357/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

357
ZÁKON
z 29. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z. a zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 113 odsek 3 znie:
„(3)
Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej alebo elektronickej forme o
a)
mene, priezvisku a pobyte alebo o názve a sídle držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka,
b)
tom, či sa proti vlastníkovi vozidla vedie exekučné konanie alebo výkon rozhodnutia.“.
2.
V § 113 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v písomnej alebo elektronickej forme, ktorá neobsahuje osobné údaje a údaje o držiteľovi a vlastníkovi vozidla uvádzané v osvedčení o evidencii časť II.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
3.
V § 113 odsek 5 znie:
„(5)
Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka a žiadosť podľa odseku 4 sa podáva ministerstvu vnútra.“.
4.
V § 118 ods. 4 sa za slovo „oznámenia“ vkladajú slová „v elektronickej forme“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.