132/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
z 15. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z. a zákona č. 352/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. c) treťom bode sa za slová „pamätnými mincami,“ vkladajú slová „zberateľskými mincami,“.
2.
V § 2 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
spracovávanie bankoviek a mincí,“.
3.
V § 2 ods. 5 sa za slovo „môžu“ vkladajú slová „na území Slovenskej republiky v súlade s jej právnym poriadkom“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ktoré sú oprávnené na vykonávanie bankových činností podľa § 11 až 20“.
4.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) a q), ktoré znejú:
„p)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností a materiálno-technické zabezpečenie výkonu bankových činností,
q)
vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre výkon bankových činností, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, systému riadenia rizík a pravidiel obozretného podnikania.“.
5.
V § 7 ods. 15 písm. f) sa slovo „sektora“ nahrádza slovom „trhu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Napríklad § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
6.
V § 7 ods. 16 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa rovnako vzťahuje na osobu posudzovanú podľa odseku 15 písm. g), ak so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 15 písm. g), poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v odseku 15 písm. g).“.
7.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadny výkon bankových činností a materiálno-technické zabezpečenie výkonu bankových činností,
m)
vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre výkon bankových činností, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, systému riadenia rizík a pravidiel obozretného podnikania.“.
8.
V § 8 ods. 9 sa za slovo „listov“ vkladajú slová „alebo komunálnych obligácií“, slová „podľa osobitného predpisu6)“ sa nahrádzajú slovami „pri vykonávaní hypotekárnych obchodov podľa tohto zákona a osobitných predpisov24ab)“ a nad slovo „konaní“ sa umiestňuje odkaz 24ac.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24ab a 24ac znejú:
„24ab)
Napríklad § 14 až 17 a § 20 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 73j ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
24ac)
Napríklad § 176 až 195 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
10.
V § 11 ods. 7 sa vypúšťajú slová „§ 8 ods. 1 až 8,“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na zahraničnú banku podľa odseku 1 sa nepoužijú ani ustanovenia § 8 okrem prípadov uvedených v odseku 6.“.
11.
V § 16 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „V organizačnej štruktúre pobočky zahraničnej banky musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, pričom za jeho riadny výkon činnosti zodpovedá vedúci pobočky zahraničnej banky.“.
12.
V § 28 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „O zámere vykonať úkon podľa odseku 1 sú osoby uvedené v tomto odseku bezodkladne povinné písomne informovať Národnú banku Slovenska.“.
13.
V § 33 ods. 20 písm. d) sa za slovo „spoločnosťou“ vkladá čiarka a slová „zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou“.
14.
V § 33 ods. 24 sa slová „spoločnosti alebo materská“ nahrádzajú slovami „spoločnosti, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii a jej dcérske spoločnosti alebo materská zmiešaná“.
15.
V § 33d ods. 9 sa za slová „spoločnosť v Európskej únii a jej dcérske spoločnosti“ vkladajú slová „alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii a jej dcérske spoločnosti“.
16.
V § 36a sa číslo „11“ nahrádza číslom „12“.
17.
V § 37 ods. 1 sa tretia veta nahrádza týmito vetami: „Banka je tiež povinná o zámere a o následkoch zámeru ukončiť činnosť alebo časť činnosti banky postupom podľa § 28 ods. 1 písm. b), c) alebo písm. d) bezodkladne, preukázateľne a zrozumiteľne informovať klientov, pričom informáciu o príslušnom zámere je banka povinná bezodkladne zverejniť aj na svojom webovom sídle a vo svojich prevádzkových priestoroch so zabezpečením jej nepretržitého zverejnenia až do ukončenia činnosti alebo príslušnej časti činnosti banky. Informačnými povinnosťami podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia § 265 a § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a osobitných predpisov.33)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
§ 22c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 31 až 42 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 37 ods. 16 sa za slovo „materskou“ vkladajú slová „finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo materskou zmiešanou“, za slovo „materská“ sa vkladajú slová „finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo tejto zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti“.
19.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa27f) úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona35c) alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas spotrebiteľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35c znie:
„35c)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
20.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať v súhrnnej podobe ministerstvu údaje o jednotlivých poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov. Údaje podľa prvej vety sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné predkladať v kalendárnom roku, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom k 31. decembru ich podiel vkladov od obyvateľstva predstavuje minimálne 2 % z celkového stavu vkladov obyvateľstva vykázaného na základe tohto zákona a osobitných predpisov.35d) Rozsah údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov a ich štruktúru, spôsob, termín a miesto predkladania týchto údajov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35d znie:
„35d)
§ 77 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 22. novembra 2011 č. 17/2011 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely (oznámenie č. 24/2012 Z. z.).“.
21.
V § 44 ods. 2 písm. b) sa slová „spoločnosťou alebo materskou“ nahrádzajú slovami „spoločnosťou, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo materskou zmiešanou“ a slová „spoločnosť alebo materská“ sa nahrádzajú slovami „spoločnosť, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná“.
22.
V § 44 ods. 4 sa za slovo „spoločností“ vkladajú slová „alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností“.
23.
V § 44 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo“.
24.
V § 44 ods. 8 sa za slová „finančnej holdingovej spoločnosti“ vkladá čiarka a slová „zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti“.
25.
V § 44 ods. 10 sa slovo „nepodlieha“ nahrádza slovami „alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, nepodlieha“.
26.
V § 44 ods. 12 sa za slovo „štáte“ vkladajú slová „alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v členskom štáte“.
27.
V § 44 ods. 13 písm. e) sa za slovo „poisťovňa“ vkladá čiarka a slovo „zaisťovňa“ a za slovo „spoločnosť“ sa vkladá čiarka a slová „správca alternatívneho investičného fondu“.
28.
V § 44 ods. 13 písm. f) sa slová „alebo finančnej“ nahrádzajú slovami „ani finančnej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v Slovenskej republike“.
29.
V § 44 ods. 13 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v Slovenskej republike“.
30.
V § 44 ods. 13 písm. h) sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „ani“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v členskom štáte“.
31.
V § 44 ods. 13 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v členskom štáte“.
32.
V § 44 sa odsek 13 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou banky, ktorej bolo udelené bankové povolenie Národnou bankou Slovenska, ani finančnej holdingovej spoločnosti založenej v Slovenskej republike alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v Slovenskej republike,
k)
materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou banky, ktorej bolo udelené povolenie v členskom štáte, ani inej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v členskom štáte alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v členskom štáte.“.
33.
V § 45 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jej materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti“.
34.
V § 45 ods. 5 sa za slovo „spoločnosti“ vkladajú slová „alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti“, za slová „materská finančná holdingová spoločnosť“ sa vkladajú slová „alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť“ a za slová „spoločnosť alebo“ sa vkladajú slová „zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo“.
35.
V § 45 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti“.
36.
V § 45 ods. 7 sa za slovo „spoločnosť“ vkladajú slová „alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť“.
37.
V § 47 ods. 3 sa za slová „ak materská finančná holdingová spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii“ a za slová „alebo materská“ sa vkladá slovo „zmiešaná“.
38.
V § 47 ods. 4 sa za slovo „štáte“ vkladajú slová „alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte“.
39.
V § 47 ods. 5 druhej vete, § 47 ods. 15 písm. a) a l) a § 48 ods. 10 druhej vete sa za slová „spoločnosti v Európskej únii“ vkladajú slová „alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii“.
40.
V § 47 ods. 9 uvádzacej vete sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „materskými zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami v Európskej únii, alebo“ a za slová „spoločnosti v Európskej únii“ sa vkladajú slová „alebo materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v Európskej únii“.
41.
V § 47 ods. 11 sa za slová „spoločnosti v Európskej únii“ vkladajú slová „alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii“, za slová „spoločnosťou v Európskej únii“ sa vkladajú slová „alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii“ a za slová „spoločnosť v Európskej únii“ sa vkladajú slová „alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii“.
42.
V § 47 ods. 15 písm. a) a b) sa slová „úverových inštitúcií“ nahrádzajú slovom „bánk“.
43.
V § 48 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
právnu, riadiacu a organizačnú štruktúru konsolidovaného celku na požadovanej úrovni vrátane všetkých regulovaných subjektov, neregulovaných subjektov, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek patriacich do skupiny a materských spoločností zahrnutých do tohto konsolidovaného celku, v súlade s § 7 ods. 2 a 3, § 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 4 a 5, § 37 ods. 8 a 9 a § 47 ods. 1 a 9, a zoznam príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré vykonávajú dohľad nad regulovanými subjektmi tohto konsolidovaného celku,“.
44.
V § 48 sa odsek 9 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
spoluprácu podľa § 49k ods. 2 a § 49l,
h)
uplatnenie § 49k ods. 1 a 3.“.
45.
V § 49a sa vypúšťajú slová „inštitúcie elektronických peňazí,“.
46.
V § 49b písmeno b) znie:
„b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických osôb:
1.
banka, iná finančná inštitúcia podľa § 6 ods. 21 alebo podnik pomocných bankových služieb; tieto tvoria bankový sektor,
2.
poisťovňa, zaisťovňa45a) alebo poisťovacia holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu;45ae) tieto tvoria sektor poisťovníctva,
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných služieb,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45ae znejú:
„45a)
§ 2 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45ae)
§ 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 8/2008 Z. z.“.
47.
V § 49b písm. c) sa slová „§ 44 ods. 5 písm. l)“ nahrádzajú slovami „písmena d) vrátane podskupiny“.
48.
V § 49c ods. 1 písm. c) sa slovo „ďalšie“ nahrádza slovami „aspoň dve“.
49.
V § 49c ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo zahraničná inštitúcia elektronických peňazí,“.
50.
V § 49d ods. 2 sa za slová „súčasť finančného konglomerátu“ vkladajú slová „a Spoločnému výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu45ad)“.
51.
V § 49d ods. 3 prvej vete sa za slovom „banke“ vypúšťa čiarka a slová „alebo inštitúcii elektronických peňazí“.
52.
§ 49d sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov zverejnený na webovom sídle Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu.45ad)“.
53.
V § 49e odsek 4 znie:
„(4)
Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú vyššie ako 6 000 000 000 eur, alebo ak skupina dosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú nižšie ako 6 000 000 000 eur, Národná banka Slovenska je oprávnená určiť po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, že skupina sa nebude považovať za finančný konglomerát alebo že sa nebudú uplatňovať ustanovenia § 49g až 49j, ak vykonávanie doplňujúceho dohľadu nie je vhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.“.
54.
V § 49e ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti, ktoré by boli prekážkou zverejnenia“.
55.
V § 49e ods. 6 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, vylúčiť jednu alebo viacero účastí v najmenšom finančnom sektore, ak sú tieto účasti rozhodujúce pre identifikáciu finančného konglomerátu a spoločne majú zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu.“.
56.
V § 49e ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „z výpočtu podielov podľa odsekov 1 až 3 však nemožno vylúčiť osobu, ktorá preukázateľne zmenila svoje sídlo z členského štátu do štátu, ktorý nie je členským štátom, s cieľom vyhnúť sa dohľadu,“.
57.
V § 49e ods. 8 sa za slovo „príjmov“ vkladá čiarka a slová „celkových aktív v správe“, slovo „oboma“ sa nahrádza slovom „viacerými“ a slovo „obidve“ sa nahrádza slovom „viaceré“.
58.
§ 49e sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho dohľadu a posudzuje kvantitatívne ukazovatele ustanovené v odsekoch 1 až 14 a hodnotenia zamerané na riziká vzťahujúce sa na finančné skupiny.“.
59.
V § 49f ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o tomto rozsahu informuje Národná banka Slovenska Komisiu a príslušné orgány dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.“.
60.
V § 49g ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť“.
61.
V § 49j ods. 2 písm. b) a § 49l ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „a inštitúcie elektronických peňazí“.
62.
§ 49j sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Banka, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná na úrovni finančného konglomerátu pravidelne každoročne
a)
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o svojej právnej forme, riadiacej a organizačnej štruktúre, vrátane všetkých ňou regulovaných osôb, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek,
b)
na svojom webovom sídle zverejňovať popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry.
(5)
Ak Národná banka Slovenska koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu podľa § 49k ods. 2, oznámi informácie podľa odseku 4 a § 49l ods. 3 písm. a) Spoločnému výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu.45ad)“.
63.
V § 49k ods. 1 písm. d) sa za slovo „funkčnosť“ vkladajú slová „systému riadenia rizík a funkčnosť“.
64.
§ 49k sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, sa pri výkone doplňujúceho dohľadu primerane použijú ustanovenia § 48 ods. 9 až 11.“.
65.
V § 49l ods. 3 písm. a) sa slová „štruktúry finančného konglomerátu“ nahrádzajú slovami „právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry finančného konglomerátu vrátane všetkých regulovaných osôb a neregulovaných osôb, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek patriacich do tohto finančného konglomerátu a osôb s kvalifikovanou účasťou na osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát“.
66.
V § 50 ods. 10 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa prvej a druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,48aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48aa znie:
„48aa)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
67.
V § 75 ods. 6 druhej vete sa za slová „zmenou úrokovej sadzby hypotekárneho úveru“ vkladá čiarka a slová „ak ide o variabilnú úrokovú sadzbu“.
68.
§ 75 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak ide o hypotekárny úver s variabilnou úrokovou sadzbou, pri ktorom nedošlo k zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka, klient je oprávnený jedenkrát ročne predčasne splatiť takýto hypotekárny úver alebo jeho časť, pričom hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s týmto predčasným splatením hypotekárneho úveru.“.
69.
V nadpise štrnástej časti sa na začiatok vkladajú slová „OCHRANA KLIENTOV A“.
70.
V § 89 sa na začiatku vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Banka a pobočka zahraničnej banky pri vykonávaní bankových činností na území Slovenskej republiky uzatvárajú a vykonávajú obchody so svojimi klientmi na zmluvnom základe v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Klient má právo na uzavretie zmluvy o obchode v slovenskom jazyku, ako aj na poskytovanie informácií od banky a pobočky zahraničnej banky, na predkladanie podaní banke a pobočke zahraničnej banky a na uskutočňovanie inej komunikácie s bankou a pobočkou zahraničnej banky v slovenskom jazyku; týmto nie je dotknutá možnosť súbežného používania iných jazykov, ak to ustanovuje osobitný zákon alebo ak sa na tom banka alebo pobočka zahraničnej banky so svojim klientom písomne dohodnú, pričom klient má právo vybrať si rozhodujúci jazyk pre znenie zmluvy, ak osobitný zákon neustanovuje inak.72b) Banka alebo pobočka zahraničnej banky si so svojim klientom môžu zmluvne upraviť práva a povinnosti z obchodov odchylne od zákona alebo osobitného predpisu, ak to zákon ani osobitný predpis výslovne nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť;72c) takáto zmluva musí mať formu a podobu vyžadovanú zákonom alebo dohodou účastníkov, pričom banka a pobočka zahraničnej banky zodpovedá za jej preukázateľné vyhotovenie v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu72d) najneskôr pri uzavretí obchodu a za jej uchovávanie a ochranu podľa § 42 ods. 1.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 72b, 72c a 72d znejú:
„72b)
Napríklad § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
72c)
Napríklad § 2 ods. 3 a § 53 ods. 1 a 4 Občianskeho zákonníka, § 87 písm. f) a § 88 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, čl. 6 a 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4. 7. 2008) v platnom znení.
72d)
§ 2 písm. m) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
71.
V § 89 ods. 2 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
72.
V § 89 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
73.
V § 89 ods. 6 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 4“.
74.
V § 91 ods. 4 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
Vojenskému spravodajstvu na účely získavania, sústreďovania a vyhodnocovania informácií dôležitých na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky o aktivitách cudzích spravodajských služieb, terorizme a o skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,86da)“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).
Poznámka pod čiarou k odkazu 86da znie:
„86da)
§ 2 ods. 1 písm. b) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.“.
75.
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
Kriminálnemu úradu finančnej správy na účely plnenia úloh pri odhaľovaní trestných činov, zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich.86db)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86db znie:
„86db)
§ 11 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 3 písm. h), i) a l) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 441/2012 Z. z.“.
76.
Za § 122r sa vkladá § 122s, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 122s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 10. júna 2013 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 10. júnom 2013; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 10. júnom 2013 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 9. júna 2013.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona,89) pričom pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neukončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.89) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného zákona.89) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(4)
Zákaz podľa ustanovenia § 37 ods. 21 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu, splatnú po 9. júni 2013.
(5)
Ustanovenie § 75 ods. 12 sa prvýkrát uplatní pri predčasnom splatení hypotekárneho úveru alebo jeho časti po 9. júni 2013.“.
77.
Slová „banka alebo inštitúcia elektronických peňazí“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „banka“ v príslušnom tvare.
78.
Príloha sa dopĺňa bodom 13, ktorý znie:
„13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Stavebnej sporiteľni sa zakazuje požadovať od stavebného sporiteľa, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo od inej fyzickej osoby-nepodnikateľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu stavebného úveru alebo iného úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený takýto úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona3d) alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas stavebného sporiteľa, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, alebo inej fyzickej osoby-nepodnikateľa .“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
„3d)
§ 2 ods. 1písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z.“.
2.
Za § 13i sa vkladá § 13j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. júna 2013
Zákaz podľa ustanovenia § 7 ods. 5 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu stavebného úveru alebo iného úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený takýto úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu, splatnú po 9. júni 2013.“.
Čl. III
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 440/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa písmeno b) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:
„6.
nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov21b) v oblasti finančného trhu,
7.
vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia; to neplatí pri postupe podľa tohto bodu, ak posudzovaná osoba so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje tento bod, poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v tomto bode,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
„21b)
Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z., § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
2.
V § 74b ods. 7 sa za slovo „účasť“ vkladajú slová „alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou“.
3.
V § 104 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
4.
V § 120 ods. 6 sa slová „úverová inštitúcia“ nahrádzajú slovom „banka“.
5.
V § 132o ods. 1 sa za slovo „oprávnení“ vkladajú slová „národného orgánu dohľadu“.
6. V § 132o sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
7.
Za § 132o sa vkladajú § 132p a 132r, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠132p
Centrálne protistrany a protistrany pri mimoburzových derivátoch
(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k centrálnym protistranám podľa osobitného predpisu107cb) je Národná banka Slovenska.
(2)
Finančné protistrany a nefinančné protistrany pri mimoburzových derivátoch, centrálne protistrany, osoby žiadajúce o povolenie na činnosť centrálnej protistrany podľa osobitného predpisu,107cb) jeho zmenu alebo ktoré majú alebo sa rozhodli nadobudnúť kvalifikovanú účasť v centrálnej protistrane, sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.107cb)
(3)
Na konanie a rozhodovanie o udelení povolenia a odňatí povolenia na činnosť centrálnej protistrany a na schvaľovanie osôb s kvalifikovanou účasťou v centrálnej protistrane sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,20) ak osobitný predpis neustanovuje inak.107cb)
§ 132r
Niektoré pravidlá pre predaj nakrátko a swapy na úverové zlyhanie
(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k pravidlám predaja nakrátko a swapov na úverové zlyhanie podľa osobitného predpisu107cc) je Národná banka Slovenska.
(2)
Osoby, ktoré majú čisté krátke pozície alebo uzatvárajú swapové transakcie na úverové zlyhanie sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.107cc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 107cb a 107cc znejú:
„107cb)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012).
107cc)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24. 3. 2012).“.
8.
V § 135 ods. 1 sa za slová „dôverných informácií,“ vkladajú slová „predaja nakrátko, swapov na úverové zlyhanie, mimoburzových derivátov, centrálnych protistrán,“.
9.
V § 138 ods. 2 písm. b) sa za slová „spoločnosťou v Európskej únii“ vkladajú slová „alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou“.
10.
Za § 140 sa vkladá § 141, ktorý znie:
㤠141
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, zriadi kolégium orgánov dohľadu (ďalej len „kolégium“) na účely zjednodušenia výkonu úloh uvedených v § 138 ods. 3, § 140 ods. 2 a s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti zabezpečí koordináciu a spoluprácu aj s príslušnými orgánmi dohľadu v štátoch, ktoré nie sú členským štátom.
(2)
Národná banka Slovenska zriadi a zabezpečuje fungovanie kolégia podľa odseku 1 na základe písomných dohôd podľa § 136 ods. 2 a 3. Národná banka Slovenska
a)
vedie zasadnutia kolégia a rozhoduje, ktoré príslušné orgány dohľadu sa zúčastňujú na zasadnutí alebo činnosti kolégia,
b)
vopred úplne informuje každého člena kolégia o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia kolégia,
c)
včas podáva všetkým členom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo vykonaných opatreniach,
d)
prihliada pri svojom rozhodovaní na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, pre tieto orgány, najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému v dotknutých členských štátoch a na povinnosti podľa § 135a až 135c,
e)
informuje, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o činnosti kolégia.
(3)
Ak je Národná banka Slovenska členom kolégia zriadeného orgánom dohľadu iného členského štátu, úzko spolupracuje s príslušným orgánom dohľadu, ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými členmi kolégia a Európskym orgánom dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy).“.
11.
V § 143b písmeno b) znie:
„b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických osôb:
1.
banka, iná finančná inštitúcia podľa osobitného zákona110a) alebo podnik pomocných bankových služieb; tieto tvoria bankový sektor,
2.
poisťovňa, zaisťovňa110b) alebo poisťovacia holdingová spoločnosť podľa osobitného predpisu;23) tieto tvoria sektor poisťovníctva,
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných služieb,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 110a a 110b znejú:
„110a)
§ 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.
110b)
§ 2 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 143b písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podskupiny“.
13.
V § 143c ods. 1 písm. c) sa slovo „ďalšie“ nahrádza slovami „aspoň dve“.
14.
V § 143c ods. 1 písm. e) sa slová „viac ako jednej regulovanej osoby“ nahrádzajú slovami „aspoň dvoch regulovaných osôb“.
15.
V § 143d ods. 2 sa za slová „súčasť finančného konglomerátu“ vkladajú slová „a Spoločnému výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu.110ba)“.
16.
§ 143d sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov zverejnený na webovom sídle Spoločného výboru orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu.110ba)“.
17.
V § 143e ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Správcovské spoločnosti sa dopĺňajú do finančného sektora, do ktorého patria v rámci skupiny; ak správcovské spoločnosti nepatria výlučne do jedného finančného sektora v rámci skupiny, dopĺňajú sa k najmenšiemu finančnému sektoru.“.
18.
V § 143e odsek 4 znie:
„(4)
Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú vyššie ako 6 000 000 000 eur, alebo ak skupina dosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú nižšie ako 6 000 000 000 eur, Národná banka Slovenska je oprávnená určiť po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, že skupina sa nebude považovať za finančný konglomerát alebo že sa nebudú uplatňovať ustanovenia § 143g a 143h, ak vykonávanie doplňujúceho dohľadu nie je vhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.“.
19.
V § 143e ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti, ktoré by boli prekážkou zverejnenia“.
20.
V § 143e ods. 6 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, vylúčiť jednu alebo viacero účastí v najmenšom finančnom sektore, ak sú tieto účasti rozhodujúce pre identifikáciu finančného konglomerátu a spoločne majú zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu.“.
21.
V § 143e ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „z výpočtu podielov podľa odsekov 1 až 3 však nemožno vylúčiť osobu, ktorá preukázateľne zmenila svoje sídlo z členského štátu do štátu, ktorý nie je členským štátom, s cieľom vyhnúť sa dohľadu,“.
22.
V § 143e ods. 8 sa za slovo „príjmov“ vkladá čiarka a slová „celkových aktív v správe“, slovo „oboma“ sa nahrádza slovom „viacerými“ a slovo „obidve“ sa nahrádza slovom „viaceré“.
23.
§ 143e sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho dohľadu a posudzuje kvantitatívne ukazovatele ustanovené v odsekoch 1 až 14 a hodnotenia zamerané na riziká vzťahujúce sa na finančné skupiny.“.
24.
V § 143g ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť“.
25.
§ 143j sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý je súčasťou finančného konglomerátu, je povinný na úrovni finančného konglomerátu pravidelne každoročne
a)
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o svojej právnej forme, riadiacej a organizačnej štruktúre, vrátane všetkých ňou regulovaných osôb, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek,
b)
zverejňovať popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry.“.
26.
V § 143k ods. 1 písm. d) sa za slovo „funkčnosť“ vkladajú slová „systému riadenia rizík a funkčnosť“.
27.
§ 143k sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, sa pri výkone doplňujúceho dohľadu primerane použijú ustanovenia § 141.“.
28.
V § 143l ods. 3 písm. a) sa slová „štruktúry finančného konglomerátu“ nahrádzajú slovami „právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry finančného konglomerátu vrátane všetkých regulovaných osôb a neregulovaných osôb, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek patriacich do tohto finančného konglomerátu a osôb s kvalifikovanou účasťou na osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát“.
29.
V § 144 ods. 15 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Premlčacie lehoty podľa prvej a druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,114ab) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114ab znie:
„114ab)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
30.
§ 144 sa dopĺňa odsekom 23, ktorý znie:
„(23)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie ustanovení osobitných predpisov,114c) je oprávnená uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe sankcie podľa § 144 ods. 1 písm. a), c), e) a i).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114c znie:
„114c)
Nariadenie (EÚ) č. 648/2012, nariadenie (EÚ) č. 236/2012.“.
31.
Za § 173p sa vkladá § 173r, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 173r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 10. júna 2013 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 10. júnom 2013; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 10. júnom 2013 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 9. júna 2013.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona,20) pritom pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neukončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.20) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného zákona.20) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.“.
30.
Príloha sa dopĺňa bodom 25, ktorý znie:
„25. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).“.
Čl. IV
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2a ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „rozpočtová organizácia vyššieho územného celku a príspevková organizácia vyššieho územného celku,“.
2.
V § 2a ods. 1 písm. l) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „ak je týmto subjektom rozpočtová organizácia vyššieho územného celku a príspevková organizácia vyššieho územného celku, dohodu so Štátnou pokladnicou po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva je možné uzavrieť, len ak tomuto súhlasu predchádza písomný súhlas vyššieho územného celku“.
3.
V § 2b ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „a vydáva predchádzajúci písomný súhlas podľa § 7 ods. 4 písm. b)“.
4.
V § 6 ods. 1 písm. o) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
5.
V § 7 ods. 1 sa slovo „i)” nahrádza slovom „h)”.
6.
V § 7 ods. 4 tretia veta znie:
„Rozpočet klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. g) je rozpočet nákladov spojených s jeho činnosťou a návrh na použitie jeho majetku v súlade s rozhodnutím vlády17) podľa rozpočtovej klasifikácie.“.
7.
V § 9 ods. 1 druhá veta znie:
„Podľa odsekov 2 až 4 postupuje aj klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. l), ak sa tak tento klient a Štátna pokladnica dohodli.“.
8.
V § 9a odsek 1 znie:
„(1)
Podľa odseku 3 postupuje klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i).“.
9.
V § 9a ods. 2 sa za slová „písm. i)“ vkladá čiarka a slová „ktorým je vyšší územný celok,“, slová „odsekov 4 a 5“ sa nahrádzajú slovami „odseku 3“ a slová „písm. l)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“.
10.
V § 9a sa vypúšťajú odseky 3 a 4.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.“.
11.
V § 9a odsek 3 znie:
„(3)
Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej so Štátnou pokladnicou. Žiadosť o realizáciu platobnej operácie obsahuje najmä lehotu splatnosti, objem platobnej operácie a zúčtovacie údaje. Klient môže od Štátnej pokladnice požadovať realizáciu výdavku, iba ak Štátna pokladnica odsúhlasila žiadosť o realizáciu platobnej operácie. Deň odpísania finančných prostriedkov z účtu v žiadosti o realizáciu platobnej operácie uvádza ako deň splatnosti.“.
12.
V § 10a odsek 2 znie:
„(2)
Klient predkladá Štátnej pokladnici žiadosť o realizáciu platobnej operácie v lehote dohodnutej so Štátnou pokladnicou. Žiadosť o realizáciu platobnej operácie obsahuje najmä bankové spojenie, sumu prevodu, označenie meny a konštantný symbol. Klient môže od Štátnej pokladnice požadovať realizáciu platobnej operácie, iba ak Štátna pokladnica odsúhlasila žiadosť o realizáciu platobnej operácie. Deň odpísania finančných prostriedkov z účtu v žiadosti o realizáciu platobnej operácie uvádza ako deň splatnosti.“.
13.
V § 12 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
zriaďovať účty výlučne v Štátnej pokladnici okrem
1.
účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu,
2.
osobitného účtu, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov klientov zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb,
3.
osobitného účtu vyššieho územného celku, ktorý je zriadený na účel správy finančných prostriedkov poskytnutých inými právnickými osobami slúžiacich na riešenie mimoriadnych udalostí,“.
14.
V § 12 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
15.
V § 12 ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.
16.
Za § 23c sa vkladá § 23d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Klient uvedený v § 2a ods. 1 písm. i) nie je povinný realizovať svoj rozpočet výlučne prostredníctvom Štátnej pokladnice do 30. júna 2014.
(2)
Povinnosti podľa § 12 ods. 1 písm. e) a ods. 5 sa na klienta uvedeného v § 2a ods. 1 písm. i) nemusia uplatniť do 30. júna 2014; to neplatí pre účty zriadené za účelom prijatia transferu zo štátneho rozpočtu.“.
Čl. V
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z. a zákona č. 413/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 47 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajšie body 4 až 16 sa označujú ako body 3 až 15.
2.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý znie:
㤠47a
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže využívať na finančné sprostredkovanie v sektore starobného dôchodkového sporenia len samostatných finančných agentov a viazaných finančných agentov podľa osobitného predpisu.45a) Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená využívať osoby podľa prvej vety, len ak sú zapísané v registri podľa osobitného predpisu.45b)
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.45c)
(3)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 2 je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.45d)
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 3 postupom podľa osobitného predpisu.45e)
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a až 45e znejú:
„45a)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
45b)
§ 1 ods. 1 písm. c) zákona č. 186/2009 Z. z.
45c)
§ 5 ods. 3 zákona č. 186/2009 Z. z.
45d)
§ 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.
45e)
§ 22 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 Z. z.“.
3.
V § 63e ods. 1 sa slová „6 %“ nahrádzajú slovami „8 %“ a vypúšťa sa druhá veta.
4.
V § 67 ods. 1 sa slová „treťom, piatom, šiestom, ôsmom, dvanástom a pätnástom“ nahrádzajú slovami „štvrtom, piatom, siedmom, jedenástom a štrnástom“ a slovo „jedenásteho“ sa nahrádza slovom „desiateho“.
5.
Za § 123al sa vkladá § 123am, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠123am
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 10. júna 2013
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami § 47a ods. 2 až 4 do 30. júna 2014.“.
Čl. VI
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „trhom“ vkladajú slová „vrátane obozretného dohľadu na makroúrovni“.
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ratingovými agentúrami,“ a slovo „zákony“ sa nahrádza slovom „predpisy1)“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27. 7. 2012).“.
4.
V § 1 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
identifikuje, sleduje a posudzuje riziká, ktoré hrozia finančnej stabilite, a prostredníctvom predchádzania týmto rizikám a ich zmierňovania prispieva k posilňovaniu odolnosti finančného systému a obmedzovaniu nárastu systémových rizík v záujme ochrany stability finančného systému ako celku,
c)
vybavuje podania klientov dohliadaných subjektov súvisiace s poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov,“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená d) až i).
5.
V § 2 ods. 8 sa za slovo „prerokovať“ vkladajú slová „alebo iným postupom vybavovať“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pomoc“.
6.
V § 2 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska preberá usmernenia a odporúčania európskych orgánov dohľadu uverejnené podľa osobitného predpisu6a) okrem prípadu, ak nedodrží ani nemá v úmysle dodržať usmernenie alebo odporúčanie, a podľa osobitného predpisu6a) o tom informuje príslušný európsky orgán dohľadu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.
Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.
7.
V § 4 ods. 3 druhej vete sa za slovo „dohľadu“ vkladajú slová „vrátane národných orgánov obozretného dohľadu na makroúrovni“.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa na konci pripájajú tieto citácie:
„§ 27 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
§ 9 zákona č. 266/2005 Z. z. “.
9.
V § 8 ods. 2 písm. b) druhom bode a § 9 ods. 3 písm. b) sa za slová „dohľadu a“ vkladajú slová „predbežným zisteniam o nedostatkoch a“.
10.
V § 9 ods. 1 sa za slová „vyjadriť k“ vkladajú slová „predbežným zisteniam o nedostatkoch a k“.
11.
V § 16 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Národná banka Slovenska môže na základe písomného návrhu žiadateľa upustiť od predloženia úradne osvedčeného prekladu prílohy žiadosti do štátneho jazyka, ak ide o technickú dokumentáciu vyhotovenú v českom jazyku alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií, ktorej vyhotovenie a predloženie sa vyžaduje na účel konania podľa osobitného predpisu27a) o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu potrebného pre systém riadenia rizík dohliadaného subjektu; Národná banka Slovenska však môže aj dodatočne požiadať žiadateľa o predloženie úradne osvedčeného prekladu príslušnej technickej dokumentácie do štátneho jazyka, ak je to potrebné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
Napríklad § 33 ods. 1, § 33c ods. 1, § 33d ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 19 ods. 4 časť vety za bodkočiarkou znie: „týmto nie je dotknuté neskoršie začatie plynutia tejto lehoty, ktorá podľa osobitného zákona25) začína plynúť až odo dňa zistenia nedostatku.“ a na konci sa pripája táto veta: „Premlčacia lehota ustanovená osobitným zákonom25) pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za nedostatok zistený pri výkone dohľadu sa prerušuje doručením protokolu o vykonanom dohľade na mieste, ako aj začatím konania pre zistený nedostatok a tiež po ňom nasledujúcimi úkonmi v konaní pre zistený nedostatok, pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“.
13.
V § 37 ods. 1 písm. d) sa slová „osobitného zákona,“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu,1)“.
14.
V § 37 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
hodnotiace správy o účinnosti používaných pravidiel sankcionovania podľa osobitného predpisu,44a)“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
„44a)
Napríklad čl. 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.“.
15.
V § 40 ods. 2 tretej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťa sa text za bodkočiarkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa sa vypúšťa.
16.
V § 40 ods. 3 druhej vete sa za slová „burzy cenných papierov“ vkladá čiarka a slová „pre inštitúcie elektronických peňazí oprávnené vydávať elektronické peniaze len v obmedzenom rozsahu49a) a pre platobné inštitúcie oprávnené poskytovať platobné služby len v obmedzenom rozsahu49b)“ a na konci sa pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže pre prispievateľov, ktorí sú právnickou osobou alebo pobočkou zahraničnej právnickej osoby, určiť osobitne pre jednotlivé druhy prispievateľov ako dohliadané subjekty aj maximálnu absolútnu výšku ročného príspevku v rámci rozpätia podľa prvej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:
„49a)
§ 81 ods. 1 písm. b) a § 87 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49b)
§ 63 písm. b) a § 79a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 352/2012 Z. z.“.
17.
V § 40 ods. 5 sa nad slovom „súdom“ odkaz „49a“ nahrádza odkazom „49c“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49c znie:
„49c)
§ 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 40 ods. 9 prvej vete sa za slovo „sume“ vkladajú slová „istiny a príslušenstva“.
19.
Za § 45b sa vkladá § 45c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitných zákonov,25) pričom pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neukončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitných zákonov.25) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(2)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitných zákonov.20) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.“.
Čl. VII
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z. a zákona č. 301/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „vrátane vydania bezdôvodného obohatenia,“ a tretia veta znie: „Spotrebiteľ, ktorý na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi zodpovedá.“.
2.
V § 27 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak.30)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
§ 12 až 34 a § 38 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 32/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Kaptívna poisťovňa je poisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní alebo vo vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovať poistenie výlučne na riziká inštitúcie, ktorá ju kontroluje alebo ktorej tvorí súčasť.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z., § 23 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
3.
V § 3 písm. a) siedmom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak táto osoba so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pri zistení porušenia poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v tomto bode,“.
4.
V § 3 písm. w) a § 32 ods. 1 písm. p) sa slová „špeciálnym účelovým nástrojom“ nahrádzajú slovami „účelovo vytvoreným subjektom“.
5.
V § 29 ods. 1 sa za slovo „poistenia“ vkladajú slová „a neživotného poistenia, v ktorých sa využívajú techniky kalkulácie rezerv životného poistenia“ a vypúšťajú sa slová „v životnom poistení“.
6.
V § 29 ods. 2 sa slová „úmrtnostné tabuľky“ nahrádzajú slovom „predpoklady“.
7.
V § 34 ods. 4 písm. c) sa za slová „holdingovej inštitúcii“ vkladá čiarka a slová „zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 53 písm. e)“.
8.
V § 45 celom texte sa slová „úverová inštitúcia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „banka“ v príslušnom tvare.
9.
V § 49 ods. 1 písm. b) sa za slovo „spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 53 písm. e)“.
10.
V § 49 ods. 4 sa za slovo „zaisťovňa“ vkladá čiarka a slová „zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 53 písm. e)“.
11.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
(1)
Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu nad činnosťou poisťovne alebo zaisťovne v skupine, zriadi kolégium orgánov dohľadu (ďalej len „kolégium“) na účely zjednodušenia výkonu úloh uvedených v § 50 a s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti zabezpečí koordináciu a spoluprácu aj s príslušnými orgánmi dohľadu v štátoch, ktoré nie sú členským štátom.
(2)
Národná banka Slovenska zriadi a zabezpečuje fungovanie kolégia podľa odseku 1 na základe písomných dohôd podľa § 49 ods. 4. Národná banka Slovenska
a)
vedie zasadnutia kolégia a rozhoduje, ktoré príslušné orgány dohľadu sa zúčastňujú na zasadnutí alebo činnosti kolégia,
b)
vopred úplne informuje každého člena kolégia o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia kolégia,
c)
včas podáva všetkým členom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo vykonaných opatreniach,
d)
prihliada pri svojom rozhodovaní na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať pre tieto orgány, najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému v dotknutých členských štátoch a na povinnosti podľa § 50,
e)
informuje, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo) o činnosti kolégia.
(3)
Ak je Národná banka Slovenska členom kolégia zriadeného orgánom dohľadu iného členského štátu, úzko spolupracuje s príslušným orgánom dohľadu, ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými členmi kolégia a Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo).“.
12.
V § 52 sa vypúšťajú slová „inštitúcie elektronických peňazí,“.
13.
V § 53 písm. a) bodoch 1d. a 2d. sa číslo „59“ nahrádza číslom „56“.
14.
V § 53 písm. a) bode 2b. sa slová „ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
15.
V § 53 písmeno b) znie:
„b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna právnická osoba alebo viaceré z týchto právnických osôb:
1.
banka, iná finančná inštitúcia podľa osobitného zákona55) alebo podnik pomocných bankových služieb;56) tieto tvoria bankový sektor,
2.
poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane ich pobočiek, zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná zaisťovňa vrátane ich pobočiek, kaptívna poisťovňa, kaptívna zaisťovňa alebo poisťovacia holdingová spoločnosť; tieto tvoria sektor poisťovníctva,
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa prvého bodu; tieto tvoria sektor investičných služieb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
„55)
§ 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 46/2011 Z. z.“.
16.
V § 53 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane podskupiny“.
17.
V § 53 písm. d) sa za slovo „spoločnosť“ vkladá čiarka a slová „správca alternatívneho investičného fondu“.
18.
V § 54 ods. 1 písm. c) sa slovo „ďalšie“ nahrádza slovami „aspoň dve“.
19.
V § 54 ods. 1 písm. e) sa slová „viac ako jednej regulovanej osoby“ nahrádzajú slovami „aspoň dvoch regulovaných osôb“.
20.
V § 55 ods. 2 sa za slová „súčasť finančného konglomerátu“ vkladajú slová „a Spoločnému výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu56a)“.
21.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle odkaz na zoznam finančných konglomerátov zverejnený na webovom sídle Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu zriadeného podľa osobitného predpisu.56a)“.
22.
V § 56 odsek 4 znie:
„(4)
Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú vyššie ako 6 000 000 000 eur, alebo ak skupina dosiahne hodnotu priemeru podľa odseku 2 z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú nižšie ako 6 000 000 000 eur, Národná banka Slovenska je oprávnená určiť po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, že skupina sa nebude považovať za finančný konglomerát alebo že sa nebudú uplatňovať ustanovenia § 58 až 61, ak vykonávanie doplňujúceho dohľadu nie je vhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.“.
23.
V § 56 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejní ich, ak nenastanú mimoriadne okolnosti, ktoré by boli prekážkou zverejnenia“.
24.
V § 56 ods. 6 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Národná banka Slovenska je oprávnená po dohode s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, vylúčiť jednu účasť alebo viacero účastí v najmenšom sektore, ak sú tieto účasti rozhodujúce pre identifikáciu finančného konglomerátu a spoločne majú zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu.“.
25.
V § 56 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „z výpočtu podielov podľa odsekov 1 až 3 však nemožno vylúčiť osobu, ktorá preukázateľne zmenila svoje sídlo z členského štátu do štátu, ktorý nie je členským štátom, s cieľom vyhnúť sa dohľadu,“.
26.
V § 56 ods. 8 sa za slovo „príjmov“ vkladá čiarka a slová „celkových aktív v správe“, slovo „oboma“ sa nahrádza slovom „viacerými“ a slovo „obidve“ sa nahrádza slovom „viaceré“.
27.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Národná banka Slovenska každoročne vyhodnocuje odchýlky z uplatňovania doplňujúceho dohľadu a posudzuje kvantitatívne ukazovatele ustanovené v odsekoch 1 až 14 a hodnotenia zamerané na riziká vzťahujúce sa na finančné skupiny.“.
28.
V § 58 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť“.
29.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná na úrovni finančného konglomerátu pravidelne každoročne
a)
poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o svojej právnej forme, riadiacej a organizačnej štruktúre vrátane všetkých ňou regulovaných osôb, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek,
b)
zverejňovať popis svojej právnej formy, riadiacej a organizačnej štruktúry.“.
30.
V § 62 ods. 1 písm. d) sa za slovo „funkčnosť“ vkladajú slová „systému riadenia rizík a funkčnosť“.
31.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely koordinácie a spolupráce Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, sa pri výkone doplňujúceho dohľadu primerane použijú ustanovenia § 51a.“.
32.
V § 63 ods. 3 písm. a) sa slová „štruktúry finančného konglomerátu“ nahrádzajú slovami „právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry finančného konglomerátu vrátane všetkých regulovaných osôb a neregulovaných osôb, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek patriacich do tohto finančného konglomerátu a osôb s kvalifikovanou účasťou na osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát“.
33.
V § 67 ods. 10 sa vypúšťa tretia veta a na konci sa pripájajú tieto vety: „Premlčacie lehoty podľa druhej a tretej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,59a) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.59b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59a a 59b znejú:
„59a)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
59b)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
34.
Za § 99a sa vkladá § 99b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 99b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa od 10. júna 2013 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 10. júnom 2013; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 10. júnom 2013 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 9. júna 2013.
(2)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona,2) pričom pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neukončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.2) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(3)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného zákona.2) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.“.
35.
Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 10. júna 2013
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 20/2008 o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne (oznámenie č. 455/2008 Z. z.).“.
36.
Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 17, ktorý znie:
„17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 326, 8. 12. 2011).“.
Čl. IX
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
starobného dôchodkového sporenia,14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 4 písm. b) sa za slová „zamestnanecká dôchodková spoločnosť,12)“ vkladajú slová „dôchodková správcovská spoločnosť,“.
3.
V § 4 písm. c) sa slová „a zamestnávateľská zmluva,17)“ nahrádzajú čiarkou a slovami „zamestnávateľská zmluva17) a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,“.
4.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
starobného dôchodkového sporenia.“.
5.
V § 13 ods. 4 uvádzacej vete sa slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až f)“.
6.
V § 17 ods. 6 sa slová „h), i) a k)“ nahrádzajú slovami „g), h), i) a k)“.
7.
V § 23 ods. 1 písm. b) až d) sa vypúšťajú slová „alebo dôchodkovej správcovskej spoločnosti“.
8.
V § 23 ods. 1 písm. e) a f) sa za slovo „nemala“ vkladajú slová „v posledných desiatich rokoch“.
9.
V § 23 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá písmeno g), ktoré znie:
„g)
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov30a) v oblasti finančného trhu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
Napríklad § 7 ods. 15 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 48 ods. 11 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., § 23 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z., § 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 31 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z., § 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.“.
10.
V § 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Osobu uvedenú v odseku 1 písm. b), c) a d) môže Národná banka Slovenska uznať za dôveryhodnú, ak z celej povahy veci vyplýva, že z hľadiska času pôsobenia vo funkcii v odseku 1 písm. b), c) a d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť finančného agenta alebo finančného poradcu a spôsobiť následky uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d); to sa rovnako vzťahuje na osobu posudzovanú podľa odseku 1 písm. e), ak ide o uznanie za dôveryhodnú osobu na vykonávanie činnosti iného ako samostatného finančného agenta, ako aj na osobu posudzovanú podľa odseku 1 písm. h), ak so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. h), poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v odseku 1 písm. h).“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
11.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Osobitné ustanovenie o pravidlách činnosti vo vzťahu ku klientom pri vykonávaní finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v sektore starobného dôchodkového sporenia
Finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia nie je oprávnený prijímať od klientov alebo potenciálnych klientov peňažné prostriedky a nemôže tak za žiadnych okolností byť voči svojim klientom v postavení osoby dlhujúcej peňažné prostriedky.“.
12.
V § 39 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Premlčacie lehoty podľa druhej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,45) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.46)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45 a 46 znejú:
„45)
§ 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
§ 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
13.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Osoby, ktoré k 10. júnu 2013 ako zamestnanci dôchodkovej správcovskej spoločnosti predkladali ponuky na uzavretie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a uzavierali zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, môže dôchodková správcovská spoločnosť navrhnúť na zápis do registra vedeného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Osoby uvedené v odseku 1, ktoré boli zapísané do registra vedeného Národnou bankou Slovenska, sú povinné zosúladiť do 30. júna 2014 svoju činnosť s predpisom účinným od 10. júna 2013.
(3)
Dôchodkové správcovské spoločnosti sú povinné zosúladiť do 30. júna 2014 svoju činnosť s predpisom účinným od 10. júna 2013.
(4)
Ustanovenia tohto zákona o pravidlách dôveryhodnosti sa od 10. júna 2013 vzťahujú aj na osoby, ktoré sa stali nedôveryhodnými pred 10. júnom 2013, ak je to pre tieto osoby priaznivejšie.
(5)
Konania začaté a právoplatne neskončené pred 10. júnom 2013 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného zákona,42) pričom pre lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neukončili, platia ustanovenia tohto zákona a osobitného zákona.42) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.
(6)
Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 10. júnom 2013 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného zákona.42) Právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 10. júnom 2013, zostávajú zachované.“.
Čl. X
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a zákona č. 352/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „postupe pri takom splatení spotrebiteľského úveru,“.
2.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).
3.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Informácie podľa odseku 1 je veriteľ alebo finančný agent povinný poskytnúť prostredníctvom formulára pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere, ktorý je uvedený v prílohách č. 3 a 4, a to v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi. Veriteľ alebo finančný agent je povinný spotrebiteľovi poskytnúť zrozumiteľnú, stručnú a zreteľnú informáciu o ročnej percentuálnej miere nákladov podľa odseku 1 písm. g) a priemernej hodnote ročnej percentuálnej miery nákladov na príslušný spotrebiteľský úver zverejnenej podľa § 21 ods. 2 za príslušný kalendárny štvrťrok v samostatnom dokumente v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, spolu s formulárom pre štandardné informácie o spotrebiteľskom úvere podľa prvej vety. Všetky dodatočné informácie iné ako sú uvedené v prvej a druhej vete poskytne veriteľ alebo finančný agent spotrebiteľovi v ďalšom samostatnom dokumente.“.
4.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.“.
5. V § 7 ods. 2 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „úplné, presné a pravdivé“.
6.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu spotrebiteľského úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený spotrebiteľský úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo poskytnutia spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona18a) alebo o osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas spotrebiteľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 2 ods. 1 písm. d) a ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 11 ods. 2 posledná veta znie:
„Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch na účely posudzovania ich schopnosti splácania úverov.“.
8.
V § 12 ods. 2 sa za slovo „sprístupniť“ vkladajú slová „na svojom webovom sídle a aj“.
9. V § 16 ods. 4 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
10.
V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur alebo
e)
splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.“.
11.
V § 16 sa odseky 6 a 7 vypúšťajú.
12. V § 24 ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 1 a 2, § 6 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 6 až 8, § 9 ods. 1, 2, 9 a 10“.
13.
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 10. júna 2013
(1)
Zákaz podľa ustanovenia § 9 ods. 10 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu spotrebiteľského úveru alebo účtu, alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený spotrebiteľský úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia spotrebiteľského úveru alebo poskytnutia spotrebiteľského úveru za ponúkaných podmienok, splatnú po 9. júni 2013.
(2)
Ustanovenia § 16 ods. 4 písm. d) a e) sa prvýkrát uplatnia, ak sa splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti vykoná po 9. júni 2013.“.
14.
V prílohe č. 3 treťom bode sa vypúšťa riadok „Priemerná hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov“.
Čl. XI
Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania sa dopĺňa takto:
1.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Fondu sa zakazuje požadovať od dlžníka fondu úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôžičky alebo účtu, alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedená pôžička a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia pôžičky; to neplatí, ak ide o osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou poskytnutia pôžičky a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas dlžníka fondu.“.
2.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. júna 2013
Zákaz podľa ustanovenia § 17 ods. 16 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôžičky alebo účtu, alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedená pôžička a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia pôžičky, splatnú po 9. júni 2013.“.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 10. júna 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.