296/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
ZÁKON
z 28. júna 2012
o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje niektoré práva a povinnosti Slovenskej republiky v medzinárodnej finančnej organizácii, ktorou je Európsky mechanizmus pre stabilitu (ďalej len „mechanizmus“) zriadený Zmluvou, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu1) (ďalej len „rámcová zmluva“).
§ 2
(1)
Majetkovú účasť Slovenskej republiky v mechanizme predstavujú akcie splatné bezprostredne a akcie splatné na vyzvanie. Akciami splatnými bezprostredne sú splatené akcie podľa rámcovej zmluvy pripadajúce na Slovenskú republiku v celkovej nominálnej hodnote určenej rámcovou zmluvou a akciami splatnými na vyzvanie sú akcie splatné na vyzvanie podľa rámcovej zmluvy.
(2)
Majetkovú účasť Slovenskej republiky v mechanizme zabezpečuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s rámcovou zmluvou, týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
(3)
Na upísanie akcií splatných bezprostredne a akcií splatných na vyzvanie sa použijú štátne finančné aktíva.
(4)
Na použitie štátnych finančných aktív na účely upísania akcií splatných bezprostredne a akcií splatných na vyzvanie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
§ 3
Ministerstvo v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v mechanizme zabezpečuje tieto činnosti:
a)
evidenciu a účtovanie majetkovej účasti Slovenskej republiky v mechanizme,
b)
správu pohľadávok vzniknutých z realizácie úhrady schváleného základného imania nad rámec kľúča na určenie príspevkov podľa rámcovej zmluvy pripadajúceho pre Slovenskú republiku za iného člena mechanizmu,
c)
správu záväzkov vzniknutých z dôvodu omeškania realizácie úhrady schváleného základného imania podľa rámcovej zmluvy voči členom mechanizmu, ktoré tieto záväzky za Slovenskú republiku včas uhradili,
d)
monitorovanie plnenia podmienok dlžníka vyplývajúcich z rámcovej zmluvy a iných záväzných dokumentov prijatých na úrovni riadiacich skupín alebo pracovných skupín Európskej komisie alebo mechanizmu.
§ 4
(1)
Slovenskú republiku zastupuje v Rade guvernérov mechanizmu minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“), ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje v Rade guvernérov mechanizmu zástupca. Zástupcu ministra financií v Rade guvernérov mechanizmu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií zo štátnych tajomníkov ministerstva.
(2)
Riaditeľa Správnej rady mechanizmu za Slovenskú republiku a jeho zástupcu, ktorý ho v čase jeho neprítomnosti zastupuje, vymenúva a odvoláva minister financií po predchádzajúcom súhlase vlády.
(3)
Predchádzajúci súhlas vlády sa vyžaduje na hlasovanie ministra financií v Rade guvernérov mechanizmu o výzve na úhradu akcií splatných na vyzvanie.3)
(4)
Predchádzajúci súhlas Národnej rady Slovenskej republiky sa vyžaduje na hlasovanie ministra financií v Rade guvernérov mechanizmu o
a)
zmene schváleného základného imania a o prispôsobení maximálneho objemu finančnej stabilizačnej pomoci mechanizmu v súlade s rámcovou zmluvou,
b)
aktualizáciách kľúča na určenie príspevkov v súlade s rámcovou zmluvou.
(5)
Ak ide o služobné listiny a dokumenty týkajúce sa mechanizmu a jeho chodu vyplývajúce z rámcovej zmluvy a úkony, ktoré minister financií v rozsahu jeho práv a povinností guvernéra, zástupca guvernéra, riaditeľ Správnej rady mechanizmu a zástupca riaditeľa Správnej rady mechanizmu vykonali zo svojej úradnej moci a ktoré vyplývali z rámcovej zmluvy, v súvislosti s týmito služobnými listinami a dokumentmi a úkonmi ich nemožno v súlade s rámcovou zmluvou trestne stíhať, a to ani po zániku ich funkcie; na odobratie a vzdanie sa osobnej imunity sa použije rámcová zmluva.
§ 5
(1)
Vláda môže rozhodnúť so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky a v súlade s postupmi Medzinárodného menového fondu vo výnimočných prípadoch o zodpovedajúcej a primeranej forme zapojenia súkromného sektora, ak sa finančná stabilizačná pomoc spolu s podmienkou programu makroekonomickej úpravy schváleného mechanizmom poskytne Slovenskej republike.
(2)
Mechanizmus má voči ostatným veriteľom Slovenskej republiky obdobné prednostné postavenie veriteľa ako Medzinárodný menový fond, pričom Medzinárodný menový fond má voči mechanizmu prednostné postavenie veriteľa.
Čl. II
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 194/1995 Z. z., zákona č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z. a zákona č. 200/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na predchádzanie hospodárskej krízy musia štátne dlhopisy so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vydané po 31. decembri 2012 obsahovať doložku o spoločnom postupe v súlade so Zmluvou, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu.3faa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3faa znie:
„3faa)
Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/2012 Z. z.).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 79/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
vyslovuje súhlas s hlasovaním ministra financií Slovenskej republiky v Rade guvernérov v Európskom mechanizme pre stabilitu podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a splatenia základného imania v subjektoch založených na zabezpečenie finančnej stability eurozóny 5aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
„5aa)
Zákon č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa za slovo „dlhu“ vkladá čiarka a slová „na financovanie realizácie špecifických štátnych záruk alebo na financovanie splatenia základného imania v subjektoch založených na zabezpečenie finančnej stability eurozóny“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/2012 Z. z.).
2)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 9 ods. 1 Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/2012 Z. z.).