145/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
ZÁKON
z 21. mája 2013,
ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 293/1992 Zb., zákona č. 323/1992 Zb., zákona č. 187/1993 Z. z., zákona č. 180/1995 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 8 sa pripája táto veta: „Ak nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy o nájme pôvodných nehnuteľností, má právo na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré sú dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností, a to na výmeru nových pozemkov zodpovedajúcu výmere pôvodných prenajatých nehnuteľností upravenú podľa § 13 ods. 1.“.
2.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo s inou osobou, na ktorej návrh sú pozemkové úpravy povolené“.
3.
V § 34 ods. 16 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „do vlastníctva Slovenskej republiky“.
4.
§ 34 sa dopĺňa odsekmi 20 až 23, ktoré znejú:
„(20)
Pozemkový fond môže do vlastníctva Slovenskej republiky kúpiť, najviac za cenu podľa osobitného predpisu,6fc) poľnohospodársky pozemok alebo pozemok podľa odseku 16, ku ktorému banka so 100 % majetkovou účasťou štátu vykonáva záložné právo.23he) Ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka sa pri výkone záložného práva nepoužije.
(21)
Pozemkový fond použije pozemok nadobudnutý podľa odseku 20 na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.23)
(22)
Ak pozemkový fond nemôže pozemok nadobudnutý podľa odseku 20 použiť na plnenie úloh23) a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,23hf) môže ho predať osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku, živočíšnu alebo špeciálnu rastlinnú výrobu a spĺňa ďalšie podmienky podľa osobitného predpisu na prenájom23hg) a má trvalý pobyt alebo sídlo
a)
v prvom poradí v obci, v ktorej sa pozemok nachádza,
b)
v druhom poradí v okrese, v ktorom sa pozemok nachádza,
c)
v treťom poradí na území Slovenskej republiky.
(23)
Pri návrhu na vklad podľa osobitného predpisu23hh) pozemkový fond uvedie aj vyhlásenie o tom, že pri kúpe pozemku sa postupovalo podľa poslednej vety odseku 20.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23he až 23hh znejú:
„23he)
§ 151a až 151me Občianskeho zákonníka.
23hf)
§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb.
§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z.
23hg)
§ 2 ods. 5 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.
23hh)
§ 30 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 42r sa vkladá § 42s, ktorý znie:
㤠42s
Pozemky určené pre spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré prešli schválením vykonania projektu pozemkových úprav do vlastníctva Slovenskej republiky a sú v správe pozemkového fondu, prejdú na základe rozhodnutia obvodného pozemkového úradu do vlastníctva obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú. Ak ide o špecifické spoločné zariadenia a opatrenia, obvodný pozemkový úrad rozhodne o ich prechode do vlastníctva inej osoby ako obce, ktorá s ohľadom na predmet činnosti zabezpečí účel ich použitia.“.
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z .z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z. a zákona č. 559/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak ide o bezodplatný prevod pozemku z vlastníctva štátu do vlastníctva oprávnenej osoby, ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.“.
2.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa v šiestom bode za slovami „Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik,“ vypúšťa písmeno „a“.
3.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa v šiestom bode na konci pripájajú slová „a Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,“.
4.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami „Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik,“ vypúšťa písmeno „a“.
5.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici“.
Čl. III
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z. a zákona č. 559/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o bezodplatný prevod pozemku z vlastníctva štátu do vlastníctva oprávnenej osoby, ustanovenie § 140 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.“.
Čl. IV
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z. a zákona č. 57/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa číslovka „15“ nahrádza číslovkou „25“.
2.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
Čl. V
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z. a zákona č. 42/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2013
Majetok v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave uvedený v prílohe č. 10 prechádza dňom 1. júla 2013 do majetku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.“.
2.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 10 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave, ktorý prechádza dňom 1. júla 2013 do majetku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
1. Budovy vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava zapísané na liste vlastníctva č. 883 pre katastrálne územie Chrenová, obec Nitra.
1.1. prevádzková budova súpisné číslo 599 parcela 1034,
1.2. prevádzková budova súpisné číslo 599 parcela 1035.
2. Pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Bratislava zapísaný na liste vlastníctva č. 883 pre katastrálne územie Chrenová, obec Nitra.
2.1. parcela registra „C“, parcelné č. 1032/1 s výmerou 4258 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.2. parcela registra „C“, parcelné č. 1032/7 s výmerou 793 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.3. parcela registra „C“, parcelné č. 1034 s výmerou 1026 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.4. parcela registra „C“, parcelné č. 1035 s výmerou 486 m2, zastavané plochy a nádvoria.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.