136/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
ZÁKON
z 21. mája 2013,
ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 10 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 67b ods. 1 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2015“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.