352/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
ZÁKON
z 24. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
úver poskytovaný vlastníkom bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom alebo spoločenstvom vlastníkov na účely podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad § 7b ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 70/2010 Z. z.“.
2.
V § 1 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 15 ods. 1 a 2,“.
3.
V § 2 písmeno c) znie:
„c)
iným veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania ponúka alebo poskytuje úvery alebo pôžičky, ktoré spĺňajú aspoň jednu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. c), f) a l), pričom tieto úvery alebo pôžičky nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených v § 1 ods. 3 písm. a), b), d), e), g) až k) a m) až r); za iného veriteľa sa nepovažuje banka, pobočka zahraničnej banky a finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu,6) ktorá má povolenie na činnosť udelené Národnou bankou Slovenska,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 a § 6 ods. 21 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Od spotrebiteľa nemôže veriteľ požadovať úrok, poplatky alebo akékoľvek iné plnenie, ktoré nie sú ustanovené zákonom alebo uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo jej prílohách.“.
5.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak
a)
zmluva o spotrebiteľskom úvere nemá písomnú formu podľa § 9 ods. 1,
b)
zmluva o spotrebiteľskom úvere neobsahuje náležitosti podľa § 9 ods. 2 písm. a) až k), r) a y),
c)
zmluva o spotrebiteľskom úvere formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť na požiadanie alebo do troch mesiacov, neobsahuje náležitosti podľa § 10 ods. 1 alebo
d)
v zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená nesprávne ročná percentuálna miera nákladov v neprospech spotrebiteľa.“.
6.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje najmä posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebiteľa a účelové použitie údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebiteľa na vytvorenie zdania väčšej schopnosti spotrebiteľa splácať úver, ako tomu v skutočnosti je.“.
7.
V § 15 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere zanikla a ak spotrebiteľ uhradil peňažné prostriedky veriteľovi pred zánikom zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere a oznámil veriteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom veriteľovi zánik zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere z dôvodu odstúpenia od zmluvy o kúpe konkrétneho tovaru alebo poskytnutí konkrétnej služby, veriteľ je povinný mu tieto peňažné prostriedky vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní po doručení tohto oznámenia.“.
8.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Veriteľ má nárok na náhradu nákladov, len ak výška predčasného splatenia úveru presahuje 10 000 eur počas obdobia 12 mesiacov.
(7)
Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením spotrebiteľského úveru alebo jeho časti na podnet spotrebiteľa, ak k predčasnému splateniu spotrebiteľského úveru alebo jeho časti dôjde v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru alebo v súvislosti so zmenou úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru; veriteľ je povinný bezodplatne oznámiť klientovi termín uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru, a to najneskôr dva mesiace pred uplynutím tejto doby.“.
9.
V § 20 ods. 9 písm. e) sa slová „ v ktorom je“ nahrádzajú slovami „ak je v niektorom z nich“.
10.
V § 20 sa za odsek 27 vkladá nový odsek 28, ktorý znie:
„(28)
Veriteľ, ktorý pri podaní návrhu na zápis do registra veriteľov nie je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis do obchodného registra do desiatich dní odo dňa zápisu do registra veriteľov a je povinný predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra.“.
Doterajší odsek 28 sa označuje ako odsek 29.
11.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„OSOBITNÉ USTANOVENIE O ÚVEROCH POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKOM BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
§ 24a
Na úvery na opravu, rekonštrukciu alebo modernizáciu spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu,4a) ktoré nie sú spotrebiteľským úverom, sa vzťahujú ustanovenia § 2, § 4 ods. 1 písm. a) až d), f) až n) a s), ods. 2 a ods. 7 až 13, § 9 ods. 1 a ods. 2 písm. a), b), f), g), i) až k), m) až r), u), v) a x), § 11 ods. 1, § 12, 19, 23 a 25a, pričom takíto dlžníci vykonávajú svoje práva v súvislosti s uvedenými úvermi spoločne prostredníctvom správcu alebo spoločenstva vlastníkov4a) a veriteľ plní povinnosti voči takýmto dlžníkom tak, že ich plní voči správcovi alebo voči spoločenstvu vlastníkov;4a) to neplatí, ak ide o úvery poskytované Štátnym fondom rozvoja bývania podľa osobitného predpisu.36)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
Zákon č. 607/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2013 na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú podľa doterajších predpisov.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá po 1. januári 2013 nie je iným veriteľom podľa § 2 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2013 a ktorá je k 1. januáru 2013 zapísaná v podregistri iných veriteľov, je povinná podať návrh na zrušenie tohto zápisu do 31. marca 2013.
(3)
Po zrušení zápisu podľa odseku 2 Národná banka Slovenska vráti osobe uvedenej v odseku 2 poplatok za návrh na zápis do podregistra iných veriteľov.“.
13.
V § 27 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.
14.
V prílohe č. 1 názve prílohy sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“.
15.
V prílohe č. 1 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2011/90/EÚ zo 14. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa časť II prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES stanovujúca dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (Ú. v. EÚ L 296, 15. 11. 2011).“.
16.
V prílohe č. 2 časť II vrátane nadpisu znie:
„II.
Dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov
a)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, spotrebiteľský úver sa považuje za vyčerpaný okamžite a v plnej výške.
b)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje spotrebiteľovi čerpať peňažné prostriedky ľubovoľne, ale upravuje medzi rôznymi spôsobmi čerpania peňažných prostriedkov obmedzenia, ak ide o výšku a čas, výška spotrebiteľského úveru sa považuje za vyčerpanú k najskoršiemu dňu dohodnutému v zmluve o spotrebiteľskom úvere a v súlade s týmito obmedzeniami čerpania.
c)
Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere umožňuje čerpanie peňažných prostriedkov rôznymi spôsobmi s rôznymi úrokovými sadzbami alebo poplatkami spotrebiteľského úveru, celková výška spotrebiteľského úveru sa považuje za vyčerpanú s najvyššou úrokovou sadzbou a najvyššími poplatkami spotrebiteľského úveru, ktoré sa vzťahujú na najpoužívanejší spôsob čerpania peňažných prostriedkov pri tomto type zmlúv o spotrebiteľskom úvere.
d)
Ak ide o povolené prečerpanie, spotrebiteľský úver sa považuje za vyčerpaný v plnej výške a na celú dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere; ak doba trvania povoleného prečerpania nie je známa, ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta na základe predpokladu, že trvanie spotrebiteľského úveru je tri mesiace.
e)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere bez pevne určenej doby trvania, podľa ktorej sa spotrebiteľský úver musí splatiť úplne v rámci stanoveného obdobia alebo po ňom, pričom každá splatená časť spotrebiteľského úveru je prístupná na ďalšie čerpanie a takéto zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie sú povoleným prečerpaním, predpokladá sa, že
1.
spotrebiteľský úver sa poskytuje na obdobie jedného roka, počnúc dňom prvého čerpania, a že posledná splátka uskutočnená spotrebiteľom vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov,
2.
spotrebiteľ spláca istinu v rovnakých mesačných splátkach so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania; ak sa istina musí úplne splatiť iba jedinou splátkou v rámci každého platobného obdobia, predpokladá sa, že následné čerpania a splácania celej istiny spotrebiteľom prebiehajú počas obdobia jedného roka; úroky a ďalšie poplatky sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
f)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere inú ako povolené prečerpanie a inú ako zmluvu o spotrebiteľskom úvere bez pevne stanovenej doby trvania uvedenú v predpokladoch ustanovených v písmenách d) a e), použijú sa tieto predpoklady, ak:
1.
dátum alebo čiastka splátky istiny, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, sa nedá zistiť, predpokladá sa, že splátka sa uskutoční k najskoršiemu dňu uvedenému v zmluve o spotrebiteľskom úvere a vo výške najnižšej čiastky, ktorá je uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere,
2.
dátum uzatvorenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nie je známy, predpokladá sa, že dňom prvého čerpania je deň, ktorý vyplýva z najkratšieho intervalu medzi týmto dátumom uzatvorenia zmluvy a dátumom prvej platby, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť.
g)
Ak sa dátum alebo výška splátky, ktorú má spotrebiteľ uskutočniť, nedá zistiť na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo predpokladov ustanovených v písmene d), e) alebo písmene f), predpokladá sa, že splátka sa uskutočňuje v súlade s dátumami a podmienkami požadovanými veriteľom, a ak tieto údaje nie sú známe, tak
1.
úroky sa platia spoločne so splácaním istiny,
2.
poplatky alebo iné náklady vyjadrené jedinou sumou sa platia v deň uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
3.
poplatky alebo iné náklady vyjadrené ako niekoľko platieb sa platia v pravidelných intervaloch, počnúc dňom prvej splátky istiny, a ak výška takýchto platieb nie je známa, predpokladá sa, že ide o rovnaké čiastky,
4.
posledná splátka vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov.
h)
Ak sa ešte nedohodla maximálna výška spotrebiteľského úveru, za maximálnu výšku spotrebiteľského úveru sa považuje 1 500 eur.
i)
Ak sa na obmedzený čas alebo pre obmedzenú čiastku ponúkajú rôzne úrokové sadzby a poplatky spotrebiteľského úveru, za príslušnú úrokovú sadzbu a poplatky sa považuje najvyššia úroková sadzba a poplatky spotrebiteľského úveru počas celej doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
j)
Ak ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere, pri ktorej sa dohodla fixná úroková sadzba spotrebiteľského úveru na počiatočné obdobie, na konci ktorého sa určí nová úroková sadzba spotrebiteľského úveru a tá sa bude následne pravidelne upravovať v súlade s dohodnutým ukazovateľom, vychádza výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov z predpokladu, že na konci obdobia s fixnou úrokovou sadzbou spotrebiteľského úveru je úroková sadzba spotrebiteľského úveru rovnaká ako v čase výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov na základe hodnoty dohodnutého ukazovateľa v tomto čase.“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z .z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 234/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. c) prvom bode sa za slovo „mene“ vkladá čiarka a slová „so zlatom“.
2.
V § 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „a zlato“.
3.
V § 25 ods. 5 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
4.
V § 36a sa v časti vety za bodkočiarkou slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a úvery, ktoré poskytuje banka alebo pobočka zahraničnej banky svojim zamestnancom bez úroku alebo s úrokovou sadzbou nižšou, ako prevláda na finančnom trhu, a ktoré sa neponúkajú verejne.“.
5.
V § 60 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a zástupcu správcu“.
6.
V § 91 ods. 1 poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a informácie podľa osobitného predpisu.76a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76a znie:
„76a)
§ 38 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 352/2012 Z. z.“.
7.
V § 91 ods. 5 sa za slovo „žiadateľa“ vkladajú čiarka a slová „alebo písomným spôsobom a postupom podľa odseku 10“.
8.
V § 91 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 10.“.
9.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Písomné vyžiadanie podľa odseku 4 je možné banke alebo pobočke zahraničnej banky podávať v elektronickej podobe a dožiadaná banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná správu podľa odseku 4 s požadovanými informáciami o klientovi podávať žiadateľovi tiež v elektronickej podobe, pričom vzájomný prenos informácií medzi žiadateľom a bankou alebo pobočkou zahraničnej banky sa uskutočňuje prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikačného systému zaobstaraného záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk.86f) Písomné vyžiadanie podľa prvej vety sa vykonáva spôsobom a s náležitosťami podľa odseku 5 na základe dohody uzavretej medzi žiadateľom alebo skupinou žiadateľov a záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk, pričom znenie uzavretej dohody je záujmové združenie povinné bezodkladne poskytnúť každej banke a pobočke zahraničnej banky a postup podľa dohody sú povinné uplatňovať všetky banky a pobočky zahraničných bánk. Ak žiadateľ alebo skupina žiadateľov podľa odseku 4 dohodne so záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk formulár písomného vyžiadania, príslušný žiadateľ alebo príslušná skupina žiadateľov má povinnosť tento formulár jednotne využívať pri každom svojom písomnom vyžiadaní podľa odseku 4, a to aj vtedy, ak písomné vyžiadanie nepodáva prostredníctvom automatizovaného elektronického komunikačného systému zaobstaraného záujmovým združením bánk a pobočiek zahraničných bánk.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86f znie:
„86f)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka.“.
10.
Za § 122q sa vkladá § 122r, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠122r
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Bankové povolenie udelené banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa doterajších predpisov, ktoré je platné k 1. januáru 2013 a ktoré je udelené na obchodovanie na vlastný účet s finančným nástrojom peňažného trhu, ktorým je zlato, sa od 1. januára 2013 považuje za bankové povolenie na obchodovanie na vlastný účet so zlatom, a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú určené v tomto bankovom povolení, a za podmienok uložených týmto bankovým povolením alebo inými rozhodnutiami Národnej banky Slovenska vykonateľnými k 1. januáru 2013.“.
Čl. III
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38 ods. 5 prvej vete sa za slová „výšku zostatku“ vkladá slovo „použiteľných“.
2.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet používateľa platobných služieb, ktorým je správca alebo spoločenstvo vlastníkov podľa osobitného predpisu24a) spravujúci bytový dom vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, pričom na tomto platobnom účte sú vedené finančné prostriedky súvisiace so správou bytového domu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, je povinný aj bez súhlasu správcu alebo spoločenstva vlastníkov podľa osobitného predpisu24a) raz ročne bezplatne písomne poskytnúť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru na základe jeho žiadosti, po preukázaní jeho totožnosti a výpisu z listu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, ktorý nie je starší ako tri mesiace a ktorý nemusí byť určený na právne účely, informáciu o aktuálnej výške zostatku použiteľných finančných prostriedkov a platobných operáciách uskutočnených na tomto platobnom účte za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendárnych mesiacov súvisiacich s odpísaním sumy platobnej operácie z tohto platobného účtu. Poskytovateľ platobných služieb môže vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru poskytnúť informáciu podľa prvej vety aj opakovane, pričom za každé ďalšie poskytnutie takej informácie môže poskytovateľ platobných služieb účtovať poplatok, ktorý musí byť primeraný a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 63 znie:
㤠63
Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na poskytovanie platobných služieb oprávnená poskytovať platobné služby
a)
bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobných služieb podľa § 2 ods. 1 alebo
b)
v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) za podmienok podľa § 79a.“.
4.
V § 64 ods. 2 písm. a) a § 82 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorá má zriadenú dozornú radu,“.
5.
V § 73 ods. 4 sa slová „táto osoba“ nahrádzajú slovami „platobná inštitúcia“.
6.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak platobná inštitúcia vykonáva niektorú z činností podľa odseku 1 a časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb sa má použiť na vykonanie platobných operácií a časť finančných prostriedkov slúži na iné účely ako vykonávanie platobných operácií, platobná inštitúcia postupuje podľa odseku 7 alebo odseku 8 pri časti finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií. Ak časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií nie je vopred známa, platobná inštitúcia určí hodnotu priemeru týchto finančných prostriedkov ako odhad ich predpokladaného objemu na základe dostupného časového radu údajov o finančných prostriedkoch určených alebo použitých na vykonanie platobných operácií. Ak hodnotu priemeru finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií nemožno určiť ani na základe takého časového radu údajov, určí sa hodnota týchto finančných prostriedkov na základe obchodného plánu podnikania zohľadňujúceho požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).“.
7.
V § 78 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.
8.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
㤠79a
(1)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) môže poskytovať platobnú službu v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) len na základe povolenia na poskytovanie tejto platobnej služby vtedy, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciou za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 eur za mesiac, a to vrátane platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciou prostredníctvom agentov platobných služieb. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií podľa prvej vety nie je dostupný, platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) namiesto tohto priemeru použije hodnotu uvedenú v obchodnom pláne podnikania zohľadňujúcom požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúcom z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).
(2)
Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 63 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. a), písm. b) druhého bodu, písm. c), d), i) až m) a p), ods. 3 písm. a), b), d) až g) a ods. 4 písm. a) až d), f) až m).
(3)
Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 63 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) vo vzťahu k preverovaniu splnenia požiadaviek odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 30 a dôveryhodnosti podľa § 2 ods. 31 u fyzických osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúcich zamestnancov a vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby. Na fyzické osoby navrhované za členov dozornej rady sa ustanovenia uvedené v prvej vete vzťahujú len na preverovanie splnenia požiadavky dôveryhodnosti podľa § 2 ods. 31.
(4)
Na platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 65 ods. 2 písm. b), § 66 ods. 1 písm. f), § 69 ods. 5, § 72 ods. 1 až 3, § 73 ods. 5 a 8 a § 76 ods. 2.
(5)
Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo na zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa § 66 ods. 1 písm. a) na platobnej inštitúcii podľa § 63 písm. b) vo forme priameho podielu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Osoba, ktorá chce zrušiť alebo znížiť kvalifikovanú účasť vo forme priameho podielu na tejto platobnej inštitúcii v takom rozsahu, že jej priamy podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by táto platobná inštitúcia prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(6)
Na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b), na menovanie za prokuristu tejto platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 66 ods. 1 písm. b).
(7)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) je okrem poskytovania platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) oprávnená vykonávať aj obchodné činnosti podľa § 77 ods. 1.
(8)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.29)
(9)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) nemôže v inom členskom štáte
a)
poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1,
b)
vykonávať činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a).
(10)
Ak platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) nespĺňa podmienku podľa odseku 1, je do 30 dní povinná požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa § 63 písm. a) a po jeho udelení bezodkladne písomne vrátiť povolenie podľa § 63 písm. b); na takéto vrátenie povolenia sa nevzťahuje ustanovenie § 66 ods. 1 písm. d). Ak táto platobná inštitúcia nepožiada v ustanovenej lehote o povolenie podľa § 63 písm. a), nesmie pokračovať v poskytovaní platobnej služby a je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 66 ods. 1 písm. d) na vrátenie povolenia podľa § 63 písm. b). Právnická osoba, ktorej zaniklo oprávnenie na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f), je povinná bezodkladne vyrovnať svoje pohľadávky a záväzky, ktoré jej vznikli z poskytovania platobnej služby alebo ktoré súvisia s poskytovaním platobnej služby.
(11)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) je povinná raz mesačne podať Národnej banke Slovenska správu o sume vykonaných platobných operácií za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciu prostredníctvom agentov platobných služieb, ak Národná banka Slovenska nerozhodne o inej periodicite podávania správy.
(12)
Podmienky podľa odsekov 1 až 11 je platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia podľa § 63 písm. b). O zmene údajov a skutočností rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia je táto platobná inštitúcia povinná Národnú banku Slovenska písomne informovať bez zbytočného odkladu.
(13)
Zahraničná platobná inštitúcia, ktorá poskytuje platobné služby v obmedzenom rozsahu, nemôže na území Slovenskej republiky poskytovať platobné služby.“.
9.
V § 81 ods. 5 prvej a štvrtej vete sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.
10.
V § 81 ods. 6 sa slová „ods. 4 a 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 4 a 7 až 10“.
11.
V § 81 ods. 11 písm. a) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.
12.
V § 86 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.
13.
V § 87 ods. 5 sa slová „za ktorého činnosť nesie plnú zodpovednosť,“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom ktorého poskytuje platobné služby,“.
14.
Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý znie:
㤠88a
(1)
Pri platobnej operácii vykonávanej prostredníctvom platobnej karty je príjemca predloženej platobnej karty (ďalej len „obchodník“) oprávnený požadovať preukázanie totožnosti držiteľa platobnej karty predložením jeho dokladu totožnosti na účely prijímania a vybavovania reklamácií alebo riešenia sporov súvisiacich s používaním platobných kariet; držiteľ platobnej karty je povinný vyhovieť takejto požiadavke obchodníka a preukázať mu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti podľa osobitných predpisov.75a) Ak držiteľ platobnej karty odmietne preukázať svoju totožnosť, obchodník je oprávnený odmietnuť vykonanie platobnej operácie prostredníctvom platobnej karty.
(2)
Obchodník je tiež oprávnený zaznamenať druh a číslo dokladu totožnosti držiteľa predloženej platobnej karty na vytlačený doklad z platobného terminálu a povinný uchovávať tento doklad po dobu piatich rokov od vykonania platobnej operácie prostredníctvom platobnej karty, a to na účely prijímania a vybavovania reklamácií alebo riešenia sporov súvisiacich s používaním platobných kariet. Na tieto účely je obchodník, aj bez súhlasu a informovania držiteľa platobnej karty, oprávnený poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prijímaní platobných kariet, doklad z platobného terminálu so zaznamenaným druhom a číslom dokladu totožnosti. Na rovnaký účel je poskytovateľ platobných služieb, aj bez súhlasu a informovania držiteľa platobnej karty, oprávnený poskytnúť doklad z platobného terminálu so zaznamenaným druhom a číslom dokladu totožnosti inému poskytovateľovi platobných služieb platiteľa, ktorý je oprávneným držiteľom platobnej karty predloženej obchodníkovi.
(3)
Každý obchodník je povinný pri platobnom termináli viditeľne sprístupniť čitateľnú informáciu o účele oprávnenia obchodníka požadovať preukázanie totožnosti držiteľa platobnej karty a zaznamenávania druhu a čísla dokladu totožnosti držiteľa predloženej platobnej karty na doklad z platobného terminálu s takýmto znením v štátnom jazyku: „Pri platbe kartou v tomto predajnom mieste je obchodník oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti držiteľa karty (občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti) na účel overenia jeho totožnosti a tiež zaznamenať druh a číslo tohto dokladu totožnosti na potvrdenku z platobného terminálu pre prípad reklamácie správnosti platby uskutočnenej kartou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75a znie:
„75a)
§ 5 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 až 10 a § 12 až 15 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 64 a 74 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
V § 98 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte platobných inštitúcií podľa § 63 písm. b) a každoročne o celkovej sume platobných operácií vykonaných týmito platobnými inštitúciami podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
16.
V § 101b ods. 3 sa slová „30. novembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. januára 2013“ a slová „30. novembri 2012“ sa nahrádzajú slovami „31. januári 2013“.
17.
V § 101b ods. 4 sa slová „1. decembrom 2012“ nahrádzajú slovami „1. februárom 2013“ a slová „dňa 1. decembra 2012“ sa nahrádzajú slovami „dňa 1. februára 2013“.
18.
Za § 101c sa vkladá § 101d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 29. novembra 2012
(1)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o uplatnení národnej voľby ustanovenej v § 79a.
(2)
Platobná inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa § 2 ods. 1 pred 30. novembrom 2012, sa po 29. novembri 2012 považuje za platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. a).“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 29. novembra 2012 okrem ustanovení čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.