajú slovami „6,70 eura“.
9.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Ak sa má vrátiť poplatok alebo preplatok, orgány podľa § 3 zašlú odpis právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení daňovému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka alebo prevádzkovateľovi systému, ak sú orgány podľa § 3 zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktoré poplatok alebo preplatok vrátia najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o jeho vrátení; ak orgán štátnej správy súdov alebo prokuratúra nevydali rozhodnutie, zašlú písomné upovedomenie o spôsobe vybavenia sťažnosti podľa osobitného zákona7) a daňový úrad alebo prevádzkovateľ systému vrátia poplatok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia.“.
10.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak daňový úrad alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej v odseku 6, je povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania z poplatku alebo preplatku, ktorý sa mal vrátiť, vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Úrok z omeškania sa priznáva za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa ich vrátenia.“.
11.
V § 11a odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa platia
a)
platobnou kartou,
b)
kolkovými známkami,
c)
v hotovosti alebo
d)
elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.
12.
V § 11a ods. 3 sa slová „jednotným kontaktným miestom“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom jednotného kontaktného miesta“.
13.
Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11b
Osobitné ustanovenia o lehotách pri platení poplatku prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu
(1)
Ak je poplatok platený prostredníctvom akreditovaného platcu5ab) alebo integrovaného obslužného miesta,5ac) považuje sa za uhradený dňom doručenia zaručenej informácie o úhrade podľa osobitného predpisu.7e)
(2)
Pri platbe vykonanej prostredníctvom akreditovaného platcu5ab) alebo integrovaného obslužného miesta5ac) je lehota na zaplatenie poplatku zachovaná, ak je zaručená informácia o úhrade podľa osobitného predpisu7e) doručená najneskôr v posledný deň lehoty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7e znie:
„7e)
§ 43 ods. 8 a 9 a § 44 ods. 8 a 9 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
14.
§ 15 znie:
㤠15
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a krajské súdy vykonávajú na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov kontrolu správnosti a včasnosti vyberania poplatkov, vrátenia poplatkov a na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, aj kontrolu odvádzania poplatkov do štátneho rozpočtu.
(2)
Správa finančnej kontroly7f) vykonáva
a)
na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov a prokuratúry vládny audit správnosti a včasnosti vyberania, vrátenia poplatkov a na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov a prokuratúry, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, aj vládny audit odvádzania poplatkov do štátneho rozpočtu,
b)
u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7f znie:
„7f)
§ 3 písm. c) zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Orgány uvedené v § 3 sú povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet daňového úradu príslušného podľa sídla orgánu, ktorý poplatok vybral. Ak sa poplatky platia v hotovosti do pokladne prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému, vybranú sumu poplatkov orgány uvedené v § 3 odvedú do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatkov na účet prevádzkovateľa systému.“.
16.
V § 16 ods. 3 sa slová „20. dňa nasledujúceho mesiaca“ nahrádzajú slovami „15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatkov“.
17.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom tieto sumy prijal.“.
18.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Prevádzkovateľ systému
(1)
Prevádzkovateľ systému je povinný
a)
zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b)
zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov,
c)
zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu,
d)
umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie,
e)
plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú podrobnosti o povinnostiach podľa odseku 1, ktorých plnenie je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.7g) Zmluva podľa prvej vety musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,7g) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu podľa prvej vety zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v Centrálnom registri zmlúv.7h)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7g a 7h znejú:
„7g)
Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
7h)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
19.
Za § 18ca sa vkladá § 18cb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18cb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)
Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013. Konania vo veciach poplatkov začaté a právoplatne neukončené do 30. novembra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013.
(2)
Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok podľa zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľom systému podľa tohto zákona od 1. decembra 2013.
(3)
Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra 2013 uplatnia ustanovenia § 15 v znení účinnom do 30. novembra 2013.“.
20.
V nadpise § 18d sa slová „1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „1. júla 2014“ a v texte sa slová „30. septembra 2014“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“ a slová „31. decembra 2013“ sa nahrádzajú slovami „30. júna 2014“.
Čl. III
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z. a zákona č. 381/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 písm. c) sa slová „štátu a vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok“ nahrádzajú slovami „štátu, vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok a evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 10 ods. 2 zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 381/2011 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku v znení zákona č. 264/2008 Z. z. a zákona č. 381/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 odsek 4 znie:
(4) Predmetom činnosti akciovej spoločnosti je poskytovanie poštových služieb podľa osobitného predpisu,8) výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu9a) a výkon činností spojených s evidenciou, zúčtovaním a vrátením poplatkov podľa osobitných predpisov;9b) tento predmet činnosti nemožno zmeniť ani rozhodnutím valného zhromaždenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
9b)
§ 16a zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 18a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 347/2013 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460 /2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z. a zákona č. 343/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa slová „§ 104f ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 104g ods. 3“.
2.
V § 16 ods. 2 sa slová „§ 104f ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 104g ods. 4“.
3.
V § 17 ods. 1 písm. f) sa za slová „krajov slúžiace“ vkladajú slová „materským školám, na základné vzdelávanie,11ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ca znie:
11ca)
§ 16 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 324/2012 Z. z.“.
4.
§ 99d sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak bola na základe údajov uvedených v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo dodatočnom priznaní vyrubená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorá bola vyrubená po kontrole, správca dane uloží pokutu vo výške 10 % zo sumy, o ktorú zvýšil daň rozhodnutím.
(7)
Ak bola daň vyrubená na základe dodatočného priznania k priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkovému priznaniu k týmto daniam, ktorá v porovnaní s daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam predstavuje zvýšenie dane, správca dane uloží pokutu vo výške 5 % z rozdielu medzi vyrubenou daňou na základe dodatočného priznania a daňou vyrubenou na základe priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo čiastkového priznania k týmto daniam.“.
5.
V § 99e odsek 8 znie:
„(8)
Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku rozhodnutia, ktorá bola odvolaním napadnutá. Ak je podaný opravný prostriedok, napadnutá časť výroku rozhodnutia sa vylúči na samostatné konanie, na ktoré sa uplatní postup podľa osobitného predpisu47) primerane. Právoplatnosť rozhodnutia v ostatných častiach výroku nie je dotknutá.“.
6.
V § 99e ods. 9 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.
7.
Za § 104f sa vkladá § 104g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)
Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2013.
(2)
Ak správca dane v zdaňovacom období roku 2013 vyrubil daň z nehnuteľností tak, že zdanil pozemky a stavby alebo ich časti, ktoré sú podľa § 17 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. decembra 2013 oslobodené, zabezpečí súlad s týmto zákonom najneskôr do 31. januára 2014.
(3)
Ak je najvyššia sadzba dane zo stavieb ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca dane zosúladí tento násobok s § 12 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane zo stavieb na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 3 sa neuplatňuje.
(4)
Ak je najvyššia sadzba dane z bytov ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane z bytov, správca dane zosúladí tento násobok s § 16 ods. 2 najneskôr pri určení sadzieb dane z bytov na zdaňovacie obdobie roku 2024, pričom násobok ustanovený správcom dane na príslušné zdaňovacie obdobie nesmie byť vyšší ako násobok ustanovený správcom dane na zdaňovacie obdobie predchádzajúce tomuto zdaňovaciemu obdobiu. Ustanovenie § 104f ods. 4 sa neuplatňuje.
(5)
Konania začaté pred 1. decembrom 2013 sa dokončia podľa § 99e ods. 8 v znení účinnom od 1. decembra 2013.“.
Čl. VI
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z. a zákona č. 441/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 ods. 3 písm. c) sa za slovo „vyberanie“ vkladajú slová „a platenie“ a nad slovo „pokuty“ sa umiestňuje odkaz 13a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 286/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Kolkové známky vydané do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014 nemožno od 1. júla 2014 predávať a možno ich použiť do 31. decembra 2014.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „1. januára 2014 do 31. decembra 2014“ nahrádzajú slovami „1. júla 2014 do 30. júna 2015“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slová „31. januára 2014“ nahrádzajú slovami „31. júla 2014“ a slová „31. decembra 2013“ sa nahrádzajú slovami „30. júna 2014“.
4.
V § 2 ods. 6 sa slová „10. januára 2014“ nahrádzajú slovami „10. júla 2014“.
5.
V § 2 ods. 7 sa slová „20. januára 2014“ nahrádzajú slovami „20. júla 2014“ a slová „december 2013“ sa nahrádzajú slovami „jún 2014“.
6.
V § 2 ods. 8 sa slová „31. januára 2014“ nahrádzajú slovami „31. júla 2014“.
7.
V § 2 ods. 10 sa slová „31. januára 2015“ nahrádzajú slovami „31. júla 2015“.
8.
V § 2 ods. 11 sa slová „31. marca 2014“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2014“ a slová „30. apríla 2014“ sa nahrádzajú slovami „do 31. októbra 2014“.
9.
V § 2 ods. 13 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „30. júna 2014“.
10.
V čl. II sa vypúšťajú body 1 až 5.
11.
V čl. III sa vypúšťajú body 2 a 7.
12.
Články IV a V sa vypúšťajú.
13.
V čl. VI sa slová „článku II bodov 1 až 5 a 8, článku III bodov 2, 7 (§ 12 ods. 1 druhej vety) a bodu 15 (§ 19h), článku IV a článku V“ nahrádzajú slovami „článku II bodu 8 a článku III bodu 15 (§ 19h)“ a slová „1. januára 2014“ sa nahrádzajú slovami „1. júla 2014“.
Čl. VIII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.