202/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
ZÁKON
z 19. júna 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 289/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. y) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Govnet je základným prvkom centrálnej komunikačnej infraštruktúry,“.
2.
V § 2 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy postavené na báze ústredného portálu verejnej správy a jeho spoločných modulov,“.
Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako n) až q).
3.
V § 3 ods. 3 písm. g) sa slová „v písmene e)“ nahrádzajú slovami „v písmenách a) až f) okrem Národnej banky Slovenska“.
4.
V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a tento zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť.“.
5.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ústredného portálu,“.
6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Úrad vlády Slovenskej republiky
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnetu a ústredného portálu.
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje úlohy národného prevádzkovatela centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu.“.
7.
V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Správcom ústredného portálu je Úrad vlády Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
8.
V § 5 ods. 2 sa slovo „Ministerstvo“ nahrádza slovami „Úrad vlády Slovenskej republiky“.
9.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
10.
V § 9b ods. 1 predposlednej vete sa slovo „zmien“ nahrádza slovom „zmeny“.
11.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 275/2006 Z. z.
VZOR
Žiadosť o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.