39/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
ZÁKON
z 2. februára 2011
o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na kontrolu vývozu,1) prepravy, sprostredkovania a tranzitu2) položiek s dvojakým použitím,3)
b)
podmienky vývozu položiek s dvojakým použitím,4)
c)
povinnosti vývozcu,5) sprostredkovateľa,6) vlastníka alebo iného užívateľa položiek s dvojakým použitím,
d)
podmienky poskytovania sprostredkovateľskej služby7) týkajúcej sa položiek s dvojakým použitím,
e)
podmienky vydania medzinárodného dovozného certifikátu (ďalej len „dovozný certifikát“),
f)
podmienky poskytovania technickej pomoci,
g)
podmienky prepravy položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
h)
výkon kontroly vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím,
i)
priestupky a iné správne delikty na úseku vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím.
§ 2
Zoznam položiek s dvojakým použitím
Zoznam položiek s dvojakým použitím (ďalej len „kontrolný zoznam“), na ktorých vývoz, prepravu a sprostredkovanie je potrebné povolenie, ustanovuje osobitný predpis.8)
§ 3
Orgány štátnej správy na kontrolu vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy na kontrolu vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Štátnymi orgánmi na kontrolu vývozu, prepravy a sprostredkovania položiek s dvojakým použitím (ďalej len „orgány kontroly“) sú:
a)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“),
b)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
d)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
e)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky9) colný kriminálny úrad10) a colné úrady,11)
f)
Slovenská informačná služba,
g)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad jadrového dozoru“).
(3)
Orgánmi kontroly tranzitu sú Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky,9) colný kriminálny úrad10) a colné úrady.11)
§ 4
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo
a)
rozhoduje o udelení, neudelení, pozastavení, zmene alebo zrušení povolenia na
1.
vývoz položiek s dvojakým použitím,
2.
vývoz položiek s dvojakým použitím prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov,
3.
poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím,
4.
prepravu položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov,
b)
vydáva dovozné certifikáty na jednotlivé položky s dvojakým použitím,
c)
vedie evidenciu žiadostí o povolenie na vývoz, prepravu a sprostredkovateľské služby týkajúcich sa položiek s dvojakým použitím,
d)
vedie register vývozcov položiek s dvojakým použitím podľa § 17 (ďalej len „register“),
e)
vedie evidenciu sprostredkovateľov vývozu položiek s dvojakým použitím,
f)
vedie evidenciu udelených a zrušených povolení na vývoz, prepravu a vykonávanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa položiek s dvojakým použitím, ako aj aktuálne využitie týchto povolení,
g)
kontroluje v spolupráci s orgánmi kontroly dodržiavanie tohto zákona a osobitného predpisu,4)
h)
ukladá sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona a osobitného predpisu,4)
i)
spolupracuje, konzultuje s Európskou komisiou, Radou, príslušnými orgánmi členských štátov a poskytuje im potrebné informácie,
j)
spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a orgánmi iných štátov zodpovednými za plnenie úloh v oblasti kontroly vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím,
§ 5
Spolupráca ministerstva s orgánmi kontroly
(1)
Ministerstvo požiada o vyjadrenie príslušný orgán kontroly pred každým udelením povolenia na vývoz, prepravu alebo sprostredkovateľské služby týkajúce sa položiek s dvojakým použitím a v prípadoch podľa osobitného predpisu.12)
(2)
Orgány kontroly ministerstvu na jeho žiadosť predložia vyjadrenia k položkám s dvojakým použitím potrebné na udelenie alebo zrušenie povolenia na vývoz, prepravu alebo sprostredkovateľské služby a v spolupráci s ministerstvom sa podieľajú na výkone kontroly dodržiavania osobitného predpisu4) a tohto zákona.
(3)
Orgány kontroly predložia vyjadrenia podľa odseku 2 v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti ministerstva.
(4)
Ak lehota na predloženie vyjadrenia podľa odseku 3 nie je postačujúca, príslušný orgán kontroly o tom upovedomí ministerstvo a predloží mu vyjadrenie najneskôr v lehote 60 dní od doručenia žiadosti ministerstva.
(5)
Nesúhlasné vyjadrenie ministerstva zahraničných vecí alebo Slovenskej informačnej služby k udeleniu individuálneho vývozného povolenia (ďalej len „individuálne povolenie“), rámcového vývozného povolenia (ďalej len „rámcové povolenie“) a sprostredkovateľského povolenia je pre ministerstvo záväzné. Ak sa orgány kontroly v lehote podľa odseku 3 písomne nevyjadria, alebo nepostupujú podľa odseku 4 predpokladá sa, že s udelením alebo zrušením povolenia súhlasia.
(6)
Orgány kontroly na žiadosť ministerstva do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti predložia ministerstvu vyjadrenia potrebné pre uplatnenie námietok podľa osobitného predpisu.13) Vyjadrenia orgánov kontroly sú pre ministerstvo odporúčajúce, okrem nesúhlasného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí k udeleniu individuálneho povolenia a rámcového povolenia alebo sprostredkovateľského povolenia, ktoré je pre ministerstvo záväzné.
(7)
Ak sa orgány kontroly v lehote podľa odseku 6 nevyjadria, predpokladá sa, že s udelením individuálneho povolenia a rámcového povolenia alebo sprostredkovateľského povolenia súhlasia. Orgány kontroly môžu vo výnimočných prípadoch požiadať ministerstvo o predĺženie lehoty ustanovenej v odseku 6 až na 15 pracovných dní.
(8)
Ustanovenia odsekov 6 a 7 okrem predĺženia päťdňovej lehoty sa primerane použijú aj pri postupe podľa osobitného predpisu.14)
(9)
Ministerstvo môže požiadať príslušný orgán iného členského štátu, aby individuálne povolenie a rámcové povolenie neudelil, ak by jeho udelenie mohlo poškodiť bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky alebo ak už bolo také povolenie udelené, požiadať o jeho pozastavenie, zmenu alebo zrušenie.14)
§ 6
Vývoz a sprostredkovateľské služby, ktorých predmetom sú položky s dvojakým použitím
(1)
Vývozca môže zo Slovenskej republiky mimo územia členských štátov vyviezť položky s dvojakým použitím len za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.4)
(2)
Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovateľské služby, ktorých predmetom sú položky s dvojakým použitím pre záujemcu len na základe sprostredkovateľského povolenia.15)
§ 7
Povinnosti vývozcu, sprostredkovateľa, vlastníka alebo iného užívateľa položiek s dvojakým použitím
(1)
Vývozca je povinný
a)
predložiť ministerstvu súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia,
b)
dodržiavať podmienky ustanovené v povolení podľa § 8 ods. 1 písm. a) až c),
c)
predložiť ministerstvu do 10 dní od skončenia vývozu potvrdenie o overení dodávky vydané príslušným orgánom krajiny určenia, potvrdzujúce prijatie položky s dvojakým použitím v povolenej krajine určenia dohodnutým zahraničným obchodným partnerom,
d)
viesť evidenciu vývozov počas lehoty ustanovenej v osobitnom predpise,16) ktorá okrem údajov podľa osobitného predpisu17) obsahuje
1.
hodnotu položky,
2.
označenie vývozného povolenia,
3.
dátum predaja položky s dvojakým použitím,
4.
meno, adresu a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera a konečného užívateľa položky s dvojakým použitím,
5.
účel použitia položky s dvojakým použitím,
6.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, faktúr, dopravných a iných expedičných dokladov,
e)
umožniť vykonanie kontroly orgánmi podľa § 26 až 30 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť,
f)
dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.18)
(2)
Sprostredkovateľ je povinný
a)
viesť evidenciu o sprostredkovateľských službách počas lehoty ustanovenej v osobitnom predpise,16) ktorá okrem údajov podľa osobitného predpisu19) obsahuje aj základné údaje podľa odseku 1 písm. d),
b)
umožniť vykonanie kontroly orgánmi podľa § 26 až 30 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
(3)
Vlastník alebo iný užívateľ je povinný pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k položkám s dvojakým použitím písomne upozorniť ďalšieho vlastníka alebo užívateľa na skutočnosť, že ide o položky s dvojakým použitím podliehajúce režimu kontroly vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu podľa tohto zákona a osobitného predpisu.4)
(4)
Vývozca, sprostredkovateľ, vlastník a iný užívateľ sú povinní prijať opatrenia na zamedzenie zneužitia, straty a odcudzenia položiek s dvojakým použitím.
§ 8
Druhy povolení
(1)
Vyviezť, prepraviť a vykonať sprostredkovateľské služby týkajúce sa položiek s dvojakým použitím možno len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí ministerstva o povolení na vývoz, prepravu alebo vykonávanie sprostredkovateľskej služby udelenom ako
a)
individuálne povolenie,20)
b)
rámcové povolenie,21)
c)
všeobecné vývozné povolenie (ďalej len „všeobecné povolenie“),22)
d)
povolenie na prepravu,
e)
sprostredkovateľské povolenie.
(2)
Povolenie ministerstva na vývoz položiek s dvojakým použitím sa vyžaduje aj vtedy, ak
a)
tak ustanovuje osobitný predpis,23)
b)
vývozca položiek s dvojakým použitím neuvedených v kontrolnom zozname má dôvodné podozrenie, že položky s dvojakým použitím sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na ktorýkoľvek z účelov uvedených v osobitnom predpise,24)
c)
ide o technickú pomoc podľa § 22.
(3)
Povolenie ministerstva na vývoz položiek s dvojakým použitím sa okrem odseku 2 vyžaduje, ak po splnení oznamovacej povinnosti25) vývozcom o tom rozhodne ministerstvo.
(4)
Povolenie ministerstva sa v prípadoch uvedených v osobitnom predpise4) alebo v tomto zákone vyžaduje aj na prepravu položiek s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky na územie iných členských štátov.
§ 9
Individuálne povolenie
(1)
O udelenie individuálneho povolenia je potrebné požiadať pri každej zmluve, ktorej predmetom je vývoz položiek s dvojakým použitím, ak sa nevyužije rámcové povolenie podľa § 13 alebo všeobecné povolenie podľa § 16.
(2)
Vývozca je povinný požiadať o individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím aj v prípade
a)
vývozu položky podľa § 8 ods. 2 písm. b),
b)
poskytovania technickej pomoci podľa § 22,
c)
ak tak ustanovuje osobitný predpis,26) alebo
d)
vývozu softvéru alebo technológie prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
(3)
Žiadosť o udelenie individuálneho povolenia obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa,
c)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného partnera žiadateľa,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
e)
názov položky s dvojakým použitím podľa príslušných dokladov, jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej množstvo, hodnotu a označenie výrobcu,
f)
názov krajiny, do ktorej sa má položka s dvojakým použitím vyviezť,
g)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím.
(4)
K žiadosti o individuálne povolenie sa priloží
a)
zmluva o budúcej zmluve28) o kúpe položiek s dvojakým použitím alebo zmluva medzi žiadateľom a jeho zahraničným obchodným partnerom s uvedením presnej špecifikácie položiek s dvojakým použitím vrátane uvedenia ich množstva,
b)
u právnickej osoby originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra, nie staršia ako tri mesiace, u fyzickej osoby – podnikateľa originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení preukazujúceho oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
c)
potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že položka s dvojakým použitím sa nepoužije na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení a že sa bez súhlasu krajiny vývozcu opäť nevyvezie,
d)
povolenie úradu jadrového dozoru, ak ide o vývoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydané podľa osobitného predpisu,29)
e)
súhlasné stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky30) (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“), ak ide o vývoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov.
§ 10
Udelenie individuálneho povolenia
(1)
Ministerstvo udelí individuálne povolenie rozhodnutím v lehote do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti.
(2)
Individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
d)
názov položky s dvojakým použitím, jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej množstvo a hodnotu,
e)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného partnera žiadateľa, a meno a sídlo konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím,
f)
dátum skončenia platnosti individuálneho povolenia,
g)
ďalšie podmienky individuálneho povolenia vyplývajúce zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná, vrátane podmienok vývozu softvéru a technológie prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov,
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)
V povolení ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného individuálneho povolenia.
(4)
Ministerstvo individuálne povolenie neudelí, ak
a)
vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika v tejto oblasti viazaná,
b)
sa vývozom ohrozia zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky alebo
c)
nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.31)
§ 11
Oznámenie o uskutočnení vývozu
(1)
Vývozca je povinný do 15 dní od skončenia vývozu oznámiť ministerstvu množstvo uskutočneného vývozu a zároveň vrátiť udelené individuálne povolenie.
(2)
Ak vývozca nevyužije individuálne povolenie, udelené povolenie je povinný do 15 dní vrátiť ministerstvu s uvedením dôvodu jeho nevyužitia.
§ 12
Zrušenie a vrátenie individuálneho povolenia
(1)
Ministerstvo udelené individuálne povolenie rozhodnutím zruší, ak
a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom individuálnom povolení alebo vývozca porušil v súvislosti s vývozom položiek s dvojakým použitím všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Vývozca je povinný do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení individuálneho povolenia vrátiť ministerstvu zrušené povolenie.
(3)
Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení individuálneho povolenia nemá odkladný účinok.
(4)
Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením individuálneho povolenia z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c).
§ 13
Rámcové povolenie
(1)
Ministerstvo na základe písomnej žiadosti žiadateľa môže udeliť rámcové povolenie, ak sa predpokladajú opakované vývozy položiek s dvojakým použitím v určenej tovarovej štruktúre, s určením krajín alebo konečných užívateľov a na určité časové obdobie, nie však dlhšie ako tri roky.
(2)
Žiadosť o udelenie rámcového povolenia obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo žiadateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo žiadateľa,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
d)
názov položky s dvojakým použitím a jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej predpokladané množstvo a celkovú hodnotu,
e)
názvy krajín, do ktorých sa má položka s dvojakým použitím vyviezť,
f)
účel použitia položky s dvojakým použitím,
g)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa, ak je v čase podania žiadosti známy.
(3)
K žiadosti o rámcové povolenie sa priloží
a)
zoznam zahraničných obchodných partnerov,
b)
uzavreté zmluvy alebo zmluvy o budúcich zmluvách28) medzi žiadateľom a jeho zahraničnými obchodnými partnermi s uvedením presnej špecifikácie položiek s dvojakým použitím vrátane predpokladaného množstva,
c)
u právnickej osoby originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace, u fyzickej osoby – podnikateľa originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení preukazujúceho oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
d)
potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím nie starším ako šesť mesiacov vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že položka s dvojakým použitím sa nepoužije na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení a že sa bez súhlasu krajiny vývozcu opäť nevyvezie,
e)
povolenie úradu jadrového dozoru, ak ide o vývoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydané podľa osobitného predpisu,29)
f)
súhlasné stanovisko úradu verejného zdravotníctva, ak ide o vývoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov.30)
§ 14
Udelenie rámcového povolenia
(1)
Ministerstvo udelí rámcové povolenie rozhodnutím v lehote do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti.
(2)
Rámcové povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo vývozcu na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo vývozcu, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
d)
názov položky s dvojakým použitím a jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, celkové množstvo a celkovú hodnotu,
e)
názvy krajín, do ktorých môže vývozca vyvážať položku s dvojakým použitím,
f)
dátum skončenia platnosti rámcového povolenia a lehoty na priebežné hlásenia o realizácii jednotlivých vývozov položiek s dvojakým použitím,
g)
ďalšie podmienky, na základe ktorých možno vyviezť položku s dvojakým použitím, vrátane podmienok vývozu položky s dvojakým použitím prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov,
h)
dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.
(3)
V povolení ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného rámcového povolenia.
(4)
Ministerstvo rámcové povolenie neudelí, ak
a)
vývozca porušil v súvislosti s vývozom položiek s dvojakým použitím všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná,
b)
sa vývozom ohrozia zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky, alebo
c)
nie sú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.31)
§ 15
Zrušenie a vrátenie rámcového povolenia
(1)
Ministerstvo udelené rámcové povolenie rozhodnutím zruší, ak
a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení alebo vývozca porušil v súvislosti s vývozom položiek s dvojakým použitím všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Vývozca je povinný do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení rámcového povolenia vrátiť ministerstvu zrušené povolenie.
(3)
Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení rámcového povolenia nemá odkladný účinok.
(4)
Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením rámcového povolenia z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c).
§ 16
Všeobecné povolenie
(1)
Všeobecným povolením je
a)
všeobecné povolenie Spoločenstva,32)
b)
národné všeobecné povolenie.33)
(2)
Všeobecné povolenie podľa odseku 1 písm. b) umožňuje vývoz určenej položky s dvojakým použitím do krajín uvedených v tomto povolení. Všeobecné povolenie podľa odseku 1 písm. b) vydá ministerstvo podľa osobitného predpisu33) v spolupráci s orgánmi kontroly; vydané národné všeobecné povolenie sa uverejní vo vestníku ministerstva.
§ 17
Využívanie všeobecného povolenia
(1)
Vývozca, ktorý má v úmysle vyvážať položky s dvojakým použitím na základe všeobecného povolenia, je povinný požiadať ministerstvo o zápis do registra pred uskutočnením prvého vývozu. V žiadosti o registráciu vývozca uvedie
a)
číslo všeobecného povolenia,
b)
obchodné meno alebo názov, sídlo a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, identifikačné číslo a u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu.
(2)
K žiadosti o registráciu sa priloží
a)
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace, u fyzickej osoby – podnikateľa originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení preukazujúceho oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
b)
potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím nie starším ako šesť mesiacov vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že položka s dvojakým použitím sa nepoužije na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení a že sa bez súhlasu krajiny vývozcu opäť nevyvezie.
(3)
Ministerstvo zapíše vývozcu podľa odseku 1 do registra bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti. Oznámenie o registrácii zašle tomuto vývozcovi a na vedomie Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.
(4)
Vývozca podľa odseku 3 je povinný oznámiť ministerstvu akékoľvek zmeny údajov zapísaných v registri a ukončenie vývozu položky s dvojakým použitím na základe všeobecného povolenia do 15 dní od skončenia vývozu alebo zmeny zapísaných údajov.
(5)
Ak sa uskutoční vývoz na základe všeobecného povolenia vývozca podľa odseku 3 nepredkladá colnému úradu individuálne povolenie alebo rámcové povolenie a do colného vyhlásenia uvedie číslo všeobecného povolenia.
(6)
Ministerstvo vymaže z registra vývozcu podľa odseku 3 uskutočňujúceho vývoz na základe všeobecného povolenia, ak vývozca
a)
uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje,
b)
porušil povinnosti podľa odseku 4 alebo
c)
počas dvoch rokov od zápisu do registra nevyviezol položky s dvojakým použitím.
(7)
Oznámenie o výmaze z registra ministerstvo zašle vývozcovi podľa odseku 3 a na vedomie Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.
(8)
Vývozca podľa odseku 3 je povinný predložiť na žiadosť ministerstva v ním určenej lehote údaje o vývozoch uskutočnených na základe všeobecného povolenia.
§ 18
Sprostredkovateľské povolenie
(1)
Povinnosť požiadať o sprostredkovateľské povolenie má fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, fyzická osoba – podnikateľ s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá má predmet sprostredkovateľskej služby zapísaný v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri a má v úmysle vykonávať sprostredkovateľskú službu (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadateľ o udelenie sprostredkovateľského povolenia v žiadosti uvedie
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo sprostredkovateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo žiadateľa, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím.
(3)
K žiadosti o udelenie sprostredkovateľského povolenia sa priloží
a)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
vyhlásenie o doteraz vykonávanej sprostredkovateľskej službe alebo vyhlásenie o tom, že žiadateľ doteraz sprostredkovateľskú službu v súvislosti s vývozom a prepravou položiek s dvojakým použitím nevykonával,
c)
vyhlásenie o tom, v akej tovarovej štruktúre položky s dvojakým použitím má v úmysle sprostredkovateľskú službu vykonávať podľa názvu a číselného označenia položky s dvojakým použitím a aké sú identifikačné údaje zmluvného partnera, pre ktorého má v úmysle vykonávať sprostredkovateľskú službu.
§ 19
Udelenie sprostredkovateľského povolenia
(1)
Ministerstvo udelí sprostredkovateľské povolenie rozhodnutím v lehote do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti.
(2)
Sprostredkovateľské povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo žiadateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo žiadateľa, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
názov položky s dvojakým použitím, jej množstvo a hodnotu,
d)
tovarovú štruktúru sprostredkovanej položky s dvojakým použitím podľa názvu a číselného označenia,
e)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím,
f)
údaj o mieste, kde sa položky s dvojakým použitím nachádzajú.
(3)
Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie neudelí, ak
a)
žiadateľ porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika v tejto oblasti viazaná, alebo
b)
by jeho udelenie mohlo ohroziť zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
§ 20
Zrušenie a vrátenie sprostredkovateľského povolenia
(1)
Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie rozhodnutím zruší, ak
a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky v udelenom sprostredkovateľskom povolení alebo vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Sprostredkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení sprostredkovateľského povolenia vrátiť ministerstvu zrušené povolenie.
(3)
Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení sprostredkovateľského povolenia nemá odkladný účinok.
(4)
Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením a odňatím sprostredkovateľského povolenia z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c).
§ 21
Dovozný certifikát
(1)
Ministerstvo vydá dovozcovi pred dovozom položky s dvojakým použitím do Slovenskej republiky dovozný certifikát, ak o jeho vydanie požiadal dovozcu zahraničný obchodný partner.
(2)
Žiadosť o dovozný certifikát obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo dovozcu na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo dovozcu,
c)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného partnera dovozcu,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
e)
názov položky s dvojakým použitím, jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej množstvo, hodnotu,
f)
názov krajiny, z ktorej sa má položka s dvojakým použitím vyviezť,
g)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položky s dvojakým použitím,
h)
vyhlásenie o konečnom použití položky s dvojakým použitím.
(3)
K žiadosti o dovozný certifikát sa priloží
a)
uzavretá zmluva o budúcej zmluve28) o kúpe položky s dvojakým použitím alebo už uzavretá zmluva medzi dovozcom a jeho zahraničným obchodným partnerom s presnou špecifikáciou položky s dvojakým použitím vrátane uvedenia jej množstva,
b)
povolenie úradu jadrového dozoru, ak ide o dovoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydané podľa osobitného predpisu,34)
c)
súhlasné stanovisko úradu verejného zdravotníctva,30) ak ide o dovoz vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
d)
ďalšie doklady, o ktoré požiada ministerstvo a budú potrebné na posúdenie predloženej žiadosti.
(4)
Ministerstvo dovozný certifikát nevydá, ak
a)
dovozca porušil v období posledných piatich rokov tento zákon a osobitné právne predpisy35) týkajúce sa kontroly vývozu, sprostredkovateľskej služby a prepravy položiek s dvojakým použitím,
b)
vyhlásenie o konečnom použití uvedené v žiadosti nezaručuje, že položka s dvojakým použitím nebude použitá v spojení s chemickými, biologickými alebo jadrovými zbraňami alebo raketovými strelami schopnými takéto zbrane dopravovať alebo na vojenské konečné použitie s výnimkou, že konečným používateľom je ministerstvo obrany alebo organizácie v jeho pôsobnosti,
c)
nie sú splnené podmienky ustanovené v odsekoch 2 a 3 a osobitným predpisom,36) alebo
d)
je to odôvodnené bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky.
(5)
Dovozca, ktorému bol vydaný dovozný certifikát, je povinný
a)
počas troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa dovoz položky s dvojakým použitím uskutočnil, viesť evidenciu o položke s dvojakým použitím, ktorá obsahuje
1.
názov a číselné označenie položky podľa kontrolného zoznamu,
2.
množstvo a hodnotu položky,
3.
označenie dovozného certifikátu,
4.
umiestnenie položky s dvojakým použitím,
5.
účel použitia položky s dvojakým použitím a
6.
príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej spotrebe, faktúr, dopravných a iných dokladov,
b)
pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv k položke s dvojakým použitím písomne upozorniť ďalšieho vlastníka alebo užívateľa na skutočnosť, že ide o položku s dvojakým použitím podliehajúcu režimu kontroly exportu podľa osobitného predpisu,4)
c)
umožniť vykonanie kontroly orgánmi podľa § 26 až 30 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
(6)
Ak dovozca dovozný certifikát nevyužije, vráti ho ministerstvu do 30 dní od skončenia jeho platnosti s uvedením dôvodu jeho nevyužitia.
§ 22
Poskytovanie technickej pomoci
(1)
Technická pomoc na účely tohto zákona je akákoľvek technická pomoc poskytnutá mimo územia členských štátov týkajúca sa opráv, vývoja, výroby, montáže, testovania, údržby alebo iných technických služieb. Môže byť v podobe inštruktáže, školenia, odovzdávania výrobných poznatkov alebo kvalifikácií alebo konzultačných služieb. Technická pomoc zahŕňa verbálne formy pomoci.
(2)
Poskytovanie technickej pomoci sa na účely tohto zákona považuje za vývoz.
(3)
Na poskytovanie technickej pomoci mimo územia členských štátov sa vyžaduje povolenie podľa § 9, ak je technická pomoc určená alebo osoba poskytujúca technickú pomoc má dôvodné podozrenie, že
a)
je určená na použitie v spojitosti s vývojom, výrobou, manipuláciou, prevádzkou, údržbou, skladovaním, detekciou, identifikáciou alebo šírením chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo s vývojom, výrobou, údržbou alebo skladovaním rakiet schopných niesť takéto zbrane alebo
b)
sa týka vojenských konečných užívateľov, ktorí používajú technickú pomoc na iné účely, ako sú uvedené v písmene a) a technická pomoc je poskytovaná v krajinách miesta určenia podliehajúcich zbrojnému embargu prijatom na základe spoločného stanoviska alebo spoločnej akcie Rady alebo podliehajúcich rozhodnutiu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe alebo zbrojnému embargu uloženému rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.
(4)
Povolenie podľa § 9 sa nevyžaduje na technickú pomoc poskytovanú
a)
v krajine uvedenej v osobitnom predpise,37)
b)
odovzdaním informácií, ktoré sú predmetom základného alebo aplikovaného vedeckého výskumu podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
fyzickou osobou ústne a nevzťahujúcou sa na položky s dvojakým použitím podliehajúce kontrole medzinárodnými kontrolnými režimami, zmluvami a orgánmi na kontrolu vývozu.
§ 23
Preprava položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov
(1)
Na prepravu položiek s dvojakým použitím podľa osobitného predpisu38) v rámci územia členských štátov sa vyžaduje povolenie ministerstva.
(2)
Povolenie ministerstva na prepravu položiek s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu je potrebné aj pri iných položkách s dvojakým použitím podľa osobitného predpisu.39)
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia na prepravu obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo osoby prepravujúcej položky s dvojakým použitím na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo osoby prepravujúcej položky s dvojakým použitím,
c)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania zahraničného obchodného partnera osoby prepravujúcej položky s dvojakým použitím,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
e)
názov položky s dvojakým použitím podľa príslušných dokladov, jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej množstvo, hodnotu a označenie výrobcu,
f)
názov krajiny, do ktorej sa má položka s dvojakým použitím prepraviť,
g)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím.
(4)
K žiadosti o povolenie na prepravu sa priloží
a)
zmluva o budúcej zmluve28) o kúpe položiek s dvojakým použitím alebo zmluva medzi osobou prepravujúcou položky s dvojakým použitím a jej zahraničným obchodným partnerom s uvedením presnej špecifikácie položiek s dvojakým použitím vrátane uvedenia ich množstva,
b)
u právnickej osoby originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršia ako tri mesiace, u fyzickej osoby – podnikateľa originál alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení preukazujúceho oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
c)
potvrdenie o konečnom použití položiek s dvojakým použitím vyhotovené príslušným orgánom krajiny určenia, ktoré obsahuje vyhlásenie zahraničného užívateľa, že položka s dvojakým použitím sa nepoužije na výrobu alebo na vývoj jadrových, chemických a biologických zbraní, že sa použije iba na účely uvedené vo vyhlásení a že sa bez súhlasu krajiny osoby prepravujúcej položky s dvojakým použitím opäť nevyvezie,
d)
povolenie úradu jadrového dozoru, ak ide o prepravu jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov, zariadení a technológií vydané podľa osobitného predpisu,29)
e)
súhlasné stanovisko úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,30) ak ide o prepravu vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
f)
ďalšie doklady, o ktoré požiada ministerstvo a budú potrebné na posúdenie predloženej žiadosti.
(5)
Osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím podľa osobitného predpisu,40) ktoré nie sú uvedené v zozname podľa osobitného predpisu,38) v rámci členských štátov z územia Slovenskej republiky poskytne ministerstvu alebo orgánu kontroly na ich žiadosť dodatočné informácie týkajúce sa týchto položiek.
(6)
Osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu na základe povolenia ministerstva na prepravu položky s dvojakým použitím v rámci členských štátov do 15 dní od skončenia platnosti povolenia, ak nie je v podmienkach ustanovené inak, vráti ministerstvu späť povolenie s odpisovým listom, na ktorom uvedie objem realizovaných dodávok a tento údaj potvrdí svojím podpisom a odtlačkom pečiatky; ak ide o právnickú osobu táto potvrdí tento údaj podpisom svojho štatutárneho zástupcu a odtlačkom pečiatky.
(7)
Ak osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím povolenie na prepravu nevyužije, vráti ho ministerstvu do 15 dní od skončenia jeho platnosti s uvedením dôvodu jeho nevyužitia.
(8)
Na povoľovacie konanie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10 a 12.
§ 24
Zrušenie a vrátenie povolenia na prepravu
(1)
Ministerstvo udelené povolenie na prepravu rozhodnutím zruší, ak
a)
bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými alebo bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky, alebo
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení na prepravu alebo osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím porušila všeobecne záväzný právny predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Osoba prepravujúca položky s dvojakým použitím je povinná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení povolenia na prepravu vrátiť ministerstvu zrušené povolenie.
(3)
Rozklad proti rozhodnutiu o zrušení povolenia na prepravu nemá odkladný účinok.
(4)
Štát nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla zrušením povolenia na prepravu z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c).
§ 25
Predbežný súhlas
(1)
Vývozca alebo sprostredkovateľ môže požiadať ministerstvo o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom skôr ako podá žiadosť o udelenie povolenia ministerstva na vývoz podľa § 8 ods. 1 písm. a) až c), prepravu alebo vykonávanie sprostredkovateľskej služby.
(2)
Žiadosť o predbežný súhlas obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo vývozcu alebo sprostredkovateľa na území Slovenskej republiky, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno a miesto podnikania, u fyzickej osoby meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b)
identifikačné číslo vývozcu alebo sprostredkovateľa, u fyzickej osoby rodné číslo,
c)
meno, adresu a miesto podnikania zahraničného obchodného partnera,
d)
podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,27)
e)
názov položky s dvojakým použitím podľa príslušných dokladov, jej číselné označenie podľa kontrolného zoznamu, jej množstvo, hodnotu a označenie výrobcu,
f)
názov krajiny, do ktorej sa má položka s dvojakým použitím vyviezť,
g)
obchodné meno a sídlo alebo adresu bydliska konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím.
(3)
Rozhodnutie o predbežnom súhlase podľa odseku 1 nie je záväzné na vydanie povolenia na vývoz podľa § 8 ods. 1 písm. a) až c), prepravu alebo vykonávanie sprostredkovateľskej služby.
§ 26
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania osobitného predpisu4) a tohto zákona vykonáva ministerstvo a orgány kontroly v rámci svojej pôsobnosti.
(2)
Ministerstvo vykonáva kontrolu prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických osôb (ďalej len „kontrolóri“).
(3)
Ministerstvo písomne oznámi kontrolovanému subjektu začatie kontroly. Toto oznámenie obsahuje miesto, dátum začatia kontroly a predmet kontroly. Ministerstvo je oprávnené rozšíriť rozsah výkonu kontroly aj o iný predmet kontroly, ktorý nebol uvedený v oznámení o začatí kontroly. Túto skutočnosť je ministerstvo povinné písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanému subjektu.
(4)
Ministerstvo je oprávnené začať kontrolu aj bez predchádzajúceho oznámenia podľa odseku 3, ak hrozí, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené, pozmenené, alebo ak hrozí, že začatiu kontroly sa bude brániť. Písomné oznámenie o začatí kontroly v tomto prípade predložia kontrolóri kontrolovanému subjektu pri začatí kontroly.
(5)
Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný kontrolórom
a)
vytvoriť podmienky na uskutočnenie kontroly a zdržať sa konania a činností, ktoré by mohli ohroziť jej riadny priebeh,
b)
poskytnúť všetky požadované doklady a informácie aj mimo prevádzkových priestorov,
c)
umožniť skontrolovanie tovaru, na ktorý sa vzťahuje predmet kontroly, ak má takýto tovar k dispozícii,
d)
predložiť v priebehu kontroly dôkazné prostriedky preukazujúce jej tvrdenie,
e)
umožniť vstup do prevádzkových priestorov.
(6)
Pri kontrole sú kontrolóri oprávnení
a)
vyhotovovať kópie dokladov a požadovať potrebné vysvetlenia od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov,
b)
zadržať originály dokladov a písomností, ak existuje podozrenie z porušenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.4)
(7)
Kontrolóri sú oprávnení pri kontrole odoberať vzorky. O odobratí vzorky sú kontrolóri povinní vydať kontrolovanému subjektu písomné potvrdenie.
(8)
Ministerstvo nie je povinné poskytnúť kontrolovanému subjektu náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s kontrolou a odoberaním vzoriek.
(9)
Vedúci kontrolovaného subjektu je oprávnený
a)
počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku zisteniam kontroly,
b)
po oboznámení sa s návrhom protokolu podať v lehote určenej kontrolórmi námietky proti zisteniam kontroly.
(10)
O námietkach podľa odseku 9 písm. b) rozhoduje ministerstvo. Proti rozhodnutiu o námietkach nemožno podať odvolanie.
(11)
Kontrolóri sú v súvislosti s výkonom kontroly povinní vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí originálnych dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak odňaté materiály nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté.
(12)
O vykonaní kontroly vyhotoví ministerstvo protokol o kontrole, ktorý obsahuje
a)
mená a priezviská kontrolórov, ktorí vykonali kontrolu,
b)
názov, sídlo alebo meno a priezvisko, miesto podnikania alebo bydlisko kontrolovaného subjektu,
c)
identifikačné číslo kontrolovaného subjektu,
d)
dátum a miesto, kde bola vykonaná kontrola,
e)
zistenia o kontrole a opatrenia vykonané v priebehu kontroly,
f)
opatrenia, ktoré budú vykonané na základe výsledkov kontroly,
g)
zoznam originálnych dokladov, ktoré boli zadržané pri kontrole,
h)
dátum spísania protokolu o kontrole,
i)
odtlačok úradnej pečiatky,
j)
podpisy kontrolórov, ktorí vykonali kontrolu.
(13)
Ministerstvo doručí kontrolovanému subjektu protokol o kontrole spolu s výzvou na jeho prerokovanie. Po prerokovaní protokolu o kontrole ho podpisuje kontrolovaný subjekt a poverený zástupca ministerstva. Jedno vyhotovenie protokolu o kontrole bude doručené kontrolovanému subjektu. Deň podpisu protokolu o kontrole kontrolovaným subjektom je dňom jeho doručenia. Odmietnutie podpisu kontrolovaným subjektom vrátane dátumu odmietnutia poverený zástupca ministerstva zaznamená v protokole. V takom prípade a v prípade, ak sa kontrolovaný subjekt v deň určený vo výzve na prerokovaní protokolu nezúčastní, doručuje sa protokol o kontrole kontrolovanému subjektu do vlastných rúk.
§ 27
Predbežná kontrola
(1)
Na žiadosť ministerstva orgán kontroly vykoná predbežnú kontrolu zameranú na overenie údajov uvedených v žiadosti o povolenie podľa § 9, 13, 17, 18, 22 a 23 alebo v žiadosti o dovozný certifikát podľa § 21.
(2)
Orgán kontroly môže aj pred predložením vyjadrení podľa § 5 ministerstvu vykonať predbežnú kontrolu zameranú na overenie údajov uvedených v žiadosti o povolenie podľa § 9, 13, 17, 18, 22 a 23 alebo v žiadosti o dovozný certifikát podľa § 21.
(3)
Ministerstvo vykoná predbežnú kontrolu aj na základe žiadosti príslušného orgánu krajiny dovozcu.
(4)
Orgán kontroly vykonávajúci predbežnú kontrolu podľa odsekov 1 a 2 oznámi výsledky kontroly ministerstvu v lehote 15 dní odo dňa jej skončenia.
(5)
Ak ministerstvo koná na základe žiadosti príslušného orgánu krajiny dovozcu podľa odseku 3, výsledky predbežnej kontroly oznámi príslušnému orgánu krajiny dovozcu v lehote 30 dní odo dňa jej skončenia.
§ 28
Priebežná kontrola
(1)
Colný kriminálny úrad, colné úrady a Slovenská informačná služba vykonávajú v mieste, kde sa položky s dvojakým použitím nachádzajú, priebežnú kontrolu
a)
plnenia povinností podľa § 7 a povinností podľa § 21 ods. 5,
b)
poskytovania technickej pomoci podľa § 22,
c)
vyvážaných položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v kontrolnom zozname, ak získajú informácie, že sa tieto položky s dvojakým použitím môžu použiť na účely ustanovené v osobitnom predpise,26)
d)
ak o to požiada ministerstvo alebo príslušný orgán krajiny dovozcu prostredníctvom ministerstva.
(2)
Orgány podľa odseku 1 výsledky priebežnej kontroly oznámia ministerstvu v lehote podľa § 27 ods. 4.
(3)
Colný kriminálny úrad a Slovenská informačná služba sú oprávnení za podmienok ustanovených osobitnými predpismi41) kontrolovať prenos položiek s dvojakým použitím prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov do miesta určenia mimo územia členských štátov.
§ 29
(1)
Ministerstvo a orgány kontroly pri vykonávaní predbežnej a priebežnej kontroly podľa § 27 a 28 pri vykonávaní kontroly dodržiavania osobitného predpisu4) a tohto zákona sú oprávnené vstupovať do miestností a priestorov, v ktorých sa položky s dvojakým použitím nachádzajú, podľa príslušných dokladov nachádzať majú alebo sa nachádzať budú, nahliadať do spisov vývozcov, dovozcov a ďalších osôb, ktoré sa na vývoze, dovoze alebo preprave položiek s dvojakým použitím v rámci členských štátov podieľajú a vyhotovovať z nich odpisy. O vykonaní predbežnej alebo priebežnej kontroly vyhotoví príslušný orgán štátnej správy záznam, ktorého jeden rovnopis odovzdá kontrolovanému subjektu.
(2)
Na vykonaní predbežnej a priebežnej kontroly sa môže zúčastniť príslušný orgán krajiny dovozcu, ak o účasť požiada. Orgány podľa odseku 1 príslušnému orgánu krajiny dovozcu vyhovejú s prihliadnutím na podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov.42)
(3)
Colný úrad pri výkone kontroly položiek s dvojakým použitím môže tranzit43) takýchto položiek obmedziť, zastaviť alebo vrátiť do krajiny vývozcu, ak si to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky alebo záujmy medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom.
§ 30
Na zabezpečenie kontrolnej činnosti vedie Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky evidenciu vyvezených položiek s dvojakým použitím a na požiadanie poskytuje ministerstvu a orgánom kontroly potrebné informácie o uskutočnenom vývoze položiek s dvojakým použitím do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie informácie.
§ 31
Súčinnosť tretích osôb
Dovozca, vývozca, vlastník alebo iný užívateľ a sprostredkovateľ, ktorí vedú evidenciu nehnuteľného majetku osôb sú povinní na žiadosť ministerstva alebo orgánov kontroly poskytnúť údaje potrebné na výkon kontroly dodržiavania osobitného predpisu4) a tohto zákona.
§ 32
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá
a)
nepredloží súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia potvrdenie o overení dodávky podľa § 7 ods. 1 písm. c),
b)
nevedie evidenciu o sprostredkovateľských službách podľa § 7 ods. 2 písm. a) alebo neumožní vykonanie kontroly podľa § 7 ods. 2 písm. b),
c)
nepožiada o individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím v prípadoch podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), c) alebo písm. d),
d)
neoznámi ministerstvu množstvo uskutočneného vývozu a nevráti udelené individuálne povolenie podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2,
e)
nevráti zrušené individuálne povolenie podľa § 12 ods. 2,
f)
nevráti zrušené rámcové povolenie podľa § 15 ods. 2,
g)
neoznámi zmeny údajov zapísaných v registri podľa § 17 ods. 4 alebo neoznámi ukončenie vývozu položky s dvojakým použitím na základe všeobecného povolenia podľa § 17 ods. 4,
h)
nepredloží údaje o vývozoch uskutočnených na základe všeobecného povolenia podľa § 17 ods. 8,
i)
nevráti zrušené sprostredkovateľské povolenie podľa § 20 ods. 2,
j)
nevedie evidenciu o položke s dvojakým použitím podľa § 21 ods. 5 písm. a),
k)
nevráti dovozný certifikát podľa § 21 ods. 6,
l)
nevráti povolenie na prepravu podľa § 23 ods. 6 alebo ods. 7,
m)
nevráti zrušené povolenie na prepravu podľa § 24 ods. 2,
n)
poskytne technickú pomoc podľa § 22 v rozpore s týmto zákonom,
o)
prepraví položky s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,4)
p)
vyvezie, prepraví alebo sprostredkuje položky s dvojakým použitím z colného územia Európskej únie v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,4)
r)
uvedie alebo poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o udelenie povolenia.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), e) až i) uloží ministerstvo pokutu od 100 eur do 1 000 eur.
(3)
Za priestupky podľa odseku 1 písm. b) až d), j) až n) uloží ministerstvo pokutu od 500 eur do 5 000 eur.
(4)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. o) a r) uloží ministerstvo pokutu od 5 000 eur do 30 000 eur.
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. p) uloží colný úrad pokutu od 5 000 eur do 30 000 eur.
(6)
Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.44)
§ 33
Iné správne delikty
(1)
Iného správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
nepožiada o individuálne povolenie na vývoz položiek s dvojakým použitím v prípadoch podľa § 9 ods. 2 písm. a), b), c) alebo písm. d),
b)
neoznámi ministerstvu množstvo uskutočneného vývozu a nevráti udelené individuálne povolenie podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2,
c)
nevráti zrušené individuálne povolenie podľa § 12 ods. 2,
d)
nevráti zrušené rámcové povolenie podľa § 15 ods. 2,
e)
neoznámi zmeny údajov zapísaných v registri podľa § 17 ods. 4 alebo neoznámi ukončenie vývozu položky s dvojakým použitím na základe všeobecného povolenia podľa § 17 ods. 4,
f)
nepredloží údaje o vývozoch uskutočnených na základe všeobecného povolenia podľa § 17 ods. 8,
g)
nevráti zrušené sprostredkovateľské povolenie podľa § 20 ods. 2,
h)
nevráti dovozný certifikát podľa § 21 ods. 6,
i)
nevráti povolenie na prepravu podľa § 23 ods. 6 alebo ods. 7,
j)
nevráti zrušené povolenie na prepravu podľa § 24 ods. 2,
k)
poskytne technickú pomoc podľa § 22 v rozpore s týmto zákonom,
l)
prepraví alebo vyvezie položky s dvojakým použitím z územia Slovenskej republiky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,4)
m)
uvedie alebo poskytne nepravdivé alebo neúplné údaje v žiadosti o udelenie povolenia.
(2)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí colného deliktu, ak vyvezie položky s dvojakým použitím z colného územia Európskej únie v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.4)
(3)
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí iného správneho deliktu aj vtedy, ak ako vývozca, vlastník alebo iný užívateľ položiek s dvojakým použitím alebo sprostredkovateľ vývozu položiek s dvojakým použitím iných ako vysoko rizikového biologického agensu alebo toxínu poruší povinnosti podľa § 7 alebo ako dovozca poruší povinnosti podľa § 21 ods. 5 písm. a), b) alebo písm. c).
(4)
Ministerstvo uloží za iný správny delikt podľa odsekov 1 a 3 pokutu od 30 000 eur do 350 000 eur alebo do trojnásobku hodnoty položiek s dvojakým použitím, ak je hodnota položiek s dvojakým použitím vyššia ako 350 000 eur.
(5)
Colný úrad uloží za colný delikt podľa odseku 2
a)
pokutu od 100 000 eur do 650 000 eur alebo do trojnásobku hodnoty položiek s dvojakým použitím, ak je hodnota položiek s dvojakým použitím vyššia ako 650 000 eur, alebo
b)
prepadnutie položiek s dvojakým použitím.
(6)
Sankcie podľa odseku 5 môže colný úrad uložiť aj v súbehu.
(7)
Colný úrad a ministerstvo pri ukladaní sankcií podľa odsekov 4 a 5 prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania, následky protiprávneho konania, význam a čas trvania ohrozenia zahraničnopolitických alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky a spôsobenú škodu.
(8)
Na prejednanie colného deliktu podľa odseku 2 je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, jej organizačná zložka alebo prevádzkareň sídlo alebo miesto podnikania. Ak táto osoba nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, na prejednanie tohto colného deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode bol tento colný delikt zistený.
§ 34
(1)
Pokutu podľa § 33 ods. 4 môže ministerstvo uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní správneho deliktu dozvedelo, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa spáchania správneho deliktu.
(2)
Sankcie podľa § 33 ods. 5 uloží colný úrad rozhodnutím; pri rozhodovaní o uložení pokuty podľa § 33 ods. 5 písm. a) a pri výkone správy a nakladaní s prepadnutými položkami s dvojakým použitím, ktorých vlastníkom je štát, postupuje podľa osobitného predpisu.45)
(3)
Sankciu podľa § 33 ods. 5 môže colný úrad uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa o spáchaní colného deliktu dozvedel, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa spáchania colného deliktu.
(4)
Pokuta uložená podľa § 33 ods. 4 a ods. 5 písm. a) je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(5)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné ustanovenia
§ 35
(1)
Povolenia podľa tohto zákona a osobitného predpisu4) sú neprenosné, neprevoditeľné a nepodliehajú prechodu práv, ani exekučnému konaniu, konkurznému konaniu a dedičskému konaniu.
(2)
Poskytovaním údajov a vyhotovovaním odpisov z udelených povolení podľa tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočností.46)
§ 36
Colný úrad potvrdí dovozcovi po uskutočnenom dovoze doklad o overení dodávky, ak tento doklad požaduje zahraničný dodávateľ. Ak sa zistia nezrovnalosti pri dovezenej položke s dvojakým použitím colný úrad informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom ministerstva príslušný štátny orgán krajiny vývozcu.
§ 37
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak podkladom na vydanie rozhodnutia o neudelení individuálneho povolenia, rozhodnutia, o odňatí individuálneho povolenia, rozhodnutia o zrušení a odňatí rámcového povolenia, rozhodnutia o neudelení sprostredkovateľského povolenia alebo rozhodnutia o zrušení a odňatí sprostredkovateľského povolenia boli skutočnosti založené na zahraničnopolitických alebo bezpečnostných dôvodoch, v odôvodnení sa okrem iného uvedie, že ide o zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem Slovenskej republiky.
§ 38
Prechodné ustanovenie
(1)
Povolenia na vývoz, prepravu a sprostredkovateľské povolenie týkajúce sa položiek s dvojakým použitím vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona.
(2)
Povoľovacie konanie začaté pred 1. aprílom 2011 sa dokončí podľa tohto zákona.
§ 39
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
čl. I zákona č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 218/2007 Z. z.,
2.
výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 2007 č. 1/2007, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o individuálne vývozné povolenie, globálne vývozné povolenie, povolenie na sprostredkovateľskú činnosť a medzinárodný dovozný certifikát pre tovar dvojakého použitia (oznámenie č. 212/2007 Z. z.).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z. a zákona č. 556/2010 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v VIII. časti FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ v položke 154 písmená b), d) a j) znejú:
b) Vydanie medzinárodného dovozného certifikátu, vyhlásenia konečného užívateľa a dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím..... 16,50 eura
d) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, individuálneho vývozného povolenia, rámcového vývozného povolenia, všeobecného vývozného povolenia, povolenia na prepravu a sprostredkovateľského povolenia položiek s dvojakým použitím, z hodnoty tovaru uvedeného v licencii alebo povolení ..... 0,1 % najmenej 33 eur
j) Vydanie duplikátu alebo predĺženia platnosti povolenia, licencie alebo dovozného certifikátu podľa písmen a) až i)..... 16,50 eura
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.
1)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 134, 29. 5. 2009).
2)
Čl. 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 428/2009.
3)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009.
4)
Nariadenie (ES) č. 428/2009.
5)
Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 428/2009.
6)
Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 428/2009.
7)
Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 428/2009.
8)
Príloha č. I nariadenia (ES) č. 428/2009.
9)
§ 8 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 11 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 9 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009.
13)
Čl. 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009.
14)
Čl. 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 428/2009.
15)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 428/2009.
16)
Čl. 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 428/2009.
17)
Čl. 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009.
18)
Napríklad zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z., zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Čl. 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 428/2009.
20)
Čl. 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 428/2009.
21)
Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 428/2009.
22)
Čl. 2 ods. 9 a 11 nariadenia (ES) č. 428/2009.
23)
Čl. 4 ods. 1 až 3 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 428/2009.
24)
Čl. 4 ods. 1 a 5 nariadenia (ES) č. 428/2009.
25)
Čl. 4 ods. 4 nariadenia (ES) č. 428/2009.
26)
Čl. 4 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 428/2009.
27)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 2) v platnom znení.
29)
§ 14 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 17 zákona č. 218/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 4) v platnom znení, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 50a Občianskeho zákonníka, § 289 a 292 Obchodného zákonníka.
32)
Čl. 2 ods. 9 a príloha č. II nariadenia (ES) č. 428/2009.
33)
Čl. 9 ods. 2 a 4 a príloha č. III c nariadenia (ES) č. 428/2009.
34)
§ 3 ods. 11 a § 14 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35)
Napríklad zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 218/2007 Z. z., nariadenie (ES) č. 428/2009.
36)
Napríklad § 7 a 9 zákona č. 129/1998 Z. z. v znení zákona č. 21/2007 Z. z., § 10 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
Časť 3 prílohy č. II nariadenia (ES) č. 428/2009.
38)
Príloha č. IV nariadenia (ES) č. 428/2009.
39)
Čl. 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 428/2009.
40)
Kategória 5 časť 2 prílohy č. I nariadenia (ES) č. 428/2009.
41)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
42)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43)
Nariadenie (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.
44)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.