349/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
ZÁKON
z 29. októbra 2012,
ktorým sa mení zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z. a zákona č. 453/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 81 odsek 6 znie:
„(6)
Pri verejnom vykonaní hudobného diela je usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia povinný pred uskutočnením podujatia oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy program podujatia, v ktorom ku každému dielu, ktoré má byť verejne vykonané, uvedie jeho názov a údaj o autorstve; ak usporiadateľ tieto skutočnosti organizácii kolektívnej správy neoznámi, predpokladá sa, že na podujatí budú verejne vykonané len tie diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje organizácia kolektívnej správy, kým sa nepreukáže opak.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.