295/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. februára 2012 bola v Bruseli podpísaná Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Írskom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 48 z 22. júna 2012.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 23. júna 2012. Ratifikačná listina bola 29. júna 2012 uložená u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.
Zmluva nadobudla platnosť 28. septembra 2012 v súlade s článkom 48. V ten istý deň, t. j. 28. septembra 2012, nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 295/2012 Z. z.
ZMLUVA, KTOROU SA ZRIAĎUJE EURÓPSKY MECHANIZMUS PRE STABILITU MEDZI BELGICKÝM KRÁĽOVSTVOM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NEMECKO, ESTÓNSKOU REPUBLIKOU, ÍRSKOM, HELÉNSKOU REPUBLIKOU, ŠPANIELSKYM KRÁĽOVSTVOM, FRANCÚZSKOU REPUBLIKOU, TALIANSKOU REPUBLIKOU, CYPERSKOU REPUBLIKOU, LUXEMBURSKÝM VEĽKOVOJVODSTVOM, MALTOU, HOLANDSKÝM KRÁĽOVSTVOM, RAKÚSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, SLOVINSKOU REPUBLIKOU, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FÍNSKOU REPUBLIKOU
Zmluvné strany, Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Estónska republika, Írsko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Malta, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Portugalská republika, Slovinská republika, Slovenská republika a Fínska republika (ďalej len „členské štáty eurozóny“ alebo „členovia EMS“);
sa zaviazali zaistiť finančnú stabilitu eurozóny;
pripomínajúc si závery Európskej rady o založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu prijaté 25. marca 2011;
keďže:
(1)
Európska rada sa 17. decembra 2010 zhodla na potrebe členských štátov eurozóny vytvoriť trvalý mechanizmus pre stabilitu. Tento európsky mechanizmus pre stabilitu („EMS“) prevezme úlohy, ktoré v súčasnosti plní Európsky nástroj finančnej stability („ENFS“) a európsky finančný stabilizačný mechanizmus („EFSM“), t. j. poskytovanie finančnej pomoci podľa potreby členským štátom eurozóny.
(2)
Dňa 25. marca 2011 Európska rada prijala rozhodnutie 2011/199/EÚ, ktorým sa k článku 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie s ohľadom na mechanizmus stability pre členské štáty, ktorých menou je euro,1) pridáva tento odsek: „Členské štáty, ktorých menou je euro, môžu vytvoriť mechanizmus pre stabilitu, ktorý sa má v nevyhnutných prípadoch aktivovať na zabezpečenie stability eurozóny ako celku. Poskytnutie akejkoľvek požadovanej finančnej pomoci v rámci mechanizmu bude podliehať prísnej podmienenosti.“
(3)
S cieľom zvýšiť účinnosť finančnej pomoci a aby sa zabránilo riziku finančnej nákazy, sa hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, ktorých menou je euro, 21. júla 2011 dohodli na „zvýšení flexibility [EMS], ktoré by bolo spojené so splnením príslušných podmienok“.
(4)
Prísne dodržiavanie rámca Európskej únie, integrovaného makroekonomického dohľadu, najmä Paktu o stabilite a raste, rámca pre makroekonomické nerovnováhy a pravidiel Európskej únie pre riadenie ekonomiky by malo zostať prvou obrannou líniou proti krízam dôvery, ktoré ovplyvňujú stabilitu eurozóny.
(5)
Dňa 9. decembra 2011 sa hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, ktorých menou je euro, dohodli na vytvorení silnejšej hospodárskej únie vrátane novej fiškálnej dohody a posilnenej koordinácie hospodárskych politík, ktorá sa má vykonať prostredníctvom medzinárodnej dohody – Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii („ZSKS“). ZSKS pomôže rozvíjať užšiu koordináciu v rámci eurozóny s cieľom zabezpečiť trvalú, riadnu a silnú správu verejných financií, a tak riešiť jeden z hlavných zdrojov finančnej nestability. Táto zmluva a ZSKS sú komplementárne pri podporovaní fiškálnej zodpovednosti a solidarity v rámci hospodárskej a menovej únie. Vzalo sa na vedomie a dohodlo sa, že udelenie finančnej pomoci v rámci nových programov podľa EMS bude od 1. marca 2013 podmienené ratifikáciou ZSKS dotknutým členom EMS a po uplynutí lehoty na transpozíciu uvedenú v článku 3 ods. 2 ZSKS splnením požiadaviek v uvedenom článku.
(6)
Vzhľadom na silné vzájomné prepojenie v rámci eurozóny môže vážne ohrozenie finančnej stability členských štátov, ktorých menou je euro, ohroziť finančnú stabilitu eurozóny ako celku. EMS preto môže poskytnúť podporu pre stabilitu na základe prísnych podmienok zodpovedajúcim vybranému nástroju finančnej pomoci, pokiaľ je nevyhnutné zabezpečiť finančnú stabilitu v eurozóne ako celku i v jej jednotlivých členských štátoch. Počiatočný maximálny objem úverov EMS je stanovený na 500 miliárd eur vrátane nevyčerpanej podpory pre stabilitu ENFS. Primeranosť konsolidovanej maximálnej úverovej kapacity EMS a ENFS však bude opätovne posúdená pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy. V prípade potreby ho po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy Rada guvernérov EMS navýši v súlade s článkom 10.
(7)
Všetky členské štáty eurozóny sa stanú členmi EMS. V dôsledku pristúpenia k eurozóne by sa mal členský štát Európskej únie stať členom EMS s takými istými plnými právami a povinnosťami, aké majú zmluvné strany.
(8)
Pri poskytovaní podpory pre stabilitu bude EMS veľmi úzko spolupracovať s Medzinárodným menovým fondom („MMF“). Aktívna účasť MMF sa očakáva na technickej, ako aj na finančnej úrovni. Od členského štátu eurozóny, ktorý žiada o finančnú pomoc z EMS, sa očakáva, že podá podobnú žiadosť aj na MMF, ak to bude možné.
(9)
Členské štáty, ktorých menou nie je euro („členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny“) a ktoré sa spolu s EMS ad hoc zúčastňujú na operácii podpory pre stabilitu pre členské štáty eurozóny, budú vyzvané, aby sa ako pozorovatelia zúčastnili na zasadnutiach EMS, na ktorých sa bude táto podpora pre stabilitu a jej monitorovanie prediskutovávať. Budú mať včas prístup ku všetkým informáciám a bude sa s nimi riadne konzultovať.
(10)
Dňa 20. júna 2011 zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie dali zmluvným stranám tejto zmluvy oprávnenie, aby požiadali Európsku komisiu a Európsku centrálnu banku („ECB“) o splnenie úloh, ktoré majú tieto inštitúcie vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
(11)
Vo svojom vyhlásení z 28. novembra 2010 euroskupina uviedla, že do podmienok všetkých nových štátnych dlhopisov krajín eurozóny sa zahrnú tzv. doložky CAC (doložky o spoločnom postupe), ktoré budú štandardizované a identické, aby sa tak zabezpečila likvidita trhu. Na žiadosť Európskej rady z 25. marca 2011 Hospodársky a finančný výbor dokončil podrobné právne úpravy týkajúce sa zahrnutia doložiek o spoločnom postupe do štátnych cenných papierov eurozóny.
(12)
V súlade s postupmi MMF sa vo výnimočných prípadoch môže zvážiť zodpovedajúca a primeraná forma zapojenia súkromného sektora v prípadoch, keď sa poskytne podpora pre stabilitu spolu s podmienkou programu makroekonomickej úpravy.
(13)
Rovnako ako MMF aj EMS bude poskytovať podporu pre stabilitu svojim členom v prípade, že sa zhorší ich zvyčajný prístup k financovaniu na trhu, alebo hrozí, že sa zhorší. Uvedomujúc si tento fakt, hlavy štátov a predsedovia vlád vyhlásili, že úvery EMS budú mať, podobne ako úvery MMF, postavenie prednostného veriteľa, no zároveň prijímajú postavenie MMF ako prednostného veriteľa voči EMS. Toto postavenie bude účinné od dátumu nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. V prípade finančnej pomoci EMS v podobe úverov EMS nasledujúcich po európskom programe finančnej pomoci existujúcom ku dňu podpisu tejto zmluvy bude mať EMS rovnakú senioritu ako všetky ostatné úvery a záväzky prijímajúceho člena EMS s výnimkou úverov MMF.
(14)
Členské štáty eurozóny budú podporovať zodpovedajúce postavenie veriteľa EMS a ďalších štátov tým, že v spolupráci s EMS poskytnú bilaterálne pôžičky.
(15)
Úverové podmienky EMS pre členské štáty, ktoré podliehajú makroekonomickým úpravám vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 40 tejto zmluvy, sa vzťahujú na finančné a prevádzkové náklady EMS a mali by byť konzistentné s úverovými podmienkami dohôd o nástroji finančnej pomoci podpísanej medzi ENFS, Írskom a Central Bank of Ireland na jednej strane a ENFS, Portugalskou republikou a Banco de Portugal na strane druhej.
(16)
Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami alebo medzi zmluvnými stranami a EMS, by sa mali postúpiť súdnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie v súlade s článkom 273 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“).
(17)
Po ukončení programu naň bude dohliadať Európska komisia a Rada Európskej únie v rámci, ktorý je ustanovený v článkoch 121 a 136 ZFEÚ,
sa dohodli takto:
KAPITOLA 1
ČLENSTVO A ÚČEL
Článok 1
Zriadenie a členovia
1.
Touto zmluvou zmluvné strany medzi sebou zriaďujú medzinárodnú finančnú inštitúciu, ktorá sa bude nazývať „Európsky mechanizmus pre stabilitu“ (ďalej len „EMS“).
2.
Zmluvnými stranami sú členovia EMS.
Článok 2
Noví členovia
1.
Členstvo v EMS je otvorené ostatným členským štátom Európskej únie, a to od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Rady Európskej únie prijatého v súlade s článkom 140 ods. 2 ZFEÚ o zrušení ich výnimky z prijatia eura.
2.
Noví členovia EMS sa v súlade s článkom 44 prijímajú za rovnakých podmienok ako súčasní členovia EMS.
3.
Nový člen pristupujúci k EMS po jeho zriadení dostane akcie EMS výmenou za svoj podiel na základnom imaní EMS vypočítaný na základe kľúča na určenie príspevkov, ktorý je stanovený v článku 11.
Článok 3
Cieľ
Cieľom EMS je mobilizovať financovanie a na základe prísnej podmienenosti vhodnej vzhľadom na vybraný nástroj finančnej pomoci poskytovať podporu pre stabilitu v prospech členov EMS, ktorí majú závažné finančné problémy alebo im takéto problémy hrozia, ak je to nevyhnutné na ochranu finančnej stability eurozóny ako celku a jednotlivých členských štátov. Na tieto účely je EMS oprávnený získavať finančné prostriedky vytváraním finančných nástrojov alebo uzatváraním finančných alebo iných dohôd alebo zmlúv s členmi EMS, finančnými inštitúciami alebo inými tretími stranami.
KAPITOLA 2
RIADENIE
Článok 4
Štruktúra a hlasovacie práva
1.
EMS bude mať radu guvernérov, správnu radu, ako aj generálneho riaditeľa a vlastný personál podľa potreby.
2.
Rozhodnutia rady guvernérov a správnej rady sa prijímajú na základe vzájomnej dohody, kvalifikovanou alebo jednoduchou väčšinou, ako je uvedené v tejto zmluve. Na všetky rozhodnutia musí byť prítomné kvórum 2/3 členov s hlasovacím právom, ktorí spolu predstavujú najmenej 2/3 hlasovacích práv.
3.
Prijatie rozhodnutia na základe vzájomnej dohody si vyžaduje jednohlasný súhlas členov zúčastňujúcich sa hlasovania. Zdržanie sa hlasovania nebráni prijatiu rozhodnutia na základe vzájomnej dohody.
4.
Odchylne od odseku 3 sa použije núdzový hlasovací postup v prípadoch, keď sa Komisia a ECB zhodnú, že neschopnosť naliehavo prijať rozhodnutie na poskytnutie alebo vykonávanie finančnej pomoci vymedzené v článkoch 13 až 18 by ohrozilo hospodársku a finančnú udržateľnosť eurozóny. Na prijatie rozhodnutia vzájomnou dohodou v rade guvernérov uvedeného v článku 5 ods. 6 písm. f) a g) a správnej rade v rámci tohto núdzového postupu sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina 85 % odovzdaných hlasov.
Ak sa použije núdzový postup uvedený v prvom pododseku, presun z rezervného fondu a/alebo splateného imania do núdzového rezervného fondu sa vykoná s cieľom vytvoriť vyhradený vyrovnávací fond na pokrytie rizík vznikajúcich z finančnej podpory udelenej podľa uvedeného núdzového postupu. Rada guvernérov môže rozhodnúť o zrušení núdzového rezervného fondu a presune jeho obsahu späť do rezervného fondu a/alebo splateného imania.
5.
Prijatie rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou si vyžaduje 80 % odovzdaných hlasov.
6.
Prijatie rozhodnutia jednoduchou väčšinou si vyžaduje väčšinu odovzdaných hlasov.
7.
Hlasovacie práva každého člena EMS, ktoré vykonáva jeho poverenec alebo zástupca poverenca v rade guvernérov alebo správnej rade, sa rovnajú počtu akcií, ktoré mu boli pridelené, na schválenom základnom imaní EMS, ako je uvedené v prílohe II.
8.
Ak niektorý člen EMS neuhradí akúkoľvek časť dlžnej sumy, ktorá je splatná na základe jeho záväzkov vyplývajúcich z upísania splatných akcií alebo výziev na úhradu imania podľa článkov 8, 9 a 10 tejto zmluvy, alebo vo vzťahu k vráteniu finančnej pomoci podľa článku 16 alebo 17 tejto zmluvy, takýto člen EMS nemôže počas celej svojej takejto platobnej neschopnosti vykonávať akékoľvek zo svojich hlasovacích práv. Prahové hodnoty pre hlasovanie sa podľa toho prepočítajú.
Článok 5
Rada guvernérov
1.
Každý člen EMS vymenúva guvernéra a zástupcu guvernéra. Takéto vymenovania je možné kedykoľvek odvolať. Guvernér je členom vlády daného člena EMS zodpovedajúcim za financie. Zástupca guvernéra má plnú moc konať v mene guvernéra v jeho neprítomnosti.
2.
Rada guvernérov buď rozhodne, že jej bude predsedať predseda euroskupiny, ako je uvedené v Protokole (č. 14) o euroskupine, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k ZFEÚ, alebo si spomedzi svojich členov volí predsedu a podpredsedu na volebné obdobie dvoch rokov. Predseda a podpredseda môžu byť opätovne zvolení. Nové voľby musia byť bezodkladne zorganizované v prípade, že držiteľ už nezastáva funkciu potrebnú na vymenovanie do úlohy guvernéra.
3.
Na zasadnutiach rady guvernérov sa ako pozorovateľ môže zúčastňovať člen Európskej komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a prezident ECB, ako aj predseda euroskupiny (ak nie je predsedom alebo guvernérom).
4.
Predstavitelia členských štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny a ktoré sa spolu s EMS ad hoc zúčastňujú na operácii podpory pre stabilitu pre členský štát eurozóny, budú takisto vyzvaní, aby sa ako pozorovatelia zúčastnili na zasadnutiach rady guvernérov, na ktorých sa bude táto podpora pre stabilitu a jej monitorovanie prediskutovávať.
5.
Iné osoby vrátane zástupcov inštitúcií alebo organizácií, napr. MMF, môžu byť vyzvaní radou guvernérov, aby sa zúčastnili na zasadnutí ako pozorovatelia na báze ad hoc.
6.
Rada guvernérov prijíma tieto rozhodnutia vzájomnou dohodou:
a)
o zrušení núdzového rezervného fondu a presune jeho obsahu späť do rezervného fondu a/alebo splateného imania v súlade s článkom 4 ods. 4;
b)
o emisii nových akcií na základe iných podmienok ako rovnocenných v súlade s článkom 8 ods. 2;
c)
o výzve na úhradu imania v súlade s článkom 9 ods. 1;
d)
o zmene schváleného základného imania a prispôsobení maximálneho objemu úverov v EMS v súlade s článkom 10 ods. 1;
e)
o vzatí do úvahy prípadných aktualizácií kľúča na upisovanie kapitálu ECB v súlade s článkom 11 ods. 3 a o zmenách, ktoré sa majú vykonať v prílohe I v súlade s článkom 11 ods. 6;
f)
o poskytnutí podpory pre stabilitu zo strany EMS vrátane podmienenosti hospodárskej politiky, ako je uvedené v memorande o porozumení uvedenom v článku 13 ods. 3, a o voľbe nástrojov a finančných podmienkach v súlade s článkami 12 až 18;
g)
o udelení mandátu Európskej komisii na to, aby v spolupráci s ECB rokovala o podmienenosti hospodárskej politiky spojenej s každou finančnou pomocou v súlade s článkom 13 ods. 3;
h)
o zmene cenovej štruktúry a cenovej politiky finančnej pomoci v súlade s článkom 20;
i)
o zmene v zozname nástrojov finančnej pomoci, ktoré môže EMS využiť v súlade s článkom 19;
j)
o spôsobe prevodu pomoci ENFS na EMS v súlade s článkom 40;
k)
o schválení žiadosti o členstvo v EMS zo strany nových členov uvedené v článku 44;
l)
o úpravách, ktoré sa majú vykonať v tejto zmluve v priamom dôsledku pristúpenia nových členov, vrátane zmien týkajúcich sa rozdelenia imania medzi členmi EMS a výpočtu takého rozdelenia v priamom dôsledku pristúpenia nového člena k EMS v súlade s článkom 44; a
m)
o poverení správnej rady úlohami vymenovanými v tomto článku.
7.
Rada guvernérov prijíma kvalifikovanou väčšinou tieto rozhodnutia:
a)
o ustanovení podrobných technických podmienok pristúpenia nového člena do EMS v súlade s článkom 44;
b)
o tom, či jej bude predsedať predseda euroskupiny alebo či si kvalifikovanou väčšinou zvolí predsedu a podpredsedu rady guvernérov v súlade s odsekom 2;
c)
o ustanovení interných predpisov EMS a rokovacieho poriadku rady guvernérov a správnej rady (vrátane práva zriaďovať výbory a pomocné orgány) v súlade s odsekom 9;
d)
o stanovení zoznamu činností nezlučiteľných s výkonom funkcie riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa v súlade s článkom 6 ods. 8;
e)
o vymenovaní generálneho riaditeľa a o ukončení jeho funkčného obdobia v súlade s článkom 7;
f)
o zriadení iných fondov v súlade s článkom 24;
g)
o opatreniach, ktoré sa majú prijať na vymáhanie dlhu od člena EMS v súlade s článkom 25 ods. 2 a 3;
h)
o schválení ročnej účtovnej závierky EMS v súlade s článkom 27 ods. 1;
i)
o vymenovaní členov rady pre interný audit v súlade s článkom 30 ods. 1;
j)
o schválení externých audítorov v súlade s článkom 29;
k)
o zbavení imunity predsedu rady guvernérov, guvernéra, zástupcu guvernéra, riaditeľa, zástupcu riaditeľa alebo generálneho riaditeľa v súlade s článkom 35 ods. 2;
l)
o stanovení daňového režimu vzťahujúceho sa na zamestnancov EMS v súlade s článkom 36 ods. 5;
m)
o spore v súlade s článkom 37 ods. 2 a
n)
o všetkých ostatných potrebných záležitostiach, ktoré nie sú výslovne stanovené v tejto zmluve.
8.
Predseda zvoláva a predsedá zasadnutiam rady guvernérov. Podpredseda týmto rokovaniam predsedá, keď sa predseda nemôže zúčastniť.
9.
Rada guvernérov prijme svoj rokovací poriadok a interné predpisy EMS.
Článok 6
Správna rada
1.
Každý guvernér vymenuje spomedzi ľudí s vysokou odbornosťou v ekonomických a finančných záležitostiach jedného riaditeľa a jedného zástupcu riaditeľa. Takéto vymenovania je možné kedykoľvek odvolať. Zástupca riaditeľa má v prípade neprítomnosti riaditeľa plnú moc konať v jeho mene.
2.
Člen Európskej komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a prezident ECB môžu každý vymenovať jedného pozorovateľa.
3.
Predstavitelia členských štátov, ktorí nie sú členmi eurozóny a ktorí sa spolu s EMS ad hoc zúčastňujú na operácii finančnej pomoci pre členské štáty eurozóny, budú takisto vyzvaní, aby sa ako pozorovatelia zúčastnili na zasadnutiach správnej rady, na ktorých sa bude táto finančná pomoc a jej monitorovanie prediskutovávať.
4.
Iné osoby vrátane zástupcov inštitúcií alebo organizácií môžu byť vyzvaní radou guvernérov, aby sa ako pozorovatelia zúčastnili na zasadnutí na báze ad hoc.
5.
Správna rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Rozhodnutia, ktoré sa majú prijať na základe právomoci delegovanej radou guvernérov, sa prijímajú v súlade s príslušnými pravidlami hlasovania podľa článku 5 ods. 6 a 7.
6.
Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rady guvernérov ustanovené v článku 5, správna rada zabezpečí, aby sa EMS prevádzkoval v súlade s touto zmluvou a internými predpismi EMS prijatými radou guvernérov. Správna rada prijíma rozhodnutia podľa tejto zmluvy alebo rozhodnutia z poverenia rady guvernérov.
7.
Akékoľvek voľné miesto v správnej rade sa musí okamžite obsadiť v súlade s odsekom 1.
8.
Rada guvernérov stanovuje, aké činnosti sú nezlučiteľné s povinnosťami riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa, internými predpismi EMS a rokovacím poriadkom správnej rady.
Článok 7
Generálny riaditeľ
1.
Generálneho riaditeľa menuje rada guvernérov spomedzi kandidátov, ktorí majú štátnu príslušnosť člena EMS, príslušné medzinárodné skúsenosti a vysoký stupeň odbornosti v ekonomických a finančných záležitostiach. Počas zotrvania v úrade nemôže byť generálny riaditeľ zároveň aj guvernérom alebo riaditeľom alebo zástupcom ktoréhokoľvek z nich.
2.
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov. Môže byť opätovne zvolený jedenkrát. Generálny riaditeľ však funkciu prestáva zastávať, ak o tom rozhodne rada guvernérov.
3.
Generálny riaditeľ predsedá zasadnutiam správnej rady a zúčastňuje sa na zasadnutiach rady guvernérov.
4.
Generálny riaditeľ je nadriadený ostatným zamestnancom EMS. Je zodpovedný za organizáciu, prijímanie a prepúšťanie zamestnancov v súlade s pravidlami, ktoré prijme správna rada.
5.
Generálny riaditeľ je zákonným zástupcom EMS a pod vedením správnej rady uskutočňuje bežnú činnosť EMS.
KAPITOLA 3
ZÁKLADNÉ IMANIE
Článok 8
Schválené základné imanie
1.
Schválené základné imanie je 700 miliárd eur. Delí sa na sedem miliónov akcií, každý s nominálnou hodnotou 100 000 eur, ktoré sú k dispozícii na upísanie podľa počiatočného kľúča na určenie príspevkov ustanoveného v článku 11 a vypočítaného v prílohe I.
2.
Schválené základné imanie sa delí na splatené akcie a akcie splatné na požiadanie. Počiatočná celková úhrnná nominálna hodnota splatených akcií je 80 miliárd eur. Akcie schváleného základného imania, ktoré boli pôvodne upísané, sa emitujú v nominálnej hodnote. Ostatné akcie sa emitujú v nominálnej hodnote, ak rada guvernérov nerozhodne o ich emisii za osobitných okolností na základe iných podmienok.
3.
Akcie schváleného základného imania sa nesmú akýmkoľvek spôsobom zaťažiť alebo založiť a sú neprenosné s výnimkou prevodov na účely vykonávania revízií kľúča na určenie príspevkov ustanoveného v článku 11 v rozsahu potrebnom na zabezpečenie toho, že rozdelenie akcií zodpovedá upravenému kľúču.
4.
Členovia EMS sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne zaväzujú poskytnúť svoj príspevok do schváleného základného imania v súlade s kľúčom na určenie ich príspevku v prílohe I. Splnia všetky výzvy na úhradu príspevkov včas v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve.
5.
Ručenie každého člena EMS je za všetkých okolností obmedzené na jeho podiel na schválenom základnom imaní v jeho emisnej cene. Žiadny člen EMS neručí v dôsledku svojho členstva za záväzky EMS. Povinnosti členov EMS prispieť ku schválenému základnému imaniu v súlade s touto zmluvou nie sú dotknuté, ak sa akýkoľvek takýto člen EMS stane spôsobilým pre finančnú pomoc z EMS alebo ak mu je takáto pomoc poskytovaná.
Článok 9
Výzvy na úhradu príspevkov
1.
Rada guvernérov môže kedykoľvek vyzvať členov EMS na úhradu schváleného nesplateného imania a stanoviť členom EMS primeranú lehotu na jeho splatenie.
2.
Správna rada môže rozhodnutím jednoduchou väčšinou vyzvať na splatenie schváleného nesplateného imania, aby sa tak obnovila úroveň splateného imania, ak sa jeho výška znížila pohltením strát pod úroveň stanovenú v článku 8 ods. 2, ktorú môže rada guvernérov postupom podľa článku 10 zmeniť a doplniť, a stanoviť členom EMS primeranú lehotu na jej zaplatenie.
3.
Generálny riaditeľ vyzve na splatenie schváleného nesplateného imania v prípade potreby včas, aby sa zabránilo tomu, že EMS sa omešká v platení akejkoľvek plánovanej alebo inej platobnej povinnosti voči veriteľom EMS. Generálny riaditeľ informuje správnu radu a radu guvernérov o každej takejto výzve. Ak sa zistí potenciálny nedostatok finančných prostriedkov v EMS, generálny riaditeľ vyzve na takúto úhradu čo najskôr s cieľom zabezpečiť, aby mal EMS dostatok prostriedkov na splatenie platieb veriteľom v plnej výške k ich dátumu splatnosti. Členovia EMS sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne zaväzujú, že akúkoľvek výzvu na úhradu príspevku od generálneho riaditeľa podľa tohto odseku na požiadanie zaplatia, že takáto platba prebehne do siedmich dní od doručenia.
4.
Správna rada prijme podrobné podmienky, ktoré sa vzťahujú na výzvy na úhradu príspevkov podľa tohto článku.
Článok 10
Zmeny schváleného základného imania
1.
Rada guvernérov pravidelne a najmenej raz za päť rokov prehodnocuje maximálny objem úverov a primeranosť schváleného základného imania EMS. Podľa toho môže rozhodnúť o zmene schváleného základného imania a zmeniť a doplniť článok 8 a prílohu II. Takéto rozhodnutie nadobúda platnosť po tom, ako členovia EMS oznámia depozitárovi ukončenie svojich príslušných vnútroštátnych postupov. Nové akcie budú pridelené členom EMS podľa kľúča na určenie príspevkov, ktorý je definovaný v článku 11 a v prílohe I.
2.
Správna rada prijme podrobné podmienky, ktoré sa budú vzťahovať na všetky zmeny alebo ktorúkoľvek zo zmien imania podľa odseku 1.
3.
Keď sa členský štát Európskej únie stane novým členom EMS, schválené základné imanie EMS sa automaticky zvyšuje vynásobením príslušných vtedy platných súm v rámci upraveného kľúča na určenie príspevkov ustanoveného v článku 11 pomerom medzi relatívnou váhou nového člena EMS a relatívnou váhou súčasných členov EMS.
Článok 11
Kľúč na určenie príspevkov
1.
Kľúč na určenie príspevkov upísaného schváleného základného imania EMS podlieha odsekom 2 a 3 a je založený na kľúči, podľa ktorého majú národné centrálne banky členov EMS upísané podiely na kapitále ECB podľa článku 29 Protokolu (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k ZFEÚ.
2.
Kľúč na určenie príspevkov na upísanie schváleného základného imania EMS je uvedený v prílohe I.
3.
Kľúč na určenie príspevkov na upísanie schváleného základného imania EMS sa upraví, ak
a)
sa členský štát Európskej únie stane novým členom EMS a schválené základné imanie EMS sa automaticky zvýši, ako je to ustanovené v článku 10 ods. 3, alebo
b)
sa skončí obdobie dvanástich rokov určených pre dočasnú korekciu pre člena EMS v súlade s článkom 42.
4.
Rada guvernérov sa môže rozhodnúť vziať do úvahy možné aktualizácie kľúča na upisovanie základného kapitálu ECB uvedeného v odseku 1, ak sa kľúč na určenie príspevkov upraví v súlade s odsekom 3 alebo ak dôjde k zmene schváleného základného imania, ako je to ustanovené v článku 10 ods. 1.
5.
Ak sa kľúč na určenie príspevkov na upisovanie schváleného základného imania EMS upraví, členovia EMS uskutočnia prevody základného imania medzi sebou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie toho, aby rozdelenie základného imania zodpovedalo upravenému kľúču.
6.
Príloha I sa mení a dopĺňa na základe rozhodnutia rady guvernérov pri akejkoľvek úprave uvedenej v tomto článku.
7.
Správna rada prijme všetky ďalšie opatrenia potrebné na uplatnenie tohto článku.
KAPITOLA 4
FUNGOVANIE
Článok 12
Zásady
1.
Ak je potrebné ochrániť finančnú stabilitu eurozóny ako celku a jednotlivých členských štátov, EMS môže poskytnúť členovi EMS podporu pre stabilitu, ktorá podlieha prísnej podmienenosti v závislosti od vybraného finančného nástroja. Táto podmienenosť môže siahať od programov makroekonomickej úpravy až po nepretržité rešpektovanie vopred stanovených podmienok poskytnutia podpory.
2.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, podpora pre stabilitu EMS sa môže poskytovať prostredníctvom nástrojov ustanovených v článkoch 14 až 18.
3.
Do všetkých nových štátnych cenných papierov eurozóny so splatnosťou dlhšou ako jeden rok sa od 1. januára 2013 začlenia doložky o spoločnom postupe takým spôsobom, aký zabezpečí, že ich právne účinky budú rovnaké.
Článok 13
Postup na udelenie podpory pre stabilitu
1.
Člen EMS môže podať žiadosť o podporu pre stabilitu predsedovi rady guvernérov. V takej žiadosti sa uvedie nástroj finančnej pomoci, ktorý sa zvažuje. Po prijatí takej žiadosti predseda rady guvernérov poverí Európsku komisiu v spolupráci s ECB týmito úlohami:
a)
posúdiť, či existujú riziká pre finančnú stabilitu eurozóny ako celku alebo jej členských štátov v prípade, že ECB takúto analýzu ešte nepredložila podľa článku 18 ods. 2;
b)
posúdiť, či je verejný dlh udržateľný. Kedykoľvek je to vhodné a možné, vypracovať takéto posúdenie spoločne s MMF;
c)
posúdiť skutočné alebo potenciálne finančné potreby dotknutého člena EMS.
2.
Na základe žiadosti členov EMS a posúdenia uvedeného v odseku 1 môže rada guvernérov v zásade rozhodnúť o udelení podpory pre stabilitu danému členovi EMS vo forme nástroja finančnej pomoci.
3.
Ak sa podľa odseku 2 prijme rozhodnutie, rada guvernérov poverí Európsku komisiu – v spolupráci s ECB a kedykoľvek je to možné spoločne s MMF – úlohou rokovať s dotknutým členom EMS o memorande o porozumení, v ktorom sa podrobne opisuje podmienenosť viazaná na nástroj finančnej pomoci. Obsah memoranda o porozumení odzrkadľuje závažnosť nedostatkov, ktoré treba riešiť, a zvolený nástroj finančnej pomoci. Generálny riaditeľ EMS pripraví súbežne návrh dohody o nástroji finančnej pomoci vrátane finančných podmienok a výberu nástrojov, ktoré má schváliť rada guvernérov.
Memorandum o porozumení je plne v súlade s opatreniami týkajúcimi sa koordinácie hospodárskej politiky ustanovenej v ZFEÚ, najmä s akýmkoľvek právnym aktom Európskej únie vrátane akéhokoľvek stanoviska, varovania, odporúčania alebo rozhodnutia určeného dotknutému členovi EMS.
4.
Európska komisia podpisuje memorandum o porozumení v mene EMS pod podmienkou, že boli predtým splnené podmienky ustanovené v odseku 3 a po schválení radou guvernérov.
5.
Správna rada schvaľuje dohodu o nástroji finančnej pomoci, pričom podrobne opíše finančné aspekty udeľovanej podpory pre stabilitu, a keď je to vhodné, vyplatenie prvej tranže pomoci.
6.
EMS ustanoví vhodný systém varovania, aby sa zabezpečilo, že včas dostane akékoľvek splátky splatné členmi EMS v rámci podpory pre stabilitu.
7.
Európska komisia v spolupráci s ECB a kdekoľvek je to možné spoločne s MMF bude poverená monitorovaním dodržiavania podmienenosti, na ktorú je viazaný nástroj finančnej pomoci.
Článok 14
Preventívna finančná pomoc EMS
1.
Rada guvernérov môže v súlade s článkom 12 ods. 1 rozhodnúť o udelení preventívnej finančnej pomoci vo forme preventívnej podmienenej úverovej linky alebo vo forme úverovej linky s dodatočnými podmienkami.
2.
Podmienenosť spojená s preventívnou finančnou pomocou EMS sa spresní v memorande o porozumení v súlade s článkom 13 ods. 3.
3.
Finančné podmienky preventívnej finančnej pomoci EMS sa spresnia v dohode o nástroji preventívnej finančnej pomoci, ktorú podpisuje generálny riaditeľ.
4.
Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania preventívnej finančnej pomoci EMS.
5.
Správna rada po vzájomnej dohode na základe návrhu generálneho riaditeľa a po obdržaní správy od Európskej komisie v súlade s článkom 13 ods. 7 rozhodne, či by sa úverová linka mala zachovať.
6.
Potom, ako člen EMS po prvýkrát čerpal prostriedky (prostredníctvom úveru alebo nákupu na primárnom trhu), správna rada po vzájomnej dohode, na základe návrhu generálneho riaditeľa a na základe posúdenia Európskej komisie v spolupráci s ECB rozhodne, či je úverová linka ešte dostačujúcou formou, alebo či je potrebná iná forma finančnej pomoci.
Článok 15
Finančná pomoc na rekapitalizáciu finančných inštitúcií členov EMS
1.
Rada guvernérov môže rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci prostredníctvom úverov pre člena EMS na konkrétny účel rekapitalizácie finančných inštitúcií tohto člena EMS.
2.
Podmienenosť spojená s finančnou pomocou na rekapitalizáciu finančných inštitúcií člena EMS bude podrobne uvedená v memorande o porozumení v súlade s článkom 13 ods. 3.
3.
Bez toho, aby boli dotknuté články 107 a 108 ZFEÚ, budú finančné podmienky finančnej pomoci na rekapitalizáciu finančných inštitúcií člena EMS uvedené v dohode o nástroji finančnej pomoci, ktorú podpisuje generálny riaditeľ.
4.
Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania finančnej pomoci na rekapitalizáciu finančných inštitúcií člena EMS.
5.
Keď je to vhodné, správna rada po vzájomnej dohode na základe návrhu generálneho riaditeľa a po obdržaní správy od Európskej komisie v súlade s článkom 13 ods. 7 rozhodne o vyplácaní tranží finančnej pomoci nasledujúcich po prvej tranži.
Článok 16
Úvery EMS
1.
Rada guvernérov môže v súlade s článkom 12 rozhodnúť o udelení finančnej pomoci vo forme úveru členovi EMS.
2.
Podmienenosť spojená s úvermi EMS bude uvedená v programe makroekonomickej úpravy podrobne opísanom v memorande o porozumení v súlade s článkom 13 ods. 3.
3.
Finančné podmienky každého úveru EMS musia byť uvedené v dohode o nástroji finančnej pomoci, ktorú podpisuje generálny riaditeľ.
4.
Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania úverov EMS.
5.
Správna rada po vzájomnej dohode na základe návrhu generálneho riaditeľa a po obdržaní správy od Európskej komisie v súlade s článkom 13 ods. 7 rozhodne o vyplácaní tranží finančnej pomoci nasledujúcich po prvej tranži.
Článok 17
Nástroj podpory na primárnom trhu
1.
Rada guvernérov môže rozhodnúť, že sa zabezpečí nákup dlhopisov člena EMS na primárnom trhu v súlade s článkom 12 a s cieľom maximalizovať nákladovú efektívnosť finančnej pomoci.
2.
Podmienenosť spojená s nástrojom podpory na primárnom trhu bude podrobne uvedená v memorande o porozumení v súlade s článkom 13 ods. 3.
3.
Finančné podmienky, za ktorých sa uskutoční nákup dlhopisov, sa stanovia v dohode o nástroji finančnej pomoci, ktorú podpisuje generálny riaditeľ.
4.
Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania nástroja podpory na primárnom trhu.
5.
Správna rada po vzájomnej dohode na základe návrhu generálneho riaditeľa a po obdržaní správy od Európskej komisie v súlade s článkom 13 ods. 7 rozhodne o vyplácaní finančnej pomoci prijímajúcemu členskému štátu pomocou operácií na primárnom trhu.
Článok 18
Nástroj podpory na sekundárnom trhu
1.
Rada guvernérov môže rozhodnúť o zabezpečení operácií na sekundárnom trhu v súvislosti s dlhopismi člena EMS v súlade s článkom 12 ods. 1.
2.
Rozhodnutia o intervenciách na sekundárnom trhu v záujme zamedzenia prenosu sa prijmú na základe analýzy ECB, v ktorej sa uznáva existencia výnimočných okolností na finančných trhoch a rizík pre finančnú stabilitu.
3.
Podmienenosť spojená s nástrojom podpory na sekundárnom trhu bude podrobne uvedená v memorande o porozumení v súlade s článkom 13 ods. 3.
4.
Finančné podmienky, za ktorých sa uskutočnia operácie na sekundárnom trhu, sa stanovia v dohode o nástroji finančnej pomoci, ktorú podpisuje generálny riaditeľ.
5.
Správna rada prijme podrobné usmernenia týkajúce sa spôsobu vykonávania nástroja podpory na sekundárnom trhu.
6.
Správna rada po vzájomnej dohode a na základe návrhu generálneho riaditeľa rozhodne o začatí operácií na sekundárnom trhu.
Článok 19
Prehodnotenie zoznamu nástrojov finančnej pomoci
Rada guvernérov môže prehodnotiť zoznam nástrojov finančnej pomoci podľa článkov 14 až 18 a rozhodnúť o tom, že sa v ňom urobia zmeny.
Článok 20
Cenová politika
1.
Pri poskytovaní podpory pre stabilitu má EMS za cieľ plne pokryť svoje finančné a prevádzkové náklady, do ktorých zahrnie aj primeranú maržu.
2.
Čo sa týka všetkých finančných nástrojov pomoci, ceny sa podrobne opíšu vo všeobecných zásadách tvorby cien, ktoré prijme rada guvernérov.
3.
Rada guvernérov môže cenovú politiku prehodnocovať.
Článok 21
Úverové operácie
1.
EMS má právomoc vypožičiavať si na dosiahnutie svojho účelu na kapitálových trhoch od bánk, finančných inštitúcií alebo iných osôb alebo inštitúcií.
2.
Formy úverových operácií určuje generálny riaditeľ v súlade s podrobnými usmerneniami, ktoré prijme správna rada.
3.
EMS bude používať primerané nástroje riadenia rizík, ktoré bude správna rada pravidelne prehodnocovať.
KAPITOLA 5
FINANČNÉ RIADENIE
Článok 22
Investičná politika
1.
Generálny riaditeľ vykonáva obozretnú investičnú politiku EMS, aby tak bola zabezpečená najvyššia bonita v súlade s usmerneniami, ktoré má prijať a pravidelne revidovať správna rada. EMS má oprávnenie použiť časť výnosov zo svojho investičného portfólia na pokrytie svojich prevádzkových a administratívnych nákladov.
2.
Operácie EMS musia byť v súlade so zásadami riadneho finančného riadenia a riadenia rizík.
Článok 23
Dividendová politika
1.
Správna rada môže jednoduchou väčšinou rozhodnúť o rozdelení dividend členom EMS, pokiaľ výška splateného imania a rezervného fondu presiahne úroveň požadovanú EMS na udržanie jeho úverovej kapacity a pokiaľ výnosy z investovania sa nevyžadujú na zabránenie výpadku v splátkach veriteľom. Dividendy sa rozdeľujú pro rata vzhľadom na príspevky na splatené imanie s ohľadom na možné zrýchlenie ustanovené v článku 41 ods. 3.
2.
Pokiaľ EMS neposkytol finančnú pomoc jednému zo svojich členov, výnosy z investovania splateného imania EMS sa po odpočítaní prevádzkových nákladov vrátia členom EMS podľa ich jednotlivých príspevkov za predpokladu, že cieľová efektívna úverová kapacita je plne k dispozícii.
3.
Generálny riaditeľ vykonáva dividendovú politiku EMS v súlade s usmerneniami, ktoré prijme správna rada.
Článok 24
Rezervné a iné fondy
1.
Rada guvernérov zriadi rezervný fond a prípadne ďalšie fondy.
2.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, sa čisté príjmy z operácií EMS a výnosy z finančných sankcií prijatých od členov EMS v rámci postupu multilaterálneho dohľadu, postupu pri nadmernom deficite a postupu pri makroekonomických nerovnováhach podľa ZFEÚ odložia do rezervného fondu.
3.
Prostriedky rezervného fondu sa investujú v súlade s usmerneniami, ktoré prijme správna rada.
4.
Správna rada prijme pravidlá nevyhnutné na zriadenie, správu a využívanie iných fondov.
Článok 25
Krytie strát
1.
Na krytie strát, ktoré vzniknú z činností EMS, sa použijú:
a)
po prvé rezervný fond;
b)
po druhé splatené imanie; a
c)
nakoniec vhodná suma schváleného nesplateného imania, na ktorej úhradu sa vyzve v súlade s článkom 9 ods. 3.
2.
Ak člen EMS nesplní požadované platby v rámci výzvy na úhradu imania podľa článku 9 ods. 2 alebo ods. 3, revidované zvýšenie výzvy na úhradu imania musí byť adresované všetkým členom EMS, aby sa zabezpečilo, že EMS dostane celkovú výšku potrebného splateného imania. Rada guvernérov rozhoduje o príslušných opatreniach na zabezpečenie toho, že dotknutý člen EMS vyrovná svoj dlh voči EMS v primeranej lehote. Rada guvernérov má oprávnenie požadovať zaplatenie úrokov z omeškania z dlžnej sumy po splatnosti.
3.
Keď člen EMS urovná svoj dlh voči EMS, ako je uvedené v odseku 2, prebytok imania sa vráti ostatným členom EMS v súlade s pravidlami, ktoré prijme rada guvernérov.
Článok 26
Rozpočet
Správna rada každý rok schvaľuje rozpočet EMS.
Článok 27
Ročná účtovná závierka
1.
Rada guvernérov schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku EMS.
2.
EMS uverejňuje výročnú správu, ktorá obsahuje auditovanú účtovnú uzávierku a členom EMS zasiela štvrťročnú súhrnnú správu o svojej finančnej situácii, ako aj výkaz ziskov a strát, v ktorom sú vykázané výsledky jej činností.
Článok 28
Interný audit
Útvar interného auditu sa stanoví v súlade s medzinárodnými normami.
Článok 29
Externý audit
Účtovnú závierku EMS preverujú nezávislí externí audítori schválení radou guvernérov a zodpovední za overenie ročnej účtovnej závierky. Externí audítori sú plne oprávnení skúmať všetky účtovné knihy a účty EMS a žiadať všetky informácie o jeho transakciách.
Článok 30
Rada audítorov
1.
Rada audítorov pozostáva z piatich členov vymenovaných radou guvernérov podľa ich odbornosti v oblasti auditu a finančných záležitostí a zahŕňa dvoch členov najvyšších kontrolných inštitúcií členov EMS, ktorí navzájom rotujú, a jedného člena z Európskeho dvora audítorov.
2.
Členovia rady audítorov musia byť nezávislí. Nevyhľadávajú ani neprijímajú pokyny od riadiacich orgánov EMS, členov EMS ani od žiadneho iného verejného či súkromného orgánu.
3.
Rada audítorov vypracúva nezávislé audity. Prezerá účty EMS a overuje, či sú prevádzkové účty a súvahy v poriadku. Má úplný prístup k akýmkoľvek dokumentom EMS, ktoré potrebuje na vykonávanie svojich úloh.
4.
Rada audítorov môže kedykoľvek správnu radu informovať o svojich zisteniach. Každoročne vypracúva správu, ktorú predkladá rade guvernérov.
5.
Správna rada sprístupní výročnú správu národným parlamentom a najvyšším kontrolným inštitúciám členov EMS a Európskemu dvoru audítorov.
6.
Akékoľvek záležitosti týkajúce sa tohto článku budú spresnené v interných predpisoch EMS.
KAPITOLA 6
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 31
Umiestnenie
1.
EMS má svoje sídlo a ústredie v Luxemburgu.
2.
EMS môže zriadiť kontaktný úrad v Bruseli.
Článok 32
Právne postavenie, výsady a imunity
1.
Aby mohol EMS plniť svoj účel, priznávajú sa mu právne postavenie, výsady a imunity ustanovené v tomto článku na území každého člena EMS. EMS sa snaží získať uznanie svojho právneho postavenia a jeho výsad a imunít na iných územiach, v ktorých vykonáva svoje funkcie alebo vlastní majetok.
2.
EMS má úplnú právnu subjektivitu, ako aj úplnú právnu spôsobilosť:
a)
nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať týmto majetkom;
b)
uzatvárať zmluvy;
c)
vystupovať pred súdmi; a
d)
podľa potreby uzatvárať ústredné dohody a/alebo protokoly na zabezpečenie toho, aby sa jeho právne postavenie a jeho výsady a imunity uznali a vykonávali.
3.
EMS, jeho majetok, finančné prostriedky a aktíva bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú alebo kto ich má v držbe, sú vyňaté zo všetkých foriem súdnych procesov okrem prípadov a v rozsahu, keď sa EMS výslovne vzdá svojej imunity na účely akéhokoľvek konania alebo vzhľadom na podmienky akejkoľvek zmluvy vrátane dokumentácie finančných nástrojov.
4.
Majetok, finančné prostriedky a aktíva EMS bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú alebo kto ich má v držbe, majú imunitu proti prehľadaniu, zabratiu, zhabaniu, vyvlastneniu alebo proti inej forme odobratia, odňatia alebo vyvlastnenia na základe exekučných, súdnych, správnych alebo legislatívnych opatrení.
5.
Archívy EMS a všetky písomné dokumenty, ktoré patria EMS alebo ktoré sa nachádzajú v jeho držbe, sú nedotknuteľné.
6.
Objekty EMS sú nedotknuteľné.
7.
Každý člen EMS a každý štát, ktorý uznal postavenie, výsady a imunity EMS, priznajú úradnému styku EMS rovnaké postavenie, aké má úradný styk člena EMS.
8.
V rozsahu potrebnom na vykonávanie činností stanovených v tejto zmluve nesmie akýkoľvek majetok, finančné prostriedky a aktíva EMS podliehať obmedzeniam, regulácii, kontrolám a moratóriám akejkoľvek povahy.
9.
EMS je oslobodený od akejkoľvek požiadavky na oprávnenie alebo licencovanie ako úverová inštitúcia, poskytovateľ investičných služieb alebo iný oprávnený licencovaný alebo regulovaný subjekt podľa právnych predpisov každého člena EMS.
Článok 33
Zamestnanci EMS
Správna rada ustanoví podmienky zamestnávania generálneho riaditeľa a ostatných zamestnancov EMS.
Článok 34
Služobné tajomstvo
Členovia alebo bývalí členovia rady guvernérov a správnej rady a ďalšie osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre EMS alebo v spojení s ním, nesmú zverejniť informácie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo. Aj po zániku ich povinností sa od nich vyžaduje, aby v prípade akýchkoľvek informácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, zachovávali mlčanlivosť.
Článok 35
Osobná imunita
1.
V záujme EMS požívajú predseda rady guvernérov, guvernéri, zástupcovia guvernérov, riaditelia, zástupcovia riaditeľov, ako aj generálny riaditeľ a ďalší zamestnanci imunitu proti súdnemu konaniu, ak ide o úkony, ktoré vykonali zo svojej úradnej moci, a sú nedotknuteľní, pokiaľ ide o ich služobné listiny a dokumenty.
2.
Rada guvernérov sa môže imunity vzdať v takom rozsahu a za podmienok, ktorými sú určené akékoľvek imunity podľa tohto článku v súvislosti s predsedom rady guvernérov, guvernérom, zástupcom guvernéra, riaditeľom, zástupcom riaditeľa alebo generálnym riaditeľom.
3.
Generálny riaditeľ môže takú imunitu odobrať ktorémukoľvek zamestnancovi EMS okrem samého seba.
4.
Každý člen EMS bezodkladne prijme opatrenia potrebné na účely toho, aby tento článok nadobudol účinnosť podľa práva daného člena EMS a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje EMS.
Článok 36
Výnimka zo zdaňovania
1.
EMS, jeho aktíva, príjmy, majetok a jeho operácie a transakcie schválené podľa tejto zmluvy sú v rámci jej oficiálnych činností vyňaté z pôsobnosti všetkých priamych daní.
2.
Členovia EMS prijmú, kedykoľvek to bude možné, vhodné opatrenia na zľavu alebo vrátenie čiastok nepriamych daní alebo daní z predaja zahrnutých do cien hnuteľného či nehnuteľného majetku, ak EMS uskutoční na svoje úradné účely nákupy väčšieho rozsahu, ktorých cena zahŕňa dane tohto druhu.
3.
Oslobodenie sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré jednoducho zodpovedajú úhradám za verejnoprospešné služby.
4.
Tovary, ktoré EMS doviezol a ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie jeho oficiálnych činností, sú oslobodené od všetkých dovozných ciel a daní, ako aj od všetkých dovozných zákazov a obmedzení.
5.
Zamestnanci EMS podľa pravidiel prijatých radou guvernérov podliehajú vnútornému zdaneniu platov a odmien vyplácaných v EMS v prospech EMS. Odo dňa uplatňovania tejto dane sú mzdy a funkčné požitky oslobodené od národnej dane z príjmu.
6.
Dlhopisy alebo cenné papiere, ktoré emitoval EMS, vrátane príslušných úrokov alebo dividend, bez ohľadu na to, kto je držiteľom týchto cenných papierov, nepodliehajú žiadnemu zdaňovaniu:
a)
ktoré diskriminuje uvedené dlhopisy alebo cenné papiere len z dôvodu jeho pôvodu; alebo
b)
ak jediným právnym základom pre také zdaňovanie je miesto alebo mena, v ktorej sa emitovali, sú splatné alebo zaplatené alebo ak jediným právnym základom pre také zdaňovanie je sídlo alebo kancelária EMS.
Článok 37
Výklad a urovnávanie sporov
1.
Všetky otázky súvisiace s výkladom alebo uplatňovaním ustanovení tejto zmluvy a internými predpismi EMS, ktoré vzniknú medzi členom EMS a EMS alebo medzi členmi EMS navzájom, budú predložené na rozhodnutie správnej rade.
2.
Rada guvernérov rozhodne o akomkoľvek spore medzi členom EMS a EMS alebo medzi členmi EMS navzájom v súvislosti s výkladom a vykonávaním tejto zmluvy vrátane akéhokoľvek sporu o zlučiteľnosti rozhodnutí prijatých EMS touto zmluvou. Hlasovanie členov rady guvernérov dotknutých členov EMS je pozastavené, keď rada guvernérov hlasuje o takom rozhodnutí a počet hlasov potrebných na dosiahnutie väčšiny pre prijatie uvedeného rozhodnutia sa zodpovedajúcim spôsobom prepočíta.
3.
Ak člen EMS napadne rozhodnutie uvedené v odseku 2, spor sa predloží Súdnemu dvoru Európskej únie. Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie je pre obe strany konania záväzný a strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa podrobili rozsudku v lehote, ktorú tento súd stanoví.
Článok 38
Medzinárodná spolupráca
EMS je na podporu svojich cieľov oprávnený spolupracovať v rámci podmienok tejto zmluvy s MMF, s ktorýmkoľvek štátom, ktorý poskytuje finančnú pomoc členovi EMS na báze ad hoc, a s ktoroukoľvek medzinárodnou organizáciou alebo subjektom, ktoré majú špecializovanú zodpovednosť v príbuzných odboroch.
KAPITOLA 7
PRECHODNÉ OPATRENIA
Článok 39
Vzťah s úvermi ENFS
Počas prechodnej fázy od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy až do úplného vyčerpania ENFS nesmú konsolidované úvery EMS a ENFS prekročiť 500 miliárd eur bez toho, aby to malo vplyv na pravidelné prehodnocovanie primeranosti maximálneho objemu úverov v súlade s článkom 10. Správna rada prijme podrobné usmernenia pre výpočet kapacity budúcich záväzkov, aby sa zabezpečilo, že konsolidovaný úverový strop nebude porušený.
Článok 40
Prevod podpory ENFS
1.
Odchylne od článku 13 môže rada guvernérov rozhodnúť, že záväzky ENFS o poskytnutí finančnej pomoci členovi EMS podľa dohody s týmto členom prevezme EMS, ak sa uvedené záväzky týkajú neuhradených a kapitálovo nekrytých častí úverových nástrojov.
2.
EMS môže, ak to jeho rada guvernérov povolí, nadobúdať práva a preberať záväzky ENFS, najmä pokiaľ ide o všetky alebo časť jeho nesplatených práv a povinností, ktoré vyplývajú z jeho súčasných úverových nástrojov alebo s nimi súvisia.
3.
Rada guvernérov prijme podrobné postupy potrebné na implementáciu prevodu záväzkov z ENFS na EMS, ako je uvedené v odseku 1, a na prevod práv a povinností, ako je opísané v odseku 2.
Článok 41
Splatenie základného imania
1.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, platba splatených akcií pôvodne upísaných každým členom EMS sa uskutoční v piatich ročných splátkach, každá z nich vo výške 20 % z celkovej sumy. Prvú splátku uhradí každý člen EMS do pätnástich dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. Zostávajúce štyri splátky sú vždy splatné na prvé, druhé, tretie a štvrté výročie dátumu splatnosti prvej splátky.
2.
Počas päťročného obdobia splácania imania v jednotlivých splátkach členovia EMS zrýchlia splácanie splatených akcií včas pred dátumom emisie na zachovanie pomeru medzi splateným imaním a nesplatenou sumou emisií EMS vo výške minimálne 15 % a zabezpečia minimálnu kombinovanú úverovú kapacitu EMS a ENFS vo výške 500 miliárd eur.
3.
Ktorýkoľvek člen EMS môže rozhodnúť o zrýchlení splácania svojej časti splateného imania.
Článok 42
Dočasná korekcia kľúča na určenie príspevkov
1.
Na začiatku upíšu členovia EMS schválené základné imanie na základe počiatočného kľúča na určenie príspevkov, ako je uvedené v prílohe I. Dočasná korekcia zahrnutá v tomto počiatočnom kľúči na určenie príspevkov platí po dobu dvanástich rokov odo dňa prijatia eura dotknutým členom EMS.
2.
Ak je hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa nového člena EMS vyjadrený v trhových cenách v eurách v roku bezprostredne predchádzajúcom vstupu do EMS nižší ako 75 % priemerného HDP na obyvateľa v Európskej únii v trhových cenách, potom sa na jeho kľúč na určenie príspevkov do upísaného schváleného základného imania EMS stanovený v súlade s článkom 10 uplatňuje dočasná korekcia, ktorá sa rovná súčtu:
a)
25 % percentuálneho podielu národnej centrálnej banky uvedeného člena EMS na základnom kapitáli ECB, ktorý bol určený v súlade s článkom 29 štatútu ESCB; a
b)
75 % percentuálneho podielu hrubého národného dôchodku daného člena EMS vyjadreného v trhových cenách v eurách v eurozóne v roku bezprostredne predchádzajúcom pristúpeniu k EMS.
Percentuálne podiely uvedené v písmenách a) a b) sa zaokrúhľujú nahor alebo nadol na najbližší násobok 0,0001 percentuálneho bodu. Eurostat zverejní dané štatistické pojmy.
3.
Dočasná korekcia uvedená v odseku 2 platí po dobu dvanástich rokov odo dňa prijatia eura dotknutým členom EMS.
4.
V dôsledku dočasnej korekcie kľúča sa príslušná časť akcií pridelených členovi EMS podľa odseku 2 prerozdelí medzi členov EMS, na ktorých sa dočasná korekcia na základe ich podielu v ECB nevzťahuje, čo sa určí v súlade s článkom 29 štatútu ESCB bezprostredne pred emitovaním podielov pristupujúceho člena EMS.
Článok 43
Prvé vymenovania
1.
Každý člen EMS vymenuje svojho guvernéra a zástupcu guvernéra do dvoch týždňov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
2.
Rada guvernérov vymenuje generálneho riaditeľa a každý guvernér vymenuje riaditeľa a zástupcu riaditeľa do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
KAPITOLA 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 44
Pristúpenie
Táto zmluva je otvorená prístupu iných členských štátov Európskej únie v súlade s článkom 2 na základe žiadosti o členstvo, ktorú taký členský štát Európskej únie podá na EMS po tom, čo Rada Európskej únie prijme rozhodnutie o zrušení výnimky z účasti na eure v súlade s článkom 140 ods. 2 ZFEÚ. Rada guvernérov schváli žiadosť o pristúpenie nového člena EMS a podrobné technické podmienky s tým súvisiace, ako aj úpravy, ktoré sa vykonajú v tejto zmluve v priamom dôsledku pristúpenia. Po schválení žiadosti o členstvo radou guvernérov sa pristúpenie nových členov EMS uskutoční po uložení listín o pristúpení u depozitára, ktorý o tom informuje ostatných členov EMS.
Článok 45
Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
1)
Príloha I: Kľúč na určenie príspevkov do EMS; a
2)
Príloha II: Upísané akcie schváleného základného imania.
Článok 46
Uloženie
Táto zmluva sa uloží na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie (ďalej len „depozitár“), ktorý poskytne všetkým signatárom overené kópie tejto zmluvy.
Článok 47
Ratifikácia, schválenie alebo prijatie
1.
Táto zmluva podlieha ratifikácii, schváleniu alebo prijatiu zo strany signatárov. Ratifikačné listiny, listiny o schválení alebo o prijatí sa uložia u depozitára.
2.
Depozitár oznámi ostatným signatárom každé uloženie a jeho dátum.
Článok 48
Nadobudnutie platnosti
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom, keď budú ratifikačné listiny, listiny o schválení alebo prijatí uložené signatármi, ktorých primárne upísané akcie predstavujú najmenej 90 % z celkového počtu upísaných akcií uvedených v prílohe II. V prípade potreby sa zoznam členov EMS upraví. Kľúč v prílohe I sa potom prepočíta a celkové schválené základné imanie v článku 8 ods. 1 a v prílohe II a počiatočná celková úhrnná nominálna hodnota splatených akcií v článku 8 ods. 2 sa zodpovedajúcim spôsobom zníži.
2.
Táto zmluva nadobudne platnosť pre každého signatára, ktorý následne uloží svoju ratifikačnú listinu, listinu o schválení alebo prijatí, deň nasledujúci po dni uloženia.
3.
Pre každý štát, ktorý pristúpi k tejto zmluve v súlade s článkom 44, nadobudne táto zmluva platnosť dvadsiaty deň po uložení jeho listiny o pristúpení.
V Bruseli 2. februára 2012 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, estónskom, vo fínskom, francúzskom, v gréckom, holandskom, írskom, maltskom, nemeckom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, vo švédskom a v talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické a je uložené v archíve depozitára, ktorý ostatným zmluvným stranám zašle overené kópie.
Členské štáty eurozóny
PRÍLOHA I
Kľúč na určenie príspevkov do EMS
Člen EMS Kľúč EMS
(%)
Belgické kráľovstvo 3,4771
Spolková republika Nemecko 27,1464
Estónska republika 0,1860
Írsko 1,5922
Helénska republika 2,8167
Španielske kráľovstvo 11,9037
Francúzska republika 20,3859
Talianska republika 17,9137
Cyperská republika 0,1962
Luxemburské veľkovojvodstvo 0,2504
Malta 0,0731
Holandské kráľovstvo 5,7170
Rakúska republika 2,7834
Portugalská republika 2,5092
Slovinská republika 0,4276
Slovenská republika 0,8240
Fínska republika 1,7974
Spolu 100,0
PRÍLOHA II
Upísané akcie schváleného základného imania
Člen EMS   Akcie
v počte
Upísané imanie
(EUR)
Belgické kráľovstvo 243 397 24 339 700 000
Spolková republika Nemecko 1 900 248 190 024 800 000
Estónska republika 13 020 1 302 000 000
Írsko 111 454 11 145 400 000
Helénska republika 197 169 19 716 900 000
Španielske kráľovstvo 833 259 83 325 900 000
Francúzska republika 1 427 013 142 701 300 000
Talianska republika 1 253 959 125 395 900 000
Cyperská republika 13 734 1 373 400 000
Luxemburské veľkovojvodstvo 17 528 1 752 800 000
Malta 5 117 511 700 000
Holandské kráľovstvo 400 190 40 019 000 000
Rakúska republika 194 838 19 483 800 000
Portugalská republika 175 644 17 564 400 000
Slovinská republika 29 932 2 993 200 000
Slovenská republika 57 680 5 768 000 000
Fínska republika 125 818 12 581 800 000
Spolu 7 000 000 700 000 000 000
1)
Ú. v. EÚ L 91, 6. 4. 2011, s. 1.