219/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
ZÁKON
z 25. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z., zákona č. 542/2004 Z. z. a zákona č. 466/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou a postup orgánov štátnej správy pri vydávaní osvedčenia o významnej investícii.“.
2.
V § 1 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Významná investícia je stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „podnik“), ak
a)
finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 100 miliónov eur investičných nákladov,
b)
je národohospodársky významná alebo jej realizáciou alebo uskutočnením sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest a
c)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
(3)
Významnou investíciou je aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a b), ak
a)
uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej investícii podľa odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, a
b)
vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.“.
3.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 5 až 10, ktoré znejú:
„(5)
Investičnými nákladmi sú:
a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b)
dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov.
(6)
Začatím obstarávania dlhodobého hmotného majetku je začatie stavebných prác alebo začatie vyvlastňovacieho konania2) na podnikový pozemok.
(7)
Žiadosťou je žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii príslušným ministerstvom.
(8)
Osvedčením o významnej investícii je doklad držiteľa osvedčenia, že stavba je významnou investíciou.
(9)
Držiteľom osvedčenia je podnik, ktorý zabezpečuje významnú investíciu a ktorému bolo postupom podľa tohto zákona vydané príslušným ministerstvom osvedčenie o významnej investícii.
(10)
Skončením realizácie významnej investície je nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.“.
4.
V § 2 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „na výrobu, výskum alebo vývoj“.
5.
Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2a
Pôsobnosť orgánov štátnej správy
Príslušné ministerstvo vykonáva pri predkladaní žiadosti podľa § 2b, vydávaní osvedčenia o významnej investícii podľa § 3, pri ukladaní sankcií podľa § 5a a výkone kontroly podľa § 5b pôsobnosť podľa osobitného predpisu.1a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
§ 2b
Žiadosť
(1)
Žiadosť podáva podnik na príslušné ministerstvo.
(2)
Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme žiadosť príslušnému ministerstvu, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje podniku,
b)
plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu významnej investície podľa § 1 ods. 2 písm. a) v členení na jednotlivé roky realizácie stavby,
c)
označenie katastrálneho územia, v ktorom bude stavba uskutočňovaná, a požadovanú celkovú plochu výstavby v m2,
d)
podnikateľský zámer významnej investície,
e)
informácie o začatí realizácie stavby a predpokladaný termín skončenia realizácie stavby.“.
6.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Osvedčenie o významnej investícii
(1)
Príslušné ministerstvo predloží vláde na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na základe žiadosti podniku, ktorá spĺňa podmienku podľa § 1 ods. 2 písm. a), § 1 ods. 3 písm. a) do 60 dní od podania žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 2b ods. 2.
(2)
Príslušné ministerstvo vydá osvedčenie o významnej investícii do 15 dní od schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Ak vláda návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii neschváli, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne.
(3)
V osvedčení o významnej investícii sa uvádza
a)
údaj o tom, že ide o významnú investíciu,
b)
identifikačné údaje o držiteľovi osvedčenia,
c)
identifikačné údaje o podnikovom pozemku,
d)
opis stavby, ktorá má stáť na podnikovom pozemku,
e)
údaj o výške investičných nákladov.
(4)
Osvedčenie o významnej investícii je dokladom, ktorý podnik dokladá k návrhu na začatie územného konania,1b) k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania2) a k návrhu na začatie stavebného konania.1c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:
„1b)
§ 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.“.
7.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Povinnosti držiteľa osvedčenia
(1)
Držiteľ osvedčenia je povinný najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia osvedčenia o významnej investícii začať obstarávanie dlhodobého hmotného majetku [§ 1 ods. 5 písm. a)].
(2)
Držiteľ osvedčenia je povinný splniť podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) do siedmich rokov od doručenia osvedčenia o významnej investícii.
(3)
Držiteľ osvedčenia je povinný písomne oznámiť príslušnému ministerstvu skončenie realizácie významnej investície do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia podľa § 1 ods. 10.“.
8.
Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠5a
Správne delikty
(1)
Ak držiteľ osvedčenia nezačne obstarávať dlhodobý hmotný majetok podľa § 1 ods. 5 v súlade s § 1 ods. 6 najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia osvedčenia o významnej investícii, osvedčenie o významnej investícii stráca platnosť.
(2)
Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu 15 % zo sumy investičných nákladov, ak držiteľ osvedčenia nevynaloží investičné náklady na uskutočnenie stavby v sume podľa § 1 ods. 2 písm. a) do siedmich rokov od doručenia osvedčenia o významnej investícii.
(3)
Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu 15 % zo sumy investičných nákladov, ak držiteľ osvedčenia použije podnikový pozemok po jeho nadobudnutí do vlastníctva podniku na základe právoplatného povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na iný účel, ako je uvedený v osvedčení o významnej investícii.
§ 5b
Výkon kontroly
Kontrolu splnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona vykonáva príslušné ministerstvo podľa osobitného predpisu.“.
9.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2013
(1)
Osvedčenia vydané do 31. júla 2013 zostávajú v platnosti podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania začaté a neskončené do 31. júla 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č.175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 117b znie:
㤠117b
Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a rýchlostnej cesty alebo uskutočnenie stavby, ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu,10ja) vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania a stavebného konania obvodný úrad v sídle kraja. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak je významnou investíciou podľa osobitného predpisu10ja) banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca s banskou činnosťou. Obvodný úrad v sídle kraja prihliadne len na požiadavky účastníkov územného konania a stavebného konania, ktoré súvisia s výstavbou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo stavby, ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu.10ja)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja znie:
„10ja)
§ 1 ods. 2 a 3 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 140a ods. 1 písm. b) sa slová „stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „stavieb uvedených v § 117b“.
3.
V § 140b ods. 4 sa slová „ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostných ciest“.
4.
Za § 142b sa vkladá § 142c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
Územné konania v súvislosti s uskutočňovaním stavby podľa § 117b začaté a neskončené do 31. júla 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.