352/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

352
ZÁKON
z 24. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38 ods. 5 prvej vete sa za slová „výšku zostatku“ vkladá slovo „použiteľných“.
2.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet používateľa platobných služieb, ktorým je správca alebo spoločenstvo vlastníkov podľa osobitného predpisu24a) spravujúci bytový dom vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, pričom na tomto platobnom účte sú vedené finančné prostriedky súvisiace so správou bytového domu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, je povinný aj bez súhlasu správcu alebo spoločenstva vlastníkov podľa osobitného predpisu24a) raz ročne bezplatne písomne poskytnúť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru na základe jeho žiadosti, po preukázaní jeho totožnosti a výpisu z listu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, ktorý nie je starší ako tri mesiace a ktorý nemusí byť určený na právne účely, informáciu o aktuálnej výške zostatku použiteľných finančných prostriedkov a platobných operáciách uskutočnených na tomto platobnom účte za obdobie predchádzajúcich šiestich kalendárnych mesiacov súvisiacich s odpísaním sumy platobnej operácie z tohto platobného účtu. Poskytovateľ platobných služieb môže vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru poskytnúť informáciu podľa prvej vety aj opakovane, pričom za každé ďalšie poskytnutie takej informácie môže poskytovateľ platobných služieb účtovať poplatok, ktorý musí byť primeraný a v súlade so skutočnými nákladmi poskytovateľa platobných služieb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 63 znie:
㤠63
Platobná inštitúcia je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe udeleného povolenia na poskytovanie platobných služieb oprávnená poskytovať platobné služby
a)
bez obmedzenia rozsahu poskytovania platobných služieb podľa § 2 ods. 1 alebo
b)
v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) za podmienok podľa § 79a.“.
4.
V § 64 ods. 2 písm. a) a § 82 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktorá má zriadenú dozornú radu,“.
5.
V § 73 ods. 4 sa slová „táto osoba“ nahrádzajú slovami „platobná inštitúcia“.
6.
§ 77 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak platobná inštitúcia vykonáva niektorú z činností podľa odseku 1 a časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb sa má použiť na vykonanie platobných operácií a časť finančných prostriedkov slúži na iné účely ako vykonávanie platobných operácií, platobná inštitúcia postupuje podľa odseku 7 alebo odseku 8 pri časti finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií. Ak časť finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií nie je vopred známa, platobná inštitúcia určí hodnotu priemeru týchto finančných prostriedkov ako odhad ich predpokladaného objemu na základe dostupného časového radu údajov o finančných prostriedkoch určených alebo použitých na vykonanie platobných operácií. Ak hodnotu priemeru finančných prostriedkov prijatých od používateľov platobných služieb určených na vykonanie platobných operácií nemožno určiť ani na základe takého časového radu údajov, určí sa hodnota týchto finančných prostriedkov na základe obchodného plánu podnikania zohľadňujúceho požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúceho z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).“.
7.
V § 78 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.
8.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
㤠79a
(1)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) môže poskytovať platobnú službu v rozsahu obmedzenom výlučne na vykonávanie platobných operácií podľa § 2 ods. 1 písm. f) len na základe povolenia na poskytovanie tejto platobnej služby vtedy, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciou za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 eur za mesiac, a to vrátane platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciou prostredníctvom agentov platobných služieb. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií podľa prvej vety nie je dostupný, platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) namiesto tohto priemeru použije hodnotu uvedenú v obchodnom pláne podnikania zohľadňujúcom požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúcom z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).
(2)
Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 63 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. a), písm. b) druhého bodu, písm. c), d), i) až m) a p), ods. 3 písm. a), b), d) až g) a ods. 4 písm. a) až d), f) až m).
(3)
Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 63 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 2 písm. e), ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) vo vzťahu k preverovaniu splnenia požiadaviek odbornej spôsobilosti podľa § 2 ods. 30 a dôveryhodnosti podľa § 2 ods. 31 u fyzických osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu, prokuristu, vedúcich zamestnancov a vedúceho zamestnanca útvaru vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby. Na fyzické osoby navrhované za členov dozornej rady sa ustanovenia uvedené v prvej vete vzťahujú len na preverovanie splnenia požiadavky dôveryhodnosti podľa § 2 ods. 31.
(4)
Na platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. b) sa nevzťahujú ustanovenia § 65 ods. 2 písm. b), § 66 ods. 1 písm. f), § 69 ods. 5, § 72 ods. 1 až 3, § 73 ods. 5 a 8 a § 76 ods. 2.
(5)
Na nadobudnutie kvalifikovanej účasti alebo na zvýšenie kvalifikovanej účasti podľa § 66 ods. 1 písm. a) na platobnej inštitúcii podľa § 63 písm. b) vo forme priameho podielu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska. Osoba, ktorá chce zrušiť alebo znížiť kvalifikovanú účasť vo forme priameho podielu na tejto platobnej inštitúcii v takom rozsahu, že jej priamy podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo tak, že by táto platobná inštitúcia prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.
(6)
Na voľbu alebo vymenovanie osôb navrhovaných za členov štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie podľa § 63 písm. b), na menovanie za prokuristu tejto platobnej inštitúcie, ustanovenie vedúceho zamestnanca a vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ktoré zodpovedajú za činnosť poskytovania platobnej služby, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 66 ods. 1 písm. b).
(7)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) je okrem poskytovania platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f) oprávnená vykonávať aj obchodné činnosti podľa § 77 ods. 1.
(8)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.29)
(9)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) nemôže v inom členskom štáte
a)
poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1,
b)
vykonávať činnosti podľa § 77 ods. 1 písm. a).
(10)
Ak platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) nespĺňa podmienku podľa odseku 1, je do 30 dní povinná požiadať Národnú banku Slovenska o udelenie povolenia podľa § 63 písm. a) a po jeho udelení bezodkladne písomne vrátiť povolenie podľa § 63 písm. b); na takéto vrátenie povolenia sa nevzťahuje ustanovenie § 66 ods. 1 písm. d). Ak táto platobná inštitúcia nepožiada v ustanovenej lehote o povolenie podľa § 63 písm. a), nesmie pokračovať v poskytovaní platobnej služby a je povinná požiadať o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 66 ods. 1 písm. d) na vrátenie povolenia podľa § 63 písm. b). Právnická osoba, ktorej zaniklo oprávnenie na poskytovanie platobnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. f), je povinná bezodkladne vyrovnať svoje pohľadávky a záväzky, ktoré jej vznikli z poskytovania platobnej služby alebo ktoré súvisia s poskytovaním platobnej služby.
(11)
Platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) je povinná raz mesačne podať Národnej banke Slovenska správu o sume vykonaných platobných operácií za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane platobných operácií vykonaných platobnou inštitúciu prostredníctvom agentov platobných služieb, ak Národná banka Slovenska nerozhodne o inej periodicite podávania správy.
(12)
Podmienky podľa odsekov 1 až 11 je platobná inštitúcia podľa § 63 písm. b) povinná dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia podľa § 63 písm. b). O zmene údajov a skutočností rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia je táto platobná inštitúcia povinná Národnú banku Slovenska písomne informovať bez zbytočného odkladu.
(13)
Zahraničná platobná inštitúcia, ktorá poskytuje platobné služby v obmedzenom rozsahu, nemôže na území Slovenskej republiky poskytovať platobné služby.“.
9.
V § 81 ods. 5 prvej a štvrtej vete sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.
10.
V § 81 ods. 6 sa slová „ods. 4 a 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 4 a 7 až 10“.
11.
V § 81 ods. 11 písm. a) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.
12.
V § 86 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 10“.
13.
V § 87 ods. 5 sa slová „za ktorého činnosť nesie plnú zodpovednosť,“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom ktorého poskytuje platobné služby,“.
14.
Za § 88 sa vkladá § 88a, ktorý znie:
㤠88a
(1)
Pri platobnej operácii vykonávanej prostredníctvom platobnej karty je príjemca predloženej platobnej karty (ďalej len „obchodník“) oprávnený požadovať preukázanie totožnosti držiteľa platobnej karty predložením jeho dokladu totožnosti na účely prijímania a vybavovania reklamácií alebo riešenia sporov súvisiacich s používaním platobných kariet; držiteľ platobnej karty je povinný vyhovieť takejto požiadavke obchodníka a preukázať mu svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti podľa osobitných predpisov.75a) Ak držiteľ platobnej karty odmietne preukázať svoju totožnosť, obchodník je oprávnený odmietnuť vykonanie platobnej operácie prostredníctvom platobnej karty.
(2)
Obchodník je tiež oprávnený zaznamenať druh a číslo dokladu totožnosti držiteľa predloženej platobnej karty na vytlačený doklad z platobného terminálu a povinný uchovávať tento doklad po dobu piatich rokov od vykonania platobnej operácie prostredníctvom platobnej karty, a to na účely prijímania a vybavovania reklamácií alebo riešenia sporov súvisiacich s používaním platobných kariet. Na tieto účely je obchodník, aj bez súhlasu a informovania držiteľa platobnej karty, oprávnený poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o prijímaní platobných kariet, doklad z platobného terminálu so zaznamenaným druhom a číslom dokladu totožnosti. Na rovnaký účel je poskytovateľ platobných služieb, aj bez súhlasu a informovania držiteľa platobnej karty, oprávnený poskytnúť doklad z platobného terminálu so zaznamenaným druhom a číslom dokladu totožnosti inému poskytovateľovi platobných služieb platiteľa, ktorý je oprávneným držiteľom platobnej karty predloženej obchodníkovi.
(3)
Každý obchodník je povinný pri platobnom termináli viditeľne sprístupniť čitateľnú informáciu o účele oprávnenia obchodníka požadovať preukázanie totožnosti držiteľa platobnej karty a zaznamenávania druhu a čísla dokladu totožnosti držiteľa predloženej platobnej karty na doklad z platobného terminálu s takýmto znením v štátnom jazyku: „Pri platbe kartou v tomto predajnom mieste je obchodník oprávnený požadovať predloženie dokladu totožnosti držiteľa karty (občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti) na účel overenia jeho totožnosti a tiež zaznamenať druh a číslo tohto dokladu totožnosti na potvrdenku z platobného terminálu pre prípad reklamácie správnosti platby uskutočnenej kartou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75a znie:
„75a)
§ 5 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 4 až 10 a § 12 až 15 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 64 a 74 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
V § 98 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu o počte platobných inštitúcií podľa § 63 písm. b) a každoročne o celkovej sume platobných operácií vykonaných týmito platobnými inštitúciami podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
16.
V § 101b ods. 3 sa slová „30. novembra 2012“ nahrádzajú slovami „31. januára 2013“ a slová „30. novembri 2012“ sa nahrádzajú slovami „31. januári 2013“.
17.
V § 101b ods. 4 sa slová „1. decembrom 2012“ nahrádzajú slovami „1. februárom 2013“ a slová „dňa 1. decembra 2012“ sa nahrádzajú slovami „dňa 1. februára 2013“.
18.
Za § 101c sa vkladá § 101d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠101d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 29. novembra 2012
(1)
Národná banka Slovenska informuje Európsku komisiu bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona o uplatnení národnej voľby ustanovenej v § 79a.
(2)
Platobná inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa § 2 ods. 1 pred 30. novembrom 2012, sa po 29. novembri 2012 považuje za platobnú inštitúciu podľa § 63 písm. a).“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 29. novembra 2012 okrem ustanovení čl. I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.