523/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

523
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2011
o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. i) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Prevádzkové priestory očnej optiky musia mať osobitný priestor na
a)
príjem poukazu, výber a výdaj optickej zdravotníckej pomôcky,
b)
individuálne zhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok,
c)
aplikáciu kontaktných šošoviek, ak sa v očnej optike vykonáva aplikácia kontaktných šošoviek.
(2)
Priestory uvedené v odseku 1 písm. c) musia byť stavebne oddelené pevnou priečkou.
(3)
Očná optika musí mať zariadenie na osobnú hygienu zamestnancov s prívodom vody a jej odpadom.
§ 2
(1)
Očná optika musí byť vybavená
a)
nábytkom s pracovnými a úložnými plochami,
b)
fokometrom,
c)
zariadením na nahrievanie okuliarov,
d)
montážnou súpravou náradia na úpravu okuliarov,
e)
digitálnym pupilometrom,
f)
zariadením na ultrazvukové čistenie korekčnej pomôcky,
g)
automatickým alebo poloautomatickým zariadením na opracovanie okuliarových šošoviek,
h)
elektrickou stolovou vŕtačkou.
(2)
Ak sa v očnej optike vykonáva aj aplikácia kontaktných šošoviek, očná optika musí byť vybavená aj prístrojmi a nástrojmi na aplikáciu kontaktných šošoviek, ktorými sú:
1.
súprava skúšobných okuliarových šošoviek so skúšobnou obrubou,
2.
optotyp,
3.
keratometer,
4.
štrbinová lampa.
(3)
Ak sa v očnej optike vykonáva aj výdaj optickej pomôcky pre slabozrakých, očná optika musí byť vybavená aj skúšobnou súpravou optických pomôcok pre slabozrakých.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 126/2001 Z. z. o požiadavkách na priestorové a materiálne vybavenie očných optík.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Uhliarik v. r.