154/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
z 23. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 470/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadne a včas tak, aby sa splnil ich účel, a zabezpečovať, aby tieto opatrenia boli použiteľné a zamestnancovi prístupné.“.
2.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.“.
3.
V § 6 ods. 4 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
4.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 (ďalej len „osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie“). Na oboznamovanie vlastných zamestnancov osobne zamestnávateľom alebo prostredníctvom jeho vlastných zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia § 27 ods. 4 až 17.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
5.
V § 7 ods. 5 prvej vete sa za slovo „Obsah“ vkladajú slová „a spôsob“ a v druhej vete sa za slovo „predpisom“ vkladajú slová „spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a“.
6.
V § 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
7.
V § 7 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
8.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).
11.
V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci len na základe preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) a len ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo na vykonávanie tejto činnosti,“.
12.
V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová „osvedčenia alebo preukazu na tieto činnosti“ nahrádzajú slovami „dokladu o overení odborných vedomostí“.
13.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Oprávnená právnická osoba doručí doklad o overení odborných vedomostí podľa odseku 1 písm. c) inšpektorátu práce príslušnému podľa miesta overenia odborných vedomostí.“.
14.
V § 14 odsek 7 znie:
„(7)
Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania oprávnenia na činnosť podľa odseku 1 písm. a) zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných oprávnení, v ktorom uvedie
a)
názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom, ktorým bolo vydané oprávnenie,
b)
druh a rozsah činnosti, na ktorú bolo vydané oprávnenie,
c)
dátum vydania oprávnenia.“.
15.
V § 14 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Platnosť oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zaniká
a)
výmazom oprávnenej právnickej osoby z obchodného registra,
b)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia podľa odseku 6.
(9)
Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu, sídla alebo identifikačného čísla uvedených v oprávnení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení. Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá oprávnenej právnickej osobe nové oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení s aktualizovanými údajmi.
(10)
Právnická osoba, ktorej bolo odobraté oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa odseku 6, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia.“.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 11 a 12.
16.
V § 15 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
smrťou fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie, alebo jej vyhlásením za mŕtvu.“.
17.
V § 15 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie, je povinný do 15 dní oprávnenej právnickej osobe, ktorá vydala oprávnenie, písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 5 písm. c). Oprávnená právnická osoba na základe oznámenia podľa prvej vety vydá zamestnávateľovi nové oprávnenie s aktualizovanými údajmi.
(10)
Zamestnávateľ, ktorému bolo odobraté oprávnenie podľa odseku 7, môže opätovne požiadať o vydanie oprávnenia najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.
18.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Preukaz, osvedčenie a doklad
(1)
Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe
a)
platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného
1.
príslušným inšpektorátom práce, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. a) až g), i) až k) a m),
2.
osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),
3.
strednou školou alebo vysokou školou pri príprave žiakov a študentov na výkon povolania, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. h), l), n) až p) a t),
b)
dokladu o absolvovaní výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. q) až s), alebo
c)
dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom, ak to ustanovujú právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(2)
Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je
a)
vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
b)
vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
d)
absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
e)
overenie odborných vedomostí.
(3)
Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c).
(5)
Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) sa vydáva na neurčitý čas. V preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) sa uvedie
a)
názov a sídlo inšpektorátu práce, osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo strednej školy, alebo vysokej školy, ktorí vydali preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b); osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie aj evidenčné číslo jej oprávnenia,
b)
evidenčné číslo preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
c)
ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa vydáva preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b),
d)
činnosť, na ktorú sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) vydáva, a podľa potreby aj rozsah činnosti,
e)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) vydáva,
f)
dátum vykonania záverečnej skúšky,
g)
dátum a miesto vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b),
h)
odtlačok pečiatky a meno, priezvisko a podpis zástupcu inšpektorátu práce alebo fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, ktorí vydali preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b).
(8)
Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.
(9)
Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
(10)
Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b). Fyzická osoba, ktorej bol odobratý preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požiadať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.
(11)
Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b) stráca platnosť
a)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí podľa odseku 10,
c)
ak fyzická osoba neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.
(12)
Odseky 1 až 11 sa vzťahujú aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve; úlohy zamestnávateľa plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:
„19a)
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19b)
§ 87 ods. 1 až 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 17 ods. 10 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do desiatich dní“.
20.
V § 18 ods. 1 prvej vete sa slová „je spolupráca“ nahrádzajú slovami „musí byť spolupráca“ a slová „súčasťou uzavretých zmlúv“ sa nahrádzajú slovami „písomne dohodnutá“ a v druhej vete sa slovo „Zmluva“ nahrádza slovom „Dohoda“.
21.
V § 21 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Platnosť oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby zaniká
a)
výmazom právnickej osoby z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 12,
d)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom, oprávnenej na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo pracovnej zdravotnej služby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.
(14)
Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo pracovnej zdravotnej služby sú povinné do 15 dní Národnému inšpektorátu práce alebo úradu verejného zdravotníctva písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu názvu, sídla alebo identifikačného čísla uvedených v oprávnení. Národný inšpektorát práce alebo úrad verejného zdravotníctva na základe oznámenia podľa prvej vety vydá fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, alebo právnickej osobe nové oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby alebo nové oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby s aktualizovanými údajmi.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.
22.
V § 21 ods. 15 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
23.
V § 22 ods. 4 sa slová „prílohe č. 1a“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 1b“.
24.
V § 23 ods. 8 sa slová „šiestich mesiacov od odobratia osvedčenia bezpečnostného technika“ nahrádzajú slovami „jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika“.
25.
V § 24 odsek 11 znie:
„(11)
Autorizovaný bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika, môže požiadať o vykonanie odbornej skúšky a vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.“.
26.
V § 27 ods. 4 písm. a) druhom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „školiteľom je aj inštruktor podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené pre školiteľa,“.
27.
V § 27 ods. 9 úvodnej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie“.
28.
V § 27 ods. 9 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
doklad o splnení podmienky dĺžky svojej odbornej praxe a odbornej praxe školiteľa v činnosti, na ktorú žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, vydaný zamestnávateľom alebo odberateľom jeho služieb pri dodávateľskom spôsobe výkonu jeho služieb,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
29.
V § 27 ods. 13 písm. a) sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“ a slová „písm. a) až d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b) až d)“.
30.
V § 27 ods. 13 písmeno b) znie:
„b)
spĺňať pri výchove a vzdelávaní podmienky ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vykonávať výchovu a vzdelávanie v súlade so schváleným vzorovým projektom výchovy a vzdelávania,“.
31.
V § 27 ods. 13 písm. c) sa slová „§ 7 ods. 1 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 a 5“.
32.
V § 27 ods. 13 písm. f) sa slová „osvedčenie, preukaz alebo iný doklad“ nahrádzajú slovami „preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b)“.
33.
V § 27 ods. 13 písmeno g) znie:
„g)
viesť osobitnú evidenciu vydaných preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa § 16 ods. 1 písm. b), ktorá obsahuje evidenčné číslo, meno a priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej bol vydaný preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b), dátum vykonania záverečnej skúšky, dátum vydania a činnosť s uvedením rozsahu, na ktorý sa preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 písm. b) vydali.“.
34.
V § 27 ods. 14 písm. c) prvom bode sa slová „osvedčenia alebo preukazu“ nahrádzajú slovami „preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b)“.
35.
V § 27 ods. 15 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
36.
V § 27 odsek 16 znie:
„(16)
Platnosť oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zaniká
a)
výmazom právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie z obchodného registra,
b)
zánikom živnostenského oprávnenia,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa odseku 14,
d)
smrťou fyzickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo jej vyhlásením za mŕtvu.“.
37.
V § 27 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17)
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie je povinná do 15 dní Národnému inšpektorátu práce písomne oznámiť a dokladmi preukázať zmenu údajov uvedených v odseku 12 písm. a) a b). Národný inšpektorát práce na základe oznámenia podľa prvej vety vydá osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie nové oprávnenie na výchovu a vzdelávanie s aktualizovanými údajmi.“.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 18.
38.
V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
minimálne technické a prístrojové vybavenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 ods. 1,“.
39.
V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v slovenskej technickej norme a tieto požiadavky nie sú ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; tieto požiadavky možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.
(4)
Právnické osoby a fyzické osoby podľa § 14 až 16, § 21, § 22 a 27 sú povinné evidovať údaje o službách poskytnutých dodávateľským spôsobom, a to meno a priezvisko alebo obchodné meno odberateľa služby, dátum vykonania a časový rozsah vykonávania služby, stručný opis vykonanej služby, a ak ide o technické zariadenia, aj zoznam technických zariadení, na ktorých bola vykonaná služba. Právnické osoby podľa prvej vety poskytujúce služby dodávateľským spôsobom sú povinné evidovať aj mená a priezviská odborných zamestnancov, ktorí službu vykonali. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrže motorového vozidla plynom podľa § 15.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
40.
Za § 39d sa vkladajú § 39e a 39f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠39e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Platné preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou pred 1. júlom 2013 podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 zostávajú v platnosti.
(2)
Oprávnená právnická osoba, ktorá má oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 14 vydané pred 1. júlom 2013, je povinná mať minimálne technické a prístrojové vybavenie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 30 ods. 1 písm. d) najneskôr do 30. júna 2014.“.
41.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.
ČINNOSTI, KTORÉ MÔŽE FYZICKÁ OSOBA VYKONÁVAŤ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO PREUKAZU, OSVEDČENIA ALEBO DOKLADU PODĽA § 16 ods. 1 písm. b)
Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť
a) revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,
b) osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,
c) osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia s médiom para, horúca voda alebo vzduch,
d) revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
e) osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
f) osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
g) osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
h) viazača bremien,
i) revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,
j) osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
k) osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
m) revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,
n) osoby na obsluhu motorových vozíkov,
o) osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
p) osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
q) osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to
1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
3. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora,
r) osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to
1. samochodných rezačiek,
2. obilných kombajnov,
3. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,
s) osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to
1. vyťahovačov,
2. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,
3. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,
4. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,
5. jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov,
t) osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.“.
Doterajšia príloha č. 1a sa označuje ako príloha č. 1b.“.
42.
V prílohe č. 2 skupinách 07 až 09 sa slovo „zamestnancov“ nahrádza slovom „osôb“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. Z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012, zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z. a zákona č. 144/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA položke 202 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu42a) ..... 5 eur“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka 202 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e) ..... 5 eur
j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi 42c) ..... 10 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:“.
„42c)
§ 14 ods. 9, § 21 ods. 14 a § 27 ods. 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XIII. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA sa položka 202 dopĺňa poznámkou, ktorá znie:
„Poznámka
Pri zmene adresy trvalého pobytu alebo sídla v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc sa poplatok podľa písmena j) nevyberie.“.
Čl. III
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z. a zákona č. 361/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písmeno s) znie:
„s)
vedie verejne prístupný zoznam
1.
vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení podľa písmena d),
2.
vydaných a odobratých preukazov a osvedčení inšpektorátom práce podľa § 7 ods. 3 písm. d) prvého bodu a písm. e),“.
2.
V § 7 ods. 3 písmená d) a e) znejú:
„d)
vydáva a odoberá
1.
preukaz a osvedčenie fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu,16a)
2.
povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu,17)
e)
odoberá
1.
preukaz, osvedčenie alebo doklad fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov13) vydané fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
2.
oprávnenie zamestnávateľovi na činnosť podľa osobitného predpisu17aa) vydané právnickou osobou,
3.
osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika, o čom bezodkladne informuje právnickú osobu, ktorá vydala osvedčenie,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 17aa znejú:
„16a)
§ 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 154/2013 Z. z.
17aa)
§ 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 21 ods. 3 sa za slovo „oprávnenia,“ vkladá slovo „preukazu,“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 9 a 10, § 16 ods. 2 písm. c), ods. 4, 6 a 7, ods. 11 písm. b) v bode 18 a § 39f v bode 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.