468/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

468
ZÁKON
z 30. novembra 2011,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 676/2006 Z. z., zákona č. 592/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
2.
V § 8 ods. 2 sa za slová „k písomnej žiadosti o príspevok“ vkladajú slová „alebo k žiadosti o príspevok podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
Čl. II
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. 601/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
Čl. III
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 12 sa slová „ak príslušný orgán rozhodol o zastavení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.20d)“ nahrádzajú slovami „ak príslušný orgán vydal rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu20d) z dôvodu, že dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku.“.
2.
V § 25 ods. 3 sa za slová „písomnej žiadosti občana“ vkladá čiarka a slová „žiadosti občana podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
3.
V § 29 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podať úradu o týchto zmenách do ôsmich dní oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom“.
Čl. IV
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 388/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa slová „vydá na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby platiteľ“ nahrádzajú slovami „vydá platiteľ na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom oprávnenou osobou“.
2.
V § 9 prvej vete sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
3.
V § 11 ods. 4 druhej vete sa za slovo „prídavku“ vkladajú slová „alebo žiadosť o túto zmenu podá elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom“.
4.
V § 12 ods. 2 sa za slovo „školou“ vkladajú slová „alebo z informácie o školskej dochádzke podanej školou elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
5.
V § 14 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo podať o týchto zmenách do ôsmich dní oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom.“.
6.
V § 16 ods. 1 sa za slová „§ 18 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 19 ods. 1,“.
Čl. V
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z. a zákona č. 257/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 50j odsek 4 znie:
„(4)
Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. Príspevok sa poskytuje za kalendárne mesiace, počas ktorých sa na vytvorenom pracovnom mieste vykonáva dohodnutý druh prác podľa odseku 8 písm. c). Zamestnávateľovi, ktorým je obec alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, ktorý vytvorí pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 8, je vyššia ako 25 %, sa príspevok poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov.“.
2.
Za § 72r sa vkladá § 72s, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72s
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2011.“.
Čl. VI
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 2 sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
2.
V § 15 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo do ôsmich dní podať o týchto zmenách platiteľovi oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom.“.
Čl. VII
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa za slová „písomne požiada“ vkladajú slová „alebo požiada podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
2.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
Čl. VIII
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo požiada podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
2.
V § 43 ods. 6 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo určí podaním oznámenia elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom“.
3.
V § 55 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa slovo „písomnej“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Žiadosť podľa prvej vety sa podáva písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.“.
4.
V § 55 ods. 10 sa slová „písomne požiadala“ nahrádzajú slovami „požiadala písomne alebo podala žiadosť elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom“.
5.
V § 57 písm. c), d), h) a i) sa vypúšťa slovo „písomne“.
6.
Doterajší text § 57 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až e), h) a i) fyzická osoba preukazuje písomne alebo podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom.“.
7.
V § 65 ods. 12 sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
Čl. IX
Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. a zákona č. 513/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
2.
V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „písomné“ a v druhej vete sa slová „písomne požiadať“ nahrádzajú slovami „požiadať písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
3.
V § 10 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo do ôsmich dní podať o týchto zmenách platiteľovi oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom.“.
Čl. X
Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 druhej vete sa slová „písomne požiada“ nahrádzajú slovami „požiada písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
2.
V § 8 ods. 1 sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
3.
V § 8 ods. 3 sa za slová „k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok“ vkladajú slová „alebo k žiadosti o rodičovský príspevok podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
4.
V § 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem prvého bodu v čl. III, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.