325/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.2012 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
ZÁKON
z 20. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z. a zákona č. 390/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
17.
Za § 9c sa vkladá § 9d, ktorý znie:
㤠9d
(1)
Na účely rozdeľovania výnosu dane obciam v roku 2013 použije ministerstvo okrem údajov, ktoré poskytli zriaďovatelia škôl a školských zariadení a obce, podľa doterajších predpisov aj údaje poskytnuté na účely tvorby koncepčných materiálov a analytických materiálov ministerstva o
a)
žiakoch základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách o žiakoch do dovŕšenia 15 rokov veku,
b)
deťoch materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
c)
poslucháčoch jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách a v súkromných školách o poslucháčoch do dovŕšenia 15 rokov veku.
(2)
Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam v roku 2013 sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.“.
Čl. III
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 61a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
O žiadostiach o akreditáciu predložených ministerstvu do 31. decembra 2011 rozhodne ministerstvo podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011.“.
Čl. IV
Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. januára 2013“ nahrádzajú slovami „1. januára 2015“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I prvého až šestnásteho bodu a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.