343/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
ZÁKON
z 19. októbra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 519/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 386/2009 Z. z., zákona č. 119/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1až 3.
2.
V § 1 ods. 1 sa za slovom „hospodárstva“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.“.
3.
V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
hnoj,1) slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, v lesníctve alebo na výrobu energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Čl. 3 bod 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.“.
4.
V §1 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
pôdu (in situ) vrátane nevykopanej kontaminovanej zeminy a budovy trvalo spojené so zemou,
j)
nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal,
k)
sedimenty premiestňované v rámci povrchových vôd na účely vodného hospodárstva a riadenia vodných tokov alebo na zabránenie záplavám, alebo na zmiernenie účinkov povodní a období sucha, alebo na rekultiváciu pôdy, ak sa preukáže, že sedimenty nevykazujú nebezpečné vlastnosti.“.
5.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Ak osobitné predpisy7) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon na
a)
nakladanie s ťažobným odpadom,8)
b)
ukladanie odpadov na odkaliská,
c)
nakladanie s telami zvierat a ich časťami, ktoré uhynuli iným spôsobom ako zabitím vrátane zvierat usmrtených na účely eradikácie epizootických chorôb a ktoré sú zneškodňované podľa osobitného predpisu,8a)
d)
nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi vrátane odvodených produktov, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,8b) s výnimkou tých, ktoré sú určené na spálenie, skládkovanie alebo použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu,
e)
nakladanie s odpadom z obalov,8c)
f)
nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami.8d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 8d znejú:
„7)
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8a)
Čl. 19 ods. 1 písm. a) a e) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
8b)
Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
8c)
Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
8d)
Zákon č. 364/2004 Z. z.“.
6.
V § 2 ods.1 sa vypúšťajú slová „uvedená v prílohe č. 1“.
7.
V § 2 odseky 5 až 8 znejú:
„(5)
Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.
(6)
Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 3.
(8)
Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.“.
8.
V § 2 ods. 16 sa vypúšťa posledná veta.
9.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 23 až 34, ktoré znejú:
„(23)
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.
(24)
Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
(25)
Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.
(26)
Triedený zber je zber, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu.
(27)
Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú
a)
množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
b)
nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
c)
obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.
(28)
Opätovné použitie je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré nie sú odpadom, znova použijú na ten istý účel, na ktorý boli určené.
(29)
Príprava na opätovné použitie sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.
(30)
Spracovanie sú činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním.
(31)
Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.
(32)
Úprava odpadu je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických, biologických alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho dopravy, využitia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.
(33)
Úložisko kovovej ortuti je miesto, ktoré slúži na dočasné uskladnenie kovovej ortuti, ktorá je odpadom. Kovovú ortuť je možné na úložisko kovovej ortuti uskladniť iba dočasne, a to aspoň na obdobie jedného kalendárneho roka, najviac však na obdobie piatich kalendárnych rokov za ustanovených podmienok [§ 68 ods. 3 písm. aa)]. Na prevádzku úložiska kovovej ortuti sa primerane použije § 19 ods.1, § 21 ods. 1 až 3 a ods. 6 a § 22 tohto zákona.
(34)
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].“.
10.
Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2a
Vedľajší produkt
Látka alebo vec, ktorá je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, sa môže považovať za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
ďalšie používanie látky alebo veci je zabezpečené,
b)
látka alebo vec sa môže použiť priamo bez ďalšieho iného spracovania ako bežný priemyselný postup,
c)
látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
d)
ďalšie použitie je zákonné, to znamená, že látka alebo vec spĺňa všetky relevantné požiadavky10c) pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku, ochrany životného prostredia a zdravia a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí.
§ 2b
Stav konca odpadu
(1)
Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom, ak prejde niektorou činnosťou zhodnocovania vrátane recyklácie a spĺňa osobitné kritériá,10d) ak boli ustanovené.
(2)
Niektorý špecifický odpad prestáva byť odpadom aj vtedy, ak prejde prípravou na opätovné použitie alebo sa odovzdá ako odpad vhodný na využitie v domácnosti (§ 19 ods. 8). Ustanovenie odseku 1 sa vtedy nepoužije.
(3)
Odpad, ktorý prestáva byť odpadom podľa odsekov 1 alebo 2, prestáva byť odpadom aj na účely cieľov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise.10e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10c až 10e znejú:
„10c)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.
10d)
Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).
10e)
Napríklad zákon č. 119/2010 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Hierarchia a ciele odpadového hospodárstva
(1)
V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:
a)
predchádzanie vzniku odpadu,
b)
príprava na opätovné použitie,
c)
recyklácia,
d)
iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
e)
zneškodňovanie.
(2)
Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.8c)
(3)
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je dosiahnuť, aby množstvo elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu (§ 54a ods. 17) a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za rok.
(4)
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s použitými prenosnými batériami a akumulátormi je dosiahnuť zberový podiel (§ 48a ods. 19) najmenej 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016.
(5)
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálnych odpadov ako papier, kov, plasty a sklo najmenej na 50 % hmotnosti vzniknutých odpadov.
(6)
Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti stavebných a demolačných odpadov je do roku 2020 zvýšiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného odpadu vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti vzniknutého odpadu; tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)], okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.“.
12.
Názov druhej časti a názov prvého oddielu znejú:
„DRUHÁ ČASŤ
PROGRAMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU
Prvý oddiel
Programy odpadového hospodárstva“.
13.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Základné ustanovenia
(1)
Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva podľa § 3 a obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa program vydáva, a opatrenia, ktoré sa majú prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, opatrenia na ich plnenie v súlade s týmto zákonom a hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)] a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.
(2)
Program obsahuje názov orgánu, ktorý program vydáva, základné údaje o území, pre ktoré sa program vydáva, základné údaje o pôvodcovi odpadu, držiteľovi polychlórovaných bifenylov a obci, ktorí program vypracúvajú, charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva, záväznú časť a smernú časť. Súčasťou programu je aj vyhodnotenie predchádzajúceho programu.“.
14.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Program Slovenskej republiky a program kraja
(1)
Program Slovenskej republiky vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) najmä na základe podkladov od obvodných úradov životného prostredia v sídle kraja a od obvodných úradov životného prostredia a po posúdení vplyvov na životné prostredie11) ho schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Program Slovenskej republiky uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na webovom sídle ministerstva. Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na päť rokov.
(2)
Program Slovenskej republiky obsahuje najmä
a)
charakteristiku aktuálneho stavu odpadového hospodárstva a odhad budúceho vývoja určených prúdov odpadu,
b)
druh, množstvo, zdroj odpadu vzniknutého na území Slovenskej republiky s rozlíšením na kraje, odpad, ktorý sa pravdepodobne vyvezie zo Slovenskej republiky, prepraví alebo dovezie do Slovenskej republiky,
c)
rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov,
d)
posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov,
e)
osobitnú kapitolu o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov,
f)
stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov schválenú vládou,
g)
existujúce systémy zberu odpadov a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov.
(3)
Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov a posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov.
(4)
Smerná časť programu Slovenskej republiky obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi nadregionálneho významu, vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení, využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi.
(5)
Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja je povinný do troch mesiacov od schválenia programu Slovenskej republiky podľa odseku 1 predložiť návrh programu kraja na posúdenie podľa osobitného predpisu.11) Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja vydáva formou všeobecne záväznej vyhlášky záväznú časť programu kraja na obdobie ustanovené v programe Slovenskej republiky.
(6)
Program kraja musí byť v súlade s programom Slovenskej republiky. Program kraja obsahuje skutočnosti uvedené v odseku 2 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracúva. Záväzná časť programu kraja obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov (prúdy odpadov), polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na ich dosiahnutie a posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov. Smerná časť programu kraja obsahuje zámery na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi regionálneho významu.
(7)
Program je podkladom na opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na nakladanie s odpadmi, na dekontamináciu a na spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie.
(8)
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa tohto zákona nesmú byť v rozpore so záväznou časťou príslušného programu kraja.
(9)
Ak sa v čase po vydaní programu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah programu, ministerstvo a obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja sú povinné aktualizovať program Slovenskej republiky a program kraja. Na aktualizáciu programov platia rovnako ustanovenia odsekov 1 až 8.
(10)
Ministerstvo, obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a obvodné úrady životného prostredia alebo nimi poverené osoby sú oprávnené od každého, kto nakladá s obalmi, kto je držiteľom odpadu alebo nakladá s odpadmi alebo kto je držiteľom polychlórovaných bifenylov, požadovať informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu. Ochrana údajov podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 6 ods. 1 sa slová „jednu tonu“ nahrádzajú slovami „desať ton“ a číslica „10“ sa nahrádza číslicou „100“.
16.
V § 6 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Obec môže vypracovať program v spolupráci s jednou obcou alebo s viacerými obcami na základe uzatvorenej spolupráce.14b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Napríklad § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
17.
Za § 6a sa vkladá názov druhého oddielu a § 6b, ktorý znie:
„Druhý oddiel
Program predchádzania vzniku odpadu
§ 6b
(1)
Program predchádzania vzniku odpadu vypracúva ministerstvo v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a po posúdení vplyvov na životné prostredie11) ho schvaľuje vláda. Program predchádzania vzniku odpadu uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.
(2)
Program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúva na obdobie spravidla piatich rokov, ak sa ciele predchádzania vzniku odpadu ustanovené v platnom programe predchádzania vzniku odpadu nezmenia pre ďalšie obdobie, je možné platnosť programu predchádzania vzniku odpadu predĺžiť, najviac však o tri roky.
(3)
Program predchádzania vzniku odpadu môže byť vydaný ako samostatný dokument alebo ako súčasť programu Slovenskej republiky ako jeho samostatná časť.
(4)
Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov a v prípade potreby návrhy nových opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Ciele a opatrenia budú zamerané na vylúčenie priamej väzby hospodárskeho rastu s environmentálnymi vplyvmi odpadov. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4a alebo iných existujúcich opatrení.
(5)
Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené za účelom monitorovania a posudzovania pokroku, ako aj kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele a ukazovatele.
(6)
Ministerstvo najmenej jedenkrát počas doby platnosti programu predchádzania vzniku odpadu predloží vláde vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov programu predchádzania vzniku odpadu na základe vyhodnotenia kvalitatívnych alebo kvantitatívnych cieľov a ukazovateľov.
(7)
Prvý program predchádzania vzniku odpadu vypracuje ministerstvo najneskôr do 12. decembra 2013.“.
18.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo zmenšovania objemu komunálnych odpadov v zariadeniach, ktorých skutočná ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,“.
19.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „zariadenia, ktorého ročná produkcia kompostu neprevyšuje 10 ton, a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,“.
20.
V § 7 ods. 1 písm. p) slová v zátvorke znejú: „§ 19 ods. 8“.
21.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) až u), ktoré znejú:
„s)
to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
t)
vykonávanie prípravy na opätovné použitie,
u)
prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti.“.
22.
V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dekontamináciu“ vkladajú slová „a súhlasu podľa odseku 1 písm. s) a t)“.
23.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „r)“ sa vkladajú slová „alebo u)“.
24.
V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „r)“ sa vkladajú slová „a u)“.
25.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Súhlas podľa odseku 1 možno udeliť len na určitý čas, najviac na päť rokov, s výnimkou súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý možno udeliť najviac na tri roky.“.
26.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Súhlas podľa odseku 1 písm. s) obsahuje
a)
opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,
b)
čas, na ktorý sa súhlas udeľuje, a spôsob ukončenia činnosti, pri ktorej vzniká vedľajší produkt,
c)
spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,
d)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.
(13)
Súhlas podľa odseku 1 písm. t) obsahuje
a)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,
b)
určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,
d)
čas, na ktorý sa súhlas udeľuje,
e)
spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,
f)
ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.“.
27.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Najlepšie dostupné techniky sú najlepšie dostupné techniky vymedzené v osobitnom predpise.18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
28.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú mu bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 8 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
29.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
udeleniu súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak ide o zariadenie, ktorého prevádzka sa povoľuje podľa osobitného predpisu.25c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:
„25c)
Zákon č. 245/2003 Z. z.“.
30.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
31.
V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a)
riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b)
obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c)
nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.25e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25e znie:
„25e)
Napríklad zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, Dohovor 159/1991 Zb. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.“.
Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.
32.
V § 18 ods. 4 písm. o) sa za slovo „vykupovať“ vkladajú slová „odpad z farebných kovov alebo iný kovový odpad pozostávajúci z kanalizačných poklopov alebo ich častí, krytov kanalizačných vpustí alebo ich častí a iný“.
33.
V § 18 ods. 4 písm. o) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
34.
V § 18 ods. 6 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.
35.
V § 18 ods. 8 sa číslica „6“ nahrádza číslicou „7“ a slová „§ 39 ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 10“.
36.
V § 18 ods. 9 úvodnej vete sa číslica „7“ nahrádza číslicou „8“.
37.
V § 18 ods. 10 celom texte sa číslica „8“ nahrádza číslicou „9“ a číslica „7“ sa nahrádza číslicou „8“.
38.
V § 18 ods. 11 sa číslica „7“ nahrádza číslicou „8“ a číslica „8“ v celom texte sa nahrádza číslicou „9“.
39.
V § 18 ods. 12 sa slová „9 alebo 10“ nahrádzajú slovami „10 alebo 11“.
40.
V § 19 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
recyklovať odpad pri svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,“.
Doterajšie písmena d) až n) sa označujú ako písmená e) až o).
41.
V § 19 ods. 1 písm. e) sa za slovo „činnosti“ vkladá čiarka a slová „ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu“.
42.
V § 19 ods. 1 písm. f) sa slová „ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich zhodnotenie“ nahrádzajú slovami „ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich recykláciu alebo ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť ich iné zhodnotenie“.
43.
V § 19 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nie je v tomto zákone ustanovené inak,“.
44.
V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak sa odpad prepravuje od pôvodcu odpadu alebo držiteľa odpadu k obchodníkovi, do zariadenia na zber odpadov, do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov a výsledkom zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu nie je konečné zhodnotenie tohto odpadu alebo konečné zneškodnenie tohto odpadu, zodpovednosti za konečné zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu sa pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu nemôže zbaviť.“.
Doterajšie odseky 2 až 14 sa označujú ako odseky 3 až 15.
45.
V § 19 ods. 4 písm. e) sa vypúšťajú slová „z kanalizačných poklopov, krytov kanalizačných vpustí,“.
46.
V § 19 ods. 5 sa slová „písmen b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „písmen b), g), l) a n) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. j)“.
47.
V § 19 ods. 6 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“ a číslica „4“ sa nahrádza číslicou „5“.
48.
V § 19 ods. 7 sa slová „písm. i), j) a k)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až l)“.
49.
V § 19 ods. 8 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“ a slová „písm. d) až f)“ sa nahrádzajú slovami „písm. d) až g)“ a nad slovo „palivo“ sa umiestňuje odkaz 29a).
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.“.
50.
V § 19 ods. 9 celom texte sa číslica „7“ nahrádza číslicou „8“.
51.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Odsek 1 písm. a), g) až k) a o) a odsek 4 sa vzťahujú rovnako aj na obchodníka a sprostredkovateľa.“.
52.
V § 21 ods. 1 písm. i) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. j)“.
53.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Spaľovanie odpadu v spaľovniach odpadov,35a) ktoré sú určené na spaľovanie komunálnych odpadov, sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 2, ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako 0,60, ak ide o zariadenia, ktoré boli v prevádzke a mali povolenie v súlade s osobitnými predpismi, platnými35b) pred 1. januárom 2009 alebo ak energetická účinnosť takéhoto zariadenia sa rovná alebo je vyššia ako 0,65, ak ide o zariadenia, ktoré dostali povolenie po 31. decembri 2008 a energia vo forme tepla je vyrobená na komerčné účely. Na výpočet energetickej účinnosti sa použije vzorec uvedený v prílohe č. 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35a a 35b znejú:
„35a)
§ 2 písm. h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.
35b)
Zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 137/2010 Z. z.“.
54.
V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť vytvárať účelovú finančnú rezervu sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa úložiska kovovej ortuti, a to za účelom uzavretia, rekultivácie a monitorovania úložiska kovovej ortuti po jeho uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzením dôsledkov havárie.“.
55.
V § 23 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
56.
V § 23 ods. 4 sa slová „z cieľov“ nahrádzajú slovami „zo záväznej časti“.
57.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ten, kto vykonáva cezhraničnú prepravu odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, ktoré sú určené na zhodnotenie činnosťou R1 podľa prílohy č. 2 v spaľovni odpadov35a) označenej ako zariadenie na zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu, je povinný podať oznámenie podľa § 24.“.
58.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
(1)
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
(2)
Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania48f) (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“), zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.
(3)
Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov.
(4)
Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
(5)
Obec je okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 3 povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov
a)
zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov,
b)
zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
(6)
Obec upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 3 ods. 1) podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne48f) a elektroodpadov z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa odseku 18.
(7)
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
(8)
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov okrem prevádzkovateľa kuchyne48f) je povinný
a)
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
b)
užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)
ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
(9)
Náklady na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 a okrem nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení (ďalej len „elektroodpad“) z domácností (§ 54a ods. 4) a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.
(10)
Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom obce (§ 6) a so všeobecne záväzným nariadením podľa odseku 6. Zmluva sa uzatvára spravidla na určitý čas.
(11)
Obec je na plnenie povinností podľa § 19 ods. 1 písm. h) a i) oprávnená požadovať od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
(12)
Prevádzkovateľ kuchyne a držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
(13)
Množstvový zber je zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona49) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.
(14)
Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka,
a)
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa odseku 5 písm. c), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo
b)
výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení podľa odseku 4; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec.
(15)
Obec, na ktorej území nie je zavedený množstvový zber, je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber u takej právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý preukáže, že
a)
množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,
b)
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
(16)
Obec je bez toho, aby bola dotknutá povinnosť obce podľa odseku 5 písm. b), povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre
a)
papier, plasty, kovy, sklo,
b)
biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.“.
(17)
Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
(18)
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sa nevzťahuje na obec,
a)
ktorá zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 2, alebo
b)
ak
1.
to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach,
2.
preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje vlastný odpad, alebo
3.
je to pre obec ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
(19)
Obec je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo kolektívnej organizácii (§ 54ga ods. 2) na ich náklady
a)
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b)
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.
(20)
Obec je povinná umožniť tomu, kto vykonáva zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre prevádzkovateľa kuchyne na jeho náklady a v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce,
a)
zaviesť a prevádzkovať na jej území systém triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu,
b)
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48f znie:
„48f)
§ 2 ods. 4 písm. i) zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2009 Z. z.“.
59.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, možno iba výnimočne, ak
a)
je to potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu,
b)
činnosť zmiešavania je v súlade s najlepšími dostupnými technikami,
c)
zmiešavaním nedôjde k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v §18 ods. 2,
d)
bol udelený súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. j) tohto zákona.“.
60.
V 40 odsek 3 znie:
„(3)
Ak v rozpore s odsekmi 1 a 2 došlo k zmiešaniu odpadov, príslušný obvodný úrad životného prostredia rozhodne o povinnosti nebezpečné odpady oddeliť, ak je to technicky a ekonomicky možné a ak je to nevyhnutné na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.“.
61.
V § 42 ods. 1 sa za slová „všetky minerálne mazacie“ vkladá čiarka a slová „syntetické mazacie“ a slovo „alebo“ sa nahrádza slovom „a“ a za slovami „prevodové oleje“ sa vypúšťa slovo „minerálne“.
62.
V § 42 odsek 2 znie:
„(2)
Regenerácia odpadových olejov je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré takéto oleje obsahujú.“.
63.
V § 42 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak zmiešavanie odpadových olejov bráni ich spracovaniu, nie je možné vzájomne zmiešavať odpadové oleje s rozličnými vlastnosťami alebo odpadové oleje s inými druhmi odpadov; ustanovenie § 40 ods. 2 nie je týmto dotknuté.“.
64.
V § 48c ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová: „ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a),“.
65.
V § 48c ods. 8 sa vypúšťajú slová: „ktorému bola udelená autorizácia podľa § 8 ods. 3 písm. a) na zber,“.
66.
V § 54c ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. g)“.
67.
V § 54e ods. 4 sa slová „§ 39 okrem odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 39 okrem odsekov 6 a 8“ a číslo „15“ sa nahrádza číslom „18“.
68.
V § 58 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 64“.
69.
V § 64 odsek 9 znie:
„(9)
Ak správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu žiadateľovi, riaditeľ predloží rozhodnutie správnej rady na podpis ministrovi životného prostredia. Ak správna rada žiadosti nevyhovie, oznámi to riaditeľ písomne žiadateľovi do piatich dní odo dňa rozhodnutia správnej rady. Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu podpíše, vyzve riaditeľ žiadateľa do 15 dní od podpísania rozhodnutia správnej rady ministrom životného prostredia na uzavretie zmluvy. Ak minister životného prostredia rozhodnutie správnej rady o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu nepodpíše, rozhodnutie vráti správnej rade a uvedie dôvody, pre ktoré ho nepodpísal. Správna rada môže opätovne rozhodnutie nepodpísané ministrom životného prostredia prerokovať a schváliť. Na jeho opätovné schválenie sa vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých členov správnej rady; v prípade opätovného schválenia rozhodnutia správnej rady najmenej dvoma tretinami všetkých jej členov sa podpis ministra životného prostredia nevyžaduje.“.
70.
V § 64 ods. 10 sa za slová „správnej rady“ vkladajú slová „a po jeho podpísaní ministrom životného prostredia alebo po jeho opätovnom schválení najmenej dvoma tretinami všetkých členov správnej rady“.
71.
V § 68 ods. 3 písm. a) za slovom „bifenylov“ sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „obce“ sa dopĺňajú slová: „a o obsahu programu predchádzania vzniku odpadu“.
72.
V § 68 ods. 3 písm. h) sa na konci dopĺňajú slová: „podrobné požiadavky na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, záväzné limity pre zber použitých batérií a akumulátorov, mieru recyklačnej efektivity použitých batérií a akumulátorov“.
73.
V § 68 ods. 3 písm. p) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
74.
V § 68 sa odsek 3 dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:
„aa)
podrobnosti o prevádzkovaní úložiska kovovej ortuti, podrobnosti a náležitosti prevádzkového poriadku, ktorý podlieha schváleniu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, rozsah a spôsob monitorovania kovovej ortuti, obsah, spôsob vedenia, ohlasovania a uchovávania evidencie o kovovej ortuti, ktorá je odpadom, prevádzkovateľom úložiska kovovej ortuti,
ab)
podrobnosti o posúdení splnenia podmienok ustanovených v § 2a.“.
75.
V § 68 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
každý tretí rok správy podľa dotazníka, návodu alebo osnovy Európskej komisie a každé tri roky formou sektorovej správy na základe dotazníka alebo návodu Európskej komisie o plnení cieľov uvedených v § 3 ods. 5 a 6,“.
76.
V § 70 sa dopĺňajú písmená s) až u), ktoré znejú:
„s)
udeľuje súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, ak nejde o zariadenie, ktorého prevádzka sa povoľuje podľa osobitného predpisu,25b)
t)
dáva vyjadrenie podľa § 16 ods. 1 písm. g) k udeleniu súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,
u)
udeľuje súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie.“.
77.
V § 71 písm. f) prvom bode sa slová „§ 19 ods. 1 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods.1 písm. i)“.
78.
V § 74 ods. 2 písm. j) sa slová „ods. 10 až 14“ nahrádzajú slovami „ods. 11 až 15“.
79.
V § 74 ods. 4 sa za písmenom „n)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno „p)“ sa vkladajú slová „a u)“.
80.
V § 78 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 39 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 12“.
81.
V § 78 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 7“.
82.
V § 78 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. i)“.
83.
V § 78 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 19 ods. 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 4 písm. a)“.
84.
V § 78 ods. 1 písm. l) sa slová „§ 39 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 5“.
85.
V § 78 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 39 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 10“.
86.
V § 78 ods. 1 písm. n) sa slová „§ 18 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 13“.
87.
V § 78 ods. 1 písm. t) sa slová „§ 19 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 9“.
88.
V § 78 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 18 ods. 1“ vkladajú slová „alebo ods. 2“.
89.
V § 78 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.
90.
V § 78 ods. 2 písm. f) sa za písmenom „e)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za písmeno f) sa vkladajú slová „a g)“.
91.
V § 78 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. h)“.
92.
V § 78 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. j)“.
93.
V § 78 ods. 2 písm. i) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. k)“.
94.
V § 78 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. l)“.
95.
V § 78 ods. 2 písm. k) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. l)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. m)“.
96.
V § 78 ods. 2 písm. l) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. n)“.
97.
V § 78 ods. 2 písm. v) sa slová „§ 39 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 7“.
98.
V § 78 ods. 2 písm. zi) sa slová „§ 18 ods. 7 alebo ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 8 alebo ods. 10“.
99.
V § 78 ods. 2 písm. zj) sa slová „§ 39 ods. 6, 12 a 14“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 9, 15 a 16“.
100.
V § 78 ods. 2 písm. zm) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.
101.
V § 78 ods. 3 písm. a) sa slová v zátvorke „§ 18 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4 písm. d)“.
102.
V § 78 ods. 3 písm. g) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.
103.
V § 78 ods. 3 písm. m) a n) sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“.
104.
V § 78 ods. 4 sa slová „§ 18 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4“ a slová „§ 19 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „19 ods. 4“.
105.
V § 79 ods. 4 sa slová „§ 19 ods. 3 písm. b) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 4 písm. b) až h)“.
106.
V § 80 ods. 1 písm. a) sa slová v zátvorke „§ 18 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4 písm. b)“.
107.
V § 80 ods. 1 písm. b) sa slová v zátvorke „§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4 písm. a) a § 39 ods. 8 písm. c)“.
108.
V § 80 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 7“.
109.
V § 80 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 19 ods. 1 písm. b), f) a k)“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. b), g) a l)“ a slová „§ 19 ods. 1 písm. i)“ sa nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. j)“.
110.
V § 80 ods. 1 písm. e) sa slová v zátvorke „§ 18 ods. 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4 písm. d)“.
111.
V § 80 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 39 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 12“.
112.
V § 80 ods. 1 písm. o) sa slová „§ 18 ods. 7 alebo ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 8 alebo ods. 10“.
113.
V § 80 ods. 1 písm. p) sa slová „§ 19 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 9“.
114.
Za § 81i sa vkladá § 81j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠81j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Kto nakladá s odpadom na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov a v zmysle tohto zákona sa vyžaduje rozhodnutie v zmenenom rozsahu alebo sa vyžaduje zosúladenie dĺžky platnosti rozhodnutia s § 7 ods. 7, je povinný predložiť toto rozhodnutie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie; kto nakladá s odpadom na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu,25b) je povinný predložiť toto rozhodnutie príslušnému orgánu štátnej správy v lehote dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie. Rozhodnutia, ktoré neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.
(2)
Kto vykonáva činnosť, na ktorú nebolo podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov potrebné rozhodnutie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ale na ktorej výkon je potrebné rozhodnutie podľa tohto zákona, podá návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak sa jeho činnosť považuje za činnosť v rozpore s týmto zákonom.
(3)
Kto vykonáva činnosť, na ktorú sa podľa doterajších predpisov nevyžadovala registrácia podľa § 15, je povinný sa zaregistrovať do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Registrácie podľa § 15 vykonané podľa doterajších predpisov ostávajú naďalej v platnosti.
(4)
Spaľovňa odpadov, v ktorej sa spaľujú komunálne odpady a ktorej bolo vydané orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva rozhodnutie na vykonávanie činnosti R1 podľa prílohy č. 2, je povinná príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva takéto rozhodnutie predložiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na preskúmanie, či výkon činnosti dosahuje týmto zákonom požadovanú energetickú účinnosť.
(5)
Programy vydané podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov ostávajú v platnosti do uplynutia obdobia, na ktoré boli schválené, okrem programov tých pôvodcov odpadu, ktorí produkujú ročne menej ako desať ton nebezpečných odpadov alebo menej ako sto ton ostatného odpadu, ktoré strácajú platnosť dňom účinnosti tohto zákona.
(6)
Rozhodnutia, ktorými boli schválené programy tých pôvodcov odpadu, ktorí produkujú ročne menej ako desať ton nebezpečných odpadov alebo menej ako sto ton ostatného odpadu, strácajú platnosť dňom účinnosti tohto zákona.
(7)
Najneskôr do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona sú obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja povinné predložiť návrh programu kraja na posúdenie podľa osobitného predpisu;11) táto povinnosť sa nevzťahuje na programy kraja, ktoré už boli predložené na posúdenie podľa osobitného predpisu.11)
(8)
Konania o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona.“.
115.
Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠83a
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1a.“.
116.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
117.
Príloha č. 1a znie:
„Príloha č. 1a k zákonu č. 223/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) v znení smernice Rady 82/883/EHS z 3. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv. 6), smernice Rady 83/29/EHS z 24. januára 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) a smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2).
2.
Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4).
3.
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
4.
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/ zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 5) v znení rozhodnutia Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/ zv. 7), rozhodnutia Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2005), rozhodnutia Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 152, 15. 6. 2005), rozhodnutia Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005), rozhodnutia Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 2008), smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008),-smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008), rozhodnutia Komisie 2010/115/EÚ z 23. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 48, 25. 2. 2010) a smernice Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 85, 31. 3. 2011).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31) v znení rozhodnutia Komisie 2005/618/ES z 18. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 214, 19. 8. 2005), rozhodnutia Komisie 2005/717/ES z 13. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 271, 15. 10. 2005), rozhodnutia Komisie 2005/747/ES z 21. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 280, 25. 10. 2005), rozhodnutia Komisie 2006/310/ES z 21. apríla 2006 (Ú. v. EÚ L 115, 28. 4. 2006), rozhodnutia Komisie 2006/690/ES z 12. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006), rozhodnutia Komisie 2006/691/ES z 12. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006), rozhodnutia Komisie 2006/692/ES z 12. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 283, 14. 10. 2006), rozhodnutia Komisie 2008/385/ES z 24. januára 2008 (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/35/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008), rozhodnutia Komisie 2009/428/ES zo 4. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 139, 5. 6. 2009), rozhodnutia Komisie 2009/443/ES z 10. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 148, 11. 6. 2009), rozhodnutia Komisie 2010/122/EÚ z 25. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 49, 26. 2. 2010), rozhodnutia Komisie 2010/571/EÚ z 24. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 251, 25. 9. 2010) a rozhodnutia Komisie 2011/534/EÚ z 8. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 234, 10. 9. 2011).
7.
Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 7), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/34/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/11/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
118.
V prílohe č. 2 sa k činnosti R3 na konci vety dopĺňa symbol „(*)“.
Poznámka k symbolu (*) znie:
„(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.“.
119.
V prílohe č. 2 sa k činnosti R5 na konci vety dopĺňa symbol „(**)“.
Poznámka k symbolu (**) znie:
„(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.“.
120.
V prílohe č. 2 sa k činnosti R12 na konci vety dopĺňa symbol „(***)“.
Poznámka k symbolu (***) znie:
„(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, separovanie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.“.
121.
V prílohe č. 2 sa v činnosti R13 za slová „dočasného uloženia“ dopĺňa symbol „(****)“.
Poznámka k symbolu (****) znie:
„(****) § 2 ods. 8.“.
122.
V prílohe č. 3 bode D4 sa slová „rybníkov alebo lagún“ nahrádzajú slovom „odkalísk“.
123.
V prílohe č. 3 sa k činnosti D11 na konci vety dopĺňa symbol „(*)“.
Poznámka k symbolu (*) znie:
„(*) Táto činnosť je zakázaná právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými dohovormi, napríklad Dohovor o ochrane morského dna v oblasti Baltského mora.“.
124.
V prílohe č. 3 sa k činnosti D13 na konci vety dopĺňa symbol „(**)“.
Poznámka k symbolu (**) znie:
„(**) Ak sa nehodí iný D-kód, môže to zahŕňať predbežné činnosti pred zneškodnením vrátane predbežnej úpravy, ako aj okrem iného napríklad triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie alebo separovanie pred akoukoľvek činnosťou označenou D1 až D12.“.
125.
V prílohe č. 3 bode D14 sa slová „D1 až D12“ nahrádzajú slovami „D1 až D13“.
126.
V prílohe č. 3 sa v činnosti D15 za slová „dočasného uloženia“ dopĺňa symbol „(***)“.
Poznámka k symbolu (***) znie:
„(***) § 2 ods. 8.“.
127.
V prílohe č. 4 kód H13 znie:
„H13 (*) Senzibilita: látky a prípravky, ktoré môžu pri vdýchnutí alebo prieniku pokožkou spôsobiť precitlivenosť tak, že po opakovanom vystavení tejto látke alebo prípravku vznikajú charakteristické nepriaznivé účinky.“.
Poznámka k symbolu (*) znie:
„(*) ak sú dostupné testovacie metódy.“.
128.
V prílohe č. 4 sa za kód H14 dopĺňa kód H15, ktorý znie:
„H15 Odpad, z ktorého sa po zneškodnení akýmkoľvek spôsobom môže uvoľňovať iná látka, napríklad výluh, ktorá má niektorú z vlastností vyššie uvedených.“.
129.
Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4a k zákonu č. 223/2001 Z. z.
PRÍKLADY OPATRENÍ NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADU
Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť rámcové podmienky týkajúce sa vzniku odpadu
1.
Používanie plánovacích opatrení alebo iných hospodárskych nástrojov podporujúcich efektívne využívanie zdrojov.
2.
Podpora výskumu a vývoja v oblasti dosahovania čistejších výrobkov a technológií a výrobkov a technológií, z ktorých je menej odpadu, a šírenie a používanie výsledkov takéhoto výskumu a vývoja.
3.
Vývoj účinných a zmysluplných ukazovateľov environmentálnych tlakov spojených so vznikom odpadu, ktoré majú prispieť k predchádzaniu vzniku odpadu na všetkých úrovniach od porovnávania výrobkov na úrovni Európskej únie cez činnosť miestnych orgánov až po vnútroštátne opatrenia.
Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium navrhovania a výroby a distribúcie
4.
Podpora ekodizajnu (systematické začleňovanie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobkov s cieľom zlepšiť environmentálny výkon výrobku počas jeho celého životného cyklu).
5.
Poskytovanie informácií o technikách predchádzania vzniku odpadu s cieľom umožniť priemyslu používanie najlepších dostupných techník.
6.
Organizovanie školení na úrovni príslušných orgánov o začlenení požiadaviek súvisiacich s predchádzaním vzniku odpadu do povolení podľa tohto zákona a zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7.
Začlenenie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu v zariadeniach, ktoré nepatria do pôsobnosti zákona č. 245/2003 Z. z. V prípade potreby by takéto opatrenia mohli zahŕňať posudzovania alebo programy predchádzania vzniku odpadu.
8.
Využitie kampaní na zvyšovanie povedomia alebo poskytovanie finančnej, rozhodovacej alebo inej podpory podnikom. Takéto opatrenia sú obzvlášť účinné, ak sú zamerané na malé a stredné podniky a sú pre ne upravené a ak fungujú prostredníctvom zavedených podnikateľských sietí.
9.
Využitie dobrovoľných dohôd, spotrebiteľsko-producentských výborov alebo sektorových rokovaní s tým cieľom, aby príslušné podnikateľské alebo priemyselné odvetvia určili svoje vlastné programy alebo ciele predchádzania vzniku odpadu alebo aby zlepšili výrobky alebo obaly, ktoré vedú k nadmernému množstvu odpadu.
10.
Podpora dôveryhodných systémov environmentálneho riadenia vrátane EMAS a STN EN ISO 14 001:2004.
Opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť štádium spotreby a používania
11.
Hospodárske nástroje ako napríklad stimuly pre čisté nákupy alebo zavedenie povinnej platby pre spotrebiteľov za istú časť alebo prvok obalu, ktorý by sa inak poskytoval zadarmo.
12.
Využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia a poskytovanie informácií zameraných na širokú verejnosť alebo konkrétnu skupinu spotrebiteľov.
13.
Podpora dôveryhodných ekologických značiek.
14.
Dohody s priemyslom ako napríklad využívanie výborov pre výrobky, napríklad výbory, ktoré boli zriadené v rámci integrovaných politík pre výrobky, alebo s maloobchodníkmi o dostupnosti informácií o predchádzaní vzniku odpadu a výrobkoch s nižším vplyvom na životné prostredie.
15.
V kontexte verejného a podnikového obstarávania integrácia environmentálnych kritérií a kritérií predchádzania vzniku odpadu do výziev na predkladanie ponúk a do zmlúv v súlade s Príručkou o environmentálnom verejnom obstarávaní, ktorú Európska komisia uverejnila 29. októbra 2004.
16.
Podpora opätovného používania a/alebo opráv vhodných vyradených výrobkov alebo ich súčastí, najmä prostredníctvom používania vzdelávacích, hospodárskych, logistických a iných opatrení, ako napríklad podpora alebo zriadenie akreditovaných centier a sietí opráv a opätovného používania, a to najmä v husto obývaných oblastiach.“.
130.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 8, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 8 k zákonu č. 223/2001 Z. z.
VZOREC NA VÝPOČET ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
Energetická účinnosť = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),
kde:
Ep je ročné množstvo energie vyrobenej ako teplo alebo elektrina. Vypočíta sa tak, že energia vo forme elektriny sa vynásobí hodnotou 2,6 a teplo vyrobené na komerčné účely sa vynásobí hodnotou 1,1 (GJ/rok);
Ef je ročný energetický vstup do systému z palív prispievajúcich k výrobe pary (GJ/rok);
Ew je ročné množstvo energie obsiahnuté v spracovanom odpade, ktoré sa vypočítava z čistej výhrevnosti odpadu (GJ/rok);
Ei je ročné množstvo dovezenej energie okrem Ew a Ef (GJ/rok);
 0,97 je koeficient zohľadňujúci energetické straty v dôsledku popola zo spaľovania odpadu a sálania.
Tento vzorec sa uplatňuje v súlade s referenčným dokumentom o najlepších dostupných technikách spaľovania odpadu.“.
131.
Slová „Európske spoločenstvá“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. m) sa za slová „vrátane organickej recyklácie“ vkladá čiarka a slová „ale okrem energetického zhodnocovania“ a vypúšťajú sa slová za bodkočiarkou.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
energetické zhodnocovanie použitia spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom vyrábať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.“.
3.
V § 4 ods. 10 sa na konci vety pripájajú tieto slová:
„a spĺňali požiadavky ustanovené harmonizovanými normami.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Pri ustanovení záväzných limitov [§ 21 písm. f)] sa zohľadní podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní pred recykláciou.“.
5.
V § 21 písm. f) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri ustanovení záväzných limitov sa zohľadní podpora energetického zhodnocovania, ak sa z environmentálnych dôvodov a ekonomických dôvodov uprednostní pred recykláciou,“.
Čl. III
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z. a zákona č. 286/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 77 ods. 1 sa za slová „elektroodpadov26a)“ vkladajú slová „a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu26b)“.
Poznámka k odkazu 26b znie:
„26b)
§ 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 343/2012 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.