2/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 23. decembra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 3, § 38 ods. 12, § 48 ods. 7, § 55 ods. 3, § 56 ods. 12, § 66 ods. 7, § 72 ods. 3 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z., vyhlášky č. 457/2009 Z. z., vyhlášky č. 229/2010 Z. z. a vyhlášky č. 355/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 písm. i), § 12 ods. 3 písm. i), § 19 ods. 3 písm. i) a § 26 ods. 4 písm. i) sa vypúšťa slovo „vhodnosti“.
2.
V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.
3.
V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.
4.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odseku 2 písm. u) a odseku 5 písm. z) sú uvedené v prílohe č. 3a.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.“.
6.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia
(1)
Vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia na jeho použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum narodenia, obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.
(2)
Prílohou k žiadosti je technická dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia.
(3)
O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
podrobnú zostavu komponentov tvoriacich overovanú zostavu monitorovacieho záznamového zariadenia,
e)
typ softvérovej verzie, ak je ním monitorovacie záznamové zariadenie vybavené,
f)
stručný popis postupu overovania vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia,
g)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia overovanej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia pri vykonávaní technických kontrol vozidiel,
h)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a odtlačok pečiatky.
(4)
Prílohou správy o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia je aj dokumentácia o overení, ktorou sa zistený stav preukázal.“.
7.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach
(1)
Evidencia prijatých tlačív a kontrolných nálepiek sa vedie v Knihe príjmu tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá pozostáva z dodacích listov vydaných poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel a je vedená minimálne v rozsahu evidovaných údajov
a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek, identifikačné číslo a sídlo pracoviska technickej kontroly.
(2)
Výdaj tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel je vedený a archivovaný v elektronickej podobe. Okrem toho sa denný výdaj osobitne vytlačí a opatrí podpisom a odtlačkom pečiatky technika technickej kontroly a archivuje sa počas piatich rokov. Štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly alebo oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly pred archiváciou výtlačkov denného výdaja tlačív a kontrolných nálepiek tieto opatrí svojím podpisom.
(3)
Ak sa tlačivo alebo kontrolná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly do informačného systému podľa § 38 ods. 1 vyhotoví záznam, kde uvedie dátum a dôvod poškodenia alebo zničenia. Poškodené alebo zničené tlačivá a kontrolné nálepky uschová.
(4)
Evidencia prijatých a vydaných pečiatok sa vedie v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo pracoviska technickej kontroly,
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených technikom technickej kontroly s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel; podpisy technikov technickej kontroly o prevzatí pridelených pečiatok,
e)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly na výdaj pečiatok pridelených technikom technickej kontroly.
(5)
Evidenciu tlačív a kontrolných nálepiek vedie oprávnená osoba technickej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa odsekov 1 a 4.
(6)
Kniha príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po dobu piatich rokov. Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedené podľa odseku 5 sa archivujú v elektronickej podobe. Tlačivo protokolu o vykonanej technickej kontrole sa archivuje po dobu platnosti technickej kontroly.
(7)
Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorej oprávnenie na vykonávanie technických kontrol bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá Knihu príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a Knihu príjmu a výdaja pečiatok poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie technických kontrol alebo zániku oprávnenia na vykonávanie technických kontrol.“.
8.
Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní technických kontrol (k § 48 ods. 7 zákona)
(1)
Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum narodenia, obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený na konanie o schválenie jeho vhodnosti na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel,
b)
správa z overenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia a dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorou sa zistený stav preukázal.“.
9.
Nadpis § 46 znie:
„Rozsah technických kontrol a druhy dokladov, zaťaženie vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách (k § 49 ods. 11 zákona)“.
10.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Miery zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách sú uvedené v prílohe č. 4b.“.
11.
V § 48 ods. 5 sa slová „prílohe č. 4b;“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4c;“.
12.
V § 50 ods. 1 sa slová „prílohe č. 4c“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4d“.
13.
V § 53 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.
14.
V § 53 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.
15.
V § 53 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.
16.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odsekov 2 až 4 sú uvedené v prílohe č. 7a.“.
17.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia
(1)
Vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia na jeho použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum narodenia, obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.
(2)
Prílohou k žiadosti je technická dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia.
(3)
O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
podrobnú zostavu komponentov tvoriacich overovanú zostavu monitorovacieho záznamového zariadenia,
e)
typ softvérovej verzie, ak je ním monitorovacie záznamové zariadenie vybavené,
f)
stručný popis postupu overovania vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia,
g)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia overovanej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel,
h)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a odtlačok pečiatky.
(4)
Prílohou správy o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia je aj dokumentácia o overení, ktorou sa zistený stav preukázal.“.
18.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65a
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní emisných kontrol
(1)
Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum narodenia, obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený na konanie o schválenie jeho vhodnosti na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel,
b)
správa z overenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia a dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorou sa zistený stav preukázal.“.
19.
V § 66 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
20.
V § 66 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
21.
V § 66 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
22.
V § 66 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
23.
V § 66 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
24.
V § 66 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
25.
V § 66 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
26.
V § 66 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
27.
V § 103a sa slová „prílohe č. 4b“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4a“.
28.
V prílohe č. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Príloha č. 15 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príloha MI-008 kapitola I k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.“.
29.
V prílohe č. 3 v položke č. 2 sa v stĺpci „spôsob metrologického zabezpečenia“ slovo „overenie“ nahrádza slovami „podľa osobitného predpisu2)“.
30.
V prílohe č. 3 v položke č. 3 sa slová „podľa príloh č. 42 a 491)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Prílohy č. 42 a 49 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V prílohe č. 3 v položke č. 4 sa slová „podľa príloh č. 451)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Príloha č. 45 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
32.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:
„Príloha č. 3a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
Podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení a odosielaní záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel
1.
Monitorovacie záznamové zariadenie je tvorené
a)
najmenej tromi záznamovými zariadeniami, ktoré vyhotovujú digitálne statické obrazové záznamy (ďalej len „snímka“) a digitálny kontinuálny obrazový záznam (ďalej len „videozáznam“) priestoru kontrolnej linky stanice technickej kontroly,
b)
zariadením, ktoré automaticky zasiela snímky podľa písmena a) do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel a na ktorom sa automaticky ukladá a uchováva videozáznam podľa písmena a) (ďalej len „server záznamového zariadenia“),
c)
dvoma zariadeniami na čítanie čiarového kódu (ďalej len „čítačka čiarového kódu“),
d)
ďalšími zariadeniami na vzájomné prepojenie zariadení podľa písmen a) až c) alebo prepojenie zariadenia podľa písmena b) s automatizovaným informačným systémom technických kontrol, ak sú potrebné.
2.
Zariadenie podľa bodu 1 písm. b) a d) môže byť spoločné pre viacero kontrolných liniek.
3.
Monitorovacie záznamové zariadenie zaznamenáva vstup vozidla na kontrolnú linku, priebeh technickej kontroly vozidla na kontrolnej linke a výstup vozidla z kontrolnej linky. Monitorovacie záznamové zariadenie zasiela snímky do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel.
4.
Zaznamenávanie vstupu vozidla na kontrolnú linku musí byť zabezpečené takto:
a)
jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku prednej časti vozidla stojaceho na vstupe na kontrolnú linku,
b)
snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti vstupu na kontrolnú linku; čiarový kód zodpovedajúci konkrétnej technickej kontrole generuje automatizovaný informačný systém technických kontrol vozidiel,
c)
snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie
1.
evidenčného čísla, ak je na vozidle predná tabuľka s evidenčným číslom,
2.
druhu vozidla,
3.
farby vozidla,
4.
ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,
d)
evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel.
5.
Zaznamenávanie priebehu technickej kontroly vozidla na kontrolnej linke musí byť zabezpečené takto:
a)
aspoň jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola na videozázname zaznamenanom týmto zariadením viditeľná podstatná časť priestoru kontrolnej linky; podstatnou časťou priestoru kontrolnej linky sa rozumie priestor zodpovedajúci aspoň polovici celkovej dĺžky kontrolnej linky a zahŕňajúci valcovú skúšobňu bŕzd,
b)
ak pokrytie priestoru podľa písmena a) nemožno dosiahnuť jedným monitorovacím záznamovým zariadením, musí sa použiť viacero monitorovacích záznamových zariadení,
c)
videozáznam podľa písmena a) musí byť automaticky ukladaný a uchovávaný na serveri záznamového zariadenia po dobu najmenej 30 dní,
d)
videozáznam podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie druhu, farby a prípadne aj ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla nachádzajúceho sa na kontrolnej linke.
6.
Zaznamenávanie výstupu vozidla z kontrolnej linky musí byť zabezpečené takto:
a)
jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku zadnej časti vozidla stojaceho na výstupe z kontrolnej linky,
b)
snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti výstupu z kontrolnej linky, čiarový kód sa zhoduje s čiarovým kódom uvedeným v bode 4 písm. b),
c)
snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie
1.
evidenčného čísla, ak je na vozidle zadná tabuľka s evidenčným číslom,
2.
druhu vozidla,
3.
farby vozidla,
4.
ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,
d)
evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel.
7.
Zasielanie snímok do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel musí byť zabezpečené takto:
a)
snímky podľa bodov 4 a 6 musia byť automaticky zaslané do automatizovaného informačného systému technických kontrol a priradené k záznamu prislúchajúcemu konkrétnej technickej kontrole na základe prečítaného čiarového kódu,
b)
z videozáznamu podľa bodu 5 musia byť automaticky každých 5 minút priebežne vyhotovované snímky; takto vyhotovené snímky musia byť automaticky zaslané do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel s priradením k záznamom tých technických kontrol, v ktorých časovom intervale vymedzenom prečítaním čiarového kódu podľa bodu 4 písm. b) a prečítaním čiarového kódu podľa bodu 6 písm. b) bola snímka vytvorená.
8.
Snímky po odoslaní do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel sú súčasťou tohto systému a uchovávajú sa po dobu platnosti technickej kontroly.“.
33.
Za prílohu č. 4a sa vkladá nová príloha č. 4b, ktorá znie:
„Príloha č. 4b k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
Miera zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách
Kategória vozidla Minimálne zaťaženie vozidla MZ*)
M1**) 60 %
M2**) 60 %
M3 60 %
N2 60 %
N3***) 60 %
O3 40 %
O4 40 %
Vysvetlivky:
*) MZ = mo / mc . 100 %
mo – okamžitá hmotnosť vozidla pristaveného na technickú kontrolu
mc – najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla (údaj v rubrike F.1 osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II)
**) platí iba pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg
***) v prípade ťahačov návesov musí na točnicu ťahača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves.“.
Doterajšie prílohy č. 4b a 4c sa označujú ako prílohy č. 4c a 4d.“.
34.
Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá znie:
„Príloha č. 7a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
Podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení a odosielaní záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel
1.
Monitorovacie záznamové zariadenie je tvorené
a)
najmenej dvoma záznamovými zariadeniami, ktoré vyhotovujú snímky; ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej kontroly, najmenej jedným záznamovým zariadením vyhotovujúcim snímky,
b)
zariadením, ktoré automaticky zasiela snímky podľa písmena a) do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel,
c)
dvoma čítačkami čiarového kódu; ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej kontroly jednou čítačkou čiarového kódu,
d)
ďalšími zariadeniami na vzájomné prepojenie zariadení podľa písmen a) až c) alebo prepojenie zariadenia podľa písmena b) s automatizovaným informačným systémom emisných kontrol motorových vozidiel, ak sú potrebné.
2.
Monitorovacie záznamové zariadenie zaznamenáva vstup vozidla na pracovisko emisnej kontroly a výstup vozidla z pracoviska emisnej kontroly. Monitorovacie záznamové zariadenie zasiela snímky do automatizovaného informačného systému emisných kontrol.
3.
Zaznamenávanie vstupu vozidla na pracovisko emisnej kontroly musí byť zabezpečené takto:
a)
monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku prednej časti vozidla stojaceho na pracovisku emisnej kontroly,
b)
snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti pracoviska emisnej kontroly; čiarový kód zodpovedajúci konkrétnej emisnej kontrole generuje automatizovaný informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel,
c)
snímka podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie
1.
evidenčného čísla, ak je na vozidle predná tabuľka s evidenčným číslom,
2.
druhu vozidla,
3.
farby vozidla,
4.
ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,
d)
evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému motorových vozidiel.
4.
Zaznamenávanie výstupu vozidla z pracoviska emisnej kontroly musí byť zabezpečené takto:
a)
monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku zadnej časti vozidla stojaceho na výstupe z pracoviska emisnej kontroly; ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej kontroly, vyhotoví sa ďalšia snímka podľa bodu 3 písm. a),
b)
snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti výstupu z pracoviska emisnej kontroly, čiarový kód sa zhoduje s čiarovým kódom uvedeným v bode 3 písm. b),
c)
snímka podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie
1.
evidenčného čísla, ak je na vozidle zadná tabuľka s evidenčným číslom,
2.
druhu vozidla,
3.
farby vozidla,
4.
ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,
d)
evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel.
5.
Snímky podľa bodov 3 a 4 musia byť automaticky zaslané do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel a priradené k záznamu prislúchajúcemu konkrétnej emisnej kontrole na základe prečítaného čiarového kódu.
6.
Snímky po odoslaní do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel sú súčasťou tohto systému a uchovávajú sa po dobu platnosti emisnej kontroly.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.
Ján Figeľ v. r.