547/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 29.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
ZÁKON
z 1. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z. a zákona č. 486/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
register účtovných závierok (ďalej len „register“).“.
2.
V § 4 ods. 2 sa slová „a mieste predkladania“ nahrádzajú čiarkou a slovami „postupoch a mieste ukladania“.
4.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
5.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).
6.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
7.
V § 16 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.
(8)
Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa účinnosti vyhlásenia konkurzu do dňa právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu otvorí účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy ku dňu právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu.“.
8.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa rovnajú začiatočným stavom majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.“.
9.
V § 17 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
10.
V § 17a ods. 1 sa čiarka za slovami „doplnková dôchodková spoločnosť“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a platobná inštitúcia22ad)“.
11.
V § 17a ods. 3 druhej vete sa za slová „ktorou je“ vkladajú slová „platobná inštitúcia,22ad) inštitúcia elektronických peňazí,22ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:
„22ad)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 17a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 6 je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
16.
V § 22 ods. 8 sa vypúšťajú slová „Európskej únie“.
17.
V § 22 odsek 10 znie:
„(10)
Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na základe jej individuálnych účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek neboli splnené aspoň dve z nasledujúcich podmienok:
a)
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 17 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 34 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, z poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.“.
18.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 17 je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
19.
V § 22a odsek 3 znie:
„(3)
Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2, konsolidovaných účtovných závierok obcí, konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov, účtovných závierok subjektov verejnej správy,5) ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, a účtovných závierok právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov.29b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
§ 22a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1 má povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú správu. Ak má účtovná jednotka podľa odseku 1 povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu, môže údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný dokument.
(7)
Účtovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky podľa odsekov 1 a 2 a účtovné jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy podľa odseku 3 sú povinné poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a ostatné informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a súhrnnej účtovnej závierky v termíne a v štruktúre stanovenej účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a súhrnnú účtovnú závierku, okrem informácií a individuálnej účtovnej závierky, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu.29c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
„29c)
§ 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
REGISTER
§ 23
(1)
Register je informačným systémom verejnej správy,29d) správcom ktorého je ministerstvo (ďalej len „správca registra“).
(2)
Do registra sa ukladajú
a)
riadne individuálne účtovné závierky,
b)
mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)
priebežné individuálne účtovné závierky,
d)
riadne konsolidované účtovné závierky,
e)
mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
f)
priebežné konsolidované účtovné závierky,
g)
súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
h)
výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
i)
správy audítora,
j)
individuálne výročné správy obcí,
k)
konsolidované výročné správy obcí,
l)
individuálne výročné správy vyšších územných celkov a
m)
konsolidované správy vyšších územných celkov.
(3)
Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku, ktorú zostavila z vlastného podnetu.
(4)
Správca registra
a)
vytvára, udržiava a prevádzkuje register,
b)
zhromažďuje a spracováva údaje z účtovných závierok,
c)
zhromažďuje a spracováva údaje z výročných správ obcí a výročných správ vyšších územných celkov,
d)
vykonáva formálnu kontrolu údajov uvádzaných v účtovnej závierke,
e)
poskytuje a sprístupňuje dokumenty podľa odseku 2 v súlade s týmto zákonom orgánom verejnej správy a iným osobám.
(5)
Dokumenty podľa odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty podľa odseku 2 musia byť vyhotovené a uložené v štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v cudzom jazyku.
(6)
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 len
a)
účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22,
b)
obchodnej spoločnosti,
c)
družstva,
d)
štátneho podniku,
e)
subjektu verejnej správy,
f)
inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis29e) ustanovuje, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná.
(7)
Správca registra vedie zoznam účtovných jednotiek a aktualizuje ho.
§ 23a
(1)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa ukladajú v elektronickej forme alebo v listinnej forme.
(2)
Účtovná jednotka je povinná uložiť v registri dokumenty podľa § 23 ods. 2; v elektronickej forme sú povinné uložiť ich osoby podľa osobitného predpisu,29f) ostatné účtovné jednotky ich ukladajú v listinnej forme alebo elektronickej forme. Výročná správa obcí a výročná správa vyšších územných celkov sa ukladajú v elektronickej forme. Povinnosť uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania a ktorá nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitného predpisu29g) alebo nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu.29h)
(3)
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29i) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 alebo § 22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Účtovná jednotka ukladá priebežnú individuálnu účtovnú závierku a priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s osobitným predpisom.14) Ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu, ukladá sa priebežná individuálna účtovná závierka do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná individuálna účtovná závierka zostavuje, a priebežná konsolidovaná účtovná závierka do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavuje.
(4)
Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa odseku 3, uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a dátum schválenia účtovnej závierky oznámi správcovi registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
(5)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19, 22 a 22a, ukladá v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote podľa odseku 3, uvedie, že ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Ak účtovná jednotka ukladá správu audítora dodatočne, uvedie, ku ktorej účtovnej závierke sa správa audítora ukladá.
(6)
Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 16 ods. 10, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
(7)
Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov podľa § 23 ods. 2. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania podľa § 19 alebo § 22, nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol používateľa uviesť do omylu, že audítorom overené boli.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29d až 29l znejú:
„29d)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29e)
Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
29f)
§ 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29g)
§ 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 548/2010 Z. z., § 15 zákona č. 563/2009 Z. z.
29h)
Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29i)
Napríklad § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z., § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšia štvrtá až ôsma časť sa označujú ako piata až deviata časť.
22.
V § 24 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „referenčný kurz“)“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 24 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, okrem ocenenia podľa odseku 4, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu. Na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za inú cudziu menu, okrem ocenenia podľa odseku 4, sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo sa na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.
(4)
Na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu sa ku dňu ocenenia použije kurz banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá je zmluvnou stranou tohto menového derivátu, alebo ku dňu ocenenia sa použije referenčný kurz ku dňu ocenenia. Ak zmluvnou stranou menového derivátu nie je banka alebo pobočka zahraničnej banky, použije sa na ocenenie cudzej meny referenčný kurz ku dňu ocenenia.“.
25.
V § 24 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Účtovná jednotka prepočíta ku dňu ocenenia (§ 24 ods. 1) referenčným kurzom
a)
cenné papiere znejúce na cudziu menu,
b)
nástroje peňažného trhu ocenené cudzou menou,11)
c)
finančné rozdielové zmluvy ocenené cudzou menou,11)
d)
podkladové nástroje derivátov ocenených cudzou menou okrem podkladových nástrojov menových derivátov,
e)
pohľadávky a záväzky spojené s majetkom podľa písmen a) až d), ktoré sú ocenené rovnakou cudzou menou ako tento majetok.
(6)
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa môže použiť na prepočet cudzej meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Ak je tento úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, použije sa hodnota z prepočtu podľa prvej vety na prepočet úhrady záväzku z cudzej meny na eurá. Na ocenenie pohľadávky a záväzkov v cudzej mene spojených s účtovaním poskytnutého alebo prijatého preddavku v cudzej mene sa použije kurz v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku.
(7)
Účtovná jednotka použije zvolenú účtovnú metódu používania kurzov na všetky účtovné prípady v rámci daného obchodu a na všetky obchody podľa odsekov 1 až 6 a na ich ocenenie v priebehu účtovného obdobia a v účtovnej závierke.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.
26.
V § 25 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov podľa písmena e) tretieho bodu,“.
27.
V § 25 ods. 1 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „a účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania“.
28.
V § 25 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
„3.
cenné papiere určené na obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis neustanovuje inak,35ab) a cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, ktorý nepostupuje podľa § 17a ods. 3,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:
„35ab)
§ 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.
29.
V § 25 ods. 5 prvá veta znie:
„Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia podľa § 7 ods. 1, pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade a rovnaký druh cenných papierov vedený v portfóliu účtovnej jednotky, možno za spôsob ocenenia podľa odseku 1 považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku.“.
30.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44)
Napríklad zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 35 ods. 3 písm. a) sa za slovo „závierka“ vkladajú čiarka a slová „výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22“.
32.
V § 35 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 alebo § 22, je povinná uchovávať správu audítora počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa overovanie audítorom týka.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
33.
§ 38 znie:
㤠38
(1)
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
a)
nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4,
b)
neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
c)
neuložila dokumenty podľa § 23a alebo neuložila výročnú správu podľa § 21,
d)
nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a,
e)
nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2,
f)
nemala zriadený výbor pre audit podľa § 19a,
g)
neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
h)
neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
i)
porušila ustanovenia § 9,
j)
porušila ustanovenia § 17,
k)
nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28,
l)
porušila ustanovenia § 31,
m)
porušila ustanovenia § 34,
n)
porušila ustanovenia § 35.
(2)
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až g) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac 1 000 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. i) až n) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac 100 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. h) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac 1 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 eur.
(3)
Porušením povinností ustanovených týmto zákonom nie je účtovanie a vykazovanie, ktoré je v súlade s osobitným predpisom,22a) v účtovných jednotkách, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 17a.
(4)
Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa primerane vzťahuje daňový poriadok.
(5)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Daňový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované účtovné obdobia prihliada na skutočnosť, či účtovná jednotka v súlade s § 3 ods. 1 vykonala účtovanie opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly podľa osobitného predpisu48) písomne oznámi miestne príslušnému daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovom období.
(6)
Daňový úrad uloží pokutu podľa odseku 2 do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo.
(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
„48)
§ 46 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
34.
Za § 39h sa vkladá § 39i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Pozemkové spoločenstvo, ktoré účtovalo v sústave jednoduchého účtovníctva, začne účtovať v sústave podvojného účtovníctva 1. januára 2012, ak má účtovné obdobie kalendárny rok, alebo prvým dňom účtovného obdobia, ktoré začína po 1. januári 2012, ak má účtovné obdobie hospodársky rok.
(2)
Ustanovenie § 22 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa prvýkrát použije pri posudzovaní podmienok na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy za účtovné obdobie začínajúce sa 1. januára 2012 a neskôr.
(3)
Ustanovenie § 23a sa prvýkrát použije na uloženie dokumentov, ktoré sa týkajú účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2012 a neskôr.
(4)
Na konania podľa § 38 začaté pred 1. januárom 2012 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2011. Na pokuty za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2012, sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2012, ak sú pre účtovnú jednotku priaznivejšie.“.
35.
Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1. 10. 2009).“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 510/2010 sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
hnuteľného majetku štátu okrem hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením; na tento majetok štátu sa vzťahuje povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám,“.
2.
V § 8a ods. 1 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.
3.
V § 8a odsek 5 znie:
„(5)
Na účely tohto zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu.13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 8a odsek 10 znie:
„(10)
Pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa odsekov 8 a 9 sa § 11 ods. 4 nepoužije. Pri prevode hnuteľného majetku štátu v rámci osobitného ponukového konania sa odseky 8 a 9 nepoužijú.“.
5.
V § 8d ods. 1 sa za slovo „evidencia“ vkladajú slová „hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením a“.
6.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak tento zákon neustanovuje inak; vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, možno previesť najmenej za primeranú cenu. Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.“.
7.
V § 14c ods. 1 sa slová „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu“ nahrádzajú slovami „Prebytočný majetok štátu, na ktorého prevod je potrebné vykonať osobitné ponukové konanie,“.
8.
V § 14c ods. 2 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.
9.
V § 14c ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a ak ide o prebytočný nehnuteľný majetok štátu, aj“.
Čl. XLI
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 1, 2, bodov 4 až 11, 16, 17, 19, 20, § 23 a § 23a bodu 21, bodov 22 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 a čl. I bodov 3, 13 až 15, § 23b a § 23c bodu 21 a čl. II až V a čl. VII až XL, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.