396/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

396
ZÁKON
z 5. decembra 2012
o Fonde na podporu vzdelávania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) ako neštátny účelový fond.
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.
(3)
Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14. Fond vykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme.1) Na poskytovanie pôžičiek podľa tohto zákona sa nevyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fondu a podrobnosti o organizácii fondu upraví organizačný poriadok fondu.
§ 2
Orgány fondu
(1)
Orgánmi fondu sú
a)
rada fondu,
b)
riaditeľ fondu a
c)
dozorná rada.
(2)
Funkcia člena rady fondu je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.
(3)
Zamestnanec fondu nesmie byť členom rady fondu ani členom dozornej rady.
(4)
Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí mesačne odmena najviac vo výške jednej dvanástiny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Odmenu nemožno poskytnúť, ak jej poberanie zakazuje osobitný predpis.3) Výšku odmeny a termín vyplatenia odmeny upraví vnútorný predpis fondu.
(5)
Členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí počas výkonu funkcie náhrada preukázaných cestovných výdavkov a náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie podľa osobitného predpisu.4)
(6)
Člen rady fondu a člen dozornej rady nesmie vstupovať do zmluvných vzťahov s fondom, žiadať o poskytnutie pôžičky podľa tohto zákona, ani sprostredkúvať pre seba alebo pre inú osobu obchodný kontakt s fondom.
§ 3
Rada fondu
(1)
Rada fondu je najvyšším orgánom fondu a riadi jeho činnosť.
(2)
Rada fondu má piatich členov, z ktorých
a)
troch členov vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a
b)
dvoch členov vymenúva a odvoláva Študentská rada vysokých škôl.
(3)
Za člena rady fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ten, kto bol právoplatne odsúdený za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Cudzinec preukazuje bezúhonnosť dokladom vydaným orgánom verejnej moci na to oprávneným v príslušnom štáte, ktorý svojím obsahom zodpovedá výpisu z registra trestov vydanom v Slovenskej republike. Takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa takýto doklad v príslušnom štáte nevydáva, bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.
(5)
Minister vymenúva
a)
jedného člena rady fondu zo štátnych zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a
b)
dvoch členov rady fondu z návrhov predložených odborovými organizáciami, ktoré zastupujú pedagogických zamestnancov, a z návrhov predložených právnickými osobami, ktoré zastupujú zriaďovateľov škôl.
(6)
Ministerstvo oznámi možnosť predkladania návrhov podľa odseku 5 písm. b) na svojom webovom sídle najmenej 60 dní pred skončením funkčného obdobia člena rady fondu. Ak zanikne funkcia člena rady fondu podľa odseku 8, ministerstvo oznámi možnosť predkladania týchto návrhov do piatich dní odo dňa, kedy sa ministerstvo o tejto skutočnosti dozvie. Súčasťou návrhu je súhlas navrhnutej osoby s jej vymenovaním do rady fondu, životopis a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.
(7)
Funkčné obdobie člena rady fondu je dvojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončilo členstvo člena rady fondu v predchádzajúcom funkčnom období. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena fondu najviac na tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v rade fondu je nezastupiteľné.
(8)
Výkon funkcie člena rady fondu sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie člena rady fondu zanikne
a)
vzdaním sa funkcie člena rady fondu,
b)
odvolaním z funkcie člena rady fondu; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa odseku 10 do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti,
c)
smrťou člena rady fondu alebo
d)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru s ministerstvom, ak ide o zamestnanca ministerstva vymenovaného podľa odseku 5 písm. a).
(9)
Člen rady fondu písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena rady fondu riaditeľovi fondu, ktorý o tom bezodkladne informuje toho, kto člena rady fondu vymenoval. Funkcia člena rady fondu zaniká dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady fondu, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(10)
Minister alebo Študentská rada vysokých škôl odvolá člena rady fondu, ktorý bol nimi vymenovaný, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady fondu podľa štatútu fondu alebo
d)
jeho konanie vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať dôvodné pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(11)
Nového člena rady fondu do funkcie vymenúva osoba podľa odseku 2 do 40 dní od zániku funkcie člena rady fondu. Funkčné obdobie nového člena rady fondu trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému funkcia zanikla podľa odseku 8.
(12)
Rada fondu volí zo svojich členov predsedu rady fondu.
(13)
Rada fondu je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Na prijatie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu a organizačného poriadku fondu je potrebný súhlas štvorpätinovej väčšiny všetkých členov rady fondu.
(14)
Do obchodného registra sa okrem údajov ustanovených osobitným predpisom5) zapisuje aj meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt člena rady fondu s uvedením dňa vzniku jeho členstva v rade fondu a po jeho skončení deň skončenia členstva v rade fondu.
§ 4
Pôsobnosť rady fondu
(1)
Do pôsobnosti rady fondu patrí
a)
schvaľovanie pôžičiek,
b)
voľba a odvolanie predsedu rady fondu,
c)
schvaľovanie štatútu fondu, rokovacieho poriadku rady fondu, organizačného poriadku fondu a iných vnútorných predpisov fondu, ak ich schvaľovanie nepatrí do pôsobnosti iných orgánov fondu,
d)
vymenovanie a odvolanie riaditeľa fondu a určenie jeho mzdy podľa Zákonníka práce,
e)
schvaľovanie rozpočtu fondu,
f)
schvaľovanie výročnej správy fondu,
g)
schvaľovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
h)
schvaľovanie ročnej účtovnej závierky fondu overenej audítorom,6)
i)
rozhodovanie o žiadosti o odpustenie dlhu alebo jeho časti,
j)
rozhodovanie o odklade splátok pôžičky a o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky, ak na odklad splátok pôžičky nie je zákonný nárok,
k)
schvaľovanie prijatia úveru podľa § 8 ods. 1 písm. h),
l)
vyjadrovanie sa k ďalším otázkam, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.
(2)
Rada fondu môže schváliť odpustenie dlhu alebo jeho časti podľa odseku 1 písm. i), ak by vymáhanie jeho splatenia nebolo hospodárne.
§ 5
Riaditeľ fondu
(1)
Riaditeľ fondu je štatutárnym orgánom fondu, ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach, ak nie sú týmto zákonom alebo vnútorným predpisom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.
(2)
Riaditeľ fondu je zamestnancom fondu.
(3)
Do pôsobnosti riaditeľa fondu patrí
a)
vypracovanie návrhu rozpočtu fondu a hospodárenie fondu podľa schváleného rozpočtu,
b)
zostavenie ročnej účtovnej závierky fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
c)
vypracovanie návrhu výročnej správy fondu a jej predloženie rade fondu a dozornej rade,
d)
riadne vedenie účtovníctva fondu,7)
e)
vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a v činnosti fondu,
f)
plnenie rozhodnutí rady fondu,
g)
vypracovanie návrhov vnútorných predpisov fondu,
h)
vydávanie vnútorných predpisov fondu, ak ich schválenie nie je v pôsobnosti iného orgánu fondu,
i)
uzatváranie zmlúv o pôžičke s osobami, ktoré splnili podmienky podľa tohto zákona,
j)
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy o pôžičke,
k)
zabezpečovanie vymáhania pohľadávok fondu,
l)
vypracovanie stratégie rozvoja fondu a udržateľnosti činností fondu,
m)
podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov a návrhu na výmaz údajov z obchodného registra,
n)
ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti fondu zveruje zákon alebo vnútorné predpisy fondu.
(4)
Riaditeľ fondu zodpovedá za svoju činnosť rade fondu.
(5)
Riaditeľa fondu, ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zamestnanec fondu, ktorého určí rada fondu.
§ 6
Výberové konanie na riaditeľa fondu
(1)
Riaditeľa fondu vymenúva rada fondu na základe výsledkov výberového konania. Oznam o vyhlásení výberového konania uverejní fond najneskôr 60 dní pred uskutočnením výberového konania na svojom webovom sídle. Výberové konanie vyhlási fond do 15 dní od uvoľnenia funkcie riaditeľa fondu.
(2)
Za riaditeľa fondu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
sa prihlásila do výberového konania na funkciu riaditeľa fondu (ďalej len „kandidát“),
b)
má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c)
je bezúhonná podľa § 3 ods. 4,
d)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
e)
má minimálne tri roky praxe v riadiacej funkcii.
(3)
K prihláške kandidát prikladá
a)
kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
b)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d)
profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list,
e)
stratégiu rozvoja fondu a
f)
ďalšie doklady uvedené v ozname o vyhlásení výberového konania.
(4)
Po uplynutí lehoty na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania posúdi rada fondu predložené žiadosti kandidátov z formálneho a obsahového hľadiska; kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa odsekov 2 a 3, pozve rada fondu na osobný pohovor.
(5)
Rada fondu vymenuje za riaditeľa fondu kandidáta, ktorý získal najlepšie hodnotenie na základe výsledkov výberového konania po dohodnutí pracovných podmienok.
(6)
Podrobnosti o hodnotení kandidátov na funkciu riaditeľa fondu, hodnotiacich kritériách a ich váhe pri hodnotení upraví vnútorný predpis fondu, ktorý schvaľuje rada fondu na návrh predsedu rady fondu.
§ 7
Dozorná rada
(1)
Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu.
(2)
Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister.
(3)
Za člena dozornej rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná podľa § 3 ods. 4.
(4)
Funkčné obdobie člena dozornej rady je trojročné; začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončilo členstvo člena dozornej rady v predchádzajúcom funkčnom období. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena dozornej rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo v dozornej rade je nezastupiteľné.
(5)
Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie člena dozornej rady zanikne
a)
vzdaním sa funkcie člena dozornej rady,
b)
odvolaním z funkcie člena dozornej rady; odvolanie sa oznamuje aj riaditeľovi fondu spolu s uvedením dôvodu podľa § 3 ods. 10 do desiatich pracovných dní od tejto skutočnosti alebo
c)
smrťou člena dozornej rady.
(6)
Člen dozornej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena dozornej rady ministrovi. Funkcia člena dozornej rady zaniká dňom, ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(7)
Minister odvolá člena dozornej rady z dôvodov uvedených v § 3 ods. 10.
(8)
Nového člena dozornej rady do funkcie vymenúva minister do 30 dní od zániku funkcie člena dozornej rady. Funkčné obdobie nového člena dozornej rady trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému funkcia zanikla podľa odseku 5.
(9)
Dozorná rada
a)
volí zo svojich členov predsedu dozornej rady,
b)
schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady,
c)
kontroluje hospodárenie fondu,
d)
určuje audítora na overovanie účtovnej závierky fondu,
e)
vyjadruje sa k výročnej správe fondu a svoje stanovisko predkladá rade fondu a
f)
vypracúva správu o stave fondu.
(10)
Členovia dozornej rady sú oprávnení zisťovať stav a spôsob hospodárenia fondu, najmä nazerať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia fondu a požadovať vysvetlenia od zamestnancov fondu a od členov rady fondu.
(11)
Dozorná rada vypracúva najmenej raz ročne správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol.
(12)
Dozorná rada oznamuje porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov fondu do desiatich pracovných dní od ich zistenia rade fondu, ministerstvu a Študentskej rade vysokých škôl.
§ 8
Zdroje fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
b)
úroky z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici,
c)
úroky z poskytnutých pôžičiek,
d)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
e)
poplatky a náhrady podľa podmienok fondu určených v zmluve o pôžičke,
f)
dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva,
g)
dary a príspevky od iných osôb,
h)
úvery z bánk, pobočiek zahraničných bánk alebo z medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom,
i)
iné príjmy.
(2)
Fond môže s predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky prijímať úvery podľa odseku 1 písm. h), ak
a)
celková suma dlhu fondu neprekročí v rámci kalendárneho roka 60 % z nesplatenej istiny pôžičiek vrátane príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka a
b)
suma ročných splátok úverov neprekročí 35 % celkových príjmov predchádzajúceho roka vrátane príjmových finančných operácií okrem príjmov podľa odseku 1 písm. f).
(3)
Fond nemôže uzavrieť zmluvu o úvere s inými osobami, ako sú uvedené v odseku 1 písm. h).
(4)
Ministerstvo poskytuje fondu dotácie na základe zmluvy. Zmluva obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, a ďalšie podmienky jej použitia,
b)
celkový objem dotácie, objem dotácie určený na pôžičky pre študentov a objem dotácie určený na pôžičky pre pedagógov,
c)
čas a spôsob poskytnutia dotácie,
d)
dátum, do ktorého fond predloží ministerstvu zúčtovanie dotácie.
(5)
Dotácia sa poskytuje v závislosti od potrieb fondu a možností štátneho rozpočtu.
(6)
Zdroje fondu podľa odseku 1 písm. f) alebo písm. h) môžu byť použité len na poskytovanie pôžičiek podľa § 10 a 14.
§ 9
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle do piatich pracovných dní od jeho schválenia.
(2)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ fondu.
(3)
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
poskytovanie pôžičiek,
b)
správu fondu,
c)
splátky úverov fondu,
d)
činnosti podľa odseku 8.
(4)
Prostriedky fondu vedie fond v Štátnej pokladnici okrem úverov poskytnutých podľa § 8 ods. 1 písm. h).
(5)
Prostriedky na správu fondu sa vedú oddelene od prostriedkov na poskytovanie pôžičiek.
(6)
Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 10, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úrokov z nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 14.
(7)
Prostriedky určené na poskytovanie pôžičiek podľa § 14, výnosy z nich, splátky týchto pôžičiek a úrokov z nich, nie je možné použiť na poskytovanie pôžičiek podľa § 10.
(8)
Fond môže za úhradu vykonávať činnosti slúžiace na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu. Náklady na tieto činnosti sú hradené z výnosov z nich a získané prostriedky používa fond na vykonávanie svojej hlavnej činnosti.
(9)
Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekročiť 3,5 % ročne z nesplatenej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Do nákladov na správu fondu sa na tento účel nezapočítavajú náklady na daň z príjmu a náklady na zníženie istiny podľa § 16 ods. 3.
(10)
Ročnú účtovnú závierku fondu overuje audítor.6)
Pôžička pre študentov
§ 10
(1)
O pôžičku pre študentov z prostriedkov fondu môže požiadať študent vysokej školy9) alebo fyzická osoba, ktorej štúdium je podľa rozhodnutia ministerstva10) svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike (ďalej len „študent“).
(2)
Študent žiadajúci o pôžičku musí
a)
byť občanom Slovenskej republiky,
b)
byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí12) alebo
c)
byť občanom Európskej únie, ktorý má právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom.13)
§ 11
Žiadosť o pôžičku
(1)
Fond poskytne pôžičku študentovi na základe žiadosti o pôžičku, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre študentov.
(3)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý
a)
je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,14)
b)
je nezaopatreným dieťaťom,15) ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ,
c)
je študentom so špecifickými potrebami,16)
d)
je študentom po skončení ústavnej starostlivosti v zariadení podľa osobitného predpisu dosiahnutím plnoletosti,16a)
e)
mal v predchádzajúcom akademickom roku alebo má v aktuálnom akademickom roku priznané sociálne štipendium,16b)
f)
je rodičom nezaopatreného dieťaťa,
g)
je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie,17)
h)
má aspoň troch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi, alebo má aspoň dvoch súrodencov, ktorí sú nezaopatrenými deťmi a študentmi vysokej školy v dennej forme štúdia,
i)
dosahuje lepšie študijné výsledky ako iní študenti, ktorí podali žiadosť o pôžičku,
j)
je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia,
k)
nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku z fondu.
(4)
Študijné výsledky sa posudzujú podľa váženého študijného priemeru, ktorý študent dosiahol v roku štúdia predchádzajúcemu roku, v ktorom sa poskytuje pôžička; to platí aj pri štúdiu v zahraničí. U študentov v prvom roku v prvom stupni štúdia sa posudzuje priemer stupňov prospechu z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
(5)
Fond prednostne poskytne pôžičku študentovi, ktorý spĺňa súčasne najviac kritérií podľa odseku 3. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým študentom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 3, fond prednostne poskytne pôžičku študentovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 3.
(6)
Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 15. septembra alebo do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa žiadosť o pôžičku posudzuje. Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci oboch termínov samostatne. Ak pri posudzovaní žiadosti doručenej do 15. septembra kalendárneho roka nedôjde k schváleniu pôžičky z dôvodu nedostatku prostriedkov, žiadosť bude posudzovaná so žiadosťami doručenými do 31. októbra. Žiadosť o pôžičku sa vzťahuje na akademický rok,18) v ktorom sa pôžička poskytuje.
§ 12
Poskytnutie pôžičky
(1)
Fond môže poskytnúť pôžičku študentovi v jednom akademickom roku len raz.
(2)
Fond poskytne študentovi pôžičku najviac počas šiestich akademických rokov; akademické roky nemusia nasledovať po sebe.
(3)
Ak má študent uzavretú s fondom zmluvu o pôžičke a rada fondu mu schváli ďalšiu pôžičku, uzavrie s ním novú zmluvu, ktorou sa zruší predchádzajúca zmluva; istina pôžičky pozostáva z výšky nesplatenej časti istiny podľa zrušenej zmluvy a poskytnutej pôžičky na základe novej žiadosti študenta. Nesplatené úroky podľa zrušenej zmluvy sa stávajú nesplatenými úrokmi podľa novej zmluvy.
(4)
Uzavretím zmluvy o pôžičke sa študent stáva dlžníkom fondu.
§ 13
Splatnosť pôžičky
(1)
Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov.
(2)
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3)
Dlžník fondu podľa § 12 ods. 4 má nárok na odklad splátok
a)
ak je študentom študijného programu na vysokej škole v Slovenskej republike alebo rovnocenného štúdia v zahraničí a neskončil vysokoškolské štúdium druhého stupňa; odklad splátok je možný celkovo na sedem rokov,
b)
počas šiestich mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v prvom stupni,19)
c)
počas dvoch mesiacov od riadneho skončenia vysokoškolského vzdelávania v druhom stupni, prerušenia štúdia alebo od iného skončenia štúdia,20) alebo
d)
počas trvania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke; odklad splátok je možný celkovo najviac na päť rokov.
(4)
Počas odkladu splátok podľa odseku 3 lehota splatnosti neplynie.
(5)
Podmienky uplatnenia odkladu splátok podľa odseku 3 upraví zmluva o pôžičke.
(6)
Ak dlžník fondu podľa § 12 ods. 4, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,20a) preukáže, že vykonával zárobkovú činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu zdaňovaný podľa osobitného predpisu20b) počas piatich rokov od začiatku plynutia lehoty splatnosti pôžičky pre študentov, nesplatená istina pôžičky sa zníži o jedno percento za každý rok vykonávania zárobkovej činnosti.
(7)
Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa započítava čas trvania invalidity,23) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Do času výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 sa čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky započítava v celkovej dĺžke najviac tri roky.
(8)
Spôsob preukazovania výkonu zárobkovej činnosti na uplatnenie nároku podľa odseku 6 upraví zmluva o pôžičke.
Pôžička pre pedagógov
§ 14
(1)
O pôžičku pre pedagógov z prostriedkov fondu môže požiadať pedagóg. Pedagógom sa na účely poskytnutia pôžičky pre pedagógov rozumie
a)
pedagogický zamestnanec,21)
b)
odborný zamestnanec,22)
c)
študent doktorandského študijného programu22a) v dennej forme štúdia,
d)
zamestnanec vysokej školy, ktorý do dňa na doručenie žiadosti dosiahne vek najviac 35 rokov a je
1.
vysokoškolský učiteľ,22b)
2.
výskumný pracovník,22c)
3.
umelecký pracovník.22c)
(2)
Fond poskytne pôžičku pedagógovi na základe jeho žiadosti, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(3)
Fond poskytuje pôžičky do vyčerpania prostriedkov fondu určených na pôžičky pre pedagógov.
(4)
Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým pedagógom, ktorí podali žiadosť o pôžičku, fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi, ktorý
a)
nemal doposiaľ poskytnutú pôžičku pre pedagógov,
b)
skončil riadne vysokoškolské štúdium druhého stupňa v posledných piatich rokoch a nie je študentom doktorandského študijného programu,
c)
je osamelý zamestnanec,22d) ktorý sa sám stará o nezaopatrené dieťa alebo inú osobu, ktorá je na neho odkázaná výživou,
d)
má manžela alebo manželku, ktorý alebo ktorá je tiež pedagógom,
e)
je invalidný podľa osobitného predpisu,23)
f)
je nositeľom ocenenia udeleného ministrom,23a)
g)
vykonal dizertačnú skúšku, ak ide o študenta doktorandského študijného programu,
h)
vykonáva pedagogickú činnosť, odbornú činnosť, činnosť vysokoškolského učiteľa, činnosť výskumného pracovníka alebo činnosť umeleckého pracovníka na ustanovený týždenný pracovný čas.
(5)
Fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi, ktorý spĺňa najviac kritérií podľa odseku 4. Ak fond nemá dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek všetkým pedagógom, ktorí podali žiadosť o pôžičku a splnili rovnaký počet kritérií podľa odseku 4, fond prednostne poskytne pôžičku pedagógovi podľa poradia kritérií, ako sú uvedené v odseku 4.
(6)
Žiadosť o pôžičku sa doručuje fondu v termínoch do 28. februára, do 30. júna alebo do 31. októbra kalendárneho roka, v ktorom sa posudzuje žiadosť o pôžičku. Rada fondu posudzuje žiadosti doručené v rámci týchto termínov samostatne.
§ 15
Poskytnutie pôžičky
(1)
Pôžičku pre pedagógov možno poskytnúť z prostriedkov fondu opakovane; celková istina poskytnutých pôžičiek pre jedného pedagóga nesmie presiahnuť sumu 30 000 eur.
(2)
Fond môže poskytnúť pôžičku pedagógovi v jednom kalendárnom roku len raz.
(3)
Fond poskytne pedagógovi pôžičku len do takej výšky, aby súčet splátok všetkých pôžičiek poskytnutých fondom pedagógovi nepresiahol jednu tretinu jeho čistého funkčného platu24) alebo doktorandského štipendia25) v kalendárnom mesiaci predchádzajúcom kalendárnemu mesiacu, v ktorom podal poslednú žiadosť o pôžičku.
(4)
Uzavretím zmluvy o pôžičke sa pedagóg stáva dlžníkom fondu.
§ 16
Splatnosť pôžičky
(1)
Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na 15 rokov.
(2)
Rada fondu môže rozhodnúť o predĺžení lehoty splatnosti pôžičky len na základe odôvodnenej žiadosti dlžníka, najviac však na 20 rokov; rozhodnutie rada fondu odôvodňuje.
(3)
Ak dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 preukáže výkon pedagogickej činnosti26) na ustanovený týždenný pracovný čas počas najmenej piatich rokov od poskytnutia pôžičky pre pedagógov, nesplatená istina pôžičky sa zníži o tri percentá.
(4)
Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa započítava čas trvania invalidity,23) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Do času odpracovaných rokov na uplatnenie nároku podľa odseku 3 sa čas trvania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky započítava v celkovej dĺžke najviac tri roky.
(5)
Ak dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 prestane byť pedagógom pred znížením nesplatenej istiny pôžičky podľa odseku 3, je povinný túto skutočnosť oznámiť fondu do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.
(6)
Ak dlžník podľa odseku 5 nepreukáže fondu, že je opäť pedagógom do šiestich mesiacov odo dňa, kedy prestal byť pedagógom, alebo že je vysokoškolským učiteľom,27) úroková sadzba pôžičky pre pedagógov sa mu zvýši o štyri percentuálne body ročne od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.
(7)
Úroková sadzba podľa odseku 6 sa zníži o štyri percentuálne body od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom dlžník preukáže, že sa opätovne stal pedagógom, ktorý už nie je v skúšobnej dobe.
(8)
Dlžník fondu podľa § 15 ods. 4 môže splatiť pôžičku a úroky alebo ich časť predčasne bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky alebo jej časti.
Spoločné ustanovenia
§ 17
(1)
Rada fondu upraví vo vnútornom predpise postup pre poskytovanie pôžičiek, podrobnejšie pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku.
(2)
Rada fondu určí uznesením a následne zverejní na webovom sídle fondu najmenej jeden mesiac pred termínom na doručenie žiadostí
a)
objem prostriedkov určených na pôžičky,
b)
konkrétne podmienky poskytovania pôžičiek vrátane maximálnej výšky pôžičky, hraničnej hodnoty váženého študijného priemeru na uplatnenie prednostného kritéria podľa § 11 ods. 3 písm. i) a požiadavky na zabezpečenie pôžičky,
c)
vzor žiadosti o pôžičku vrátane jej povinných príloh,
d)
vzor zmluvy o pôžičke,
e)
sadzbu poplatkov spojených s poskytnutím a splácaním pôžičky.
(3)
Na poskytnutie pôžičky z fondu nie je právny nárok.
(4)
Lehota na rozhodnutie o žiadosti o pôžičku je 60 dní od termínu na doručenie žiadosti o pôžičku.
(5)
Žiadateľovi, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, fond zašle návrh zmluvy najneskôr do 20 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek podľa odseku 8 písm. a) a vyzve ho, aby návrh zmluvy podpísal a doručil fondu späť v lehote určenej fondom, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od zverejnenia zoznamu schválených pôžičiek podľa odseku 8 písm. a). Ak sa podpísaná zmluva nedoručí fondu späť v určenej lehote, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
(6)
Pôžička sa poukazuje na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý dlžník fondu uviedol v zmluve o pôžičke, jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.
(7)
Lehota splatnosti pôžičky začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola pôžička poskytnutá.
(8)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle do
a)
60 dní od termínu na doručenie žiadosti o pôžičku zoznam schválených pôžičiek, ktorý obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, ktorému bolo poskytnutie pôžičky schválené, dlžnú sumu, lehotu splatnosti, mená a priezviská osôb, ktorým fond pôžičku neposkytol,
b)
14 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 dátum poukázania pôžičky na účet dlžníka fondu.
(9)
Pri ručení za pôžičku môže byť ručiteľom len osoba so spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá je v čase ručenia v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nie je v skúšobnej dobe alebo má iný preukázateľný pravidelný zdroj príjmu. Fond môže v zmluve o pôžičke určiť ďalšie podmienky spôsobilosti ručiteľa.
(10)
Úroková sadzba pôžičky podľa § 10 a 14 je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky27a) platná v deň zverejnenia informácií podľa odseku 2, zvýšená o tri percentuálne body a je rovnaká počas celej lehoty splatnosti. Výška úrokovej sadzby nesmie prekročiť 4 % ročne.
(11)
Fond zvýši úrokovú sadzbu pôžičky o dva percentuálne body dlžníkovi fondu, ktorý
a)
sa oneskoril so splácaním pôžičky poskytnutej fondom o viac ako dve splátky alebo
b)
inak závažne porušil zmluvu o pôžičke.
(12)
Dlžníkovi fondu podľa odseku 11 sa ďalšia pôžička z fondu neposkytne.
(13)
Študent doktorandského študijného programu, ktorý má s fondom uzatvorenú zmluvu o pôžičke podľa § 14, nespĺňa podmienky na uzatvorenie zmluvy o pôžičke podľa § 10. Študent alebo pedagóg, ktorý v kalendárnom roku podal žiadosť o pôžičku podľa § 10 a žiadosť o pôžičku podľa § 14, môže s fondom uzavrieť zmluvu o pôžičke len na základe jednej z doručených žiadostí.
(14)
Dlžník fondu, ktorému plynie lehota splatnosti, nemá odklad splátok a písomne preukáže, že je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo je evidovaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je povinný uhrádzať len úroky z istiny od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom o to písomne požiada. Úhrada len úrokov z istiny z dôvodu nezamestnanosti je možná celkovo v trvaní jedného roka, pričom súvislá doba úhrady len úrokov z istiny nesmie presiahnuť šesť mesiacov. Lehota splatnosti pôžičky sa predlžuje o dobu, počas ktorej dlžník uhrádza len úroky z istiny.
(15)
Fond nesmie požadovať od dlžníka fondu úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôžičky alebo účtu, alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedená pôžička a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia pôžičky; to neplatí, ak ide o osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou poskytnutia pôžičky a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas dlžníka fondu.
§ 18
(1)
Žiadosť o pôžičku obsahuje
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
dátum narodenia žiadateľa,
c)
rodné číslo, ak bolo žiadateľovi v Slovenskej republike pridelené,
d)
štátnu príslušnosť žiadateľa,
e)
adresu trvalého pobytu žiadateľa, korešpondenčnú adresu žiadateľa, ak sa líši od adresy trvalého pobytu,
f)
kontaktné údaje žiadateľa ako email a telefónne číslo žiadateľa,
g)
ďalšie údaje určené fondom.
(2)
Ak ide o žiadateľa o pôžičku podľa § 10, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady potrebné na vyhodnotenie nároku podľa § 11 ods. 3.
(3)
Ak ide o žiadateľa o pôžičku podľa § 14, žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou aj doklady potrebné na vyhodnotenie nároku podľa § 14 ods. 4 a doklady o príjme podľa § 15 ods. 3.
(4)
Fond je oprávnený spracúvať osobné údaje28) uvedené v žiadosti o pôžičku podľa odseku 1 písm. a) až f) a v dokladoch podľa odsekov 2 a 3 na účel vyhodnotenia nároku na poskytnutie pôžičky, prípravy návrhu zmluvy o pôžičke a zabezpečenia plnenia zmluvných podmienok medzi fondom a dlžníkom fondu.
(5)
Fond vykoná likvidáciu osobných údajov
a)
žiadateľa, ktorému nebola pôžička poskytnutá, po troch rokoch od takéhoto rozhodnutia,
b)
dlžníka fondu po piatich rokoch od vyrovnania všetkých jeho záväzkov voči fondu.
§ 19
Zmluva o pôžičke obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu dlžníka fondu,
b)
výšku istiny,
c)
úrokovú sadzbu pôžičky,
d)
osobitné podmienky čerpania pôžičky,
e)
výšku splátok, termíny ich splatnosti a spôsob ich úhrady,
f)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
g)
zabezpečenie pôžičky,
h)
číslo bankového účtu dlžníka fondu.
§ 20
(1)
Fond je oprávnený získavať údaje pre svoju činnosť z centrálnych registrov prevádzkovaných ministerstvom29) na základe dohody podľa odseku 4.
(2)
Ministerstvo poskytne fondu údaje podľa odseku 1 na základe identifikačných údajov žiadateľa o pôžičku poskytnutých fondom v rozsahu
a)
informácií o štúdiu: zápis na štúdium, prerušenie štúdia a ukončenie štúdia, názov študijného programu, stupeň štúdia, vysoká škola, na ktorej sa štúdium uskutočňuje,
b)
informácie o poskytovaní sociálneho štipendia v aktuálnom a predchádzajúcom akademickom roku,
c)
informácie, že ide o študenta so špecifickými potrebami a
d)
informácie o rozsahu, začiatku a skončení pracovného pomeru pedagóga.
(3)
Fond poskytuje ministerstvu identifikačné údaje podľa odseku 2 v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
dátum narodenia.
(4)
Dohoda medzi ministerstvom a fondom upraví najmä formát výmeny údajov, frekvenciu poskytovania údajov a pravidlá zabezpečenia ochrany osobných údajov.
§ 21
(1)
Fond zverejňuje výročnú správu fondu na svojom webovom sídle do 31. marca nasledujúceho roku a v rovnakej lehote ukladá výročnú správu fondu do verejnej časti registra účtovných závierok.29a)
(2)
Výročná správa fondu obsahuje
a)
identifikačné údaje fondu,
b)
informácie o obsadení orgánov fondu,
c)
údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu,
d)
ročnú účtovnú závierku fondu,
e)
počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovelo, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov,
f)
ďalšie údaje ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
g)
ďalšie údaje určené radou fondu alebo dozornou radou,
h)
výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady,
i)
správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou.
(3)
Fond zverejňuje na svojom webovom sídle aktuálne znenie vnútorných predpisov schvaľovaných radou fondu alebo dozornou radou.
§ 22
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.30)
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1)
Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov podľa doterajších predpisov sa k 1. januáru 2013 zrušujú.
(2)
Právnym nástupcom Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov je od 1. januára 2013 fond.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, ktoré uzatvorili Študentský pôžičkový fond a Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov podľa doterajších predpisov vrátane tých práv a povinností, záväzkov a pohľadávok, ktoré vyplývajú zo zmlúv o pôžičke alebo vznikli na základe týchto zmlúv, prechádzajú na fond podľa tohto zákona k 1. januáru 2013.
(4)
O nevybavených žiadostiach o pôžičku podaných do 31. decembra 2012 rozhodne fond podľa doterajších predpisov.
(5)
Finančné prostriedky a majetok vo vlastníctve Študentského pôžičkového fondu a finančné prostriedky a majetok vo vlastníctve Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov prechádzajú k 1. januáru 2013 na fond.
(6)
Príjmy Študentského pôžičkového fondu a príjmy Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov podľa doterajších predpisov sa k 1. januáru 2013 považujú za príjmy fondu, pričom tieto môže fond použiť iba podľa schváleného rozpočtu jednotlivých fondov až do prijatia rozpočtu fondu podľa tohto zákona.
(7)
Finančné prostriedky a príjmy získané prevodom zo Študentského pôžičkového fondu sú prostriedkami určenými na poskytovanie pôžičiek podľa § 10.
(8)
Finančné prostriedky a príjmy získané prevodom z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov sú prostriedkami určenými na poskytovanie pôžičiek podľa § 14.
(9)
Náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu pre rok 2013 nesmú prekročiť 3,5 % ročne z objemu nesplatených istín pôžičiek a príslušenstva poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov podľa stavu k 31. decembru 2012 podľa doterajších predpisov.
(10)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov k zamestnancom Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov prechádzajú k 1. januáru 2013 na fond.
(11)
Rada Študentského pôžičkového fondu a Rada Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov sa zrušujú a funkčné obdobie všetkých členov zaniká k 1. januáru 2013.
(12)
Do vymenovania rady fondu podľa tohto zákona minister vymenuje päťčlennú radu fondu na obdobie najviac šiestich mesiacov na zabezpečenie prijatia vnútorných predpisov fondu podľa tohto zákona.
(13)
Dozorná rada Študentského pôžičkového fondu a dozorná rada Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov sa zrušujú a funkčné obdobie všetkých členov zaniká k 1. januáru 2013.
(14)
Funkcia riaditeľa Študentského pôžičkového fondu a funkcia riaditeľa Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov zaniká k 1. januáru 2013. Funkciu riaditeľa fondu vykonáva do vymenovania riaditeľa fondu podľa tohto zákona riaditeľ Študentského pôžičkového fondu.
(15)
Ak má študent s fondom uzavretú zmluvu alebo viac zmlúv o pôžičke podľa doterajších predpisov a fond študentovi poskytne pôžičku pre študentov podľa tohto zákona, uzavrie s ním novú zmluvu podľa tohto zákona, ktorou sa zrušia predchádzajúce zmluvy o pôžičke.
(16)
Prvé zasadnutie rady fondu podľa tohto zákona zvolá minister do 15 dní od vymenovania všetkých členov rady fondu a určí člena rady fondu, ktorý bude riadiť rokovanie rady fondu až do zvolenia predsedu rady fondu.
(17)
Prvé zasadnutie dozornej rady vymenovanej podľa tohto zákona zvolá minister a určí člena dozornej rady, ktorý bude riadiť rokovanie dozornej rady až do zvolenia predsedu dozornej rady.
(18)
Riaditeľ fondu podľa odseku 14 je povinný do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona rade fondu predložiť návrh rozpočtu fondu na rok 2013, návrh štatútu fondu, návrh organizačného poriadku fondu a návrh rokovacieho poriadku rady fondu.
(19)
Vnútorné predpisy prijaté podľa doterajších predpisov sa uplatňujú až do dňa schválenia nových vnútorných predpisov podľa tohto zákona, ak neodporujú ustanoveniam tohto zákona. V sporných prípadoch rozhodne riaditeľ fondu, či sa bude postupovať podľa vnútorných predpisov Študentského pôžičkového fondu alebo Fondu pre začínajúcich pedagógov.
(20)
Fond je oprávnený prijímať splátky pôžičiek a príslušenstva na základe zmlúv uzatvorených pred 31. decembrom 2012 aj na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Finančné prostriedky z tohto účtu prevedie najmenej raz za štvrťrok na účet v Štátnej pokladnici okrem povinného minimálneho zostatku.
(21)
Výročná správa fondu za rok 2012 bude obsahovať informácie o činnosti a hospodárení Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov do 31. decembra 2012.
§ 23a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. júna 2013
Zákaz podľa ustanovenia § 17 ods. 16 sa prvýkrát uplatní na úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôžičky alebo účtu, alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedená pôžička a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou poskytnutia pôžičky, splatnú po 9. júni 2013.
§ 23b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1)
Na zmluvy o pôžičke uzatvorené do 31. decembra 2016 a na zmluvy o pôžičke uzatvorené od 1. januára 2017 na základe žiadostí o pôžičku doručených fondu do 31. októbra 2016 sa vzťahujú právne predpisy účinné do 31. decembra 2016.
(2)
Prvý termín na doručenie žiadostí o pôžičku pre pedagógov podľa § 14 ods. 6 je 30. jún 2017.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z.,
2.
zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 61 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
4)
5)
§ 2 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z.
6)
§ 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 69 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
12)
§ 2 písm. a) a § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
14)
§ 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
16)
§ 100 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 59 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 122 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16b)
§ 96 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
19)
20)
§ 66 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
20a)
§ 2 písm. d) prvý bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 534/2005 Z. z.
20b)
§ 5 a § 6 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 3 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
22a)
§ 54 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b)
§ 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22c)
22d)
23)
§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23a)
24)
§ 29 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. 363/2007 Z. z.
26)
27)
§ 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27a)
§ 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
28)
§ 6 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
29a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.