414/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
ZÁKON
z 28. novembra 2012
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike, medzi osobami registrovanými v Slovenskej republike a v Európskej únii a osobami registrovanými v krajinách uvedených v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré podporuje znižovanie emisií skleníkových plynov ekonomicky výhodným spôsobom (ďalej len „schéma obchodovania“),
b)
obchodovanie s emisnými kvótami znečisťujúcich látok (ďalej len „systém obchodovania“),
c)
práva a povinnosti toho, kto prevádzkuje alebo riadi stacionárnu prevádzku (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkovateľov lietadiel, ostatných účastníkov schémy obchodovania a ostatných účastníkov systému obchodovania,
d)
pôsobnosť orgánov štátnej správy.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
kvótou jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA),
b)
prevodom kvóty zmena držiteľa kvóty,
c)
emisiou uvoľňovanie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou,
d)
skleníkovými plynmi plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie,
e)
znečisťujúcimi látkami látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke B,
f)
prevádzkou
1.
stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie,
2.
každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania,
g)
tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania,
h)
priznanou jednotkou (AAU) jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu,
i)
projektovou aktivitou realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom,
j)
jednotkou zníženia emisií (ERU) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
k)
jednotkou certifikovaného zníženia emisií (CER) jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu,
l)
započítanými emisiami z leteckej dopravy emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny,
m)
historickými emisiami z leteckej dopravy priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D,
n)
kvótou z leteckej dopravy (aEUA alebo EUAA) kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby,
o)
spaľovaním každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená činnosť vrátane mokrého čistenia spalín, splyňovania a pyrolýzy.
§ 3
Povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia
(1)
Na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia vydané obvodným úradom životného prostredia podľa § 5 na základe žiadosti podanej podľa odseku 2.
(2)
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
opis prevádzky a činností v nej vykonávaných vrátane používanej technológie,
d)
opis surovín a pomocných materiálov, ktorých používanie spôsobuje emisie skleníkových plynov,
e)
opis zdrojov emisií skleníkových plynov z prevádzky,
f)
monitorovací plán, ktorý obsahuje návrh postupu alebo schválený postup zisťovania a vykazovania množstva vypúšťaných skleníkových plynov podľa osobitného predpisu,1)
g)
netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách c) až f),
h)
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby,2)
i)
emisie skleníkových plynov pri projektovaných kapacitách upravených o relevantný faktor využitia kapacity, ak ide o nového účastníka schémy.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý chce byť dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva žiadosť o povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia najneskôr tri mesiace pred požadovaným zaradením do schémy obchodovania.
(4)
Žiadosť podľa odsekov 2 a 3 sa podáva obvodnému úradu životného prostredia.
§ 4
Povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia
(1)
Na vypúšťanie znečisťujúcich látok z prevádzky alebo z jej časti do ovzdušia sa vyžaduje povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia vydané obvodným úradom životného prostredia podľa § 5 na základe žiadosti podanej podľa odseku 2.
(2)
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia obsahuje
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, pričom
1.
právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
2.
fyzická osoba uvedie meno a priezvisko, bydlisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
názov a adresu prevádzky,
c)
kategorizáciu zdroja znečisťovania ovzdušia,3)
d)
návrh postupu alebo schválený postup zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok,4)
e)
bilanciu emisií znečisťujúcich látok za posledné tri roky,
f)
právoplatné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie stavby.2)
(3)
Žiadosť podľa odseku 2 podáva prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, obvodnému úradu životného prostredia do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby.2)
§ 5
Podmienky a náležitosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia a povolenia na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia na základe žiadosti podľa § 3 ods. 2 vydá prevádzkovateľovi povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia, ak prevádzkovateľ spĺňa požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov a na podávanie správ podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Obvodný úrad životného prostredia na základe žiadosti podľa § 4 ods. 2 vydá prevádzkovateľovi povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak prevádzkovateľ spĺňa požiadavky na monitorovanie emisií znečisťujúcich látok ustanovené osobitným predpisom.5)
(3)
Povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia (ďalej len „povolenie“) sa môže vzťahovať na jednu prevádzku alebo viac prevádzok na tom istom mieste prevádzkovaných tým istým prevádzkovateľom a súčasne možno udeliť povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov a povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok.
(4)
Povolenie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia6) obsahuje
a)
opis činností vykonávaných v prevádzke a emisií z nej,
b)
monitorovací plán, ktorý obsahuje požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov určujúce metodiku a frekvenciu monitorovania, postup zisťovania množstva emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1) alebo znečisťujúcich látok, ktorý bol schválený, alebo schválenie návrhu takého postupu,
c)
požiadavky na podávanie správ o emisiách skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1) alebo znečisťujúcich látok,
d)
povinnosti prevádzkovateľov podľa § 21,
e)
záväzok odovzdávať iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15 v množstve rovnajúcom sa celkovým emisiám prevádzky v každom kalendárnom roku do štyroch mesiacov po skončení daného roku s výnimkou leteckej prevádzky, ak ide o účastníka schémy obchodovania.
(5)
Lehota na vydanie povolenia je 60 dní odo dňa začatia konania.
(6)
Obvodný úrad životného prostredia do 10 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia zašle kópiu povolenia Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(7)
Povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky, na ktorú bolo vydané integrované povolenie,7) musí zohľadňovať podmienky a postupy určené v integrovanom povolení. Pri zmene, ktorá je dôvodom aj na zmenu povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov alebo pri vydaní nového integrovaného povolenia sa zmení aj povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov z prevádzky tak, aby toto v celom rozsahu zohľadňovalo podmienky a postupy určené v integrovanom povolení.
§ 6
Zmena a zrušenie povolenia
(1)
Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť obvodnému úradu životného prostredia každú pripravovanú zmenu charakteru, činnosti prevádzky a každú významnú zmenu kapacity prevádzky,8) ktorá môže byť dôvodom na zmenu povolenia alebo na vyradenie zo schémy obchodovania alebo zo systému obchodovania. Obvodný úrad životného prostredia zmení povolenie, ak je to potrebné, alebo vydá rozhodnutie o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania, ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, alebo o vyradení prevádzky zo systému obchodovania. Na konanie o zmene povolenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 4, § 4 ods. 3 a § 5.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia zruší vydané povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov,
a)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky bolo ukončené,8)
b)
ak zistí, že prevádzkovanie prevádzky nie je technicky možné,8)
c)
ak zistí, že došlo k zmene podmienok na zaradenie do schémy obchodovania,
d)
a vyradí prevádzku zo schémy obchodovania, ak dôjde k splneniu podmienok podľa písmen a) až c).
(3)
Obvodný úrad životného prostredia zmení povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov, ak sa zmenili podmienky, na ktorých základe bolo vydané povolenie.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia preskúma povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov každých päť rokov a následne vykoná jeho zmeny a doplnenia.
(5)
Práva a povinnosti prevádzkovateľa určené v povolení prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť obvodnému úradu životného prostredia, ministerstvu a organizácii poverenej ministerstvom správou registra zmenu prevádzkovateľa a svoje identifikačné údaje podľa § 3 alebo § 4 do desiatich dní odo dňa, keď došlo k prechodu práv a povinností. Organizácia poverená ministerstvom správou registra pre kvóty skleníkových plynov je vnútroštátny správca.
DRUHÁ ČASŤ
OBCHODOVANIE S KVÓTAMI
§ 7
Účastníci schémy obchodovania
(1)
Účastníkom schémy obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov schémy obchodovania a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra Únie (ďalej len „register“) podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Povinným účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, pre ktorú získal povolenie vypúšťať skleníkové plyny, a prevádzkovateľ lietadla podľa § 12 ods. 3. Dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ každej prevádzky prevádzkovanej na území Slovenskej republiky, pre ktorú získal povolenie vypúšťať skleníkové plyny na základe podanej žiadosti.
(3)
Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník schémy obchodovania.
(4)
Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania a nie je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania, podáva vnútroštátnemu správcovi žiadosť o zápis do registra, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje, ktorými sú obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
c)
vymedzenie záujmu o účasť v schéme obchodovania,
d)
údaje podľa osobitného predpisu,10) ak ide o žiadateľa, ktorý chce byť účastníkom schémy obchodovania.
(5)
Vnútroštátny správca zapíše žiadateľa do registra a zriadi mu účet kvót do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 4. Vnútroštátny správca postupuje v konaní o žiadosti o účasť v schéme obchodovania podľa osobitného predpisu.9) Zápisom do registra sa žiadateľ stáva účastníkom schémy obchodovania.
(6)
Vnútroštátny správca zapíše povinných účastníkov a dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania do registra a zriadi im účet kvót na základe ich žiadosti, ktorú sú povinní podať do 20 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov a ktorá obsahuje údaje podľa odseku 4; v konaní o zápis do registra sa postupuje podľa odseku 5.
(7)
Náklady za operácie nad účtami a za správu kvót v registri znáša účastník schémy obchodovania a platí vnútroštátnemu správcovi poplatky podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov vydaného vnútroštátnym správcom a schváleného ministerstvom.
§ 8
Účastníci systému obchodovania
(1)
Účastníkom systému obchodovania môže byť okrem povinných účastníkov systému obchodovania aj každá iná osoba, ak sa prihlási do registra systému obchodovania (ďalej len „register systému“). Povinným účastníkom systému obchodovania je prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, pre ktorú získal povolenie vypúšťať znečisťujúce látky a má pridelené kvóty pre znečisťujúcu látku.
(2)
Držiteľom kvóty oprávneným s kvótou obchodovať môže byť len účastník systému obchodovania.
(3)
Žiadateľ, ktorý chce byť účastníkom systému obchodovania a nie je povinným účastníkom systému obchodovania, podáva správcovi registra systému žiadosť o zápis do registra systému, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje, ktorými sú obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, právna forma právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené; právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov,
b)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu.
(4)
Správca registra systému zapíše žiadateľa do registra systému a zriadi mu účet kvót do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 3. Zápisom do registra systému sa žiadateľ stáva účastníkom systému obchodovania.
(5)
Správca registra systému zapíše povinných účastníkov systému obchodovania do registra systému a zriadi im účet kvót na základe žiadosti, ktorú sú povinní podať do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vypúšťanie znečisťujúcich látok a ktorá obsahuje údaje podľa odseku 3 písm. a).
(6)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, ktorému sa vydá povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok po ukončení prideľovania kvót znečisťujúcich látok na príslušné obchodovateľné obdobie, sa stane povinným účastníkom systému obchodovania až v nasledujúcom obchodovateľnom období.
§ 9
Predloženie zoznamu prevádzok
(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie predloží ministerstvo Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, vrátane výrobcov elektrickej energie, ako aj každé predbežné individuálne ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót, s použitím elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou podľa osobitného predpisu.8) Výrobcom elektrickej energie je prevádzkovateľ prevádzky, ktorá od 1. januára 2005 vyrábala elektrickú energiu na predaj tretím stranám a v ktorej sa nevykonávala iná činnosť uvedená v prílohe č. 1 tabuľkách A a B okrem spaľovania palív.
(2)
Ak Komisia nezamietne zápis prevádzky do zoznamu prevádzok vrátane zodpovedajúcich predbežných individuálnych ročných množstiev bezodplatne pridelených kvót pre túto prevádzku, ministerstvo určí celkové konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót na každý rok počas obchodovateľného obdobia podľa odseku 1 a predloží ich Komisii.
§ 10
Pridelenie kvót skleníkových plynov
(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie vnútroštátny správca zapíše povinným účastníkom schémy obchodovania bezodplatné kvóty v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty sa nezapíšu prevádzkovateľovi prevádzky na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého.
(2)
Pri významnej zmene kapacity prevádzky, znížení úrovne činnosti prevádzky, znížení a nasledujúcom zvýšení úrovne činnosti prevádzky a ukončení činnosti prevádzky sa množstvo bezodplatne pridelených kvót podľa odseku 1 upraví podľa osobitného predpisu.8) Ak prevádzkovateľ nenahlási ministerstvu údaje podľa § 21 ods. 5 písm. b) až d), čím dôjde k neoprávnenému prideleniu bezodplatných kvót, je prevádzkovateľ povinný vrátiť neoprávnene pridelené bezodplatné kvóty najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, v ktorom mu boli bezodplatné kvóty neoprávnene pridelené.
(3)
Pri prideľovaní bezodplatných kvót z rezervy Únie pre nové zdroje novým účastníkom schémy obchodovania sa postupuje podľa osobitného predpisu.8) Bezodplatné kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje sa nepridelia novým účastníkom schémy obchodovania na časť prevádzky spojenú s výrobou elektrickej energie, prevádzkovateľovi prevádzky na zachytávanie, prepravu alebo ukladanie oxidu uhličitého. Novým účastníkom schémy obchodovania je prevádzkovateľ akejkoľvek prevádzky, ktorá vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B a ktorá prvýkrát získala povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov po 30. júni 2011 alebo ktorej kapacita bola významne rozšírená po 30. júni 2011, a to výlučne v súvislosti s týmto rozšírením.
(4)
Nový účastník schémy obchodovania predloží ministerstvu žiadosť o pridelenie bezodplatných kvót po určení začiatku bežnej prevádzky alebo zmenenej časti prevádzky podľa osobitného predpisu.8) Súčasťou žiadosti je kópia povolenia na vypúšťanie skleníkových plynov a údaje predložené prostredníctvom elektronickej šablóny poskytnutej Komisiou podľa osobitného predpisu.8)
(5)
Ministerstvo posúdi žiadosť podľa odseku 4 do 60 dní odo dňa jej doručenia a predloží ju Komisii. Do 30 dní odo dňa schválenia žiadosti Komisiou ministerstvo určí konečné ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót.
(6)
Kvóty pridelené podľa odsekov 1 a 2 v množstve vypočítanom podľa osobitného predpisu8) zapíše vnútroštátny správca každoročne na pokyn ministerstva do registra.
(7)
Vnútroštátny správca zapíše na pokyn ministerstva kvóty do registra novému účastníkovi schémy obchodovania podľa osobitného predpisu.9)
(8)
Vnútroštátny správca nezapíše v roku nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bola prevádzka vyradená zo schémy obchodovania, a v ďalších rokoch obchodovateľného obdobia jej prevádzkovateľovi do registra bezodplatné kvóty pridelené vyradenej prevádzke na príslušné obchodovateľné obdobie.
(9)
Ak dôjde k zlúčeniu alebo rozdeleniu prevádzok, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa prevádzky určí množstvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkam. Rozdelením prevádzky sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzka rozdelená na dve prevádzky alebo viac prevádzok, z ktorých každá spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách A a B.
(10)
Ministerstvo spravuje priznané jednotky a môže s nimi obchodovať. Nepridelenú časť priznaných jednotiek môže ministerstvo predať priamo, sprostredkovane alebo na dražbe. Ak priznané jednotky predá, pri evidencii prevodu sa primerane použijú ustanovenia § 20. Peňažné prostriedky získané z predaja priznaných jednotiek sú príjmom Environmentálneho fondu a možno ich použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
§ 11
Používanie jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania
(1)
Prevádzkovateľ prevádzky alebo prevádzkovateľ lietadla môže požiadať o výmenu jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotiek zníženia emisií (ERU) z projektových aktivít v schéme obchodovania za kvóty platné od roku 2013, a to
a)
do 31. marca 2015, ak ide o jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané do 31. decembra 2012 v rámci projektových činností registrovaných do 31. decembra 2012,
b)
ak ide o jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) vydané od 1. januára 2013 v rámci projektových činností registrovaných do 31. decembra 2012,
c)
ak krajiny pôvodu jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) vydaných od 1. januára 2013 v rámci projektových činností registrovaných od 1. januára 2013 a realizovaných v najmenej rozvinutých krajinách neratifikujú príslušnú medzinárodnú dohodu s Európskou úniou, najneskôr však do 31. decembra 2020.
(2)
V osemročnom obchodovateľnom období začínajúcom sa od 1. januára 2013 môže prevádzkovateľ prevádzky alebo prevádzkovateľ lietadla použiť jednotky z projektov alebo iných činností zníženia emisií v tretích krajinách, ak tak ustanoví dohoda uzavretá medzi Európskou úniou a tretími krajinami, a v súlade s touto dohodou. Prevádzkovateľ prevádzky a prevádzkovateľ lietadla môže použiť aj jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU), ak tak ustanoví dohoda uzavretá medzi Európskou úniou a tretími krajinami, a v súlade s touto dohodou.
(3)
Jednotky zníženia emisií (ERU) a jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) sa nemôžu použiť, ak sa projektové aktivity vykonávajú
a)
v jadrových zariadeniach,
b)
na využívanie územia, na zmeny vo využívaní územia a na lesnícke činnosti,
c)
ak nepriamo znížia alebo obmedzia úroveň emisií z prevádzok podľa § 2 písm. f),
d)
v sektoroch a pre tie skleníkové plyny, ktorých použitie bolo zakázané v súlade s opatreniami prijatými podľa osobitného predpisu11) od 1. mája 2013.
(4)
Povinní účastníci schémy obchodovania a noví účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. b) použiť jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) do výšky percentuálneho podielu pridelených kvót pre každú prevádzku v rozsahu ustanovenom vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 26 ods. 2 písm. b).
§ 12
Celkové množstvo kvót a schéma obchodovania s emisnými kvótami pre leteckú dopravu
(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie sa celkové množstvo kvót, ktoré má byť pridelené prevádzkovateľom lietadiel, rovná hodnote 95 % historických emisií z leteckej dopravy vynásobených počtom rokov v danom obchodovateľnom období. Pre tieto obchodovateľné obdobia je referenčným rokom kalendárny rok končiaci sa 24 mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia.
(2)
Ministerstvo zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ak
a)
mu udelilo prevádzkovú licenciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo
b)
je Slovenská republika členským štátom s najväčším odhadovaným započítaným množstvom emisií z leteckej dopravy spôsobených letmi, ktoré tento prevádzkovateľ lietadla uskutočnil vo východiskovom roku; východiskový rok znamená vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla, ktorý začal prevádzku po 1. januári 2006, prvý kalendárny rok prevádzky; vo všetkých ostatných prípadoch kalendárny rok začínajúci sa 1. januára 2006.
(3)
Prevádzkovateľom lietadla je osoba, ktorá prevádzkuje lietadlo, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, alebo vlastník lietadla, ak táto osoba nie je známa alebo nie je určená vlastníkom lietadla, a osoba, ktorá za úhradu poskytuje verejnosti služby pravidelnej alebo nepravidelnej leteckej dopravy prepravujúcej cestujúcich, náklad alebo poštu.
§ 13
Monitorovanie a podávanie správ pre leteckú dopravu
(1)
Prevádzkovateľ lietadla, ktorý žiada o bezodplatné pridelenie kvót podľa § 14 ods. 1 alebo podľa § 15 ods. 2, zisťuje a vykazuje údaje o tonokilometroch v rozsahu a postupom uvedeným v prílohe č. 3 a v súlade s monitorovacím plánom pre zisťovanie a vykazovanie tonokilometrov podľa osobitného predpisu.1) Monitorovací plán pre zisťovanie a vykazovanie tonokilometrov schvaľuje na návrh prevádzkovateľa lietadla ministerstvo.
(2)
Prevádzkovateľ lietadla, ktorý žiada o bezodplatné pridelenie kvót podľa § 14 ods. 1 alebo podľa § 15 ods. 2, zisťuje a vykazuje údaje o emisiách skleníkových plynov v rozsahu a postupom podľa osobitného predpisu1) a v súlade s monitorovacím plánom pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu.1) Monitorovací plán pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov schvaľuje na návrh prevádzkovateľa lietadla ministerstvo. Prevádzkovateľ lietadla je povinný oznámiť ministerstvu každú významnú zmenu monitorovacieho plánu pre zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov podľa osobitného predpisu1) do 30 dní od tejto zmeny, najneskôr do konca príslušného kalendárneho roka.
§ 14
Prideľovanie a vydávanie kvót prevádzkovateľom lietadiel
(1)
Prevádzkovateľ lietadla môže pre každé obchodovateľné obdobie požiadať o bezodplatné pridelenie kvót. Prevádzkovateľ lietadla v žiadosti predloženej ministerstvu uvedie overené údaje o tonokilometroch týkajúce sa leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, uskutočnených týmto prevádzkovateľom lietadla za sledovaný rok. Sledovaným rokom sa rozumie kalendárny rok, ktorý sa končí 24 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa vzťahuje. Žiadosť sa podáva do 31. marca roku nasledujúceho po sledovanom roku.
(2)
Ministerstvo predloží Komisii žiadosti prijaté podľa odseku 1 najmenej 18 mesiacov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa žiadosť vzťahuje.
(3)
Ministerstvo do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote podľa osobitného predpisu12) vypočíta a uverejní na svojom webovom sídle
a)
celkový počet kvót na dané obdobie pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku 2, vypočítaný tak, že sa počet tonokilometrov zahrnutých do žiadosti vynásobí referenčnou hodnotou podľa osobitného predpisu,12)
b)
počet kvót pridelený každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktorý sa určí tak, že jeho celkový počet kvót na dané obdobie vypočítaný podľa písmena a) sa vydelí počtom rokov v období, v ktorom daný prevádzkovateľ lietadla vykonáva letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D.
(4)
Pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1 zapíše vnútroštátny správca do registra podľa osobitného predpisu9) na pokyn ministerstva každoročne prevádzkovateľovi lietadla kvóty určené prevádzkovateľovi lietadla podľa odseku 3.
(5)
Ak dôjde k zlúčeniu prevádzkovateľov lietadiel alebo rozdeleniu prevádzkovateľa lietadla, ministerstvo na základe oznámenia prevádzkovateľa lietadla určí množstvo bezodplatných kvót, ktoré budú pridelené takto vzniknutým prevádzkovateľom lietadla. Rozdelením prevádzkovateľa lietadla sa rozumie zmena, pri ktorej je prevádzkovateľ rozdelený na dvoch alebo viacerých prevádzkovateľov, z ktorých každý spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D.
(6)
Po zlúčení prevádzkovateľov lietadiel nesmie množstvo bezodplatne pridelených kvót presiahnuť súčet množstiev bezodplatne pridelených kvót určených jednotlivým prevádzkovateľom lietadiel.
(7)
Pri rozdelení prevádzkovateľa lietadla nesmú množstvá bezodplatne pridelených kvót presiahnuť množstvo bezodplatne pridelených kvót určených prevádzkovateľovi lietadla pred rozdelením.
§ 15
Osobitná rezerva pre určitých prevádzkovateľov lietadiel
(1)
V obchodovateľnom období podľa § 12 ods. 1 sa z celkového množstva kvót, ktoré má ministerstvo prideliť, vyčlenia 3 % na osobitnú rezervu pre prevádzkovateľov lietadiel,
a)
ktorí začínajú s vykonávaním činností leteckej dopravy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, po sledovanom roku, za ktorý v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1 predložili overené údaje o tonokilometroch, alebo
b)
ktorých tonokilometre sa zvýšia v priemere o viac ako 18 % ročne v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorých činnosť nie je úplným ani čiastočným pokračovaním činností leteckej dopravy, ktoré predtým vykonával iný prevádzkovateľ lietadla.
(2)
Prevádzkovateľ lietadla podľa odseku 1 môže požiadať o bezodplatné pridelenie kvót z osobitnej rezervy Únie prostredníctvom žiadosti, ktorú predloží ministerstvu. Prevádzkovateľ lietadla predkladá žiadosť do 30. júna tretieho roka obchodovateľného obdobia podľa § 12 ods. 1, na ktoré sa vzťahuje. Bezodplatné kvóty, ktoré majú byť pridelené prevádzkovateľovi lietadla podľa odseku 1 písm. b), nesmú presiahnuť 1 000 000 kvót.
(3)
Žiadosť podľa odseku 2 obsahuje
a)
overené údaje o tonokilometroch pre činnosti leteckej prevádzky uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré vykonáva prevádzkovateľ lietadla v druhom kalendárnom roku obchodovateľného obdobia podľa § 12 ods. 1, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
b)
dokumenty preukazujúce, že kritériá oprávnenosti podľa odseku 1 sú splnené; dokumenty priloží k žiadosti v prílohe,
c)
ak ide o prevádzkovateľov lietadla podľa odseku 1 písm. b), aj údaje o
1.
percentuálnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 14 ods. 1 v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,
2.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 14 ods. 1 v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia,
3.
absolútnom náraste tonokilometrov, ktorý dosiahol prevádzkovateľ lietadla v čase medzi sledovaným rokom, za ktorý sa údaje o tonokilometroch predložili podľa § 14 ods. 1 v súvislosti s obchodovateľným obdobím podľa § 12 ods. 1, a druhým kalendárnym rokom tohto obdobia a ktorý presahuje percento podľa odseku 1 písm. b).
(4)
Ministerstvo predloží Komisii žiadosti, ktoré mu boli predložené podľa odseku 2, najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu na predloženie žiadosti.
(5)
Ministerstvo do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia Komisiou o referenčnej hodnote podľa osobitného predpisu12) vypočíta a uverejní na svojom webovom sídle pridelenie kvót
a)
z osobitnej rezervy pre každého prevádzkovateľa lietadla, ktorého žiadosť predložilo Komisii podľa odseku 4; toto pridelenie sa vypočíta tak, že sa referenčná hodnota stanovená Komisiou vynásobí
1.
tonokilometrami zahrnutými do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4, ak ide o prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 1 písm. a),
2.
absolútnym nárastom tonokilometrov, ktorý presahuje percento podľa odseku 1 písm. b) a ktoré sú zahrnuté do žiadosti predloženej Komisii podľa odseku 3 písm. c) tretieho bodu a odseku 4, ak ide o prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 1 písm. b),
b)
každému prevádzkovateľovi lietadla na každý rok, ktoré sa určí tak, že prídel kvót podľa písmena a) sa vydelí počtom celých kalendárnych rokov, ktoré ostávajú v obchodovateľnom období podľa § 12 ods. 1, na ktoré sa pridelenie vzťahuje.
§ 16
Vydanie a pridelenie kvót znečisťujúcich látok
(1)
Obchodovateľné obdobie s kvótami znečisťujúcich látok trvá jeden kalendárny rok.
(2)
Ministerstvo najneskôr deväť mesiacov pred začiatkom obchodovateľného obdobia ustanoví celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok, ktoré vydá pre príslušné obchodovateľné obdobie a ktoré sa zapíšu do registra systému na účet ministerstva; zároveň určí množstvo kvót v členení podľa okresov, ktoré sa môžu bezodplatne prideliť povinným účastníkom systému obchodovania.
(3)
Po ustanovení kvót podľa odseku 2 obvodný úrad životného prostredia rozhodnutím bezodplatne pridelí kvóty povinným účastníkom systému obchodovania prevádzkujúcim prevádzky v jeho územnej pôsobnosti tak, aby sa kvóty určené pre okres neprekročili.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia vydá povinným účastníkom systému obchodovania rozhodnutie o pridelení kvót najneskôr tri mesiace pred začiatkom obchodovateľného obdobia. Pri vydávaní rozhodnutia o pridelení kvót vychádza najmä z
a)
množstva kvót znečisťujúcich látok určeného pre okres v príslušnom obchodovateľnom období,
b)
množstva emisií znečisťujúcej látky vypusteného z prevádzky za predchádzajúce roky,
c)
podnikateľského zámeru v nadväznosti na prevádzkovanie prevádzky,
d)
predpokladanej regionálnej potreby tepla,
e)
programu znižovania emisií z prevádzky,13)
f)
programu na zlepšenie kvality ovzdušia.14)
(5)
Obvodný úrad životného prostredia do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení kvót zašle kópiu rozhodnutia ministerstvu, ktoré na jeho základe pridelené kvóty prevedie na účet kvót povinného účastníka systému obchodovania.
(6)
Pri prevode kvót podľa § 19 ods. 3 sa môžu kvóty určené pre okres podľa odseku 2 prekročiť.
(7)
Informácie o pridelených kvótach a ich prevodoch sa sprístupňujú v registri systému.
(8)
Ak po pridelení kvót podľa odsekov 3 až 5 zostanú na účte kvót ministerstva nepridelené kvóty, ministerstvo môže tieto kvóty predať priamo alebo sprostredkovane niektorému z účastníkov systému obchodovania. Ak kvóty znečisťujúcich látok predá, prevedie ich v registri systému na účet kvót účastníka systému obchodovania. Peňažné prostriedky získané z predaja kvót znečisťujúcich látok sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 17
Vnútroštátny správca
(1)
Pre obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie na zabezpečenie presnej evidencie týkajúcej sa vydávania, zapisovania, držby, prevodu a zrušenia kvót ministerstvo ustanoví vnútroštátneho správcu podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Vnútroštátny správca je zodpovedný za správu súboru užívateľských účtov patriacich do právomoci členského štátu v rámci registra. Vnútroštátny správca postupuje pri výkone svojej činnosti podľa osobitného predpisu.9)
(3)
Kvóta je v držbe účastníka schémy obchodovania, ak je v registri zapísaná na jeho účte kvót.
(4)
Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka schémy obchodovania. Kvóta musí byť označená registračným číslom.
§ 18
Dražba kvót a využitie výnosov
(1)
Pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie kvóty, ktoré sú určené prevádzkovateľom prevádzok, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, a ktoré nie sú pridelené bezodplatne podľa tohto zákona, sú dražené podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Nepridelené kvóty z rezervy Únie pre nové zdroje podľa § 10 ods. 3 sa poskytujú na obchodovanie formou dražby podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Podľa osobitného predpisu15) sa vydraží 15 % kvót určených prevádzkovateľom lietadiel, ktoré boli vydané pre obchodovateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 a pre obchodovateľné obdobie podľa § 12 ods. 1. Počet kvót, s ktorými Slovenská republika obchoduje na dražbe kvót počas každého obchodovateľného obdobia, je úmerný jej podielu na celkových započítaných emisiách za všetky členské štáty za referenčný rok, o ktorom bola podaná správa Slovenskej republiky o celkovom množstve emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D.
(4)
Nepridelené kvóty z osobitnej rezervy Únie pre prevádzkovateľov lietadiel podľa § 15 sa poskytujú na obchodovanie formou dražby podľa osobitného predpisu.15)
(5)
Funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu15) vykonáva Exportno-importná banka podľa osobitného predpisu.16)
(6)
Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 až 4 je príjmom kapitoly ministerstva, pričom
a)
50 % sa použije na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok prostredníctvom schémy štátnej pomoci podľa § 26 ods. 4 administrovanej ministerstvom,
b)
10 % sa použije na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam podľa § 26 ods. 5, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie administrovanej ministerstvom,
c)
20 % sa použije na podporu činností na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky.
(7)
Výnos získaný z dražieb kvót podľa odsekov 1 až 4 je do výšky 20 % príjmom Environmentálneho fondu a možno ho použiť ako výdavok aj v budúcich rokoch.
(8)
Výnosom sa na účely tohto zákona rozumie výnos znížený o poplatky podľa osobitného predpisu.15)
(9)
Výška použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odsekov 6 a 7 sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky každoročne do 30. septembra.
(10)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót na účely podľa odsekov 6 a 7.
§ 19
Register systému, prevod, odovzdanie a zrušenie kvót znečisťujúcich látok
(1)
V registri systému sa sprístupňujú informácie o
a)
vydaných a pridelených kvótach znečisťujúcich látok povinným účastníkom systému obchodovania a o ich prevodoch,
b)
prevodoch kvót podľa odseku 3,
c)
množstvách znečisťujúcich látok, pre ktoré boli vydané emisné kvóty, vypustených z prevádzok povinných účastníkov systému obchodovania počas daného obchodovateľného obdobia.
(2)
Kvóta je v držbe účastníka systému obchodovania, ak je v registri systému zapísaná na jeho účte kvót. Jedna kvóta môže byť v držbe len jedného účastníka systému obchodovania.
(3)
Vydané kvóty znečisťujúcich látok pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi účastníkmi systému obchodovania bez akýchkoľvek obmedzení do 15. februára roka nasledujúceho po príslušnom obchodovateľnom období; zákaz podľa odseku 4 tým nie je dotknutý.
(4)
Zakazuje sa prevod kvót, ktoré zvyšujú pridelené kvóty povinnému účastníkovi systému obchodovania, ak má prevádzku umiestnenú v oblasti riadenia kvality ovzdušia,17) v ktorej sú prekračované limitné hodnoty znečisťujúcej látky, ktorej kvóty sa majú previesť. To neplatí, ak ide o kvóty pridelené pre okres podľa § 16 ods. 2 a ich prevod v rámci tohto okresu.
(5)
Prevod kvót a ich zaevidovanie v registri systému môžu vykonať splnomocnení zástupcovia určení účastníkmi systému obchodovania alebo o prevod kvót a ich zaevidovanie môžu písomne požiadať správcu registra systému účastníci systému obchodovania, medzi ktorými sa prevod uskutočňuje.
(6)
Kvóty znečisťujúcich látok odovzdané podľa § 21 ods. 4 písm. b) správca registra systému zruší na základe oznámenia obvodného úradu životného prostredia podľa § 27 ods. 1 písm. g).
(7)
Splnomocnený zástupca účastníka systému obchodovania môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ na účte kvót, alebo môže o dobrovoľné zrušenie kvót písomne požiadať správcu registra systému. Správca registra systému zruší všetky kvóty, o ktorých zrušenie požiadal splnomocnený zástupca.
(8)
Ak nebudú kvóty znečisťujúcich látok vydané pre príslušné obchodovateľné obdobie zrušené podľa odsekov 6 alebo 7, všetky zostávajúce kvóty zruší správca registra systému automaticky tri mesiace po doručení oznámenia podľa § 27 ods. 1 písm. g).
(9)
Ak prevádzkovateľ nevráti do 31. decembra neoprávnene pridelené kvóty podľa § 10 ods. 2, ministerstvo uloží prevádzkovateľovi pokutu vo výške 100 eur za každú neoprávnene pridelenú kvótu.
§ 20
Prevod, odovzdanie a zrušenie kvót skleníkových plynov
(1)
Vydané kvóty skleníkových plynov pridelené na príslušné obchodovateľné obdobie sa môžu prenášať medzi
a)
účastníkmi schémy obchodovania zo Slovenskej republiky,
b)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) a účastníkmi zahraničnej schémy obchodovania z členského štátu Európskej únie,
c)
účastníkmi schémy obchodovania podľa písmena a) alebo písmena b) a účastníkmi schémy obchodovania zo štátov z prílohy B Kjótskeho protokolu alebo inej medzinárodnej zmluvy.
(2)
Prevod kvót a ich zaevidovanie sa vykonáva na základe žiadosti majiteľa účtu v registri alebo majiteľ účtu môže požiadať o prevod kvót a o ich zaevidovanie vnútroštátneho správcu.
(3)
Kvóty skleníkových plynov vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie alebo štátu z prílohy B Kjótskeho protokolu sú rovnocenné s kvótami skleníkových plynov vydanými ministerstvom a ich držitelia ich môžu použiť na plnenie povinnosti prevádzkovateľa podľa odseku 4.
(4)
Kvóty skleníkových plynov odovzdané podľa § 21 ods. 1 písm. b) register následne zruší.
(5)
Splnomocnený zástupca, určený držiteľom kvót skleníkových plynov, môže sám dobrovoľne zrušiť kvóty, ktoré má držiteľ na účte kvót, alebo môže o dobrovoľné zrušenie kvót požiadať správcu registra. Register zruší všetky kvóty, o ktorých zrušenie požiadal splnomocnený zástupca.
(6)
Kvóty skleníkových plynov alebo kvóty znečisťujúcich látok nemôžu byť predmetom záložného práva a ani nepeňažným vkladom18) do základného imania kapitálových spoločností.
(7)
Prevádzkovateľ lietadla, ktorému boli kvóty pridelené, do 30. apríla každého kalendárneho roka odovzdá také množstvo kvót, ktoré sa rovná celkovým emisiám z leteckých činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré tento prevádzkovateľ uskutočňuje, za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu.19) Kvóty skleníkových plynov, ktoré budú odovzdané, register následne zruší.
(8)
Prevádzkovateľ do 30. apríla každého kalendárneho roka odovzdá množstvo iných kvót ako kvót vydaných podľa § 14 a 15 rovnajúce sa celkovým emisiám z tejto prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré boli overené v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu.19) Kvóty skleníkových plynov, ktoré budú odovzdané, register následne zruší.
(9)
Na účely plnenia záväzkov prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla podľa odseku 7 alebo 8 budú uznané aj kvóty vydané príslušným orgánom iného členského štátu.
(10)
Povinnosť odovzdať kvóty nevzniká pri emisiách, ktoré sa preukázateľne zachytávajú a prevážajú na trvalé uloženie do zariadenia s povolením podľa osobitného predpisu.20)
§ 21
Povinnosti prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel
(1)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje úložisko na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu,20) je povinný
a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvu, každoročne do 1. marca správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky počas predchádzajúceho kalendárneho roka overenú oprávneným overovateľom podľa § 24 ako správnu v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu,19)
b)
odovzdať kvóty skleníkových plynov podľa § 20 ods. 7 a 8, pričom povinní účastníci schémy obchodovania a prevádzkovateľ lietadla nemôžu na tento účel použiť priznané jednotky,
c)
plniť povinnosti podľa písmena a) a b) aj v roku nasledujúcom po kalendárnom roku vyradenia prevádzky zo schémy obchodovania podľa § 6 ods. 1 a 2,
d)
predložiť ministerstvu správu o emisiách skleníkových plynov a správu o overení správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky v elektronickej podobe do 31. marca.
(2)
Povinnosti prevádzkovateľa, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, platia aj pre dobrovoľného účastníka schémy obchodovania odo dňa vstupu do schémy obchodovania.
(3)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, a prevádzkovateľ lietadla nemôže uskutočňovať ďalšie prevody kvót, pokiaľ správa o emisiách skleníkových plynov podľa odseku 1 písm. a) nebola oprávneným overovateľom podľa § 24 overená ako správna v súlade s kritériami podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, je povinný
a)
predložiť obvodnému úradu životného prostredia správu o emisiách znečisťujúcich látok podľa osobitného predpisu21) s uvedením množstva kvót na účte kvót, ktorých je držiteľom, k 15. februáru roka nasledujúceho po príslušnom obchodovateľnom období,
b)
odovzdať správcovi registra systému do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu22) také množstvo kvót znečisťujúcej látky, aké podľa tohto rozhodnutia emitoval v príslušnom obchodovateľnom období.
(5)
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A a B, je povinný
a)
predložiť ministerstvu do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti zaslanej ministerstvom riadne podložené a nezávisle overené údaje potrebné na výpočet pridelenia emisných kvót, najmä údaje o výrobe výrobkov, tepla a elektrickej energie a o spotrebe tepla a paliva,
b)
nahlásiť ministerstvu každú významnú zmenu kapacity časti prevádzky v lehote do 30 dní odo dňa začiatku zmenenej prevádzky podľa osobitného predpisu,8) najneskôr však do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom sa táto zmenená prevádzka začala,
c)
nahlásiť ministerstvu zníženie úrovne činnosti časti prevádzky, zníženie a nasledujúce zvýšenie úrovne činnosti časti prevádzky podľa osobitného predpisu8) do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,
d)
predložiť ministerstvu každoročne overenú správu o úrovni činnosti častí prevádzky počas príslušného kalendárneho roka do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,
e)
oznámiť obvodnému úradu životného prostredia každú významnú zmenu monitorovacieho plánu podľa osobitného predpisu1) do 30 dní od tejto zmeny, najneskôr však do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
§ 22
Overenie správnosti správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
Ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy o emisiách skleníkových plynov z prevádzky, požiada v odôvodnených prípadoch obvodný úrad životného prostredia najneskôr do 15. marca Slovenskú inšpekciu životného prostredia o odborné stanovisko, ktoré Slovenská inšpekcia životného prostredia doručí obvodnému úradu životného prostredia najneskôr do 31. marca. Na jeho základe požiada obvodný úrad životného prostredia prevádzkovateľa o dopracovanie a opätovné predloženie správy. Prevádzkovateľ je povinný doručiť obvodnému úradu životného prostredia upravenú overenú správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky najneskôr do 15. apríla. Obvodný úrad životného prostredia v tomto prípade predloží potvrdenie o správnosti správy správcovi registra najneskôr do 30. apríla.
§ 23
Platnosť kvót
(1)
Kvóty skleníkových plynov vydané od 1. januára 2013 sú platné pre osemročné obchodovateľné obdobie začínajúce od 1. januára 2013 a pre každé nasledujúce obchodovateľné obdobie.
(2)
Vnútroštátny správca štyri mesiace po začiatku každého obchodovateľného obdobia podľa odseku 1 zruší na pokyn ministerstva kvóty skleníkových plynov, ktoré boli vydané pre predchádzajúce obchodovateľné obdobie a ktoré neboli odovzdané a zrušené podľa § 20.
(3)
Kvóty zrušené podľa odseku 2 sa nahradia kvótami podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Kvóty znečisťujúcich látok platia len počas obchodovateľného obdobia, pre ktoré boli vydané podľa § 16 ods.1.
§ 24
Oprávnený overovateľ
(1)
Oprávnený overovateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je
a)
akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa osobitného predpisu19) v čase vydania správy o overení alebo
b)
odborne spôsobilá fyzická osoba poverená na overovanie správ o emisiách skleníkových plynov spôsobom podľa odsekov 3 až 19 alebo na overovanie množstva bezodplatne pridelených kvót a ktorá je zapísaná do registra oprávnených overovateľov.
(2)
Register oprávnených overovateľov vedie ministerstvo.
(3)
Podmienky udelenia, odnímania a vzájomného uznávania akreditácie upravuje osobitný predpis.19)
(4)
Fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným overovateľom (ďalej len „žiadateľ“) v žiadosti o vydanie osvedčenia uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko,
b)
vymedzenie kategórií priemyselných činností a druhov prevádzok uvedených v prílohe č. 1, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom,
c)
obchodné meno zamestnávateľa a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(5)
Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia je
a)
overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad o dĺžke odbornej praxe v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky,
c)
opis technického a materiálneho vybavenia na výkon činnosti oprávneného overovateľa,
d)
prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti žiadateľa vo vzťahu ku kategóriám priemyselných činností a k druhom prevádzok, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom, ak bola vykonávaná.
(6)
Ministerstvo zapíše do registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ktorá úspešným zložením skúšky preukáže potrebnú úroveň vedomostí o technológiách v príslušných kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok uvedených v prílohe č. 1, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom, a splní požiadavky podľa osobitného predpisu;19) skúšku zabezpečuje ministerstvo.
(7)
Na skúšku ministerstvo pripustí fyzickú osobu, ktorá
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 8,
b)
spĺňa podmienky odbornej praxe podľa odseku 9,
c)
uhradila správny poplatok podľa osobitného predpisu.23)
(8)
Kvalifikačným predpokladom podľa odseku 7 písm. a) je vysokoškolské vzdelanie technického smeru druhého stupňa a najmenej trojročná odborná prax alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru prvého stupňa a najmenej šesťročná odborná prax.
(9)
Odborná prax podľa odseku 7 písm. b) je činnosť v
a)
oblasti zisťovania množstva vypúšťaných skleníkových plynov,
b)
preverovaní údajov o množstvách vypúšťaných skleníkových plynov,
c)
zisťovaní a preverovaní údajov, ktoré slúžia ako podklad na zisťovanie množstva vypúšťaných skleníkových plynov, v kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok, pre ktoré chce byť oprávneným overovateľom.
(10)
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť skúšky, ktoré sa konajú v jeden deň pred skúšobnou komisiou. Ústnu časť skúšky možno konať až po úspešnom vykonaní písomnej časti skúšky. Výsledok skúšky sa hodnotí ako celok klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotoví zápisnica. Výsledok skúšky sa oznámi žiadateľovi ústne, bezprostredne po jej vykonaní. Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže skúšku jeden raz opakovať, najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa skúšky, na ktorej nevyhovel. Žiadateľ, ktorý nevyhovel ani na opakovanej skúške, môže predložiť novú žiadosť o vydanie osvedčenia najskôr po jednom roku odo dňa konania opakovanej skúšky. Komisia pri vykonávaní skúšky postupuje podľa rokovacieho poriadku komisie, ktorý schvaľuje ministerstvo.
(11)
Žiadateľovi, ktorý vyhovel skúške, ministerstvo vydá osvedčenie na päť rokov, ktoré obsahuje
a)
meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia oprávneného overovateľa,
b)
rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy,
c)
rozsah zahŕňa vymedzenie činností, pre ktoré môže overovať množstvo bezodplatne pridelených kvót,
d)
identifikačné číslo osvedčenia,
e)
dátum zápisu do registra oprávnených overovateľov,
f)
dátum vydania osvedčenia.
(12)
Ministerstvo môže uložiť fyzickej osobe, ktorá je oprávneným overovateľom, aby sa podrobila preskúšaniu, ak dôjde k zmenám všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak dôjde k zisteniu závažných nedostatkov v jeho činnosti.
(13)
Oprávnený overovateľ nemôže overovať správy o emisiách skleníkových plynov predkladané podľa § 21 ods. 1 písm. a) prevádzkovateľmi a množstvo bezodplatne pridelených kvót, s ktorými je personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojený.
(14)
Ak oprávnený overovateľ overí správu o emisiách skleníkových plynov predloženú prevádzkovateľom podľa § 21 ods. 1 písm. a) ako správnu, vkladá do tabuľky overených emisií v registri ročné overené emisie postupom podľa osobitného predpisu.10) Ak vloženie ročných overených emisií za predchádzajúci rok nebude každoročne vykonané do 31. marca, vnútroštátny správca zablokuje prevod kvót z účtu kvót spôsobom podľa osobitného predpisu.10)
(15)
Osvedčenie zaniká
a)
smrťou oprávneného overovateľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
rozhodnutím ministerstva o zrušení osvedčenia,
c)
ak nevyhovel na preskúšaní,
d)
uplynutím času, na ktorý bolo osvedčenie udelené.
(16)
Ministerstvo zruší osvedčenie, ak
a)
oprávnený overovateľ o to požiada,
b)
oprávnený overovateľ prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 7 písm. a) a b).
(17)
Ministerstvo vymaže z registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ktorá
a)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
b)
o to požiada,
c)
nevyhovela na skúšaní.
(18)
Ministerstvo rozhodne o výmaze z registra oprávnených overovateľov fyzickú osobu, ak prestane spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 7 písm. a) a b).
(19)
Ak ministerstvo zistí nedostatky vo výkone činnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávneným overovateľom, alebo v plnení jej oznamovacej povinnosti, môže rozhodnúť o jej výmaze z registra oprávnených overovateľov alebo zmeniť rozsah zahŕňajúci vymedzenie kategórií a druhov prevádzok, pre ktoré môže overovať správy.
TRETIA ČASŤ
ŠTÁTNA SPRÁVA
§ 25
Orgány štátnej správy
Štátnu správu podľa tohto zákona vykonáva
a)
ministerstvo,
b)
obvodný úrad životného prostredia.
§ 26
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo
a)
je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach obchodovania s kvótami,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,24)
c)
vypracúva zoznam prevádzok a určuje každé predbežné a konečné celkové ročné množstvo bezodplatne pridelených kvót a oznamuje ich Komisii a ostatným členským štátom,
d)
určuje vnútroštátneho správcu,
e)
predáva kvóty z rezervy kvót skleníkových plynov platných pre obchodovateľné obdobie končiace 31. decembra 2012, ktoré neboli pridelené novým účastníkom schémy obchodovania,
f)
predáva nepridelené kvóty znečisťujúcich látok podľa § 16 ods. 8,
g)
spravuje nepridelené priznané jednotky a je oprávnené s nimi obchodovať,
h)
oznamuje každoročne do 28. februára vnútroštátnemu správcovi množstvo bezodplatne pridelených kvót podľa § 10 ods. 1 až 5,
i)
je notifikačným orgánom vo vzťahu ku Komisii a podáva jej správy vo veciach obchodovania s kvótami skleníkových plynov a správy o využití príjmov z obchodovania kvót formou dražby a prijatých opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov,
j)
uzatvára dohody s tretími krajinami uvedenými v prílohe B Kjótskeho protokolu, ktoré ratifikovali protokol o vzájomnom uznávaní priznaných jednotiek,
k)
vydáva osvedčenia podľa § 24 ods. 1 písm. b), overuje odbornú spôsobilosť a vedie register oprávnených overovateľov,
l)
predkladá Komisii žiadosti podľa § 14 ods. 2 a § 15 ods. 4,
m)
vypočíta a uverejní do troch mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia Komisiou množstvo kvót podľa § 14 ods. 3 písm. a) a b) a § 15 ods. 5,
n)
ukladá pokuty za iné správne delikty podľa § 28, ak ide o prevádzkovateľa lietadla; a bezodkladne oznámi Komisii zmeny právnej úpravy ukladania pokút pre prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadla,
o)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ods. 1 písm. a), ak ide o prevádzkovateľa lietadla,
p)
zodpovedá za správu schémy obchodovania s emisnými kvótami Únie vo vzťahu k prevádzkovateľovi lietadla podľa § 12 ods. 2,
q)
podáva Komisii žiadosť o uloženie zákazu prevádzky prevádzkovateľovi leteckej dopravy,
r)
spravuje register systému,
s)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa lietadla podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
národné emisné stropy25) a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok pre príslušné obchodovateľné obdobie v členení podľa okresov,
b)
percentuálny podiel pridelených kvót pre každú prevádzku, do ktorého výšky sú prevádzkovatelia oprávnení používať jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER), jednotky zníženia emisií (ERU) a jednotky z projektov alebo iných činností zníženia emisií v schéme obchodovania počas obchodovateľného obdobia; celkové použitie týchto jednotiek musí byť v súlade s príslušnými záväzkami doplnkovosti podľa Kjótskeho protokolu a dohovoru alebo inej medzinárodnej dohody a s rozhodnutiami prijatými na ich základe,
c)
podmienky a náležitosti skúšky, ktorá preukáže potrebnú úroveň vedomostí o technológiách v príslušných kategóriách priemyselných činností a v druhoch prevádzok uvedených v prílohe č. 1, ako aj o spôsobe stanovenia výšky bezodplatnej alokácie.
(3)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa ustanoví účel využitia výnosov z predaja kvót v dražbách.
(4)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci26) na financovanie projektov reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok.
(5)
Ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripraví a zašle Komisii na notifikáciu schému štátnej pomoci26) prevádzkam, v ktorých prípade sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie.
§ 27
Obvodný úrad životného prostredia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia
a)
rozhoduje o vydaní povolení, ich zmene alebo o vyradení prevádzky zo schémy obchodovania alebo systému obchodovania podľa § 5 a 6,
b)
oznamuje vydanie povolení, ich zmenu alebo vyradenie prevádzky zo schémy obchodovania alebo systému obchodovania ministerstvu,
c)
rozhoduje o pridelení kvót znečisťujúcich látok povinným účastníkom systému obchodovania podľa § 16 ods. 3 a 4,
d)
vykonáva štátny dozor vo veciach obchodovania s kvótami podľa osobitného predpisu,25)
e)
vydáva prevádzkovateľom, ktorí sú povinnými účastníkmi schémy obchodovania alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania, potvrdenia o správnosti správy predloženej podľa § 21 ods. 1 písm. a),
f)
oznamuje ministerstvu informáciu, ak prevádzkovateľ nepredloží správu podľa § 21 ods.1 písm. a) alebo správa nie je overená ako správna,
g)
oznamuje správcovi registra systému množstvá emisií znečisťujúcich látok z prevádzok povinných účastníkov systému obchodovania do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa osobitného predpisu,22)
h)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 28,
i)
predkladá každoročne do 31. marca vnútroštátnemu správcovi potvrdenie o správnosti správy podľa § 21 ods. 1 písm. a) okrem potvrdení uvedených v § 26 ods. 1 písm. o),
j)
postupuje podľa § 22, ak nastanú pochybnosti o správnosti overenej správy,
k)
schvaľuje každú významnú zmenu monitorovacieho plánu na zisťovanie a vykazovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľa prevádzky podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni o veciach, v ktorých rozhoduje obvodný úrad životného prostredia v prvom stupni, podľa odseku 1 písm. a), c) a h).
§ 28
Iné správne delikty
(1)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania alebo dobrovoľným účastníkom schémy obchodovania a ktorý každoročne do 30. apríla neodovzdá do registra Únie kvóty potrebné na pokrytie emisií za predchádzajúci rok podľa § 21 ods. 1 písm. b), pokutu vo výške 100 eur za každú nepokrytú tonu ekvivalentu oxidu uhličitého emitovaného z prevádzky. Zaplatenie pokuty za neodovzdanie kvót nezbavuje prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla povinnosti odovzdať správcovi registra kvóty rovnajúce sa príslušnému prekročeniu emisií najneskôr pri odovzdávaní kvót za nasledujúci kalendárny rok.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla ministerstvo, uloží prevádzkovateľovi pokutu od 1 000 eur do 16 600 eur, ak
a)
nepodá v určenej lehote žiadosť o povolenie podľa § 3 alebo 4 alebo § 36,
b)
nedodržiava požiadavky na monitorovanie emisií skleníkových plynov alebo na podávanie správ o ich emisiách ustanovené v povolení podľa § 5,
c)
neoznámi údaje podľa § 6 ods. 1 alebo § 13,
d)
nesplní v určenej lehote povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. a) a § 21 ods. 5.
(3)
Pri rozhodovaní o výške pokuty podľa odseku 2 sa prihliada na závažnosť porušenia povinnosti, čas trvania protiprávneho stavu a na vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
(4)
Pokuta sa uloží do troch rokov odo dňa, keď sa zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Obvodný úrad životného prostredia pri porušení povinností prevádzkovateľom, ktorý je povinným účastníkom systému obchodovania, ustanovených v povolení vydanom podľa § 5 ods. 2 písm. b) a c) a v § 21 ods. 4, postupuje podľa osobitného predpisu.27)
(6)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam povinných účastníkov schémy obchodovania, dobrovoľných účastníkov schémy obchodovania a povinných účastníkov systému obchodovania, ktorí porušia požiadavku na odovzdanie množstva kvót podľa § 21 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 4.
(7)
Výnos z pokút je príjmom Environmentálneho fondu.
(8)
Ak si prevádzkovateľ lietadla nesplnil povinnosti podľa tohto zákona a ak sa ich splnenie nepodarilo zabezpečiť ani uložením pokuty, môže ministerstvo požiadať Komisiu, aby v súvislosti s dotknutým prevádzkovateľom lietadla rozhodla o uložení zákazu prevádzky.
(9)
Žiadosť o uloženie zákazu prevádzky obsahuje
a)
podrobnosti o sankciách uložených podľa tohto zákona,
b)
odôvodnenie uloženia zákazu prevádzky na území Európskej únie,
c)
odporúčanie týkajúce sa rozsahu zákazu prevádzky na území Európskej únie a podmienky, ktoré by sa mali uplatňovať,
d)
dôkaz o porušení povinnosti prevádzkovateľa lietadla.
§ 29
Zverejňovanie informácií a prístup k informáciám
(1)
Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje
a)
zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách A, B a D vrátane zodpovedajúcich konečných individuálnych ročných množstiev bezodplatne pridelených kvót,
b)
informácie o projektových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje investor alebo prijímateľ zo Slovenskej republiky,
c)
informácie o predaji kvót podľa § 26 ods. 1 písm. e) a f).
(2)
Vnútroštátny správca zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o overených emisiách skleníkových plynov za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Pri nakladaní s informáciami podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia podľa osobitného predpisu.28)
(4)
Na účely vykonávania štátnej správy podľa tohto zákona je ministerstvo oprávnené získavať a spracovávať údaje z registra občanov Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu.29)
§ 30
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,30) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na konanie podľa § 9, 10, 14 a 15, § 26 ods. 1 písm. d) a § 27 ods. 1 písm. e).
§ 31
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu
Na výkon činnosti, postup podávania žiadostí o osvedčenie, rozhodovanie o vydaní osvedčenia podľa § 24 a výkon dozoru podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu.31)
§ 32
Podávanie správ
(1)
Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii do 30. júna správu o uplatňovaní zákona pri obchodovaní s kvótami skleníkových plynov. Správa musí obsahovať najmä informácie o spôsobe prideľovania kvót, o prevádzke registra, o uplatňovaní požiadaviek na monitorovanie emisií a podávanie správ o emisiách, o overovaní správ o emisiách a o prevodoch kvót, ak k nejakým dochádza, údaje o používaní jednotiek zníženia emisií (ERU) a jednotiek certifikovaného zníženia emisií (CER) a v prípade potreby fiškálnej úprave kvót.
(2)
Ministerstvo každoročne vypracúva a zasiela Komisii správu o využití príjmov z obchodovania kvót formou dražby a prijatých opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov.
§ 33
Porušenia na trhu dražených produktov
(1)
Osoba sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom32) manipuluje s trhom s draženými produktmi.
(2)
Zasvätená osoba sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s
a)
osobitným predpisom33) použije túto dôvernú informáciu, keď podáva, upravuje alebo sťahuje ponuku na dražený produkt, ktorého sa táto informácia týka, priamo alebo nepriamo na svoj vlastný účet alebo na účet tretej strany,
b)
osobitným predpisom34) poskytne dôvernú informáciu inej osobe, pokiaľ k tomuto poskytnutiu nedochádza pri bežnom výkone jej zamestnania, povolania alebo jej povinností,
c)
osobitným predpisom34) odporučí inej osobe alebo presvedčí inú osobu na základe dôvernej informácie, aby predložila, upravila alebo stiahla ponuku na dražený produkt, ktorého sa táto informácia týka.
(3)
Zasvätenou osobou podľa odseku 2 sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá získa dôvernú informáciu v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia, v súvislosti s nákupom kvót alebo kvót z leteckej dopravy na aukčnej platforme vymenovanej podľa osobitného predpisu.15) Za zasvätenú osobu sa považuje tiež ten, kto získa dôvernú informáciu iným spôsobom a vie alebo môže vedieť, alebo by vzhľadom na svoje postavenie vedieť mal, že ide o dôvernú informáciu.
(4)
Osoby, ktoré sú povinné zostavovať zoznam osôb podľa osobitného predpisu,35) a osoba, ktorá môže predkladať ponuky na aukcii priamo (ďalej len „dražiteľ“), sa dopustia porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom15) nevypracujú, neaktualizujú alebo nezašlú na vyžiadanie Národnej banky Slovenska zoznam zasvätených osôb v súlade s osobitným predpisom.36)
(5)
Osoba, ktorá je osobou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára alebo osobou spriaznenou s osobou s riadiacou zodpovednosťou u aukcionára, sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom37) neoznámi Národnej banke Slovenska existenciu ponúk na dražené produkty alebo deriváty či iné finančné nástroje s nimi spojené, ktoré boli predané, upravené alebo stiahnuté na ich vlastný účet.
(6)
Osoba, ktorá vypracúva alebo rozširuje výskumné práce týkajúce sa dražených produktov alebo ktorá vypracúva alebo rozširuje informácie, ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa dražených produktov, ktoré odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu, a ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo verejnosť, sa dopustí porušenia tým, že v rozpore s osobitným predpisom38)
a)
nevenuje primeranú starostlivosť tomu, aby tieto informácie boli dôkladne uvedené,
b)
neinformuje o svojich záujmoch, alebo
c)
neupozorní na konflikt záujmov týkajúci sa dražených produktov.
(7)
Každá osoba uvedená v osobitnom predpise39) sa dopustí porušenia tým, že v prípade, ak má dôvodné podozrenie, že transakcia by mohla predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu trhu, o tom bezodkladne neinformuje Národnú banku Slovenska.
(8)
Za porušenia podľa odsekov 1, 2, 4 až 7 Národná banka Slovenska uloží podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, alebo
b)
pokutu do výšky 800 000 EUR alebo
c)
povinnosť uhradiť náhradu rovnajúcu sa hodnote majetkového prospechu osobe, na ktorej úkor bol majetkový prospech získaný a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.
(9)
Uložením sankcie podľa odseku 8 nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.40)
(10)
Pokuta podľa odseku 8 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(11)
Sankcie podľa odseku 8 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku.
(12)
Sankcie podľa odseku 8 možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich činnosť dohliadaných subjektov.
§ 34
Dohľad Národnej banky Slovenska
(1)
Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad plnením povinností a dodržiavaním zákazov podľa osobitného predpisu.41) Ustanovenia osobitného predpisu42) sa použijú primerane s tým, že tam, kde sa hovorí o kapitálovom trhu alebo finančnom trhu, rozumie sa na účely tohto ustanovenia trh dražených produktov.
(2)
Dohľadu Národnej banky Slovenska podlieha na území Slovenskej republiky
a)
osoba, ktorej konanie môže byť manipuláciou s trhom dražených produktov,
b)
osoba, ktorá má prístup k dôvernej informácii,
c)
osoba, ktorá disponuje dôvernou informáciou a pritom vie, alebo by mala vedieť, že ide o dôvernú informáciu,
d)
dražiteľ,
e)
osoba s riadiacou zodpovednosťou u dražiteľa,
f)
osoba spriaznená s osobou s riadiacou zodpovednosťou u dražiteľa,
g)
osoba, ktorá vypracúva alebo rozširuje informácie, ktoré nie sú výskumnými prácami týkajúcimi sa dražených produktov, ktoré odporúčajú alebo navrhujú investičnú stratégiu, a ktoré sú určené pre distribučné kanály alebo verejnosť.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Prechodné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ musí mať povolenie na vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia alebo povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia na každú prevádzku, a ak ide o prevádzkovateľa lietadla, platnú prevádzkovú licenciu43) a schválený monitorovací plán podľa § 13
a)
od 1. januára 2005, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke A,
b)
od 1. januára 2007, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C,
c)
od 1. januára 2012, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D,
d)
od 30. júna 2011, ak v nej vykonáva jednu činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke B.
(2)
Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sú platné aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(3)
Národné emisné stropy, kritériá ich hodnotenia a celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý ustanovené doterajším predpisom platia aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 36
Prevádzkovateľ prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1 tabuľke C, ktorá bola uvedená do činnosti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, je povinný podať žiadosť o povolenie na vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia do 31. marca 2013, ak takéto povolenie nemá podľa doterajšieho zákona.
§ 37
Ak Komisia počas prvých dvoch rokov obdobia uvedeného v § 12 nepridelí Slovenskej republike ako riadiacemu členskému štátu prevádzkovateľa lietadla žiadne zo započítaných emisií z leteckej prevádzky spôsobených letmi uskutočňovanými prevádzkovateľom lietadla podľa § 12 ods. 3 písm. b), ktorý patrí do jeho pôsobnosti, Slovenská republika prestáva byť jeho riadiacim členským štátom. Riadiacim členským štátom je Slovenská republika podľa § 12 ods. 2 písm. b).
§ 38
(1)
Dobrovoľní účastníci schémy obchodovania môžu na pokrytie emisií skleníkových plynov podľa § 21 ods. 1 písm. b) použiť do 30. apríla 2013 jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) a priznané jednotky. Jednotky certifikovaného zníženia emisií (CER) a jednotky zníženia emisií (ERU) môžu použiť do výšky 7 % z počtu kvót, ktoré sú povinní odovzdať.
(2)
Kvóty, ktoré boli vydané na obchodovateľné obdobie končiace 31. decembra 2012, platia pre toto a nasledujúce obchodovateľné obdobie.
§ 39
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 40
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 117/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 47/2011 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 203/2008 Z. z., vyhlášky č. 159/2010 Z. z. a vyhlášky č. 52/2012 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 177/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov,
5.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 178/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót.
Čl. II
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z. a zákona č. 492/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 24 ods. 5 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
vykonávať funkciu aukcionára podľa osobitného predpisu,11a)“.
Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 18 ods. 5 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 286/2009 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z. a zákona č. 223/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) až n), ktoré znejú:
„i)
podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov,11a)
j)
financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,
k)
modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,
l)
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,
m)
pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,
n)
podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 9 ods. 5 a 10 a § 10 ods. 6 zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 16 ods. 8 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V § 8 ods. 2 sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až d) a i) až n)“ a slová „b) a c)“ sa nahrádzajú slovami „b), c) a i) až n).“
Čl. IV
(1)
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
(2)
Ustanovenia uvedené v čl. I § 24 ods. 1 písm. b), § 24 ods. 4 až 12 a § 24 ods. 15 až 19 strácajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 414/2012 Z. z.
ZOZNAM ČINNOSTÍ
KATEGÓRIE ČINNOSTÍ
1.
Schéma obchodovania sa nevzťahuje na prevádzky alebo ich časti používané na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov a na prevádzky používajúce výlučne biomasu.
2.
Uvádzané prahové hodnoty sa vo všeobecnosti vzťahujú na projektované výrobné kapacity alebo na iné výstupy. Ak prevádzkovateľ prevádzkuje niekoľko činností patriacich do kategórie činností s rovnakým označením v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, výrobné kapacity z týchto činností sa spočítajú.
3.
V prípade menovitého tepelného príkonu spaľovacích zariadení je prahová hodnota stanovená na úrovni 20 MW. Na účely posúdenia hranice 20 MW menovitého tepelného príkonu sa sčítajú menovité tepelné príkony všetkých spaľovacích zariadení, ktoré majú menovitý tepelný príkon rovný alebo väčší ako 3 MW. Zariadenia, ktoré používajú výlučne biomasu, sa na účely tohto výpočtu neberú do úvahy. Ak je hodnota súčtov menovitých tepelných príkonov väčšia ako 20 MW, do povolenia je potrebné zahrnúť všetky spaľovacie zariadenia v prevádzke, t. j. aj tie, ktoré majú menší menovitý tepelný príkon ako 3 MW, a aj zariadenia používajúce ako palivo biomasu. V oboch prípadoch sa berú do úvahy aj rezervné a záložné zariadenia. Rezervné a záložné zariadenia sa nezapočítavajú na účely celkového menovitého tepelného príkonu vtedy, ak technicky nemôžu paralelne fungovať s hlavnými zariadeniami z technických alebo legislatívnych dôvodov.
4.
Prevádzky, ktoré sa posudzujú podľa výrobnej kapacity (t, m3/čas) a tieto prevádzky majú výrobnú kapacitu nižšiu, ako je uvedená prahová hodnota, posudzujú sa podľa menovitého tepelného príkonu existujúcich spaľovacích zariadení podľa postupu, ktorý je uvedený v predchádzajúcom texte. Prevádzka, ktorá nespĺňa prahovú hodnotu výrobnej kapacity, musí byť na základe existencie spaľovania palív vo výrobe a menovitého tepelného príkonu väčšieho ako 20 MW do schémy obchodovania zaradená.
5.
Keď sa zistí, že prahová hodnota kapacity akejkoľvek činnosti uvedenej v tejto prílohe sa v nejakom zariadení prekročí, všetky jednotky, v ktorých sa spaľujú palivá, okrem jednotiek na spaľovanie nebezpečného odpadu alebo komunálneho odpadu, sa začlenia do povolenia na emisie skleníkových plynov.
6.
Od 1. januára 2012 sa do kategórie činností uvedených v tabuľke D zahŕňajú všetky lety s príletom na letisko alebo s odletom z letiska, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.
Tabuľka A
Činnosti Skleníkové plyny
Spaľovanie palív v zariadeniach s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW (okrem zariadení na spaľovanie nebezpečného alebo komunálneho odpadu). Oxid uhličitý
Rafinovanie minerálnych olejov. Oxid uhličitý
Výroba koksu. Oxid uhličitý
Praženie alebo spekanie vrátane granulovania kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy). Oxid uhličitý
Výroba surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia, s kapacitou väčšou ako 2,5 tony za hodinu. Oxid uhličitý
Výroba alebo spracovanie železných kovov (vrátane železných zliatin), pri ktorej sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Spracovanie zahŕňa okrem iného valcovne, predohrievače, žíhacie pece, kováčne, zlievarne, pokovovanie a morenie. Oxid uhličitý
Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton za deň alebo v iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba vápna alebo kalcinácia magnezitu v rotačných peciach alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň. Oxid uhličitý
Výroba skla vrátane sklených vlákien s kapacitou tavenia presahujúcou 20 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, hlavne krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou presahujúcou 75 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov. Oxid uhličitý
Výroba papiera alebo lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton denne. Oxid uhličitý
Tabuľka B
Činnosti Skleníkové plyny
Výroba primárneho hliníka. Oxid uhličitý a plnofluórované uhľovodíky
Výroba sekundárneho hliníka, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Výroba alebo spracovanie neželezných kovov vrátane výroby zliatin, rafinácie, výroby odliatkov atď., kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom (vrátane palív použitých ako redukčné činidlá) väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Výroba izolačného materiálu z minerálnej vlny využívajúcej sklo, kameň alebo trosku s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň. Oxid uhličitý
Sušenie alebo kalcinácia sádrovca alebo výroba sadrokartónu a iných výrobkov zo sádrovca, kde sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Priemyselná výroba sadzí zahŕňajúca karbonizáciu organických látok, ako sú oleje, dechty a zvyšky z krakovania a destilácie, pri ktorej sa prevádzkujú spaľovacie jednotky s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 20 MW. Oxid uhličitý
Výroba kyseliny dusičnej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba kyseliny apidovej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba glyoxalu a kyseliny 2-oxoetánovej. Oxid uhličitý a oxid dusný
Výroba amoniaku. Oxid uhličitý
Výroba veľkoobjemových organických chemikálií krakovaním, reformovaním, čiastočnou alebo celkovou oxidáciou alebo podobnými postupmi s výrobnou kapacitou väčšou ako 100 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba vodíka (H2) a syntézneho plynu reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou s výrobnou kapacitou väčšou ako 25 ton za deň. Oxid uhličitý
Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3). Oxid uhličitý
Zachytávanie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, na účely prepravy a geologického ukladania v úložisku povolené podľa osobitného predpisu. Oxid uhličitý
Preprava skleníkových plynov potrubím na účely geologického ukladania v úložisku povoleného podľa osobitného predpisu.20) Oxid uhličitý
Geologické ukladanie skleníkových plynov povolené podľa osobitného predpisu.20) Oxid uhličitý
Tabuľka C
Činnosti Znečisťujúca látka
Činnosti v energetike
Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW okrem spaľovacích zariadení, ktoré spaľujú výhradne zemný plyn naftový a skvapalnené uhľovodíkové plyny (s výnimkou zariadení na nebezpečný alebo komunálny odpad).

Rafinovanie minerálnych olejov.

Výroba koksu.
Oxid siričitý


Oxid siričitý

Oxid siričitý
Výroba a spracovanie železných kovov a spracovanie železných rúd
Prevádzky na praženie alebo spekanie kovových rúd (vrátane sírnikovej rudy).

Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 tony za hodinu.
Oxid siričitý
 
Oxid siričitý
Priemysel nerastných surovín
Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 ton denne alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne alebo v iných peciach s kapacitou väčšou ako 50 ton denne.
Prevádzky na výrobu skla vrátane sklených vlákien s taviacou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň.
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu, s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 ton za deň a s kapacitou pece väčšou ako 4 m3 a s hustotou vsádzky väčšou ako 300 kg/m3.
Oxid siričitý
Oxid siričitý


Oxid siričitý
Rafinérie ropy Oxid siričitý
Iné činnosti
Priemyselné prevádzky na výrobu
a) buničiny z dreva alebo z iných vláknitých materiálov,
b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 ton za deň.


Oxid siričitý
Oxid siričitý
Tabuľka D
Letecká doprava

Lety s odletom z letiska alebo príletom na letisko, ktoré sa nachádza na území členského štátu.

Táto činnosť nezahŕňa:

a) lety uskutočňované v rámci úradnej misie výhradne na účely prepravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, predsedov vlád a ministrov vlád krajiny, ktorá nie je členským štátom, ak je to potvrdené príslušným indikátorom stavu v letovom pláne,

b) vojenské lety uskutočňované vojenskými lietadlami a lety colných a policajných orgánov,

c) pátracie a záchranné lety, protipožiarne lety, humanitárne lety a lety pohotovostnej zdravotníckej služby povolené príslušným kompetentným orgánom,

d) všetky lety uskutočňované výhradne podľa vizuálnych letových pravidiel definovaných v prílohe 2 k Chicagskemu dohovoru,

e) lety končiace sa na letisku, z ktorého lietadlo vzlietlo, počas ktorých nedošlo k medzipristátiu,

f) výcvikové lety uskutočňované výhradne na účely získania licencie alebo hodnotenia, ak ide o letovú posádku v kabíne, ak je to potvrdené príslušnou poznámkou v letovom pláne, za predpokladu, že let neslúži na prepravu cestujúcich a/alebo nákladu alebo na umiestnenie alebo prevoz lietadla,

g) lety uskutočňované výhradne na účely vedeckého výskumu alebo na účely kontroly, testovania alebo osvedčenia lietadla alebo zariadení na palube alebo na zemi,

h) lety uskutočňované lietadlami s certifikovanou maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 5 700 kg,

i) lety uskutočňované v rámci záväzkov vyplývajúcich zo služby vo verejnom záujme, uložených v súlade s osobitným predpisom31)na trasy v najvzdialenejších regiónoch vymedzených v medzinárodnej zmluve44) alebo na trasy, na ktorých ročná ponúkaná kapacita neprevyšuje 30 000 sedadiel, a

j) lety, ktoré by inak spadali pod túto činnosť, uskutočňované prevádzkovateľom komerčnej leteckej dopravy, ktorý uskutočňuje buď menej ako 243 letov počas troch po sebe nasledujúcich štvormesačných obdobiach, alebo lety s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 10 000 ton za rok.

Lety uskutočňované z úradného poverenia výhradne na účely dopravy vládnuceho monarchu a jeho najbližšej rodiny, hláv štátov, hláv vlád a ministrov vlád členských štátov nemôžu byť na základe tohto písmena vyňaté.
Oxid uhličitý
Príloha č. 2 k zákonu č. 414/2012 Z. z.
ZOZNAM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV A ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
Tabuľka A
SKLENÍKOVÉ PLYNY
Oxid uhličitý (CO2)
Metán (CH4)
Oxid dusný (N2O)
Fluórované uhľovodíky (HFC)
Plnofluórované uhľovodíky (PFC)
Fluorid sírový (SF6)
Tabuľka B
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
Oxid siričitý (SO2)
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)
Príloha č. 3 k zákonu č. 414/2012 Z. z.
ZÁSADY MONITOROVANIA TONOKILOMETROV Z ČINNOSTÍ LETECKEJ DOPRAVY A PODÁVANIE SPRÁV O TONOKILOMETROCH
Na účely podávania žiadostí o pridelenie kvót v súlade s § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 sa rozsah činnosti leteckej dopravy vypočíta v tonokilometroch pomocou vzorca:
tonokilometre = vzdialenosť x užitočné zaťaženie,
kde
„vzdialenosť“ znamená vzdialenosť po ortodróme medzi letiskom odletu a letiskom príletu plus dodatočný fixný faktor 95 km a
„užitočné zaťaženie“ znamená celkovú hmotnosť prepravovaného nákladu, poštovej zásielky a cestujúcich.
Na účely výpočtu užitočného zaťaženia
a)
počet cestujúcich je počet osôb na palube okrem posádky,
b)
prevádzkovateľ lietadla sa môže rozhodnúť, či uplatní skutočnú alebo normalizovanú hmotnosť cestujúcich a zapísanej batožiny uvedenú v jeho dokumentácii o hmotnosti a vyvážení pre príslušné lety alebo stanovenú štandardnú hodnotu 100 kg pre každého cestujúceho a jeho zapísanú batožinu.
Podávanie správ o údajoch o tonokilometroch na účely § 14 a 15
Každý prevádzkovateľ lietadla zahrnie informácie podľa § 14 ods. 1 alebo § 15 ods. 2 do svojej žiadosti:
A.
Údaje na identifikáciu prevádzkovateľa lietadla
a)
obchodné meno prevádzkovateľa lietadla,
b)
jeho riadiaci členský štát, adresu vrátane PSČ a štátu,
c)
jeho adresu vrátane PSČ a štátu, ak sú odlišné od jeho kontaktnej adresy v riadiacom členskom štáte,
d)
registračné čísla lietadiel a typov lietadiel používaných v období, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, na vykonávanie činností leteckej dopravy uvedených v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla,
e)
čísla osvedčenia prevádzkovateľa lietadla a prevádzkovej licencie, na základe ktorých sa vykonávali činnosti leteckej dopravy uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla, a názov orgánu, ktorý ich vydal,
f)
adresy, telefónne, faxové čísla a e-mail kontaktnej osoby a
g)
obchodné meno a meno a priezvisko majiteľa lietadla.
B.
Údaje o tonokilometroch
a)
počet letov podľa dvojíc letísk,
b)
počet osobokilometrov podľa dvojíc letísk,
c)
počet tonokilometrov podľa dvojíc letísk,
d)
zvolená metóda výpočtu hmotnosti cestujúcich a zapísanej batožiny,
e)
celkový počet tonokilometrov na všetky lety uskutočnené počas roka, na ktorý sa vzťahuje správa, spadajúce pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, na ktorých účely je prevádzkovateľom lietadla.
Príloha č. 4 k zákonu č. 414/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/101/ES z 27. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 338, 13. 11. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/101/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 8, 13. 1. 2009), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12. 7. 2012).
2)
§ 76 až 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
7)
Príloha č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/278/EÚ zo dňa 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. L 130, 17. 5. 2011).
9)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1193/2011 zo dňa 18. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje register Únie na obdobie obchodovania začínajúce 1. januára 2013 a na nasledujúce obdobia obchodovania v rámci systému Únie na obchodovanie s emisnými kvótami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2216/2004 a (EÚ) č. 920/2010 (Ú. v. EÚ L 315, 29. 11. 2011).
10)
Prílohy III, V, VI a VII nariadenia Komisie (EÚ) č. 1193/2011.
11)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 550/2011 zo dňa 7. júna 2011, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES stanovujú určité obmedzenia vzťahujúce sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov (Ú. v. EÚ L 149, 8. 6. 2011).
12)
Rozhodnutie Komisie zo dňa 26. septembra 2011 o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2011/638/EÚ) (Ú. v. EÚ L 252, 28. 9. 2011).
15)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 zo dňa 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 302, 18. 11. 2010) v platnom znení.
16)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
18)
§ 59 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 zo dňa 21. júna 2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 181, 12. 7. 2012).
20)
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
§ 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
22)
§ 5 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie.
27)
§ 3 ods. 1 a § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
Čl. 41 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
33)
Čl. 38 ods. 1 alebo 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
34)
Čl. 39 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
35)
Čl. 42 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
36)
§ 132c ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
37)
Čl. 42 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
38)
Čl. 42 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
39)
Čl. 59 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
40)
Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
41)
Čl. 37 až 42 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010.
42)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 135 a 135a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
44)
Čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.