548/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

548
ZÁKON
z 1. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. s) uvádzacej vete a prvom bode a v § 25 ods. 6 sa slovo „nájomcu“ nahrádza slovami „daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu“.
2.
V § 2 písm. s) druhom bode sa vypúšťajú slová „a nie menej ako tri roky“.
3.
V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Základ dane sa zistí ako súčet
a)
čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11), a
b)
čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8.
(2)
O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2, pričom sa použije postup podľa § 30.“.
4.
Nadpis § 6 znie:
„Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu“.
5.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
z vytvorenia diela a umeleckého výkonu27) a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
§ 39 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti“.
7.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú príjmy vyplácané podľa osobitného predpisu,29b) ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
§ 40 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 81 ods. 1 písm. j) zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.“.
8.
V § 6 odsek 6 znie:
„(6)
Na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odsekov 1 a 2 a základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odseku 3 a 4 sa použijú ustanovenia § 17 až 29. Daňovník s príjmami podľa odsekov 1 a 2, ktorý vykáže daňovú stratu, upraví základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 4 ods. 2 a § 30. Ak preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami podľa odseku 3 a 4 sú vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) sa na účely zistenia základu dane môžu znížiť len za podmienok uvedených v odseku 9. Výška odpusteného dlhu alebo jeho časti podľa odseku 5 písm. d) sa zahrnie do základu dane dlžníka v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dlh odpustený.“.
9.
V § 6 ods. 10 druhej vete sa za číslo „3“ vkladajú slová „a 4“.
10.
V § 6 ods. 14 uvádzacej vete sa za slová „zárobkovú činnosť“ vkladajú slová „alebo dosahujúci príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu“ a slová „1 a 2“ sa nahrádzajú slovami „1, 2 a 4“.
11.
V § 6 ods. 17 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
12.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa za slovami „a okrem príjmov“ vypúšťajú slová „z prenájmu a“.
13.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
obcí a vyšších územných celkov z prenájmu ich majetku.“.
14.
V § 15 písmeno a) znie:
„a)
fyzických osôb zisteného podľa § 4,“.
15.
V § 17 odsek 24 znie:
„(24)
Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo
a)
k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s)
1.
u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a ktorý vykazuje základ dane podľa odseku 1 písm. b) a c), sa postupuje pri vyradení hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu podľa § 19 ods. 3 písm. b), d) alebo písm. e),
2.
u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,1) ktorý vykazuje základ dane podľa odseku 1 písm. a), sa pri vyradení hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b), d) alebo písm. e), pričom pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a vrátení hmotného majetku prenajímateľovi sa základ dane upraví o rozdiel už zaplatenej istiny1) a odpisov zahrnutých do základu dane; rovnaký postup ako daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva1) uplatní aj daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14,
b)
ku kúpe veci obstarávanej formou finančného prenájmu pred uplynutím minimálnej doby nájmu podľa § 2 písm. s) za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3, sa základ dane zvýši o sumu úrokov už zahrnutých do základu dane a o túto sumu sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku,
c)
po skončení nájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3, sa základ dane zvýši o kladný rozdiel už uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy podľa § 27 alebo 28, a o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.“.
16.
V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).
17.
V § 22 ods. 11 a 12 sa slová „ods. 6 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
18.
V § 25 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b)“.
19.
V § 26 ods. 2 sa slová „odsekov 6 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
20.
V § 26 odsek 8 znie:
„(8)
Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, odpíše daňovník počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ods. 1 do výšky vstupnej ceny podľa § 25 spôsobom podľa § 27 alebo 28. Hmotný majetok nadobudnutý postúpením zmluvy o finančnom prenájme odpisuje nový nájomca počas celej doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 do výšky jeho vstupnej ceny, pričom vstupnou cenou u nového nájomcu sa rozumie výška nesplatenej istiny vrátane finančného vyrovnania uhradeného pôvodnému nájomcovi a odstupného uhradeného pôvodnému nájomcovi.“.
21.
V § 26 ods. 9 prvej vete sa slová „odsekov 6, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“ a vypúšťa sa tretia veta.
22.
V § 26 ods. 10 sa slová „odsekov 6, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
23.
V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa odseku 1 v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1
a)
nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1,
b)
bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní podľa § 26 ods. 5.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
24.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Ročný odpis vypočítaný podľa odseku 1 a pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.“.
25.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa určia odpisy z hmotného majetku takto:
a)
v prvom roku odpisovania hmotného majetku len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,
b)
v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval; len na účely výpočtu ročných odpisov
1.
v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,
2.
v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa prvého bodu zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov, počnúc druhým rokom odpisovania.“.
26.
V § 28 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1
a)
nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 písm. a) sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1,
b)
bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 písm. a) zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
27.
V § 30 ods. 1 sa za slová „Od základu dane“ vkladajú slová „daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou,“.
28.
V § 49 ods. 2 druhá veta znie: „V lehote na podanie daňového priznania alebo hlásenia je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu122aa) daň aj zaplatiť.“.
29.
V § 49 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.“.
30.
Poznámka pod čiarou 136c znie:
„136c)
Napríklad § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.
§ 49a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu25) na jednotnom kontaktnom mieste,136e) svoje registračné povinnosti podľa odseku 1 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môže registračné a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136e znie:
„136e)
§ 45a ods. 2 a § 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
32.
§ 51b sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň z emisných kvót inak.“.
33.
V § 52i ods. 1 sa slová „31. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2012“.
34.
V § 52i ods. 2 sa slová „31. decembra 2012 až 31. decembra 2014“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013 až 31. decembra 2015“.
35.
V § 52i ods. 3 sa slová „31. decembra 2015 až 31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2016 až 31. decembra 2019“.
36.
V § 52i ods. 4 sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
37.
Za § 52n sa vkladá § 52o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zmlúv bez zmeny podmienok na nového nájomcu aj po 31. decembri 2011 sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2011.
(2)
Ustanovenie § 6 ods. 6 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použije po prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2011.
(3)
Ustanovenia § 4 ods. 2, § 6 ods. 6 druhej a tretej vety a § 30 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použijú na daňovú stratu vykázanú po 31. decembri 2011.
(4)
Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) a e) v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2011.
(5)
Ustanovenia § 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použijú na hmotný majetok uvedený do užívania po 31. decembri 2011.“.
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z. a zákona č. 38/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa číslo „70,3“ nahrádza číslom „65,4“.
2.
V § 3 sa číslo „23,5“ nahrádza číslom „21,9“.
3.
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:
㤠7b
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2012 prvýkrát v januári 2012.“.
Čl. III
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z. a zákona č. 460/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Dodatočné daňové priznanie
(1)
Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako je vypočítaná v podanom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.
(2)
Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako je vypočítaná v podanom priznaní, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.“.
2.
V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Správca dane na základe podaného dodatočného daňového priznania vyrubí rozdiel dane rozhodnutím na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých bola daň vyrubená aj bez podania priznania, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie vzťahuje.
(5)
Ak daňovník podal dodatočné daňové priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré už podal priznanie a daň ešte nebola vyrubená na základe podaného priznania na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň s prihliadnutím na dodatočné daňové priznanie.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
3.
V § 91 sa na začiatku vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.“.
Doterajšie odseky 1 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 12.
4.
V § 91 odsek 6 znie:
„(6)
Daňovník podľa odsekov 2 a 3 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania. Daňovník, ktorý nie je povinný platiť preddavky na daň, zaplatí daň v lehote na podanie daňového priznania.“.
5.
V § 91 ods. 10 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
„45b)
§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
7.
Za § 98 sa vkladajú § 98a až 98d, ktoré znejú:
㤠98a
(1)
Správca dane, ktorým je obec, písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 27 ods. 1, § 34a ods. 1, § 49 ods. 1, § 57 ods. 1, § 64a ods. 1, § 72, a poplatníka, ktorý nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2)
Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť alebo poplatník ohlasovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane, ktorým je obec, zistí základ miestnej dane a poplatku a určí miestnu daň a poplatok podľa pomôcok.
(3)
Správca dane, ktorým je obec, oznámi daňovníkovi alebo poplatníkovi určovanie miestnej dane alebo poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určovania miestnej dane alebo poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4)
Na postup správcu dane, ktorým je obec, pri určovaní miestnej dane alebo poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis.46aa)
§ 98b
(1)
Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.11)
(2)
Správca dane, ktorým je obec, neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splatnú splátku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splatných splátok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
(3)
Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 27, 34a, 49, 57, 64a a § 104 ods. 8 a pomernej časti poplatku podľa § 82 sa ustanovenie odseku 2 použije rovnako.
(4)
Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, správca dane, ktorým je obec, vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 98c
Zánik práva vyrubiť daň
Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie a správca dane, ktorým je obec, na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mala vyrubiť daň z nehnuteľností.
§ 98d
Elektronické služby
(1)
Správca dane, ktorým je obec, môže poskytovať elektronické služby.
(2)
Daňovník pri elektronickej komunikácii so správcom dane, ktorým je obec, má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, ktorej obsahom sú najmä:
a)
spis daňovníka v elektronickej forme,
b)
elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c)
prístup na elektronickú podateľňu,
d)
elektronická osobná schránka,
e)
katalóg služieb.
(3)
Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4)
Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.
(5)
Podrobnosti o elektronickej komunikácii, poskytovaní elektronických služieb a vzor dohody o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom ustanoví správca dane, ktorým je obec, všeobecne záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46aa znie:
„46aa)
§ 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:
„46b)
§ 7 ods. 1 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
9.
V § 100 ods. 1 a 2 sa slová „sankčného úroku“ nahrádzajú slovami „úroku z omeškania“.
10.
Slová „platobný výmer“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „rozhodnutie“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.