545/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

545
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009 (oznámenie č. 321/2009 Z. z.).
Dohoda sa predbežne vykonáva odo dňa jej podpisu, t. j. od 2. decembra 2011. Platnosť nadobudne 1. januára 2012 v súlade s článkom 2 ods. 1.
K oznámeniu č. 545/2011 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009
Vláda Slovenskej republiky a Medzinárodná organizácia pre migráciu (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy organizačné zmeny, ktoré v roku 2010 a 2011 nastali v rámci niektorých vnútroštátnych orgánov Slovenskej republiky a ktoré si vyžiadali zmenu ustanovení článkov 2, 3 a 10 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísanej v Bratislave 20. júla 2009, ako aj
vzhľadom na ďalšiu zmenu, týkajúcu sa sumy spolufinancovania poskytovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorej potreba zapracovania vznikla v dôsledku vykonávania tejto dohody,
dohodli sa takto:
Článok 1
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete, podpísaná v Bratislave 20. júla 2009 (ďalej len „Dohoda o EMS“), sa mení a dopĺňa takto:
1.
Článok 2 ods. 3 písm. b) znie:
b) zástupca Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,“.
2.
Článok 2 ods. 3 písm. d) znie:
d) zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,“.
3.
Článok 3 ods. 1 písm. c) znie:
c) riaditeľ/ka Centra pre koordináciu integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,“.
4.
Článok 3 ods. 1 písm. d) znie:
d) generálny/a riaditeľ/ka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky,“.
5.
Článok 3 ods. 1 písm. f) znie:
f) riaditeľ/ka Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,“.
6.
V článku 3 ods. 5 sa za slová „podľa článku 10“ vkladajú slová „ods. 1“.
7.
V článku 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Suma spolufinancovania poskytnutá Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na nasledujúci rok sa tiež zníži o pomernú časť neoprávnených výdavkov stanovených Európskou komisiou.“.
8.
Doterajší text článku 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
(2) Zmluvné strany sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa príslušných orgánov podľa odseku 1.
(3)
Vedúci predstavitelia príslušných orgánov podľa odseku 1 sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa členov Národného riadiaceho výboru podľa článku 3 ods. 1, príslušných orgánov podľa článku 2 ods. 3 písm. a) až c) a príslušných orgánov podľa článku 3 ods. 1 písm. a) až g).“.
Článok 2
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a nadobudne platnosť podľa článku 14 ods. 2 Dohody o EMS.
(2)
Platnosť tejto dohody sa skončí spolu so skončením platnosti Dohody o EMS.
Dané v Bratislave 2. decembra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Slovenskej republiky:

Daniel Lipšic v. r.

Za Medzinárodnú organizáciu
pre migráciu:

Zuzana Vatráľová v. r.