440/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
ZÁKON
z 5. decembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
61.
Za § 165a sa vkladá § 165b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠165b
Prechodné ustanovenia účinné od 30. decembra 2012
(1)
Daňové konanie začaté podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov sa dokončí podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2)
§ 165 ods. 2 znenie pred bodkočiarkou a § 165a sa od 30. decembra 2012 nepoužijú.
(3)
Podľa § 14 sa postupuje od 1. januára 2014 a podľa § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2015.“.
Čl. III
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 39i ods. 3 sa slová „31.decembru 2012“ nahrádzajú slovami „31. decembru 2013“.
Čl. IV
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Čl. V
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Čl. VI
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Čl. VII
Zákon č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V čl. XLI sa číslo „2013“ nahrádza číslom „2014“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2012 okrem čl. I bodov 1. až 60., 62. a 63., čl. II, čl. IV bodov 1. až 3., 6. až 15., 17. až 25., čl. V bodov 1. a 6. a čl. VI bodov 1. až 27., 29. a 30., čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013, čl. V bodov 2. až 5., ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2013, čl. VI bodu 28., ktorý nadobúda účinnosť 15. februára 2013 a čl. IV bodov 4., 5. a 16., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.