547/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
ZÁKON
z 1. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z. a zákona č. 486/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
12.
§ 17a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 6 je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
18.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 17 je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
21.
Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
REGISTER“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29d až 29l znejú:
Doterajšia štvrtá až ôsma časť sa označujú ako piata až deviata časť.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 510/2010 sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
hnuteľného majetku štátu okrem hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením; na tento majetok štátu sa vzťahuje povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám,“.
2.
V § 8a ods. 1 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.
3.
V § 8a odsek 5 znie:
„(5)
Na účely tohto zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu.13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 8a odsek 10 znie:
„(10)
Pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa odsekov 8 a 9 sa § 11 ods. 4 nepoužije. Pri prevode hnuteľného majetku štátu v rámci osobitného ponukového konania sa odseky 8 a 9 nepoužijú.“.
5.
V § 8d ods. 1 sa za slovo „evidencia“ vkladajú slová „hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením a“.
6.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak tento zákon neustanovuje inak; vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, možno previesť najmenej za primeranú cenu. Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.“.
7.
V § 14c ods. 1 sa slová „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu“ nahrádzajú slovami „Prebytočný majetok štátu, na ktorého prevod je potrebné vykonať osobitné ponukové konanie,“.
8.
V § 14c ods. 2 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.
9.
V § 14c ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a ak ide o prebytočný nehnuteľný majetok štátu, aj“.
Čl. XLI
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 1, 2, bodov 4 až 11, 16, 17, 19, 20, § 23 a § 23a bodu 21, bodov 22 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 a čl. I bodov 3, 13 až 15, § 23b a § 23c bodu 21 a čl. II až V a čl. VII až XL, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.