289/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:
„ad)
elektronickým systémom zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov on-line informačný systém slúžiaci na zber a uchovávanie vyhlásení o podpore iniciatívy občanov podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11. 3. 2011).“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Napríklad § 29 až 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, § 212 až 218 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 ods. 3 písm. d) sa slová „Slovenská televízia, Slovenský rozhlas“ nahrádzajú slovami „Rozhlas a televízia Slovenska“.
4.
V § 3 ods. 4 písm. a) časť vety za bodkočiarkou znie: „obce a povinné osoby uvedené v odseku 3 písm. e) nepredkladajú koncepcie na schválenie ministerstvu,“.
5.
V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zverejniť adresu elektronickej podateľne na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené a ak využívajú elektronickú podateľňu.“.
6.
V § 3a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Koncepcia musí byť v súlade so štandardmi a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.“.
7.
V § 3a ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
8.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „najmenej v štvorročných“ nahrádzajú slovami „spravidla v päťročných“.
9.
V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
usmerňuje tvorbu koncepcie povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 a schvaľuje koncepciu povinných osôb uvedených v § 3 ods. 3 písm. a) až c) s výnimkou obcí, d), f) a g),“.
10.
V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom; vykonávaním niektorých činností pri kontrole dodržiavania štandardov, s výnimkou kontroly dodržiavania štandardov týkajúcich sa bezpečnosti podľa písmena f), môže ministerstvo poveriť inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pričom rozsah týchto činností ministerstvo určí v poverení v rámci svojich právomocí ustanovených týmto zákonom,“.
11.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Zamestnanci ministerstva a osoby poverené vykonávaním činností podľa odseku 2 písm. d) sú povinné zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly podľa odseku 2 písm. d) a v súvislosti s ňou.
(4)
Osoby podľa odseku 3 zbavuje mlčanlivosti minister financií Slovenskej republiky.“.
12.
V § 9a ods. 7 sa slová „prestane spĺňať podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta“ nahrádzajú slovami „do dvoch mesiacov od udelenia pokuty podľa § 10 ods. 1 písm. c) nezabezpečí nápravu“.
13.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov
(1)
Posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov vykonáva osoba poverená na tento účel ministerstvom (ďalej len „posudzovateľ systému zberu“), znalec alebo znalecký ústav v príslušnom odbore a odvetví.11a) Poverenie posudzovateľa systému zberu uskutočňuje ministerstvo na základe výzvy zverejnenej na svojom webovom sídle. Posudzovateľom systému zberu môže byť iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa odborné predpoklady na posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov, uvedené vo výzve podľa druhej vety. Posudzovateľ systému zberu je povinný spĺňať tieto predpoklady počas celej doby vykonávania posudzovania elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov. Zoznam posudzovateľov systému zberu a jeho zmien zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle. Ak posudzovateľ systému zberu nemôže vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov, je povinný túto skutočnosť s uvedením dôvodov bezodkladne oznámiť ministerstvu.
(2)
Posudzovateľ systému zberu je povinný vykonávať posudzovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov v súlade s osobitným predpisom1a) na základe listinnej alebo elektronickej žiadosti o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov (ďalej len „žiadosť o posúdenie systému zberu“) podanej ministerstvu. Vzor žiadosti o posúdenie systému zberu je uvedený v prílohe.
(3)
Ak žiadosť o posúdenie systému zberu neobsahuje náležitosti uvedené v prílohe, ministerstvo vyzve žiadateľa o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov (ďalej len „žiadateľ o posúdenie systému zberu“), aby v lehote piatich dní odstránil jej nedostatky. Ak žiadateľ o posúdenie systému zberu v tejto lehote nedostatky neodstráni, ministerstvo žiadosť o posúdenie systému zberu vráti tomuto žiadateľovi a bezodkladne oznámi túto skutočnosť posudzovateľovi systému zberu. Posudzovateľ systému zberu je povinný bezodkladne po doručení tohto oznámenia vrátiť žiadateľovi o posúdenie systému zberu uhradené náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov.
(4)
Žiadosť o posúdenie systému zberu, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v prílohe, ministerstvo bezodkladne zašle posudzovateľovi systému zberu uvedenému v tejto žiadosti. Posudzovateľ systému zberu po posúdení elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov uvedie v žiadosti o posúdenie systému zberu vyjadrenie, či tento systém spĺňa, alebo nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.11b)
(5)
Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, ministerstvo vydá osvedčenie11c) o súlade elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov s osobitným predpisom a zašle ho žiadateľovi o posúdenie systému zberu do jedného mesiaca od podania úplnej žiadosti o posúdenie systému zberu.
(6)
Ak elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu, ministerstvo zamietne žiadosť o posúdenie systému zberu a oznámi túto skutočnosť žiadateľovi o posúdenie systému zberu s uvedením dôvodov nesplnenia týchto požiadaviek do jedného mesiaca od podania úplnej žiadosti o posúdenie systému zberu.
(7)
Náklady spojené s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov uhrádza žiadateľ o posúdenie systému zberu, ktorý uhradí tieto náklady pred podaním žiadosti o posúdenie systému zberu. Doklad o úhrade týchto nákladov je prílohou žiadosti o posúdenie systému zberu. Posudzovateľ systému zberu je povinný bezodkladne po poverení podľa odseku 1 vypracovať a zaslať ministerstvu sadzobník úhrad nákladov spojených s posudzovaním elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov vrátane čísla účtu, na ktorý sa tieto náklady uhradia; ministerstvo tento sadzobník zverejní na svojom webovom sídle. Ak posudzovateľ systému zberu vypracuje zmeny tohto sadzobníka, je povinný ich bezodkladne zaslať ministerstvu, ktoré ich zverejní na svojom webovom sídle.
(8)
Ak posudzuje elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov znalec alebo znalecký ústav, podmienky výkonu znaleckej činnosti pri posudzovaní tohto systému a podmienky poskytnutia odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za túto činnosť ustanovuje osobitný predpis,11a) pričom ustanovenia odsekov 2, 3 prvej a druhej vety a odsekov 4 až 6 sa použijú rovnako a ustanovenie odseku 7 sa nepoužije.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11c znejú:
„11a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b)
Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
11c)
Príloha č. IV k nariadeniu (EÚ) č. 211/2011.“.
14.
V § 10 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ak poruší ustanovenia § 9a ods. 3 písm. a) alebo ods. 6,
5.
posudzovateľovi systému zberu, ak poruší povinnosti ustanovené v § 9b.“.
15.
V § 10 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí na pokutu podľa odseku 1 písm. c) štvrtého bodu.“.
16.
V § 13 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
obsah žiadosti o zápis, žiadosti o zmenu zápisu, podrobnosti o zriaďovaní a označovaní integrovaného obslužného miesta, podmienky prevádzky integrovaného obslužného miesta, spôsob preukazovania ich splnenia a sadzobník úhrad nákladov za činnosť integrovaného obslužného miesta,“.
17.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 275/2006 Z. z.
Žiadosť o posúdenie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov
Čl. II
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z. a zákona č. 214/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 písm. g) a § 12 ods. 8 sa slová „voľne prístupnej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
2.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
vedie zoznam elektronických adries umiestnenia elektronických podateľní orgánov verejnej moci, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle.“.
3.
V § 21 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
kontroluje pravdivosť a aktuálnosť údajov v žiadosti o vydanie certifikátu,“.
4.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
Orgány verejnej moci sú povinné bezodkladne oznamovať úradu elektronickú adresu umiestnenia elektronickej podateľne, na ktorej prijímajú podania vo forme elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom a každú zmenu jej umiestnenia.“.
5.
V § 26 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 eur“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „6 600 eur“.
6.
V § 26a ods. 1 písm. a) a b) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 000 eur“.
7.
V § 26a ods. 1 písm. c) sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 000 eur“.
8.
V § 26a ods. 1 písm. d) až h) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 000 eur“.
9.
V § 26a ods. 1 písm. i) a j) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 500 eur“.
Čl. III
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu alebo telefaxom. Ak orgán verejnej správy prijíma sťažnosti v elektronickej forme aj iným spôsobom ako elektronickou poštou, túto informáciu zverejní na svojom webovom sídle.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.“.
3.
V § 5 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom6) sťažovateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo v elektronickej forme, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo v elektronickej forme odloží.“.
5.
V § 5 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej forme, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného predpisu.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Napríklad § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 214/2008 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.