546/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

546
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z. a zákona č. 492/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aa) Miestne príslušným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt2ab) a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia minerálneho oleja, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s minerálnym olejom ako s vlastným, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. Pre organizačnú zložku2ac) alebo prevádzkareň osoby môže Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) určiť miestnu príslušnosť colného úradu aj inak ako podľa osobitného predpisu,2aa) ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa až 2ac znejú:
„2aa)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ab)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ac)
§ 7 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. h), ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. h) sa číslo „3824 90 91“ nahrádza číslom „3826 00 10“.
3.
V § 4 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. i) sa číslo „3824 90 97“ nahrádza číslom „3826 00 90“.
4.
V § 4 ods. 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo použitého odpadového oleja rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu“.
5.
V § 4 ods. 8 písm. c) sa slová „2710 11 až 2710 19 69, 2710 11 21 a 2710 11 25“ nahrádzajú slovami „2710 12 až 2710 19 68, 2710 12 21 a 2710 12 25“.
6.
V § 4 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Z minerálneho oleja podľa odseku 2 podlieha kontrole a postupu pri preprave podľa § 23 a oznamovacej povinnosti podľa § 25a ods. 13 minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99 a 3403 19 10, len ak je prepravovaný voľne, automobilovými cisternami alebo železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov. Prepravu minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. g) musí sprevádzať dokument obsahujúci údaj o jeho kinematickej viskozite.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
7.
V § 6 ods. 1 písmená a), b), d) a e) znejú:
„a)
motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 s obsahom biogénnej látky
1.
do objemu ustanoveného v osobitnom
predpise 2e) ..... 550,52 eura/1 000 l
2.
v objeme ustanovenom v osobitnom
predpise 2e) a viac ..... 514,50 eura/1 000 l
b)
motorový benzín kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 51
a 2710 12 59 ..... 597,49 eura/1 000 l
d)
plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 s obsahom biodiesla
1.
do objemu ustanoveného osobitným
predpisom 2e) ..... 386,40 eura/1 000 l
2.
v objeme ustanovenom v osobitnom
predpise 2e) a viac ..... 368 eur/1 000 l
e)
vykurovací olej kódu kombinovanej
nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64,
2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 a
2710 20 90 ..... 111,50 eura/1 000 kg“.
8.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99, ktorých kinematická viskozita je
1.
do 10 mm2/s pri teplote
40 °C vrátane ..... 100 eur/1 000 kg,
2.
nad 10 mm2/s pri teplote
40 °C ..... 0 eur/1 000 kg.“.
9.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. d), na minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e). Ak vznikla daňová povinnosť podľa § 12 ods. 2 písm. f) a minerálny olej bol dodaný alebo bol použitý ako pohonná látka, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g), alebo ak bol minerálny olej použitý ako palivo, na taký minerálny olej sa uplatní daň, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva minerálneho oleja a rozdielu medzi sadzbou dane podľa odseku 1 písm. e) a sadzbou dane podľa odseku 1 písm. g). Ak sa minerálny olej podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. g) použije ako pohonná látka, na účel určenia základu dane sa na prepočet množstva minerálneho oleja v kilogramoch na litre pri teplote 15 °C použije koeficient 0, 837.“.
10.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „2710 11 31 a 2710 11 70“ nahrádzajú slovami „2710 12 31 a 2710 12 70“.
11.
V § 10 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 6 písm. b) sa slová „2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49“ nahrádzajú slovami „2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19, “.
12.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
13.
V § 11 ods. 4 písm. e) sa slová „písm. c) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až g)“.
14.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 4 písm. c) až g), colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá žiadateľovi odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania žiadosti o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov.“.
15.
V § 11 ods. 6 prvá veta znie: „Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) až d) a odseku 4 písm. b) až e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku okrem údajov podľa odseku 3 písm. c), ktorých zmenu je povinný oznámiť vopred.“.
16.
V § 11 ods. 6 poslednej vete sa slová „[odsek 3 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3 písm. c)“.
17.
V § 11 ods. 7 prvá veta znie: „Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 3 písm. d), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 3, určí lehotu platnosti odberného poukazu a ak je obmedzená lehota jeho platnosti, aj povolené množstvo odberu daňovo zvýhodneného minerálneho oleja.“.
18.
V § 11 ods. 12 písmeno b) znie:
„b)
užívateľský podnik už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v § 21 ods. 4 písm. c) až f),“.
19.
V § 11 ods. 12 písm. g), § 21 ods. 7 písm. c) a § 25 ods. 15 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
20.
V § 11 ods. 13 druhá veta znie: „Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik požiada o vyradenie z evidencie užívateľských podnikov alebo ak nepožiada o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 12 písm. c), alebo nepožiada o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ukončenia platnosti odberného poukazu.“.
21.
V § 11 sa vypúšťajú odseky 16 až 18.
22.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dodania alebo použitia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnej látky alebo ako paliva.“.
23.
Nadpis pod § 13 znie:
„Osoba povinná platiť daň“.
24.
V § 13 ods. 1 sa slová „daňový dlžník“ nahrádzajú slovami „osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“)“.
25.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
dodala alebo použila minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo.“.
26.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60, 83 a 83b Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
27.
V § 14 nadpise sa vypúšťajú slová „dodatočné daňové priznanie“.
28.
V § 14 ods. 2 sa slová „podľa § 43 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
29.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo minerálneho oleja, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane. Platiteľ dane v daňovom priznaní uvádza aj údaje o množstve biogénnej látky v percentách objemu v minerálnom oleji, ak taký minerálny olej biogénnu látku obsahuje.“.
30.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 6 a 8 až 10.
Doterajšie odseky 7 a 11 sa označujú ako odseky 6 a 7.
31.
V § 14 ods. 6 druhej vete sa slová „Výsledná daň“ nahrádzajú slovom „Daň“.
32.
V § 14 ods. 7 sa suma „33,19 eura“ nahrádza sumou „5 eur“.
33.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
oprávnenému príjemcovi podľa § 25, ak prijatý minerálny olej preukázateľne dodal užívateľskému podniku, ktorý používa daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2.“.
34.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa slová „žiadosti o vrátenie dane (§ 31 ods. 9)“ nahrádzajú slovami „daňovému priznaniu alebo dodatočnému daňovému priznaniu“.
35.
V § 15 odsek 5 znie:
„(5)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.“.
36.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
37.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu7b) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
§ 68 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
38.
V § 16 odsek 10 znie:
„(10)
Colný úrad vráti daň na základe podaného daňového priznania a po kontrole oprávnenosti na vrátenie dane zahraničnému zástupcovi do 30 dní odo dňa ukončenia tejto kontroly. Ak sa kontrolou oprávnenosti na vrátenie dane zahraničnému zástupcovi zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné, podá zahraničný zástupca dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti daňovému priznaniu, pričom lehota podľa prvej vety platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa osobitného predpisu;10a) ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 11 znejú:
„10a)
§ 16 zákona č. 563/2009 Z. z.
11)
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
39.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa splnenia poslednej podmienky. Ak sa kontrolou oprávnenosti na vrátenie dane zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné, podá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dodatočné daňové priznanie, v ktorom uvedie iba rozdiely oproti daňovému priznaniu, pričom lehota podľa prvej vety platí rovnako. Ak sa zistí, že uplatnené vrátenie dane malo byť nižšie, použije sa postup podľa osobitného predpisu;10a) ustanovenia osobitného predpisu11) sa nepoužijú.“.
40.
V § 19 ods. 6 písm. a) sa slová „2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49“ nahrádzajú slovami „2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49“.
41.
V § 19 odsek 9 znie:
„(9)
Finančné riaditeľstvo pred vydaním povolenia na výrobu zmesi preverí skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, finančné riaditeľstvo vydá žiadateľovi povolenie na výrobu zmesi do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
42.
V § 19a ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).
43.
V § 19a odsek 4 znie:
„(4)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie výrobcov biogénnych látok preverí skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie výrobcov biogénnych látok do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
44.
V § 19a ods. 5 písm. d) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“.
45.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).
46.
V § 21 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),“.
47.
V § 21 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. c) druhom bode“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
48.
V § 21 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,“.
49.
V § 21 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
nemá daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti daňové nedoplatky, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na daňové nedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,18)“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
§ 524 Občianskeho zákonníka.
§ 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 239 Trestného zákona.
§ 86 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
50.
V § 21 odsek 5 znie:
„(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 18 a 20, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
51.
V § 21 ods. 6 prvej vete sa slová „písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. e) až g)“.
52.
V § 21 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku. 5“.
54.
V § 21 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
už prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),“.
55.
V § 21 ods. 10 písm. b) a c) a § 25 ods. 11 a 13 sa vypúšťajú slová „a pohľadávok týkajúcich sa dane“.
56.
V § 21 ods. 10 písm. d) a § 25 ods. 18 písm. d) sa vypúšťajú slová „odníme osvedčenie o registrácii a“.
57.
V § 21 sa vypúšťajú odseky 12 až 14.
59.
V § 23 ods. 9 prvej vete na konci a v § 24 ods. 8 prvej vete na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,20b) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.“.
61.
V § 24 ods. 12 piatej vete sa vypúšťajú slová „dopravca alebo“.
62.
V § 23 ods. 14 poslednej vete a § 24 ods. 13 poslednej vete sa slová „písm. a), c) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až g)“.
63.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).
64.
V § 25 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,“.
66.
V § 25 odsek 7 znie:
„(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 až 5. Ak sú skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 6, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
67.
V § 25 sa vypúšťajú odseky 20 až 22.
68.
§ 25a vrátane nadpisu znie:
㤠25a
Obchodník s vybraným minerálnym olejom
(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b), minerálny olej podľa § 4 ods. 2, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, minerálny olej podľa § 4 ods. 7 písm. a), b) a e), minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. e) a g) alebo tovar, ktorý sa svojím zložením a vlastnosťami približuje k minerálnemu oleju a mohol by byť použitý ako pohonná látka, ako palivo, ako prísada do pohonnej látky alebo by bol na tieto účely ponúkaný (ďalej len „vybraný minerálny olej“), a ak je tento vybraný minerálny olej prepravovaný voľne, automobilovými cisternami, železničnými cisternami alebo v obaloch väčších ako 210 litrov, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom (ďalej len „povolenie na obchodovanie“).
(2)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s vybraným minerálnym olejom na daňovom území v rámci podnikania považuje prijatie alebo dodanie vybraného minerálneho oleja inému prevádzkovateľovi živnosti20d) alebo konečnému spotrebiteľovi, alebo jeho prijatie z iného členského štátu alebo dodanie na územie iného členského štátu alebo dovoz z tretích štátov, alebo vývoz na územie tretích štátov.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 21, 25 a 26 alebo evidovanú colným úradom podľa § 11, ktorá vykonáva len činnosť súvisiacu s prevádzkovaním daňového skladu, prijímaním minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, s odosielaním minerálneho oleja po jeho prepustení do voľného obehu2a) a s odoberaním a používaním daňovo zvýhodneného minerálneho oleja (ďalej len „registrovaná osoba“). Osoba, ktorá obchoduje s biogénnou látkou podľa § 4 ods. 7 písm. b) určenou výhradne na potravinárske účely, nie je povinná požiadať o vydanie povolenia na obchodovanie.
(4)
Osoba podľa odseku 1, ktorá chce v rámci podnikania prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b), je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie a aj o vydanie odberného poukazu. Registrovaná osoba, ktorá chce v rámci podnikania prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b), je povinná požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem prijatého alebo dodaného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo v kilogramoch.
(6)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 5 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím; skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g),
d)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(7)
Predloženie príloh uvedených v odseku 6 písm. a) a c) sa nevyžaduje, ak je žiadateľom o vydanie odberného poukazu registrovaná osoba.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie a vydaním odberného poukazu podľa odseku 5 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti podľa odseku 5 a v prílohách podľa odseku 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie a odberný poukaz do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(9)
Na vydanie odberného poukazu, jeho používanie a odňatie, na vyradenie z evidencie, ako aj nakladanie s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom podľa § 11 ods. 2 písm. b) sa § 11 ods. 5, 7 až 9 a 11 až 13 použijú primerane.
(10)
Držiteľ povolenia na obchodovanie je povinný
a)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odsekov 6 a 7 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
predávať a nakupovať vybraný minerálny olej na daňovom území len od držiteľa povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osoby,
c)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia vybraného minerálneho oleja,
d)
viesť evidenciu podľa § 38a.
(11)
Na odňatie a zánik povolenia na obchodovanie sa použije § 25 primerane.
(12)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie zaniklo povolenie na obchodovanie podľa odseku 11, môže zásoby vybraného minerálneho oleja predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie alebo registrovanej osobe len so súhlasom colného úradu. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva vybraný minerálny olej.
(13)
Držiteľ povolenia na obchodovanie, ktorému colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99 a 3403 19 10, je povinný pred každým prijatím z iného členského štátu, odoslaním do iného členského štátu, dovozom z tretích štátov alebo vývozom do tretích štátov, oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vybraného minerálneho oleja a identifikačné údaje dodávateľa vybraného minerálneho oleja alebo odberateľa vybraného minerálneho oleja.
(14)
Ak držiteľ povolenia na obchodovanie prijíma alebo odosiela vybraný minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71, 2710 19 91 až 2710 19 99 a 3403 19 10 opakovane, colný úrad môže na základe žiadosti držiteľa povolenia na obchodovanie povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného oznámenia podľa odseku 13.
(15)
Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nakupuje a predáva vybraný minerálny olej v obaloch s objemom menej ako 210 litrov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20d) znie:
„20d)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
69.
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25b
Predajca pohonných látok
(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na konečnú spotrebu (ďalej len „predajca pohonných látok“), je povinná pred začatím predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok. Žiadosť o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok musí obsahovať identifikačné údaje a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(2)
Colný úrad najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 zaradí žiadateľa do evidencie predajcov pohonných látok.
(3)
Predajca pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), v ktorej je zvlášť za každý výdajný stojan pohonných látok zaznamenaný stav súčtového počítadla na meradle overenom podľa osobitného predpisu;14) evidenciu je predajca pohonných hmôt povinný uchovávať tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
c)
skladovať v prevádzkarni samostatne minerálny olej podľa § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
d)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.
(4)
Na vyradenie z evidencie predajcov pohonných látok sa použije § 25 primerane.“.
70.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).
71.
V § 26 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,“.
72.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy minerálneho oleja v pozastavení dane nemožno vrátiť daň.
(11)
Na daňové priznanie sa použije § 14 primerane.“.
74.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 25 sa vypúšťajú.
75.
V § 31 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Platiteľ dane podľa § 14 ods. 2 pri vzniku daňovej povinnosti podá daňové priznanie a zaplatí daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.“.
76.
V § 31 ods. 9 sa slová „po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť o vrátenie dane podľa § 15 ods. 6“ nahrádzajú slovami „na vrátenie dane sa použije § 15 primerane“.
78.
V § 34 ods. 10 tretia veta znie: „Na vrátenie dane sa použije § 15 primerane.“.
79.
V § 34a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 nemožno vrátiť daň.“.
80.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
§ 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
81.
V § 38a odsek 1 znie:
„(1)
Obchodník s vybraným minerálnym olejom je povinný za každú prevádzkareň viesť evidenciu vybraného minerálneho oleja podľa kódov kombinovanej nomenklatúry v členení podľa množstva vybraného minerálneho oleja
a)
odobratého na daňovom území,
b)
prijatého z iného členského štátu,
c)
vydaného na daňovom území,
d)
odoslaného do iného členského štátu,
e)
dovezeného z tretích štátov,
f)
vyvezeného z územia únie,
g)
stavu zásob minerálneho oleja k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.“.
82.
V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a daňovú kontrolu“.
83.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona a u osôb evidovaných podľa § 11 sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
84.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
85.
V § 41 ods. 1 sa slová „obchodníkov s minerálnym olejom“ nahrádzajú slovami „obchodníkov s vybraným minerálnym olejom“.
86.
V § 41 ods. 1 sa za slová „biogénnej látky“ vkladá čiarka a slová „predajcov pohonných látok“.
87.
V § 41 ods. 2 písm. f) sa slová „obchodníka s minerálnym olejom“ nahrádzajú slovami „obchodníka s vybraným minerálnym olejom“.
88.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
identifikačné údaje predajcu pohonných látok.“.
89.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo.“.
91.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
nedodrží povinnosť podľa § 25a ods. 10 písm. b) alebo § 25b ods. 3.“.
92.
V § 42 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
podľa odseku 1 písm. l) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 3 319 eur.“.
94.
V § 42 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
o)
podľa odseku 1 písm. n) do 500 eur.“.
95.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(4)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.“.
96.
V § 42a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
použije minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. g) ako pohonnú látku alebo ako palivo.“.
97.
V § 42a sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane, ktorá sa vypočíta ako súčin sadzby dane podľa § 6 ods. 1 písm. d) prvého bodu a množstva takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 160 eur.“.
98.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 11, 19a, 25a a 25b a vydaní povolenia na výrobu zmesi podľa § 19 ods. 7 vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
„30b)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
99.
V § 44 ods. 3 sa nad slovom „predpis“ odkaz „25)“ nahrádza odkazom „20aa)“.
100.
Za § 46g sa vkladajú § 46h a § 46i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠46h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
(1)
Osoba zaradená do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012 alebo osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na obchodovanie podľa § 25a predpisu účinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie alebo o vydanie odberného poukazu, ak chce od 1. apríla 2012 prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b). Žiadateľ v žiadosti uvedie
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh vybraného minerálneho oleja, obchodný názov vybraného minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
predpokladaný ročný objem prijatého alebo dodaného vybraného minerálneho oleja v litroch alebo kilogramoch.
(2)
Osoba podľa § 11, 21, 25 a 26 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, ktorá chce v rámci podnikania od 1. apríla 2012 prijímať a dodávať na daňovom území daňovo zvýhodnený minerálny olej podľa § 11 ods. 2 písm. b) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, je povinná do 31. marca 2012 požiadať colný úrad o vydanie odberného poukazu. V žiadosti o vydanie odberného poukazu uvedie údaje podľa odseku 1 a k žiadosti priloží doklady podľa odseku 3 písm. b) a d).
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis miesta uskladnenia daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 2 písm. b) a spôsob jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím, skladovacie zariadenie musí spĺňať podmienky podľa § 18 ods. 5, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 4 písm. c) až g),
d)
zoznam dodávateľov a odberateľov vybraného minerálneho oleja s uvedením ich identifikačných údajov.
(4)
Colný úrad pred vydaním povolenia na obchodovanie a pred vydaním odberného poukazu podľa odseku 1 alebo odseku 2 preverí skutočnosti a údaje v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi podľa odseku 1 povolenie na obchodovanie a odberný poukaz a žiadateľovi podľa odseku 2 odberný poukaz.
(5)
Ak žiadosť o vydanie povolenia na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu bola predložená colnému úradu po 31. januári 2012 alebo konanie o žiadosti o vydanie povolenie na obchodovanie a o vydanie odberného poukazu nebolo do 31. marca 2012 právoplatne ukončené, taká žiadosť sa posúdi, ako keby bola predložená po 31. marci 2012.
(6)
Osobu zaradenú do evidencie obchodníkov s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012, ktorá nepožiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa odseku 1, colný úrad vyradí dňom 1. apríla 2012 z evidencie obchodníkov s minerálnym olejom.
(7)
Osoba, ktorá bola obchodníkom s minerálnym olejom podľa § 25a doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. marca 2012 a ktorá nepožiada colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie podľa odseku 1, môže so súhlasom colného úradu po 31. marci 2012, najneskôr však do 15. apríla 2012, dodať minerálny olej obchodníkovi s vybraným minerálnym olejom podľa § 25a predpisu účinného od 1. apríla 2012 alebo užívateľskému podniku, alebo registrovanej osobe.
(8)
Osoba, ktorá chce po 31. marci 2012 v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na konečnú spotrebu, je povinná najneskôr do 29. februára 2012 pred začatím predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok. Žiadosť o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok musí obsahovať identifikačné údaje a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(9)
Osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 2710 19 99, je povinná najneskôr do 31. januára 2012 oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo minerálneho oleja, ktoré má v držbe a predpokladaný účel jeho použitia.
(10)
Ak osoba, ktorá má v rámci podnikania v držbe minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 91 až 27 10 19 99 nepostupovala podľa odseku 9, je povinná do troch pracovných dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti colným úradom podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
§ 46i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, je povinný do 31. augusta 2012 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo minerálneho oleja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky podľa § 22 predpisu účinného do 31. augusta 2012 a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012, je povinný požiadať colný úrad najneskôr do 30. júna 2012 o
a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(3)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na štyri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4)
Za daňovo spoľahlivého sa považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu minerálneho oleja, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu podľa ods. 2; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,17)
c)
dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa osobitného predpisu.20aa)
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, podnik na výrobu minerálneho oleja, k žiadosti podľa odseku 2 o upustenie od zábezpeky priloží
a)
doklad preukazujúci vlastníctvo výrobného zariadenia alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má žiadateľ výrobné zariadenie v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce, že dodržiava podmienky podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2 a v prílohách k tejto žiadosti.
(7)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne ukončené do 31. augusta 2012, colný úrad žiadosť posúdi ako keby bola predložená po 31. auguste 2012.
(8)
Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(9)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa § 22 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, nepožiada colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa odseku 2, je povinný do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 22 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(10)
Ustanovenie § 22 ods. 15 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje.“.
101.
V celom texte zákona okrem § 46, 46a, 46b, § 46d a 46e sa slová „právnická osoba alebo fyzická osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „osoba“ v príslušnom tvare, slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare, slová „daňový dlžník“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „platiteľ dane“ v príslušnom tvare a slová „pohľadávky po lehote splatnosti“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „daňové nedoplatky“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z. a zákona č. 389/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slová „Kriminálnom úrade finančnej správy“ vkladá čiarka a slová „Kompetenčnom centre finančných operácií“.
2.
Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
4. Kompetenčné centrum finančných operácií
  Funkcia Percentuálny
podiel príplatku
za riadenie mesačne
  4.01 Riaditeľ Kompetenčného centra finančných operácií 20 % až 35 %
  4.02 Riaditeľ odboru 15 % až 32 %
  4.03 Zástupca riaditeľa odboru 7 % až 21 %
  4.04 Vedúci oddelenia 5 % až 17 %
  4.05 Zástupca vedúceho oddelenia 5 % až 12 %“.
Čl. III
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z., zákona č. 401/2009 Z. z., zákona č. 493/2010 Z. z. a zákona č. 256/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7a odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Na správu tohto poplatku sa použije osobitný predpis,9h) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak má podnikateľ nárok na vrátenie spotrebnej dane podľa osobitného predpisu9i), vzniká mu nárok na vrátenie poplatku, ak bol tento poplatok preukázateľne zaplatený colnému úradu. Nárok na vrátenie poplatku vzniká podnikateľovi v prípadoch podľa osobitného predpisu 9i) aj, ak preukázateľne zaplatil poplatok z vybraných ropných výrobkov, na ktoré nie je ustanovená sadzba dane podľa osobitného predpisu.9f) Pri vrátení poplatku alebo jeho časti postupuje podnikateľ a colný úrad primerane podľa osobitného predpisu9i) s výnimkou podľa osobitného predpisu.9ia)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9h a 9ia znejú:
„9h)
§ 40 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
9ia)
§ 79 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
2.
Za § 10c sa vkladá § 10d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10d
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2012
(1)
Ak mal podnikateľ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázateľne uhradil príspevok podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011, a nevznikla mu do 31. decembra 2011 povinnosť podľa § 7a ods. 1 predpisu účinného od 1. septembra 2011, povinnosť uhradiť poplatok za vybrané ropné výrobky podľa § 7a predpisu účinného od 1. septembra 2011 sa na tieto vybrané ropné výrobky nevzťahuje.
(2)
Ak mal podnikateľ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázateľne uhradil príspevok podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011, a od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2011 splnil povinnosť podľa § 7a ods. 1 predpisu účinného od 1. septembra 2011, môže požiadať colný úrad o vrátenie tohto poplatku z týchto zásob, ktorý preukázateľne uhradil podľa § 7a predpisu účinného od 1. septembra 2011. Nárok na vrátenie poplatku podľa tohto odseku zaniká 31. marca 2012.
(3)
Ak mal podnikateľ k 31. augustu 2011 zásoby vybraných ropných výrobkov, za ktoré Správe rezerv preukázateľne uhradil príspevok podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011 a v období od 1. septembra 2011 do 31. decembra 2011 také vybrané ropné výrobky vyviezol na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložil podľa osobitného predpisu9i) alebo také vybrané ropné výrobky dodal na územie iného členského štátu v režime pozastavenia dane podľa osobitného predpisu,9i) môže požiadať colný úrad o vrátenie príspevku z týchto zásob, ktorý preukázateľne uhradil podľa § 7a predpisu účinného do 31. augusta 2011; vrátiť príspevok možno na základe žiadosti, ku ktorej podnikateľ predloží všetky doklady potrebné na preukázanie oprávnenosti na vrátenie príspevku. Colný úrad vráti príspevok z týchto zásob vypočítaný podľa sadzby uvedenej v prílohe č. 4 predpisu účinného do 31. augusta 2011. Nárok na vrátenie príspevku podľa tohto odseku zaniká 31. marca 2012. Ak colný úrad vráti príspevok podľa tohto odseku, do príjmov Správy rezerv odvedie príjmy podľa § 7a ods. 7 znížené o vrátené príspevky podľa tohto odseku.“.
3.
V prílohe č. 4 štvrtý bod znie:
„4. Sadzba poplatku pre vybrané ropné výrobky sa ustanovuje takto:
  a) motorový benzín a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 a 2710 12 70 ..... 19,65 eura za 1 000 litrov,
  b) motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 ..... 19,65 eura za 1 000 litrov,
  c) vykurovacie oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 a 2710 20 90 ..... 19,65 eura za 1 000 kilogramov.“.
Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 334/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 63c ods. 1 tretej vete sa vypúšťajú slová „v dlhopisovom dôchodkovom fonde a na odplatu za zhodnotenie majetku“.
2.
V prílohe č. 3 v nadpise sa slová „majetku v zmiešanom“ nahrádzajú slovami „majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmiešanom“.
3.
V prílohe č. 3 sa slová „majetku v zmiešanom“ nahrádzajú slovami „majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmiešanom“ a slová „dosiahnutá v deň t-1 od“ sa nahrádzajú slovami „dosiahnutá za tri roky predchádzajúce dňu t, najskôr od“.
Čl. V
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z. a zákona č. 491/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.2aaa) Miestne príslušným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt2aab) a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. Pre organizačnú zložku2aac) alebo prevádzkareň osoby môže Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) určiť miestnu príslušnosť colného úradu aj inak ako podľa osobitného predpisu,2aaa) ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aaa až 2aac znejú:
„2aaa)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2aab)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2aac)
§ 7 Obchodného zákonníka.“.
2.
V § 6 ods. 1 sa slová „§ 44i ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 44i ods. 1 a 3“.
3.
V § 6 ods. 2 sa slová „§ 44i ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 44i ods. 2 a 4“.
4.
V § 6 ods. 3 sa slová „§44i ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 44i ods. 5 a 6“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60, 83 a 83b Trestného zákona, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
6.
V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Spotrebiteľské balenie cigariet môže obsahovať aj alfanumerický znak aplikovaný podnikom, ktorý vyrába cigarety.“.
7.
V § 9 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Ak odsek 30 neustanovuje inak, za neoznačené spotrebiteľské balenie cigariet sa na účely tohto zákona považuje spotrebiteľské balenie cigariet, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka alebo spotrebiteľské balenie cigariet označené poškodenou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky, kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32 a spotrebiteľské balenie cigariet, ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32.
(6)
Kontrolné známky je oprávnená vyhotoviť osoba, ktorá má povolenie na ich tlač vydané finančným riaditeľstvom (ďalej len „tlačiareň“). Povolenie na tlač kontrolných známok možno vydať osobe, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
má na daňovom území technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred falšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím,
b)
má zavedený režimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov,
c)
má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
d)
špeciálnymi technikami, technológiami a bezpečnostnými materiálmi zabezpečuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti falšovaniu, pozmeňovaniu a inému zneužitiu,
e)
vedie evidenciu zásob ceninového papiera na vyhotovenie kontrolných známok a evidenciu vyhotovených kontrolných známok,
f)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
g)
nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom kontrolných známok,
h)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
i)
nie je v likvidácii, ani na ňu nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia,
j)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.8)
(7)
Osoba, ktorá chce získať povolenie na tlač kontrolných známok, musí požiadať finančné riaditeľstvo o vydanie povolenia na tlač kontrolných známok. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa. Žiadateľ je povinný preukázať colnému úradu splnenie podmienok podľa odseku 6.“.
8.
V § 9 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
9.
V § 9 ods. 16 druhej vete a ods. 18 prvej vete sa vypúšťa bodkočiarka a vypúšťajú sa slová „ak sa tlačiareň nachádza na území iného členského štátu, tlačiareň odovzdá reklamované kontrolné známky Colnému úradu Bratislava“.
10.
V § 9 odsek 28 znie:
„(28)
Finančné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo, ak
a)
odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní odo dňa termínu prevzatia dohodnutého s tlačiarňou, pričom dôvody neprevzatia kontrolných známok sú na strane odberateľa kontrolných známok,
b)
dovozca cigariet neuskutoční dovoz do šiestich mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla alebo odo dňa uskutočnenia posledného dovozu cigariet; colný úrad na základe oznámenia finančného riaditeľstva o zrušení registračného odberného čísla vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
c)
odberateľ kontrolných známok v lehote do šiestich kalendárnych mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla nepostupoval podľa odseku 12,
d)
dovozca cigariet v lehote do šiestich kalendárnych mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla nepostupoval podľa odseku 12; colný úrad na základe oznámenia finančného riaditeľstva o zrušení registračného odberného čísla vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
e)
dovozca cigariet nespĺňa podmienku uvedenú v odseku 13; colný úrad na základe oznámenia finančného riaditeľstva o zrušení registračného odberného čísla vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
f)
zanikli dôvody, na základe ktorých bolo vydané.“.
11.
Nadpis pod § 12 znie:
„Osoba povinná platiť daň“.
12.
V § 12 ods. 1 sa slová „daňovým dlžníkom“ nahrádzajú slovami „osobou povinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“)“.
13.
V § 13 ods. 2 sa slová „§ 42 ods. 3“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu8b) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
§ 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
14.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.“.
15.
V § 13 nadpise sa vypúšťajú slová „dodatočné daňové priznanie“.
16.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 6 a 8 až 10.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
17.
V § 13 ods. 6 druhej vete sa slová „Výsledná daň“ nahrádzajú slovom „Daň“.
18.
V § 14 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa § 13 ods. 10 písm. a)“.
19.
V § 14 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) sa slová „žiadosti o vrátenie dane“ nahrádzajú slovami „daňovému priznaniu“.
20.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „znehodnotené a zničené“ nahrádzajú slovami „znehodnotené alebo zničené“.
21.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.“.
22.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.
23.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu9) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 68 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
24.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Výrobou tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek proces spracovania tabakovej suroviny10) na tabakový výrobok, a to najmä triedenie, miešanie, vlhčenie, rezanie, trhanie, sušenie, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok, zhotovenie do podoby tabakového výrobku alebo balenie tabakového výrobku na predaj iným prevádzkovateľom živností11) (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi (maloobchod); za výrobu tabakových výrobkov sa považuje aj použitie tabaku uvedeného v § 4 ods. 3 písm. c) ako suroviny na výrobu iného tabakového výrobku podľa § 4 ods. 3. Výrobou tabakových výrobkov nie je vlastnoručné zhotovenie cigariet na osobnú spotrebu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
„10)
§ 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2606/2004-100 z 21. októbra 2004, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky (oznámenie č. 153/2005 Z. z.).
11)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 19 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená b) a c).
26.
V § 19 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),“.
27.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov podľa osobitného predpisu;12a) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
j)
rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva;12b) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
k)
odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie;12c) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:
„12a)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2609/1995-100 z 3. októbra 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky vydania osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov (oznámenie č. 235/1995 Z. z.).
12b)
§ 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12c)
Zákon č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 19 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,“.
29.
V§ 19 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
nemá daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu, ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti daňové nedoplatky, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na daňové nedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 524 Občianskeho zákonníka.
§ 89 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 239 Trestného zákona.
§ 86 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
30.
V § 19 odsek 5 znie:
„(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 16 a 18, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
31.
V § 19 ods. 6 sa slová „písm. a) až c), odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. d) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a), odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) až g)“.
32.
V § 19 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 5“.
33.
V § 19 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 6 písm. c) vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
2.
zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 16 vo výške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená,“.
34.
V § 19 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),“.
35.
V § 19 ods. 10 písm. b) a c) a § 23 ods. 10 a 12 sa vypúšťajú slová „a pohľadávok týkajúcich sa dane“.
36.
V § 19 ods. 10 písm. d) a § 23 ods. 17 písm. d) sa vypúšťajú slová „odníme osvedčenie o registrácii a“.
37.
Za § 19 sa vkladajú § 19a a 19b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„19a
Osobitná úprava príjmu, skladovania a výdaja tabakovej suroviny na výrobu tabakových výrobkov
(1)
Osoba, ktorá chce prijímať, skladovať alebo vydávať tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov, vrátane tabakovej suroviny10) čiastočne spracovanej, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov, ktorí prijímajú, skladujú alebo vydávajú tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov (ďalej len „evidencia obchodníkov s tabakovou surovinou“). Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania alebo vydávania tabakovej suroviny,10)
d)
identifikačné údaje dodávateľa tabakovej suroviny.10)
(2)
Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(3)
Obchodník s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu, v ktorej uvedie množstvo prijatej, skladovanej alebo vydanej tabakovej suroviny.10) Na vedenie evidencie sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 4 primerane.
(4)
Colný úrad vyradí obchodníka s tabakovou surovinou z evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou, ak
a)
nedodržiava povinnosti podľa odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
mu zaniklo živnostenské oprávnenie,
c)
požiada o vyradenie z evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou.
(5)
Osoba, ktorá je len pestovateľom tabaku na daňovom území, nie je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou.
§ 19b
Evidencia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov
(1)
Osoba, ktorej nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19, alebo osoba, ktorej vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť, okrem osoby, ktorá je výrobcom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov a osoby, ktorá vykonáva opravy technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technické údaje a priložiť nákres a fotodokumentáciu technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.
(2)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 a porovná skutočný stav technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti s údajmi podľa odseku 1 písm. c). Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v oznámení pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej v odseku 1 potvrdenie o zaevidovaní držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti (ďalej len „potvrdenie o zaevidovaní“). Držba technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní, sa nepovažuje za neoprávnenú, ak sú zachované všetky skutočnosti, na základe ktorých colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť môže colný úrad zabezpečiť uzáverou colného úradu.
(3)
Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť inej osobe, je povinná do 15 dní odo dňa jeho poskytnutia oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje osoby, ktorej technologické zariadenie určené na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť poskytla,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého technologického zariadenia určeného na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.
(4)
Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť, pričom toto zariadenie neposkytla inej osobe podľa odseku 3, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu dôvody tejto zmeny.
(5)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej v odseku 3 alebo v odseku 4 potvrdenie o vyradení z evidencie technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov.
(6)
Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je osoba povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.
(7)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov v členení podľa
a)
identifikačných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.“.
39.
V § 21 ods. 7 a § 22 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.“.
40.
V § 22 ods. 10 piatej vete sa vypúšťajú slová „dopravca alebo“.
41.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).
42.
V § 23 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,“.
43.
V § 23 ods. 5 a 7 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 1“.
44.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad ho zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
45.
V § 23 odsek 11 znie:
„(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň; colný úrad vráti príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov a na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dňu podania žiadosti, a to do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
46.
V § 23 ods. 15 písmeno b) znie:
„b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 5,“.
47.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená b) až d).
48.
V § 24 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,“.
49.
Poznámky pod čiarou k odkazu 15 a 24 sa vypúšťajú.
50.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nemožno vrátiť daň.
(11)
Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.“.
51.
V § 29 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Platiteľ dane podľa § 13 ods. 2 pri vzniku daňovej povinnosti podá daňové priznanie a zaplatí daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.“.
52.
V § 29 ods. 9 sa slová „po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť o vrátenie dane podľa § 14 ods. 6“ nahrádzajú slovami „na vrátenie dane sa použije § 14 primerane“.
53.
V § 32 ods. 11 tretia veta znie: „Na vrátenie dane sa použije § 14 primerane.“.
54.
V § 32a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 nemožno vrátiť daň.“.
55.
V § 33 ods. 12 sa slová „ods. 1, 2, 5, 7 až 10“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 2, 5 a 6“.
56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
§ 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
57.
V § 39 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a daňovú kontrolu“.
58.
V § 39 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
odoberať bezodplatne na náklady osoby, u ktorej colný úrad vykonáva daňový dozor, vzorky podľa písmen a) až d) v odôvodnenom množstve; colný úrad vzorku odobratú z tabakových výrobkov zabezpečených podľa osobitného predpisu22a) na účely expertízy po jej vykonaní nevráti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
59.
V § 39 odsek 5 znie:
„(5)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.23)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 69 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
60.
V § 40 ods. 1 sa slová „zástupcov a dovozcov cigariet“ nahrádzajú slovami „zástupcov, dovozcov cigariet, obchodníkov s tabakovou surovinou a zoznam technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov“.
61.
V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
identifikačné údaje obchodníka s tabakovou surovinou,
j)
identifikačné údaje osoby, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní.“.
62.
V § 40 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „finančné riaditeľstvo oznamuje ministerstvu váženú priemernú cenu cigariet prepočítanú na 1 000 kusov cigariet.“.
63.
V § 40 ods. 4 tretej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „vážená priemerná cena cigariet sa prepočíta na 1 000 kusov cigariet.“.
64.
V § 40 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá veta, ktorá znie:
„Vážená priemerná cena cigariet sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.“.
66.
V § 41 ods. 2 písmená j) a k) znejú:
„j)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. j) 50 eur, a ak ide o opakované porušenie 200 eur,
k)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. k) vo výške rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej však 50 eur, a ak ide o opakované porušenie najmenej 200 eur,“.
68.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.“.
69.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
70.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:
„25b)
§ 42 a 43 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
71.
V § 42 ods. 2 sa odkaz 19 umiestnený nad slovom predpis nahrádza odkazom „14aa)“.
72.
V § 42 odsek 3 znie:
„(3)
Na postup colného úradu pri zaradení do evidencie podľa § 19a sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o registračnom konaní.25d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25d znie:
„25d)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
73.
§ 44i vrátane nadpisu znie:
㤠44i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky          72,86 eura/1 000 kusov
tabak 66,96 eura/kg.
(2)
V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 5 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
  špecifická časť            percentuálna časť
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov               23 % z ceny cigariet.
(3)
V období od 1. februára 2012 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky          75,56 eura/1 000 kusov
tabak 69,44 eura/kg.
(4)
V období od 1. februára 2012 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 6 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
  špecifická časť     percentuálna časť
cigarety 58 eur/1 000 kusov        23 % z ceny cigariet.
(5)
V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
(6)
V období od 1. februára 2012 do 28. februára 2013 je minimálna sadzba dane z cigariet 88,50 eura/1 000 kusov.
(7)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. januára 2012, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „C“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. januára 2012, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(8)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2012, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „D“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2012, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(9)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2012.
(10)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 29. februára 2012. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(11)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 9, ktoré nepredala do 29. februára 2012, je povinná do 15. marca 2012 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(12)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. marca 2013, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „E“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. marca 2013, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(13)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 28. februára 2013 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 28. februári 2013.
(14)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 28. februára 2013 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 30. apríla 2013. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(15)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 13, ktoré nepredala do 30. apríla 2013, je povinná do 15. mája 2013 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(16)
Daň z tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 označených podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 možno podľa § 14 ods. 1 vrátiť do výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikla z množstva tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 v zdaňovacom období január 2012.
(17)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2011 sa ukončí podľa § 41 predpisu účinného od 1. januára 2012 a na pokuty sa vzťahuje § 41 predpisu účinného od 1. januára 2012, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(18)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 predpisu účinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2011, colný úrad žiadosť posúdi, ako keby bola predložená po 31. decembri 2011, a vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa § 19 predpisu účinného od 1. januára 2012.“.
74.
Za § 44i sa vkladajú § 44j a 44k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠44j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2012
(1)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 ods. 6 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 osobe uvedenej v § 9 ods. 6 písm. b) stráca platnosť od 1. februára 2012, ak osoba nemá na daňovom území technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred falšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím. Finančné riaditeľstvo je povinné osobe podľa prvej vety zaslať o tejto skutočnosti oznámenie, a to do 15 dní odo dňa zániku povolenia na tlač kontrolných známok vydaného podľa § 9 ods. 6 predpisu účinného do 31. januára 2012.
(2)
Osoba podľa odseku 1 je povinná
a)
do 15. marca 2012 vykonať inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu8) alebo podľa obdobného právneho predpisu príslušného členského štátu, a to za účasti správcu dane iného členského štátu, ak to právne predpisy príslušného členského štátu umožňujú,
b)
do 31. marca 2012 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym súpisom8) alebo obdobným zápisom z inventarizácie zásob kontrolných známok vyhotoveným podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 2 zničí na náklady osoby podľa odseku 1 a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie úradného záznamu si ponechá Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(4)
Poukaz vydaný odberateľovi kontrolných známok na osobu podľa odseku 1 stráca platnosť od 1. februára 2012. Odberateľ kontrolných známok je povinný do 31. marca 2012 vykonať s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia kontrolných známok prevzatých od osoby podľa odseku 1. Nepoužité kontrolné známky odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu spolu so zúčtovaním odberu a použitia kontrolných známok, ktorý takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o zničení kontrolných známok vyhotoví úradný záznam. Jedno vyhotovenie úradného záznamu si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená odseku 1, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2012.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená v odseku 1, možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 29. februára 2012. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(7)
Osoba, ktorá chce od 1. februára 2012 prijímať, skladovať alebo vydávať tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou10) najneskôr do 15. januára 2012.
(8)
Žiadosť podľa odseku 7 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania alebo vydávania tabakovej suroviny.10)
(9)
Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 8. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
§ 44k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, je povinný do 31. augusta 2012 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení od zábezpeky podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012, je povinný požiadať colný úrad najneskôr do 30. júna 2012 o
a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(3)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,8)
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa osobitného predpisu.14aa)
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu k žiadosti podľa odseku 4 priloží
a)
doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovateľ daňového skladu technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(7)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne ukončené do 31. augusta 2012, colný úrad žiadosť posúdi, ako keby bola predložená po 31. auguste 2012.
(8)
Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný najneskôr do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(9)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, nepožiada colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa odseku 2, je povinný najneskôr do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(10)
Ustanovenie § 20 ods. 14 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje.“.
75.
V celom texte zákona okrem § 44 až 44e a § 44g sa slová „fyzická osoba alebo právnická osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „osoba“ v príslušnom tvare, slová „colné riaditeľstvo“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare, slová „daňový dlžník“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platiteľ dane“ v príslušnom tvare a slová „pohľadávky po lehote splatnosti“ sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „nedoplatky“ v príslušnom tvare.
76.
V prílohe č. 1 bod 2 znie:
„2.
Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 126, 5. 7. 2011).“.
77.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú body 3 a 4.
Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 3 a 4.
Čl. VI
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z. a zákona č. 331/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 52 ods. 9 sa slová „finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Kompetenčné centrum finančných operácií“.
Čl. VII
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z. a zákona č. 485/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 2 písm. b) bod 22 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 2 písm. b) bod 23 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 2 písm. b) bod 6 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. o) sa čiarka a slová „ako aj“ nahrádzajú slovom „a“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. p) sa slová „obchodníkom s elektrinou,11)“ nahrádzajú slovami „alebo osoba, ktorá vyrába elektrinu podľa osobitného predpisu,10a) podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektriny,10b) alebo podnikateľ, ktorý je obchodníkom s elektrinou,11)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a, 10b a 11 znejú:
„10a)
Napríklad § 5 ods. 4 písm. a) a b) a ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10b)
§ 2 písm. b) bod 9 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 písm. b) bod 21 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 7 ods. 1 písm. d) sa slová „rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“ nahrádzajú slovami „cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví“.
7.
V § 7 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vyrobená z obnoviteľného zdroja,14) ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie14a) a ak ide o výrobu elektriny
1.
v solárnom zariadení,
2.
vo veternej elektrárni,
3.
v zariadení na využitie geotermálnej energie,
4.
vo vodnej elektrárni,
5.
v zariadení na využitie biomasy15) alebo výrobku vyrobeného z biomasy,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 14a znejú:
„14)
§ 2 písm. b) bod 3 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 309/2009 Z. z.
14a)
§ 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z.“.
8.
V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, a ak je jej výroba preukázaná potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,15a) a ak zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla nie je odpísané podľa osobitného predpisu,15b) najviac však na 12 rokov od uvedenia zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla do prevádzky,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:
„15a)
§ 8 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
15b)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 7 ods. 1 písm. j) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „oslobodenie od dane sa nevzťahuje na elektrinu použitú na výrobu tepla domácnosťou, ktorá nemá vlastný zdroj vykurovania v rodinnom dome alebo v byte.“.
10.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Od dane je oslobodená aj elektrina vyrobená a spotrebovaná osobou, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia neprevyšuje 5 MW a ak je elektrina vyrobená z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu.“.
11.
V § 8 ods. 1 až 3 sa slová „písm. a) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c), g) a h)“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 2 písm. b) bod 16 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 309/2009 Z. z.“.
13.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
14.
V § 8 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
15.
V § 8 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny a vydaním osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, vydá aj povolenie na oslobodenú elektrinu, a to do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny sa žiadateľ stáva oprávneným spotrebiteľom elektriny. Oprávnenému spotrebiteľovi elektriny podľa odseku 2 vzniká nárok na oslobodenú elektrinu dňom predloženia povolenia na oslobodenú elektrinu dodávateľovi elektriny.
(8)
V povolení na oslobodenú elektrinu colný úrad uvedie údaje podľa odseku 5. Povolenie na oslobodenú elektrinu vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia odovzdá oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, ktorý jedno vyhotovenie odovzdá svojmu dodávateľovi elektriny; ak má oprávnený spotrebiteľ elektriny viacerých dodávateľov elektriny, vydá colný úrad povolenie na oslobodenú elektrinu pre každého dodávateľa elektriny osobitne.
(9)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 a odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny alebo pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu,
b)
pôvodné osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny alebo pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu zruší a vydá nové osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny alebo nové povolenie na oslobodenú elektrinu; odsek 7 týmto nie je dotknutý.“.
16.
V § 8 odseky 12 a 13 znejú:
„(12)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny
a)
opakovane použil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm g) a h) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia elektriny od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie.
(13)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak bolo vydané, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia. Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny, ak o to oprávnený spotrebiteľ elektriny požiada, alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak o to oprávnený spotrebiteľ elektriny požiada. Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny nepoužil povolenie na oslobodenú elektrinu na odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak má oprávnený spotrebiteľ elektriny colným úradom vydaných viac povolení na oslobodenú elektrinu a oprávnený spotrebiteľ elektriny nepoužil ani jedno povolenie na oslobodenú elektrinu na odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenia na oslobodenú elektrinu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 14 a 18 až 20.
Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 16.
18.
V § 8 ods. 15 sa slová „podľa odseku 15“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 14“.
19.
V § 9 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Dňom dodania elektriny pri opakovaných dodávkach18) je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo elektriny vzťahuje. Dňom dodania elektriny je aj deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie; na rozdiel vzniknutý zúčtovaním celkového množstva elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie sa použije sadzba dane platná v čase realizácie dodávky elektriny.
(4)
Dňom spotreby elektriny je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol kladný rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie; tento deň spotreby elektriny je rozhodujúci na určenie zdaňovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý kladný rozdiel v spotrebe elektriny týka.“.
20.
§ 10 a 11 vrátane nadpisov znejú:
㤠10
Osoba povinná platiť daň z elektriny
(1)
Osobou povinnou platiť daň z elektriny (ďalej len „platiteľ dane z elektriny“) je na účely tohto zákona osoba, ktorá
a)
dodala elektrinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,
b)
spotrebovala elektrinu na daňovom území a ktorá je elektroenergetickým podnikom,
c)
vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu.11a)
(2)
Platiteľom dane z elektriny je aj
a)
konečný spotrebiteľ elektriny, ktorému právnická osoba, ktorá nemá na daňovom území sídlo alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahuje príjem na daňovom území, alebo ktorému fyzická osoba, ktorá nemá na daňovom území trvalý pobyt a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahuje príjem na daňovom území (ďalej len „zahraničná osoba“), dodá elektrinu na daňovom území okrem konečného spotrebiteľa elektriny, ktorý je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
c)
osoba, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie,14) ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1,
d)
osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
e)
osoba, ktorá nakupuje elektrinu len na účely ďalšieho predaja a má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a),
f)
osoba, ktorá dodáva elektrinu oslobodenú od dane, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a),
g)
osoba, ktorá neoprávnene odobrala elektrinu,17)
h)
osoba, ktorá spotrebovala elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7.
§ 11
Registrácia platiteľa dane z elektriny
(1)
Osoba podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f), ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f), je povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny. Zahraničná osoba podľa § 10 ods. 2 písm. b), ktorá chce dodávať elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti, je povinná požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane z elektriny.
(2)
Žiadosť o registráciu platiteľa dane z elektriny musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(3)
Prílohou k žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny a v prílohe k nej.
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z elektriny a vydaním osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny sa osoba podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f) a zahraničná osoba podľa § 10 ods. 2 písm. b) stávajú platiteľom dane z elektriny.
(6)
Platiteľ dane z elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien vydá nové osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny, pričom odsek 5 týmto nie je dotknutý, alebo doplní pôvodné osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny.
(7)
Platiteľ dane z elektriny je povinný predložiť dodávateľovi elektriny osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny vydané colným úradom podľa odseku 5 pred prvým odberom elektriny. Dodávateľ elektriny nesmie dodať elektrinu bez dane osobe bez predloženia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny.
(8)
Platiteľ dane z elektriny, ktorému bolo podľa odseku 6 doplnené pôvodné osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny, vydané nové osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny alebo ktorému bolo odňaté osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušená registrácia platiteľa dane z elektriny, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.
(9)
Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zruší registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny
a)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
b)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
c)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
d)
vstúpil do likvidácie,
e)
opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
f)
požiadal o odňatie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušenie registrácie platiteľa dane z elektriny.
(10)
Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušiť registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny nevykonával činnosť ako platiteľ dane z elektriny, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa uvedeného v osvedčení o registrácii platiteľa dane z elektriny, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(11)
Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zruší registráciu platiteľa dane z elektriny dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia.“.
21.
V § 12 nadpise sa vypúšťajú slová „dodatočné daňové priznanie“.
22.
V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Platiteľ dane z elektriny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane z elektriny, ktorý v zdaňovacom období uskutočňoval len dodávky elektriny bez dane alebo len dodávky elektriny oslobodenej od dane, je povinný podať colnému úradu daňové priznanie.
(3)
Platiteľ dane z elektriny je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť alebo z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
23.
V § 12 ods. 5 druhá veta znie:
„Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.“.
24.
V § 12 sa vypúšťajú odseky 6 až 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 6.
25.
V § 13 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených týmto zákonom z preukázateľne zdanenej elektriny na daňovom území
a)
oprávnenému spotrebiteľovi elektriny uvedenému v § 8 ods. 3, ak takú elektrinu preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane,
b)
platiteľovi dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) a ktorý sa preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,14a)
c)
platiteľovi dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. d), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) a ktorý sa preukáže potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.15a)
(2)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.“.
26.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 5, 8 a 9.
Doterajšie odseky 6, 7 a 10 sa označujú ako odseky 5 až 7.
27.
V § 13 ods. 5 prvej vete sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“ a v druhej vete sa slová „Žiadosť o vrátenie dane musí byť doložená“ nahrádzajú slovami „Daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie musí byť doložené“.
28.
V § 13 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak je žiadateľom o vrátenie dane platiteľ dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) a ktorý je držiteľom záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, je povinný k daňovému priznaniu podľa odseku 2 priložiť záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.14a)
(7)
Ak je žiadateľom o vrátenie dane platiteľ dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. d), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f), je povinný k daňovému priznaniu podľa odseku 2 priložiť
a)
potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,15a)
b)
doklady preukazujúce dátum uvedenia zariadenia do prevádzky a spôsob odpisovania tohto zariadenia podľa osobitného predpisu.15b)“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
29.
V § 13 odsek 9 znie:
„(9)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu19a) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 68 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
30.
V § 14 ods. 2 sa slová „podľa § 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 10 ods. 2 písm. e)“.
31.
V § 19 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„oslobodenie od dane sa nevzťahuje na uhlie použité na výrobu tepla domácnosťou, ktorá nemá vlastný zdroj vykurovania v rodinnom dome alebo v byte,“.
32.
V § 20 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
identifikačné údaje dodávateľa uhlia,“.
33.
V § 20 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
34.
V § 20 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa uhlia a vydaním osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na oslobodené uhlie, a to do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia sa žiadateľ stáva oprávneným spotrebiteľom uhlia. Oprávnenému spotrebiteľovi uhlia podľa odseku 1 vzniká nárok na oslobodené uhlie dňom predloženia povolenia na oslobodené uhlie dodávateľovi uhlia. Koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, ktorý chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. h), vzniká nárok na oslobodené uhlie dňom predloženia prehlásenia podľa odseku 8 druhej vety dodávateľovi uhlia.
(6)
V povolení na oslobodené uhlie colný úrad uvedie údaje podľa odseku 3. Povolenie na oslobodené uhlie vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia odovzdá oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý jedno vyhotovenie odovzdá svojmu dodávateľovi uhlia; ak má oprávnený spotrebiteľ uhlia viacerých dodávateľov uhlia, vydá colný úrad povolenie na oslobodené uhlie pre každého dodávateľa uhlia osobitne.
(7)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia alebo pôvodné povolenie na oslobodené uhlie,
b)
pôvodné osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia alebo pôvodné povolenie na oslobodené uhlie zruší a vydá nové osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia alebo nové povolenie na oslobodené uhlie; odsek 5 týmto nie je dotknutý.“.
35.
V § 20 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a číslo občianskeho preukazu“.
36.
V § 20 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia
a)
opakovane použil uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. d) až g) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia uhlia od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie,
g)
požiadal o odňatie povolenia na oslobodené uhlie.
(11)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia. Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia nepoužil povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak má oprávnený spotrebiteľ uhlia colným úradom vydaných viac povolení na oslobodené uhlie a oprávnený spotrebiteľ uhlia nepoužil ani jedno povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenia na oslobodené uhlie.“.
37.
V § 20 ods. 12 sa vypúšťa prvá veta.
38.
V § 20 sa vypúšťajú odseky 15 až 17.
39.
V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Dňom dodania uhlia pri preddavkovej platbe je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe skutočne dodaného množstva uhlia.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako 4 a 5.
40.
§ 22 odsek 1 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Osoba povinná platiť daň z uhlia
(1)
Osobou povinnou platiť daň z uhlia (ďalej len „platiteľ dane z uhlia“) je na účely tohto zákona osoba, ktorá
a)
dodala uhlie na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia,
b)
spotrebovala uhlie na daňovom území a ktorá je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím.“.
41.
V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh.19b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b)
Čl. 79 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení.“.
42.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Registrácia platiteľa dane z uhlia
(1)
Osoba podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a), ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a), je povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z uhlia.
(2)
Žiadosť o registráciu platiteľa dane z uhlia musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(3)
Prílohou k žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia a v prílohe k nej.
(5)
O registráciu platiteľa dane z uhlia je povinný požiadať colný úrad aj výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím, ak už nie je registrovaný podľa odseku 1. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane z uhlia a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(6)
Zahraničná osoba, ktorá chce dodávať uhlie na daňovom území koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, je povinná požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane z uhlia. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane z uhlia a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z uhlia sa táto zahraničná osoba stáva platiteľom dane z uhlia.
(7)
O registráciu platiteľa dane z uhlia je povinná požiadať colný úrad aj osoba, ktorá dodáva uhlie oslobodené od dane, ak už nie je registrovaná podľa odseku 1. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane z uhlia a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z uhlia a vydaním osvedčenia o registrácii platiteľa dane z uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z uhlia sa osoba podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a odsekov 5 a 7 stáva platiteľom dane z uhlia.
(9)
Platiteľ dane z uhlia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien vydá nové osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia, pričom odsek 8 týmto nie je dotknutý, alebo doplní pôvodné osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia.
(10)
Platiteľ dane z uhlia je povinný predložiť dodávateľovi uhlia osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia vydané colným úradom podľa odseku 8 pred prvým odberom uhlia. Dodávateľ uhlia nesmie dodať uhlie bez dane osobe bez predloženia osvedčenia o registrácii platiteľa dane z uhlia.
(11)
Platiteľ dane z uhlia, ktorému bolo podľa odseku 9 doplnené pôvodné osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia, vydané nové osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia alebo ktorému bolo odňaté osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušená registrácia platiteľa dane z uhlia, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi uhlia najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.
(12)
Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zruší registráciu platiteľa dane z uhlia, ak platiteľ dane z uhlia
a)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
b)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
c)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
d)
vstúpil do likvidácie,
e)
opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
f)
požiadal o odňatie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušenie registrácie platiteľa dane z uhlia.
(13)
Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušiť registráciu platiteľa dane z uhlia, ak platiteľ dane z uhlia nevykonával činnosť ako platiteľ dane z uhlia, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa uvedeného v osvedčení o registrácii platiteľa dane z uhlia, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(14)
Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zruší registráciu platiteľa dane z uhlia dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia.“.
43.
V § 24 nadpise sa vypúšťajú slová „dodatočné daňové priznanie“.
44.
V § 24 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Platiteľ dane z uhlia je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane z uhlia, ktorý v zdaňovacom období uskutočňoval len dodávky uhlia bez dane, alebo len dodávky uhlia oslobodeného od dane, je povinný podať colnému úradu daňové priznanie.
(3)
Platiteľ dane z uhlia je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.“.
45.
V § 24 ods. 4 druhá veta znie:
„Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.“.
46.
V § 24 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 5.
47.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.“.
48.
V § 25 sa vypúšťajú odseky 4, 6 a 7.
Doterajšie odseky 5, 8 a 9 sa označujú ako odseky 4 až 6.
49.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu19a) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.“.
50.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a číslo občianskeho preukazu“.
51.
V § 29 ods. 1 sa slová „s výnimkou podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „okrem § 39a ods. 2“.
52.
V § 29 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
53.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje, ak je
a)
používaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,
b)
dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka vo výške 9,36 eura/MWh.“.
54.
V § 31 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„oslobodenie od dane sa nevzťahuje na zemný plyn použitý na výrobu tepla domácnosťou, ktorá nemá vlastný zdroj vykurovania v rodinnom dome alebo v byte,“.
55.
V § 31 ods. 1 písm. g) sa slová „rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví“ nahrádzajú slovami „cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví“.
56.
V § 32 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
57.
V § 32 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,“.
58.
V § 32 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a vydaním osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, vydá aj povolenie na oslobodený zemný plyn, a to do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu sa žiadateľ stáva oprávneným spotrebiteľom zemného plynu. Oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu podľa odseku 2 vzniká nárok na oslobodený zemný plyn dňom predloženia povolenia na oslobodený zemný plyn dodávateľovi zemného plynu.
(8)
V povolení na oslobodený zemný plyn colný úrad uvedie údaje podľa odseku 5. Povolenie na oslobodený zemný plyn vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia odovzdá oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu, ktorý jedno vyhotovenie odovzdá svojmu dodávateľovi zemného plynu; ak má oprávnený spotrebiteľ zemného plynu viacerých dodávateľov zemného plynu, vydá colný úrad povolenie na oslobodený zemný plyn pre každého dodávateľa zemného plynu osobitne.
(9)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 a odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu alebo pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn,
b)
pôvodné osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu alebo pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn zruší a vydá nové osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu alebo nové povolenie na oslobodený zemný plyn; odsek 7 týmto nie je dotknutý.“.
59.
V § 32 ods. 10 tretej vete sa slová „právnickej osobe alebo fyzickej osobe“ nahrádzajú slovami „osobe podľa odseku 2“.
60.
V § 32 odseky 12 a 13 znejú:
„(12)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme vydané povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu
a)
opakovane použil zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. d) a e) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia zemného plynu od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie.
(13)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme vydané povolenie na oslobodený zemný plyn dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia. Colný úrad odníme povolenie na oslobodený zemný plyn alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu, ak o to oprávnený spotrebiteľ zemného plynu požiada, alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak o to oprávnený spotrebiteľ zemného plynu požiada. Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu nepoužil povolenie na oslobodený zemný plyn na odber zemného plynu oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak má oprávnený spotrebiteľ zemného plynu colným úradom vydaných viac povolení na oslobodený zemný plyn a oprávnený spotrebiteľ zemného plynu nepoužil ani jedno povolenie na oslobodený zemný plyn na odber zemného plynu oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme povolenia na oslobodený zemný plyn.“.
61.
V § 32 sa vypúšťajú odseky 14 a 18 až 20.
Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 16.
62.
V § 32 ods. 15 sa slová „podľa odseku 15“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 14“.
63.
V § 33 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
dodania zemného plynu určeného na výrobu stlačeného zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu, okrem dodania zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 alebo platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a.“.
64.
V § 33 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Dňom dodania zemného plynu pri opakovaných dodávkach18) je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo zemného plynu vzťahuje. Dňom dodania zemného plynu je aj deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom zemného plynu za zúčtovacie obdobie; na rozdiel vzniknutý zúčtovaním celkového množstva zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie sa použije sadzba dane platná v čase realizácie dodávky zemného plynu.
(4)
Dňom spotreby zemného plynu je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie, ak vznikol kladný rozdiel medzi celkovým množstvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom zemného plynu za zúčtovacie obdobie; tento deň spotreby zemného plynu je rozhodujúci pre určenie zdaňovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý kladný rozdiel v spotrebe zemného plynu týka.“.
65.
§ 34 odsek 1 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Osoba povinná platiť daň zo zemného plynu
(1)
Osobou povinnou platiť daň zo zemného plynu (ďalej len „platiteľ dane zo zemného plynu“) je na účely tohto zákona osoba, ktorá
a)
dodala zemný plyn na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku alebo dodávateľovi zemného plynu,
b)
spotrebovala zemný plyn na daňovom území a ktorá je plynárenským podnikom alebo dodávateľom zemného plynu,
c)
dodala zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu okrem dodania zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 alebo platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a.“.
66.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Registrácia platiteľa dane zo zemného plynu
(1)
Osoba podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a), ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a), je povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu.
(2)
Žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(3)
Prílohou k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a v prílohe k nej.
(5)
O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinný požiadať colný úrad aj podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu9) a chce nakupovať zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ak už nie je registrovaný podľa odseku 1. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(6)
Zahraničná osoba, ktorá chce dodávať zemný plyn na daňovom území koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti, je povinná požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu sa táto zahraničná osoba stáva platiteľom dane zo zemného plynu.
(7)
O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinná požiadať colný úrad aj osoba, ktorá dodáva zemný plyn oslobodený od dane, ak už nie je registrovaná podľa odseku 1. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane zo zemného plynu a vydaním osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Dňom doručenia osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu sa osoba podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a odsekov 5 a 7 stáva platiteľom dane zo zemného plynu.
(9)
Platiteľ dane zo zemného plynu je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien vydá nové osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu, pričom odsek 8 týmto nie je dotknutý, alebo doplní pôvodné osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu.
(10)
Platiteľ dane zo zemného plynu je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu vydané colným úradom podľa odseku 8 pred prvým odberom zemného plynu. Dodávateľ zemného plynu nesmie dodať zemný plyn bez dane osobe bez predloženia osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu.
(11)
Platiteľ dane zo zemného plynu, ktorému bolo podľa odseku 9 doplnené pôvodné osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu, vydané nové osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu alebo ktorému bolo odňaté osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi zemného plynu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.
(12)
Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zruší registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu
a)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
b)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
c)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
d)
vstúpil do likvidácie,
e)
opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
f)
požiadal o odňatie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušenie registrácie platiteľa dane zo zemného plynu.
(13)
Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušiť registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu nevykonával činnosť ako platiteľ dane zo zemného plynu, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa uvedeného v osvedčení o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(14)
Colný úrad odníme osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zruší registráciu platiteľa dane zo zemného plynu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo bola povolená reštrukturalizácia.“.
67.
V § 36 nadpise sa vypúšťajú slová „dodatočné daňové priznanie“.
68.
V § 36 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Platiteľ dane zo zemného plynu alebo platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane zo zemného plynu, ktorý v zdaňovacom období uskutočňoval len dodávky zemného plynu bez dane alebo len dodávky zemného plynu oslobodeného od dane alebo platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu, ktorý v zdaňovacom období uskutočňoval len dodávky stlačeného zemného plynu bez dane, je povinný podať colnému úradu daňové priznanie.
(3)
Platiteľ dane zo zemného plynu a platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo zemného plynu alebo stlačeného zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť, alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.“.
69.
V § 36 ods. 5 druhá veta znie:
„Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.“.
70.
V § 36 sa vypúšťajú odseky 6 až 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 6.
71.
V § 37 odsek 2 znie:
„(2)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 3 alebo odseku 4 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.“.
72.
V § 37 ods. 4 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a slová „alebo množstvo zemného plynu určené na základe údajov o dodávke plynu určených typovým diagramom dodávky21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 54 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 118/2008 Z. z.“.
73.
V § 37 sa vypúšťajú odseky 5, 8 a 9.
Doterajšie odseky 6, 7 a 10 sa označujú ako odseky 5 až 7.
74.
V § 37 ods. 5 prvej vete sa slovo „troch“ nahrádza slovom „štyroch“ a v druhej vete sa slová „Žiadosť o vrátenie dane musí byť doložená“ nahrádzajú slovami „Daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie musí byť doložené“.
75.
V § 37 odsek 7 znie:
„(7)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu19a) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.“.
76.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Osobitné ustanovenie pre stlačený zemný plyn
(1)
Na účely tohto zákona sa stlačeným zemným plynom (CNG) rozumie zemný plyn podľa § 28 stlačený v plniacej stanici kompresorom, ktorý možno použiť ako pohonnú látku, ktorá spĺňa požiadavky podľa technickej normy,21b) alebo ako palivo.
(2)
Základom dane stlačeného zemného plynu je množstvo stlačeného zemného plynu vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na stlačený zemný plyn dodaný alebo používaný ako
a)
pohonná látka je vo výške 0,141 eur/kg,
b)
palivo na výrobu tepla je sadzba dane vo výške 0,01989 eur/kg.
(3)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania stlačeného zemného plynu konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu, ktorý použije stlačený zemný plyn ako pohonnú látku, okrem dodania stlačeného zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
b)
dodania stlačeného zemného plynu konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu, ktorý použije stlačený zemný plyn ako palivo na výrobu tepla, okrem dodania stlačeného zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
c)
vlastnej spotreby stlačeného zemného plynu, ako pohonnej látky u platiteľa dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a u platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
d)
vlastnej spotreby stlačeného zemného plynu, ako paliva na výrobu tepla u platiteľa dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a u platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a.
(4)
Platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu je osoba, ktorá
a)
dodala stlačený zemný plyn konečnému spotrebiteľovi, ktorý používa stlačený zemný plyn ako pohonnú látku, okrem dodania stlačeného zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
b)
dodala stlačený zemný plyn konečnému spotrebiteľovi, ktorý používa stlačený zemný plyn ako palivo na výrobu tepla, okrem dodania stlačeného zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
c)
spotrebovala stlačený zemný plyn, ako pohonnú látku, ktorý sama vyrobila, okrem fyzickej osoby, ktorá spotrebovala stlačený zemný plyn ako pohonnú látku na iný účel ako na podnikanie,
d)
spotrebovala stlačený zemný plyn, ako palivo na výrobu tepla, ktorý sama vyrobila.
(5)
Platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu je aj
a)
konečný spotrebiteľ stlačeného zemného plynu, ktorému zahraničná osoba dodala stlačený zemný plyn na daňovom území, okrem konečného spotrebiteľa stlačeného zemného plynu v domácnosti, ktorý odobral stlačený zemný plyn určený ako palivo na výrobu tepla,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala stlačený zemný plyn na daňovom území koncovému odberateľovi stlačeného zemného plynu v domácnosti,
c)
osoba, ktorá odobrala stlačený zemný plyn, ako palivo na výrobu tepla a colný úrad zistí, že ho použila ako pohonnú látku,
d)
osoba, ktorá je platiteľom dane zo zemného plynu, ak jej vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3.
(6)
O registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti je povinná písomne požiadať colný úrad
a)
osoba podľa odseku 4 a odseku 5 písm. a), ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35,
b)
osoba, ktorá chce odoberať zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu bez dane, ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu podľa odseku 4 alebo odseku 5 písm. a) alebo ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35,
c)
osoba, ktorá chce na daňovom území dodávať alebo nakupovať na účel ďalšieho predaja stlačený zemný plyn ako pohonnú látku alebo ako palivo na výrobu tepla, ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu podľa odseku 4 alebo odseku 5 písm. a) alebo ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35.
(7)
Zahraničná osoba, ktorá je platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu podľa odseku 5 písm. b), je povinná písomne požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa vzťahuje odsek 8 primerane.
(8)
Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, odňatie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a zrušenie registrácie platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.
(9)
Prílohami k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sú
a)
doklad podľa § 35 ods. 3,
b)
technická dokumentácia zariadenia na výrobu stlačeného zemného plynu a údaje o inštalovanom plniacom zariadení.
(10)
Na určenie dňa dodania stlačeného zemného plynu pri opakovaných dodávkach a dňa spotreby stlačeného zemného plynu sa použije § 33 ods. 3 a 4 primerane. Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území osobe pri dodaní stlačeného zemného plynu do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.
(11)
Na vrátenie dane platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 37 primerane.
(12)
Platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu podľa odseku 6 písm. b) je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu alebo dodávateľovi stlačeného zemného plynu osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu alebo osvedčenie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu vydané colným úradom najneskôr pred prvým odberom zemného plynu alebo stlačeného zemného plynu. Dodávateľ zemného plynu alebo dodávateľ stlačeného zemného plynu nesmie dodať zemný plyn alebo stlačený zemný plyn bez dane osobe bez predloženia osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu alebo osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu.
(13)
Platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu, podľa svojej činnosti, je povinný priebežne viesť evidenciu množstva
a)
odobratého zemného plynu v MWh,
b)
odobratého zemného plynu v MWh a z toho použitého na výrobu stlačeného zemného plynu,
c)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil a dodal na použitie ako pohonná látka,
d)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil a dodal na použitie ako palivo na výrobu tepla,
e)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil ako pohonnú látku pre vlastnú spotrebu,
f)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil ako palivo na výrobu tepla pre vlastnú spotrebu,
g)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a dodal na použitie ako pohonná látka,
h)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a použil ako pohonnú látku,
i)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a dodal na použitie ako palivo na výrobu tepla,
j)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a použil ako palivo na výrobu tepla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
„21b)
STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (38 6177).“.
77.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
§ 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
78.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
79.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak colný úrad zistí, že oprávnený spotrebiteľ elektriny, oprávnený spotrebiteľ uhlia, oprávnený spotrebiteľ zemného plynu, platiteľ dane z elektriny, platiteľ dane z uhlia, platiteľ dane zo zemného plynu alebo platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu porušuje tento zákon, vyzve ho na plnenie povinností podľa tohto zákona a poučí ho o následkoch spojených s ich nedodržiavaním.“.
80.
§ 42 vrátane nadpisu znie:
㤠42
Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)
Na účely správy dane je colný úrad povinný viesť elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje register platiteľov dane z elektriny, platiteľov dane z uhlia, platiteľov dane zo zemného plynu, platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, oprávnených spotrebiteľov elektriny, oprávnených spotrebiteľov uhlia, oprávnených spotrebiteľov zemného plynu, a ak nie sú zaregistrovaní ako platitelia dane z uhlia aj výrobcov uhlia a obchodníkov s uhlím a podnikateľov, ktorí majú povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a ktorí nakupujú elektrinu len na účely ďalšieho predaja, alebo ktorí nakupujú zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ako aj platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, ak nie sú registrovaní ako platitelia dane zo zemného plynu.
(2)
Elektronická databáza údajov obsahuje najmä identifikačné údaje
a)
platiteľov dane z elektriny, platiteľov dane z uhlia, platiteľov dane zo zemného plynu, platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
oprávnených spotrebiteľov elektriny, oprávnených spotrebiteľov uhlia a oprávnených spotrebiteľov zemného plynu, registračné číslo, dátum pridelenia registračného čísla a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
výrobcov uhlia a obchodníkov s uhlím, ak už nie sú registrovaní ako platitelia dane z uhlia podľa § 23 ods. 1, ako aj podnikateľov, ktorí majú povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a ktorí nakupujú elektrinu len na účely ďalšieho predaja, alebo ktorí nakupujú zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ak už nie sú registrovaní ako platitelia dane z elektriny podľa § 11 ods. 1 alebo ako platitelia dane zo zemného plynu podľa § 35 ods. 1,
d)
platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, ak nie sú registrovaní ako platitelia dane zo zemného plynu, registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.
(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.“.
81.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Podnikateľovi, ktorý použil elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7, alebo ktorý použil uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19, alebo ktorý použil zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31, okrem podnikateľa, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodenú elektrinu podľa § 8 ods. 16 alebo ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodený zemný plyn podľa § 32 ods. 16, colný úrad uloží pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo spotrebovanej elektriny, množstvo spotrebovaného uhlia alebo množstvo spotrebovaného zemného plynu. Ak výška pokuty nepresiahne 16,59 eura, colný úrad pokutu neuloží.“.
82.
V § 43 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
83.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 155 ods. 1 písm. f) prvý bod a písm. g) zákona č. 563/2009 Z. z.“.
84.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.“.
85.
§ 44 znie:
㤠44
Na správu dane sa použije osobitný predpis,26) ak § 3, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 39a, § 41 ods. 2 a § 43 neustanovujú inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Zákon č. 563/2009 Z. z.“.
86.
Za § 48a sa vkladajú § 48b a 48c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠48b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Oprávnený spotrebiteľ podľa § 8 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011, ktorý vyrába elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011, sa považuje za platiteľa dane podľa § 10 ods. 2 písm. c) predpisu účinného od 1. januára 2012 a colný úrad mu vydá osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny. Osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny, ako aj povolenie na odber elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 stráca platnosť 1. januára 2012.
(2)
Oprávnený spotrebiteľ podľa § 8 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011, ktorý vyrába elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011, sa považuje za platiteľa dane podľa § 10 ods. 2 písm. d) predpisu účinného od 1. januára 2012 a colný úrad mu vydá osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny. Osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny, ako aj povolenie na odber elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 stráca platnosť 1. januára 2012.
(3)
Ak osoba, ktorá chce vyrábať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 požiadala colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny alebo požiadala o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu, ak chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 8 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 a konanie o tejto žiadosti nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2011, colný úrad posúdi túto žiadosť podľa § 11 predpisu účinného od 1. januára 2012.
(4)
Daňový dlžník registrovaný podľa § 11 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považuje za platiteľa dane z elektriny registrovaného podľa § 11 predpisu účinného od 1. januára 2012.
(5)
Daňový dlžník registrovaný podľa § 23 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považuje za platiteľa dane z uhlia registrovaného podľa § 23 predpisu účinného od 1. januára 2012.
(6)
Daňový dlžník registrovaný podľa § 35 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považuje za platiteľa dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 predpisu účinného od 1. januára 2012.
(7)
Ak osoba požiadala colný úrad o registráciu daňového dlžníka podľa § 11, § 23 alebo § 35 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 a konanie o tejto žiadosti nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2011, colný úrad posúdi túto žiadosť podľa § 11, § 23 alebo § 35 predpisu účinného od 1. januára 2012.
§ 48c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
(1)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a ods. 4 a ods. 5 písm. a) predpisu účinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, ak chce od 1. apríla 2012 prijímať a dodávať na daňovom území stlačený zemný plyn. Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.
(2)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a ods. 5 písm. b) predpisu účinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, ak chce od 1. apríla 2012 dodávať na daňovom území stlačený zemný plyn koncovému odberateľovi stlačeného zemného plynu v domácnosti. Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.
(3)
Prílohami k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu podľa odsekov 1 a 2 sú
a)
doklad podľa § 35 ods. 3,
b)
technická dokumentácia zariadenia na výrobu stlačeného zemného plynu a údaje o inštalovanom plniacom zariadení.“.
87.
V celom texte zákona okrem § 47 až 48a sa slová „právnická osoba alebo fyzická osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „osoba“ v príslušnom tvare, slová „colné riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ v príslušnom tvare. V celej druhej časti zákona sa slová „daňový dlžník“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platiteľ dane z elektriny“ v príslušnom tvare, v celej tretej časti zákona sa slová „daňový dlžník“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platiteľ dane z uhlia“ v príslušnom tvare a v celej štvrtej časti zákona sa slová „daňový dlžník“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „platiteľ dane zo zemného plynu“ v príslušnom tvare.
Čl. VIII
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z. a zákona č. 384/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na začiatok vkladá citácia, ktorá znie:
„Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 11 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
finančnému riaditeľstvu alebo Kompetenčnému centru finančných operácií na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Napríklad zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.
3.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.“.
4.
V § 156 ods. 9 sa vypúšťa slovo „úplnej“ dvakrát.
5.
V § 165a sa za slovo „Podľa“ vkladajú slová „§ 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca dane, ktorým je colný úrad pri správe daní podľa osobitného predpisu33) od 1. apríla 2012, podľa § 14 sa postupuje od 1. apríla 2012 a podľa“.
Čl. IX
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa slová „spravuje, rozvíja a prevádzkuje“ nahrádzajú slovami „spravuje a rozvíja“.
2.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
prevádzkuje informačné systémy finančnej správy,11)“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem ustanovení čl. II, čl. VI a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2012, čl. V bodov 7, 9, 37, 60 a 61, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2012, čl. I bodov 6, 68, 69, 81, 85, 86, 87, 88, 91 a 94, čl. IV a čl. VII bodu 76, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2012, čl. I bodov 53, 58, 60, 65, 73, 77, 90 a 93 a čl. V bodov 38, 65 a 67, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.