307/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
ZÁKON
z 12. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „systém manažérstva kvality“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „systém manažérstva“ v príslušnom tvare.
2.
V § 2 písm. a) sa slová „rozšírení oblasti akreditácie, rozšírení rozsahu akreditácie, zúžení oblasti akreditácie, zúžení rozsahu akreditácie“ nahrádzajú slovami „rozšírení akreditácie, zúžení akreditácie“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „trvalý pobyt alebo“.
4.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak akreditovaná osoba oznámi zmenu podľa § 6 ods. 2 písm. f) prvého bodu, druhého bodu, tretieho bodu alebo piateho bodu, podkladom rozhodnutia môžu byť aj výsledky posúdenia zmien akreditačným orgánom, ktoré vychádzajú z dokumentov predložených akreditovanou osobou; akreditačný orgán postupuje rovnako, ak sa o týchto zmenách dozvie inak.“.
5.
V § 5 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „trvalý pobyt alebo“ a slová „alebo umiestnenie organizačnej zložky“.
6.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená c) až h).
7.
V § 5 ods. 2 písm. e) sa za slovo „normou“ vkladajú slová „alebo normatívnym dokumentom“ a slová „technické normy a iné normatívne dokumenty“ sa nahrádzajú slovami „technickú normu alebo normatívny dokument“.
8.
V § 5 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „o udelení akreditácie“.
9.
V § 5 ods. 5 sa slová „v odseku 2 písm. a) až c) a e) až i)“ nahrádzajú slovami „v odseku 2 písm. a), b) a d) až h)“.
10.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „počas platnosti akreditácie“.
11.
V § 6 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
umožniť akreditačnému orgánu vykonanie dohľadu,“.
12.
V § 7 ods. 2 prvá a druhá veta znejú: „Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby zúži udelenú akreditáciu. Žiadosť o zúženie udelenej akreditácie musí obsahovať predmet žiadosti a náležitosti podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c) a určenie oblasti a rozsahu, o ktoré má byť akreditácia zúžená.“.
13.
V § 7 ods. 3 prvá a druhá veta znejú: „Akreditačný orgán na žiadosť akreditovanej osoby rozšíri udelenú akreditáciu, ak zistí, že akreditovaná osoba spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom a akreditačné požiadavky. Žiadosť o rozšírenie akreditácie musí obsahovať predmet žiadosti a náležitosti uvedené v § 3 ods. 2 písm. a) až c) a určenie oblasti a rozsahu, o ktoré má byť akreditácia rozšírená.“.
14.
V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak akreditovaná osoba podá žiadosť o reakreditáciu menej ako šesť mesiacov pred uplynutím platnosti akreditácie, akreditačný orgán žiadosť odmietne rozhodnutím.“.
15.
V § 7 ods. 8 prvá veta znie: „Akreditačný orgán aj bez návrhu zúži udelenú akreditáciu, ak sa dôvody podľa odseku 7 týkajú iba časti udelenej akreditácie.“.
16.
V § 7 ods. 9 písm. e) sa za slovo „zomrie“ vkladá čiarka a slová „je vyhlásená za mŕtvu“.
17.
V § 7 odsek 12 znie:
„(12)
Na konanie o zrušení akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení pozastavenia akreditácie, zmene akreditácie, rozšírení akreditácie, zúžení akreditácie a konanie o reakreditácii sa použijú § 3 až 5 primerane.“.
18.
V § 9 ods. 7 písm. b) sa slová „rozšírení alebo zúžení oblasti akreditácie, rozšírení alebo zúžení rozsahu akreditácie“ nahrádzajú slovami „rozšírení akreditácie, zúžení akreditácie“.
19.
V § 9 ods. 7 písm. e) a l) sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
20.
V § 9 sa odsek 7 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., § 3 zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 24 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
21.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Riaditeľ
a)
zostavuje rozpočet nákladov a výnosov Slovenskej národnej akreditačnej služby a predkladá ho dozornej rade na schválenie,
b)
zodpovedá za plnenie úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby ustanovených podľa § 9 a osobitnými predpismi,8)
c)
predkladá úradu na schválenie plány rozvoja Slovenskej národnej akreditačnej služby,
d)
po prerokovaní dozornou radou schvaľuje každoročne do 30. apríla výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok a zásady určenia výšky platieb za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou; výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok predkladá úradu na informáciu každoročne do 30 dní po jej schválení,
e)
predkladá dozornej rade na schválenie každoročne do 30. apríla výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok; výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby za predchádzajúci kalendárny rok predkladá úradu na informáciu každoročne do 30 dní po jej schválení dozornou radou,
f)
predkladá dozornej rade na schválenie riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu účtovnú závierku; riadnu účtovnú závierku uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok8a) do 30 dní po jej schválení dozornou radou, ak taká účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená,
g)
predkladá dozornej rade na schválenie návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci alebo na prevod iného majetkového práva, ak obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva je vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom,9) a návrh na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok,
h)
určuje politiku a ciele kvality týkajúce sa aktivít Slovenskej národnej akreditačnej služby,
i)
vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, metodické smernice a iné vnútorné predpisy Slovenskej národnej akreditačnej služby,
j)
vykonáva opatrenia uložené dozornou radou na základe kontrolných zistení,
k)
predkladá dozornej rade na schválenie návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku,
l)
predkladá dozornej rade na schválenie návrh použitia prostriedkov rezervného fondu podľa § 22 ods. 2 alebo návrh použitia prostriedkov fondu investícií a rozvoja podľa § 23 ods. 2,
m)
rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené podľa § 14 ods. 2 do pôsobnosti dozornej rady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
22.
V § 12 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „najmenej desaťročnú prax“.
23.
V § 12 ods. 7 sa slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
24.
V § 12 odsek 8 znie:
„(8)
Plat riaditeľa je mesačne dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Úprava platu riaditeľa sa môže vykonať najviac jedenkrát ročne s účinnosťou od 1. apríla kalendárneho roka. Riaditeľovi môže predseda úradu na základe návrhu dozornej rady schváliť odmenu jedenkrát ročne, najviac do výšky šesťnásobku platu riaditeľa podľa prvej vety. Pri schvaľovaní odmeny sa zohľadňuje plnenie úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby a hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby. Predseda nesmie schváliť vyššiu odmenu, ako je odmena navrhnutá dozornou radou.“.
25.
V § 12 ods. 11 písm. d) sa slová „§ 11 ods. 2 písm. e) a j)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 2 písm. f) a g)“.
26.
V § 12 ods. 11 sa vypúšťajú písmená f) a g).
27.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Predseda úradu môže odvolať riaditeľa, ak
a)
dozorná rada dvakrát po sebe svojím uznesením konštatuje, že Slovenská národná akreditačná služba nehospodári, nenakladá s majetkom alebo nevyužíva finančné prostriedky podľa § 21 až 23,
b)
úrad na základe informácií získaných pri kontrole zistí porušenie tohto zákona alebo osobitných predpisov12a) Slovenskou národnou akreditačnou službou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Výberové konanie
(1)
Výberové konanie na funkciu riaditeľa vyhlasuje úrad v tlači a na webovom sídle úradu s uvedením údajov, ktorými sú:
a)
názov a sídlo Slovenskej národnej akreditačnej služby,
b)
požadované predpoklady na vykonávanie funkcie riaditeľa,
c)
zoznam požadovaných dokladov,
d)
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
(2)
Výberové konanie podľa odseku 1 vyhlási úrad najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia riaditeľa, a ak sa výkon funkcie riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, vyhlási úrad výberové konanie podľa odseku 1 do 30 dní od skončenia výkonu funkcie riaditeľa.
(3)
Na výberové konanie sa vzťahuje osobitný predpis,12) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
29.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Dozorná rada
a)
kontroluje hospodárenie Slovenskej národnej akreditačnej služby, nakladanie s majetkom a využívanie finančných prostriedkov v súlade s týmto zákonom,
b)
rozhoduje na návrh riaditeľa o rozdelení hospodárskeho výsledku,
c)
kontroluje údaje v účtovných knihách a ďalších dokladoch,
d)
schvaľuje rozpočet nákladov a výnosov Slovenskej národnej akreditačnej služby,
e)
schvaľuje riadnu účtovnú závierku overenú audítorom a mimoriadnu účtovnú závierku,
f)
schvaľuje výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby,
g)
prerokúva výročnú správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby a zásady určenia výšky platieb za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou,
h)
schvaľuje výber audítora na overenie účtovnej závierky,
i)
predkladá riaditeľovi návrhy opatrení uložených na základe kontrolných zistení,
j)
rozhoduje na návrh riaditeľa o použití prostriedkov fondu investícií a rozvoja alebo o použití prostriedkov rezervného fondu,
k)
udeľuje súhlas s návrhom riaditeľa na prevod vlastníctva nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci alebo na prevod iného majetkového práva, ak obstarávacia cena jednotlivej veci alebo práva bola vyššia ako cena ustanovená osobitným predpisom,9) a s návrhom na nájom nehnuteľnej veci na čas dlhší ako jeden rok,
l)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
m)
volí a odvoláva predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady zo svojich členov.“.
30.
V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Predseda úradu písomne informuje Slovenskú národnú akreditačnú službu o vymenovaní a odvolaní členov dozornej rady.“.
31.
V § 15 ods. 11 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo nesplnil povinnosť podľa odseku 9“.
32.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú slová „účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych“.
33.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Ak má dozorná rada odôvodnenú pochybnosť o dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov v činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby, bez zbytočného odkladu o tom informuje riaditeľa a orgány podľa osobitných predpisov.14)“.
34.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa slovo „dôverných“ a na konci sa pripája táto veta: „Člen dozornej rady nemá povinnosť podľa prvej vety voči orgánu, ktorý navrhol jeho vymenovanie za člena dozornej rady.“.
35.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Slovenská akreditačná rada
(1)
Slovenská akreditačná rada je poradný orgán predsedu úradu.
(2)
Slovenská akreditačná rada má 21 členov, ktorých vymenúva a odvoláva predseda úradu.
(3)
Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania Slovenskej akreditačnej rady upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá úrad.
(4)
Funkcia člena Slovenskej akreditačnej rady je čestná funkcia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
36.
V § 19 ods. 3 sa za slovo „uhradiť“ vkladajú slová „riadne a včas“.
37.
V § 19 ods. 4 druhej vete sa za slovo „orgánom“ vkladajú slová „riadne a včas“.
38.
V § 21 ods. 1 sa nad slovom „predpis“ odkaz „18)“ nahrádza odkazom „12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
39.
V § 21 odsek 3 znie:
„(3)
Slovenská národná akreditačná služba hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami podľa rozpočtu nákladov a výnosov na príslušný kalendárny rok.“.
40.
V § 21 ods. 5 sa za slovo „riaditeľom“ vkladajú slová „po predchádzajúcom prerokovaní dozornou radou“ a slová „svojej internetovej stránke“ sa nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
41.
V § 22 ods. 1 sa slová „20 % hodnoty majetku Slovenskej národnej akreditačnej služby“ nahrádzajú slovami „priemeru celkových ročných nákladov za predchádzajúce tri roky“.
42.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Výkon kontroly
(1)
Úrad vykonáva kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a pravidelne monitoruje plnenie povinností akreditačného orgánu ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi.7)
(2)
Na účely výkonu kontroly je akreditačný orgán povinný umožniť osobám povereným predsedom úradu na výkon kontroly v nevyhnutnom rozsahu vstup do priestorov, na požiadanie predložiť úplnú dokumentáciu, záznamy, doklady, písomnosti a iné podklady súvisiace s jeho činnosťou, umožniť v nevyhnutnej miere prístup do svojho informačného systému a poskytnúť informácie a potrebnú súčinnosť.
(3)
Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly sú oprávnené vyžadovať od zamestnancov akreditačného orgánu súčinnosť a informácie, ktoré súvisia s poskytovaním akreditačných služieb. Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení ich štátnozamestnaneckého pomeru, pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu s úradom. Osoby poverené predsedom úradu na výkon kontroly nemajú povinnosť mlčanlivosti voči predsedovi úradu.
(4)
Úrad pri výkone kontroly nesmie zasahovať do posudzovacej a rozhodovacej činnosti akreditačného orgánu vo veciach akreditácie orgánov posudzovania zhody.“.
43.
V § 25 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
neinformuje akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie podľa § 6 ods. 2 písm. f),
c)
poruší povinnosť podľa § 17 alebo § 24 ods. 3.“.
44.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a c) uloží úrad pokutu do 10 000 eur a podľa odseku 1 písm. b) do 1 000 eur.“.
45.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
46.
Za § 28 sa vkladá § 29, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2014
Konania o akreditácii, zrušení akreditácie, pozastavení akreditácie, zrušení pozastavenia akreditácie, zmene akreditácie, rozšírení akreditácie, zúžení akreditácie a konania o reakreditácii, ktoré boli začaté do 31. decembra 2013, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.