60/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. februára 2012,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. h) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Predajné miesto tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok skladuje tlačivá v takých uzamykateľných priestoroch, ktoré zabezpečujú ochranu tlačív pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zničením.
(2)
Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, okrem výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje
a)
meno a priezvisko lekára,
b)
meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív lekár splnomocnil inú osobu,
c)
adresu lekára alebo sídlo zdravotníckeho zariadenia,
d)
adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív lekár splnomocnil inú osobu,
e)
číslo preukazu totožnosti lekára alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlačív,
f)
množstvo tlačív v kusových jednotkách,
g)
nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,
h)
dátum výdaja tlačív,
i)
iné údaje, ak treba.
(3)
Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív výpisu z lekárskeho predpisu, ktorá obsahuje
a)
meno a priezvisko držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu,
b)
meno a priezvisko splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti splnomocnil inú osobu,
c)
adresu držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, ak ide o právnickú osobu,
d)
adresu splnomocnenej osoby, ak na prevzatie tlačív držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti splnomocnil inú osobu,
e)
číslo preukazu totožnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo osoby splnomocnenej na prevzatie tlačív,
f)
množstvo tlačív v kusových jednotkách,
g)
nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,
h)
dátum výdaja tlačív,
i)
iné údaje, ak treba.
§ 2
(1)
Vzor tlačiva lekárskeho predpisu1) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Vzor tlačiva lekárskeho poukazu2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Vzor tlačiva objednávky4) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 5.
(6)
Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom5) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 6.
(7)
Vzor tlačiva lekárskeho predpisu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 7.
(8)
Vzor tlačiva lekárskeho poukazu na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti6) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 8.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2006 Z. z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach v znení vyhlášky č. 572/2008 Z. z.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2012.
v z. Ján Porubský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.
Vzor tlačiva lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Obrázok 01
1.
Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.
2.
Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
3.
Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb
4.
Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 60/2012 Z. z.
Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Prvopis
Obrázok 02
1. kópia