168/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. júna 2013,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z. a vyhlášky č. 551/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1b sa vkladá § 1c, ktorý znie:
㤠1c
Vzor tlačiva ohlásenia peňažných prostriedkov v hotovosti je uvedený v prílohe č. 1c.“.
2.
Za prílohu č. 1b sa vkladá príloha č. 1c, ktorá znie:
„Príloha č. 1c k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
VZOR
TLAČIVO OHLÁSENIA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V HOTOVOSTI
3.
V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia jedenástej vete sa vypúšťajú slová „alebo deklarant“.
4.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 41 tlačiva Dodatkové merné jednotky prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v systéme TARIC (Integrovaný colný sadzobník Európskej únie) pri podpoložke kombinovanej nomenklatúry alebo pri číselných znakoch systému TARIC9a)“ a v tretej vete sa za slovo „sadzobníku“ vkladajú slová „alebo v systéme TARIC“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Čl. 3 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.“.
5.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia prvá až štvrtá veta znejú:
„Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise9b) sa uvádzajú takto: „Pripočítateľné náklady C - X - D0600“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Ak sú tieto náklady zahrnuté vo fakturovanej cene, tento údaj sa neuvádza. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar uvedené v osobitnom predpise10) sa uvádzajú takto: „Pripočítateľné náklady D - X - D0610“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu pripočítateľných nákladov v eurách. Pripočítateľné náklady k cene platenej za dovážaný tovar, ktoré vznikli mimo územia Slovenskej republiky, sa uvádzajú takto: „Náklady súvisiace s dovozom tovaru S - X - D0620“, kde X vyjadruje príslušnú celkovú sumu súvisiacich nákladov v eurách.“.
Piata a šiesta veta sa vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
Čl. 32 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.“.
6.
V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené doklady/osvedčenia a povolenia siedmej vete sa vypúšťajú slová „(Integrovaný colný sadzobník Európskej únie)“ a v deviatej vete sa vypúšťajú slová „alebo deklarant“.
7.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 24 tlačiva Druh obchodu sa text „Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 9, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú tieto kódy:
Kód Druh obchodu
1 Tovar dovezený na dočasné použitie na obdobie dlhšie ako 24 mesiacov a tovar vyvezený na užívanie na obdobie dlhšie ako 24 mesiacov
2 Nepriame transakcie
9 Transakcie inde neuvedené
Vysvetlivky
Kód 1 sa uvedie pri tovare, ktorý sa doviezol alebo vyviezol so zámerom jeho spätného vývozu alebo spätného dovozu v nezmenenom stave bez zmeny vlastníctva.
Kód 2 sa uvedie, ak členský štát uvedený pri vývoze v odseku 15a tlačiva alebo pri dovoze v odseku 17a tlačiva je iný ako Slovenská republika.“ nahrádza vetou „Ak sa v ľavej časti odseku uvedie kód 9, v pravej časti odseku sa podľa druhu obchodu uvedú kódy podľa osobitného predpisu.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Príloha II nariadenia Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010).“.
8.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene b) stĺpci „Nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009“ pri kóde 380 sa slová „čl. 87“ nahrádzajú slovami „čl. 87 až 89“.
9.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene b) sa tabuľka na konci dopĺňa riadkom s kódom 390, ktorý znie:
„390 Tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy
alebo podobného podujatia
čl. 90 § 48 ods. 2 písm. s)“.

10.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene c) stĺpci „Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“ pri kóde 575 sa slová „§ 48 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 5 písm. a) a c)“.
11.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene d) kód 579 znie:
„579 Plyn dovážaný prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je
k takejto sústave pripojená, alebo privádzaný z plavidla určeného na dopravu plynu do sústavy zemného plynu alebo ťažobnej siete a elektrina, teplo alebo chlad dovážaný prostredníctvom teplárenských sietí alebo chladiarenských sietí
§ 48 ods. 9“.

12.
V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 tlačiva Režim v písmene d) sa tabuľka dopĺňa riadkom s kódom 581, ktorý znie:
„581 Tovar dovážaný Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou centrálnou bankou a Európskou investičnou bankou v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou § 48 ods. 5
písm. b)“.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Peter Kažimír v. r.