143/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
ZÁKON
z 21. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 350/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
podmienky zodpovedného a bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom tak, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií a zabezpečovala sa ochrana pracovníkov1aaa) a verejnosti aj za splnenia podmienok podľa osobitných predpisov,1aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
„1aaa)
§ 2 ods. 2 písm. u) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
2.
V § 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na koho sa hľadí, že nebol pre takéto trestné činy odsúdený,“.
3.
V § 2 písm. h) druhom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi sa nepovažuje ich preprava,“.
4.
V § 2 písm. h) treťom bode sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom sa nepovažuje jeho preprava,“.
5.
V § 2 písmeno q) znie:
„q)
úložiskom jadrové zariadenie podľa písmena f) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, ktorého hlavným účelom je ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, umožňujúce ich izoláciu, kontrolu a ochranu životného prostredia,“.
6.
V § 2 písmeno s) znie:
„s)
vyhoretým jadrovým palivom jadrové palivo, ktoré bolo ožiarené v aktívnej zóne jadrového reaktora a bolo z nej natrvalo odstránené; vyhoreté jadrové palivo sa môže považovať za použiteľný zdroj, ktorý sa môže prepracovať, alebo sa môže určiť na uloženie, ak sa považuje za rádioaktívny odpad,“.
7.
V § 2 písm. u) treťom bode a § 21 ods. 15 sa slovo „tvorby“ nahrádza slovom „produkcie“.
8.
§ 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
prepracovaním vyhoretého jadrového paliva proces alebo operácia, ktorej účelom je extrahovať štiepne materiály a množivé materiály z vyhoretého jadrového paliva na ďalšie použitie.“.
9.
V § 3 ods. 1 sa slová „právne záväznými aktmi“ nahrádzajú slovami „právnymi aktmi“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu; na účely tohto zákona sa za Európsku úniu považuje aj Európske spoločenstvo pre atómovú energiu“.
10.
V § 3 odsek 9 znie:
„(9)
Ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva môže na základe povolenia úradu vykonávať len právnická osoba založená, zriadená alebo poverená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“). Právnická osoba podľa prvej vety musí byť držiteľom povolenia na prevádzku úložiska a Slovenská republika musí mať v tejto osobe 100%-nú majetkovú účasť a zároveň táto osoba nemôže byť držiteľom povolenia na prevádzku jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu.“.
11.
V § 4 ods. 1 písm. i) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom“.
12.
V § 4 ods. 1 písm. m) sa za slová „písmena l)“ vkladajú slová „ a q), zohľadňuje ich závery pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov“.
13.
V § 4 ods. 1 písm. o) sa za slová „jadrovou bezpečnosťou“ vkladajú slová „vrátane nakladania s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom,“.
14.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
poskytuje súčinnosť Národnému jadrovému fondu pri poskytovaní vysvetlení alebo informácií pre Európsku komisiu o revízii vnútroštátneho programu,
q)
predkladá v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, Národným jadrovým fondom a s držiteľmi povolenia Európskej komisii správu o vykonávaní právne záväzného aktu Európskej únie uvedeného v prílohe č. 4 piatom bode, prvýkrát najneskôr do 23. augusta 2015 a následne každé tri roky, pričom využíva posudzovací proces podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;3a) dotknuté ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú na žiadosť úradu povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť na vypracovanie tejto správy.“.
15.
V § 4 ods. 2 písm. e) šiesty bod znie:
„6.
návrh vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom a návrh vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom spolu s návrhom finančného plánu na ich zabezpečenie a vydáva k týmto návrhom odborné stanovisko,“.
16.
V § 5 ods. 5 druhej vete sa za slovo „techniky“ vkladajú slová „a pri uplatňovaní spätnej väzby z medzinárodných skúseností z udalostí na jadrových zariadeniach v zahraničí“.
17.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
18.
V § 8 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
do jedného roka, ak ide o stavebné povolenie, o umiestnenie a uzatvorenie úložiska alebo ak ide o povolenie nadväzujúce na skončenie platnosti povolenia vydaného s obmedzeniami podľa odseku 1 písm. d).“.
19.
V § 8 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
20.
V § 8 ods. 7 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
21.
V § 10 ods. 1 písm. l) sa za slovo „zariadení“ vkladajú slová „a o nakladaní s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jadrovým palivom“.
22.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) až w), ktoré znejú:
„u)
zabezpečiť počas výstavby, rekonštrukcií alebo počas opráv jadrových zariadení za účasti úradu alebo úradom poverených osôb kontrolu zhody zmontovaných systémov, konštrukcií, komponentov alebo ich častí s projektovou dokumentáciou, požiadavkami na zabezpečovanie kvality, požiadavkami na kvalitu a overiť zhodu ich sprievodnej technickej dokumentácie so všeobecne záväznými právnymi predpismi; o vykonaných kontrolách vyhotoviť a viesť záznamy,
v)
oznámiť úradu vykonanie kontroly podľa písmena u) najmenej desať dní pred ich uskutočnením, v nepredvídaných prípadoch najneskôr 24 hodín pred ich uskutočnením,
w)
zabezpečiť vykonanie kontrol podľa písmena u) a kontrol prác odovzdaných dodávateľmi osobami, ktoré majú odbornú spôsobilosť podľa § 24 alebo aspoň päť rokov odbornej praxe v príslušných oblastiach využívania jadrovej energie podľa § 2 písm. u) prvého alebo druhého bodu získanú výkonom pracovných činností na obdobnom jadrovom zariadení.“.
23.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Ak úrad súhlas alebo povolenie obmedzí podľa § 8 ods. 1 písm. d), držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až e) je povinný v dostatočnom predstihu pred ukončením platnosti povolenia s prihliadnutím na lehoty uvedené v § 8 ods. 5 a 6 predložiť úradu žiadosť a príslušnú dokumentáciu na vydanie povolenia na pokračovanie činnosti.“.
24.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V záujme zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a predchádzania neodôvodneného hromadenia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva je držiteľ povolenia povinný počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a počas prevádzky jadrového zariadenia odovzdať rádioaktívne odpady, a to najneskôr do 12 mesiacov od ich vzniku a vyhoreté jadrové palivo bezodkladne po splnení požiadaviek na jeho bezpečnú prepravu a skladovanie, právnickej osobe ustanovenej v § 3 ods. 9 na ďalšie nakladanie s nimi.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
25.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Za zabezpečenie bezpečného nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v súlade s vnútroštátnym programom až po ich prevzatie na úložisko zodpovedá pôvodca rádioaktívnych odpadov a za bezpečnosť zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi zodpovedá držiteľ povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi. Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) zodpovedá za bezpečnostné aspekty jadrového zariadenia vrátane rádioaktívneho odpadu, s ktorým sa v ňom nakladá. Ak držiteľ povolenia podľa druhej vety nakladá v jadrovom zariadení s rádioaktívnymi odpadmi, ktoré vznikli v jadrovom zariadení, vo vzťahu ku ktorému je držiteľom povolenia iná osoba, tak v každom kroku nakladania s rádioaktívnymi odpadmi musí byť medzi týmito dvoma držiteľmi povolenia určená zodpovednosť za rádioaktívne odpady v zariadení, v ktorom sa s nimi nakladá.“.
26.
V § 21 ods. 4 sa slovo „Tvorba“ nahrádza slovom „Produkcia“.
27.
V § 21 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „V Slovenskej republike je možné ukladať len rádioaktívny odpad, ktorý sa vyprodukoval na jej území, ak medzinárodná zmluva,29) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Takáto medzinárodná zmluva musí brať do úvahy bezpečnostné normy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
Článok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.“.
28.
V § 21 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ak sa rádioaktívny odpad alebo vyhoreté jadrové palivo vyprodukované na území Slovenskej republiky prepraví na úpravu alebo prepracovanie do členského štátu alebo tretieho štátu, konečnú zodpovednosť za bezpečné a zodpovedné uloženie týchto materiálov vrátane odpadu, ktorý vznikne ako vedľajší produkt, nesie i naďalej Slovenská republika, ak medzinárodná zmluva,29) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(13)
Ukladanie rádioaktívneho odpadu, ktorý sa vyprodukoval na území Slovenskej republiky, je možné v inom členskom štáte alebo v treťom štáte len na základe medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a týmto iným členským štátom alebo tretím štátom, ktorá nadobudne platnosť najneskôr v čase prepravy tohto rádioaktívneho odpadu a ktorá zohľadňuje odporúčania Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a v súlade s ustanoveniami § 16 až 16l. Ak sa ukladajú rádioaktívne odpady v treťom štáte, úrad pred uskutočnením prepravy informuje Európsku komisiu o uzatvorení medzinárodnej zmluvy o takomto ukladaní rádioaktívnych odpadov, pričom
a)
tretí štát, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať, musí byť zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,3a) alebo má s Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu uzavretú dohodu, ktorá sa vzťahuje na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom alebo rádioaktívnym odpadom,
b)
ciele programov tretieho štátu, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať, ktoré sa týkajú nakladania s rádioaktívnym odpadom, musia byť z hľadiska vysokej úrovne bezpečnosti rovnocenné s požiadavkami podľa tohto zákona,
c)
úložisko v treťom štáte, v ktorom sa má rádioaktívny odpad ukladať je v prevádzke pred uskutočnením prepravy a prevádzkovateľ tohto úložiska má povolenie na prijatie prepravovaného rádioaktívneho odpadu.“.
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 14 a 15.
29.
V § 21 ods. 14 sa slová „odsekov 1 až 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 11 a 13“.
30.
V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane záverečných stavebných alebo iných prác potrebných na uvedenie úložiska do dlhodobo bezpečného stavu“.
31.
V § 25 ods. 6 písm. c) a d) sa slová „zabezpečenie kvality“ nahrádzajú slovom „kvalitu“.
32.
V § 26 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo Železničná polícia“.
33.
V § 26 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo Železničnú políciu“.
34.
V § 28 ods. 15 sa za slová „harmonogram prepravy“ vkladajú slová „vyhoretého jadrového paliva“ a na konci sa vypúšťajú slová „rádioaktívnych materiálov“.
35.
V § 28 ods. 20 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „návrhy opatrení alebo odporúčaní na ďalší postup úrad zasiela Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a obvodným úradom v sídle kraja v oblasti ohrozenia.“.
41.
V § 35 sa slová „§ 8 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 5“.
42.
Za § 37bb sa vkladá § 37bc, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37bc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
Povolenie na prevádzku jadrového zariadenia s časovým obmedzením vydané podľa doterajšieho zákona a ktorého časové obmedzenie by podľa doterajšieho zákona uplynulo po 1. auguste 2013, sa považuje za povolenie na prevádzku jadrového zariadenia bez časového obmedzenia.“.
43.
Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2. 8. 2011).“.
Čl. II
Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 143/2010 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z. a zákona č. 391/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely tohto zákona sa za Európsku úniu považuje aj Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Poznámky pod čiarou k odkazom 6, 7, 9 a 10 sa vypúšťajú.
Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená c) až k).
3.
V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
je bezúhonná; za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, alebo majetkový trestný čin spáchaný aj z nedbanlivosti, alebo na ktorú sa hľadí, že nebola pre takýto trestný čin odsúdená; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.
4.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Vnútroštátna politika a vnútroštátny program
(1)
Rada správcov vypracúva spoločne s právnickou osobou podľa osobitného predpisu13a) a s držiteľmi súhlasu alebo povolenia13b) vydaného úradom
a)
návrh vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom (ďalej len „vnútroštátna politika“) a
b)
návrh vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky (ďalej len „vnútroštátny program“).
(2)
Vnútroštátna politika je založená na týchto zásadách:
a)
Slovenská republika má konečnú zodpovednosť za nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom, ktorý sa vyprodukuje na jej území,
b)
konečnú zodpovednosť za bezpečné a zodpovedné uloženie rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého jadrového paliva, ktoré sa prepraví zo Slovenskej republiky na úpravu alebo prepracovanie do členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu, vrátane akéhokoľvek odpadu, ktorý vznikne ako vedľajší produkt pri úprave alebo spracovaní, nesie Slovenská republika, ak medzinárodná zmluva,13c) ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
c)
produkcia rádioaktívneho odpadu sa z hľadiska jeho aktivity i objemu udržuje na najnižšej úrovni, ktorá je reálne dosiahnuteľná, a to prostredníctvom vhodných projektových opatrení a prevádzkových postupov a postupov vyraďovania vrátane recyklácie a opätovného použitia materiálov,
d)
zohľadňovania vzájomných závislostí medzi všetkými krokmi súvisiacimi s produkciou a nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom,
e)
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom musí byť bezpečné, a to aj z dlhodobého hľadiska s pasívnymi bezpečnostnými prvkami,
f)
vykonávanie opatrení sa riadi odstupňovaným prístupom,
g)
náklady na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom znáša ten, kto ich vyprodukoval,
h)
zdokumentovania rozhodovacieho procesu, ktorý je založený na dôkazoch vo všetkých fázach nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom.
(3)
Vnútroštátny program dokumentuje, určuje podrobnosti a opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľnej a dlhodobej vnútroštátnej politiky.
(4)
Vnútroštátny program zahŕňa:
a)
celkové ciele vnútroštátnej politiky Slovenskej republiky týkajúce sa záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
b)
významné čiastkové ciele a jasné časové rámce s ohľadom na všeobecné ciele vnútroštátnej politiky,
c)
inventár vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu a odhady budúceho množstva vrátane rádioaktívneho odpadu vyprodukovaného počas vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky; v inventári sa uvedie množstvo rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva a miesto, kde sa nachádza, podľa príslušnej klasifikácie rádioaktívneho odpadu,
d)
koncepcie, plány a technické riešenia na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom od vzniku po uloženie,
e)
koncepcie alebo plány na obdobie životnosti úložiska, ktoré nasleduje po jeho uzatvorení, vrátane obdobia, počas ktorého sa ponechá primeraná kontrola a prostriedky, ktoré sa použijú na zachovanie znalostí o zariadení v dlhodobom časovom horizonte,
f)
výskum, vývoj a demonštračné činnosti, ktoré sú potrebné na realizáciu riešení na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
g)
určenie zodpovednosti za vykonanie vnútroštátneho programu a kľúčové ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k jeho realizácii,
h)
posúdenie nákladov na vnútroštátny program a základné východiská a predpoklady na toto posúdenie, ktoré musí obsahovať aj zohľadnenie časového hľadiska,
i)
systém financovania plnenia vnútroštátneho programu,
j)
systém informovania verejnosti o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnym odpadom,
k)
dohody uzavreté s členskými štátmi Európskej únie alebo tretími štátmi o nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom alebo s rádioaktívnym odpadom, ako aj o využívaní úložísk.
(5)
Vnútroštátny program ďalej obsahuje:
a)
vecný a časový plán činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie najmenej v rozsahu zodpovedajúcom požiadavkám na obsah koncepčného plánu vyraďovania,13d)
b)
technický a technologický postup činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie,
c)
návrh plánu finančného zabezpečenia v členení na ročné, strednodobé a dlhodobé obdobia realizácie vrátane proporcionality medzi jednotlivými podúčtami podľa § 8,
d)
predpokladané vplyvy príspevkov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a odvodov podľa § 7 ods. 1 písm. b) na ceny elektriny, ceny ostatných tovarov a služieb, na hospodársky a sociálny rozvoj štátu v jednotlivých rokoch realizácie vnútroštátneho programu,
e)
predpokladané vplyvy príspevkov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a odvodov podľa § 7 ods. 1 písm. b) na konkurencieschopnosť výrobcov elektriny v jadrových zariadeniach na trhu s elektrinou v Slovenskej republike, vnútornom trhu s elektrinou v Európskej únii a na relevantných zahraničných trhoch s elektrinou,
f)
vplyv navrhovaného vnútroštátneho programu na vyváženosť, bezpečnosť a prevádzkovú spoľahlivosť energetickej sústavy Slovenskej republiky a Európskej únie,
g)
návrh plánu finančného zabezpečenia nákladov na správu jadrového fondu na celé obdobie vnútroštátneho programu,
h)
stanoviská orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva z hľadiska radiačnej ochrany a ochrany zdravia pri práci k navrhovanému vnútroštátnemu programu podľa osobitného predpisu13e) a stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“) z hľadiska vplyvov realizácie vnútroštátneho programu na životné prostredie.13f)
(6)
Rada správcov predkladá ministerstvu na prerokovanie návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu vypracovaných podľa odsekov 2 až 5 a každých šesť rokov návrh ich aktualizácie spolu so stanoviskom úradu.13g) Ministerstvo návrh vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu predkladá vláde na schválenie. Ministerstvo zasiela vnútroštátnu politiku a vnútroštátny program schválený vládou Európskej komisii prvýkrát do 23. augusta 2015, poskytuje jej v spolupráci s úradom a jadrovým fondom potrebné vysvetlenia v lehote do šiestich mesiacov od kedy o ne Európska komisia požiada a informuje o akejkoľvek zmene urobenej vo vnútroštátnej politike a vnútroštátnom programe.
(7)
Rada správcov vypracúva spoločne s právnickou osobou podľa osobitného predpisu13a) a s držiteľmi súhlasu alebo povolenia13b) správu o plnení vnútroštátneho programu raz ročne za predchádzajúci rok a predkladá ju ministerstvu na schválenie spolu so stanoviskom úradu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 13g znejú:
„13a)
§ 3 ods. 9 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13b)
§ 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z.
13c)
Článok 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
13d)
§ 20 ods. 2 a príloha č. 1 bod C písm. m) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2011 Z. z.
13e)
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13f)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13g)
§ 4 ods. 2 písm. e) šiesty bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení zákona č. 143/2013 Z. z.“.
5.
Za § 13b sa vkladá § 13c, ktorý znie:
㤠13c
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
6.
V celom texte zákona sa slovo „stratégia“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „vnútroštátny program“ v príslušnom tvare, okrem § 4 ods. 2 písm. d).
7.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 238/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2. 8. 2011).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013 okrem čl. I bodov 36 až 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.