389/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
ZÁKON
z 19. októbra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 48/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „v služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, Kriminálnom úrade finančnej správy alebo colných úradoch (ďalej len „orgán štátnej správy v oblasti colníctva“)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.
3.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Služobným úradom na účely tohto zákona je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“).
(2)
Nadriadeným podľa tohto zákona je colník, ktorý je zaradený v stálej štátnej službe alebo dočasnej štátnej službe; to neplatí, ak ide o ministra, prezidenta finančného riaditeľstva (ďalej len „prezident“) alebo o nadriadeného colníkov zaradených mimo priameho výkonu štátnej služby uvedeného v § 86 ods. 5, ktorého právne postavenie ustanovuje osobitný predpis.1aa) Nadriadený v ustanovenom rozsahu riadi, organizuje, kontroluje a hodnotí výkon štátnej služby podriadených colníkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z.“.
4.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Minister na návrh prezidenta určí v rámci systemizácie počet miest colníkov zaradených do platových tried. Prezident určí počet miest colníkov zaradených do platových tried v jednotlivých orgánoch štátnej správy v oblasti colníctva v nadväznosti na ich pôsobnosť a organizačnú štruktúru.“.
5.
V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
6.
V § 9 ods. 3 sa slová „k colnej správe“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“.
7.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dočasná štátna služba je určená aj na dočasné obsadenie funkcie colníčky alebo colníka, ktorí sú na rodičovskej dovolenke podľa § 143 ods. 2.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
8.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
9.
V § 15 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. g) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až h)“.
10.
V § 16 ods. 2 písm. f) sa slovo „evidenčné“ nahrádza slovom „osobné“.
11.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného colníka aspoň šesť mesiacov, spracuje služobné hodnotenie komisia zriadená nadriadeným, ktorý hodnoteného colníka vymenúva alebo ustanovuje do funkcie.“.
12.
V § 28 sa vypúšťa odsek 3.
13.
V § 33 sa vypúšťa odsek 5.
14.
V § 34 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „do iného služobného úradu“ nahrádzajú slovami „na iný orgán štátnej správy v oblasti colníctva“.
15.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
sa do tejto funkcie ustanoví alebo vymenuje podľa § 143 ods. 8 prvej vety colníčka alebo colník, ktorým sa skončila rodičovská dovolenka podľa § 143 ods. 2.“.
16.
V § 34 ods. 2 písm. c) sa slová „v inom služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na inom orgáne štátnej správy v oblasti colníctva“.
17.
V § 34 odsek 4 znie:
„(4)
Colníka, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,11b) možno aj bez jeho súhlasu preložiť do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom colník vykonáva štátnu službu, na základe dohody medzi riaditeľmi príslušných colných úradov a pri jeho opätovnom preložení ho možno preložiť na colný úrad, v ktorom colník pôvodne vykonával štátnu službu, alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom colník pôvodne vykonával štátnu službu. Colníkovi, ktorý bol preložený do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný colný úrad, ktorého územný obvod je susediaci s územným obvodom colného úradu, v ktorom colník vykonáva štátnu službu, patrí náhrada cestovných výdavkov.11c)“.
18.
V § 36a sa slová „iného služobného úradu“ nahrádzajú slovami „na iný orgán štátnej správy v oblasti colníctva“.
19.
V § 37 ods. 1 písm. a) a § 85 ods. 1 sa vypúšťajú slová „iného colníka vo funkcii“.
20.
V § 38 odsek 2 znie:
„(2)
Zaradenie do zálohy je organizačné opatrenie vzťahujúce sa na colníkov, ktorí z dôvodov uvedených v § 39 až 41 nemôžu dočasne vykonávať doterajšiu funkciu ani inú funkciu.“.
21.
V § 38 odsek 6 znie:
„(6)
Ak pominú dôvody, pre ktoré bol colník zaradený do zálohy, ustanoví sa alebo vymenuje do funkcie v súlade s § 33 ods. 1 alebo § 143 ods. 8.“.
22.
V § 40 ods. 1 písm. a) a § 183 ods. 1 písm. a) sa slová „početných stavov colnej správy“ nahrádzajú slovami „počtu miest colníkov“.
23.
V § 40 ods. 5 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
24.
V § 41 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 143 ods. 2“.
25.
V § 44 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na podávanie, prijímanie, evidovanie, prešetrovanie, písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti a kontrolu vybavovania sťažností sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.14aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14aaa znie:
„14aaa)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.
26.
§ 60 sa dopĺňa odsekmi 8 až 13, ktoré znejú:
„(8)
Nadriadený môže colníkom, ktorých základný čas služby v týždni je rovnomerne rozvrhnutý, určiť pružný čas služby.
(9)
Pružný čas služby môže byť určený všetkým colníkom na pracovisku alebo jednotlivým colníkom.
(10)
Pružný čas služby možno upraviť ako
a)
pružný denný čas, pri ktorom si colník volí začiatok času služby v jednotlivých dňoch a je povinný vykonávať celú službu pripadajúcu na tento deň,
b)
pružný týždenný čas, pri ktorom si colník volí začiatok a koniec služby v jednotlivých dňoch; v príslušnom týždni je povinný vykonať službu v rozsahu stanoveného základného času služby v týždni.
(11)
Nadriadený, ktorý určil pružný čas služby, určí povinný čas služby v týždni v rozsahu najmenej päť hodín v každom dni služby. Voliteľný čas služby rozvrhne na začiatok a koniec služby tak, aby voliteľný úsek služby nezačínal skôr ako o 6. hodine a neskončil neskôr ako o 19. hodine.
(12)
Nadriadený môže, ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, rozhodnúť o dočasnom prerušení alebo o zrušení pružného času služby.
(13)
Prekážky v štátnej službe na strane colníka sa pri uplatnení pružného času služby posudzujú ako výkon služby iba v rozsahu, v akom nevyhnutne zasiahli do povinného času služby.“.
27.
V § 67 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je colník zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov zo zdravotných dôvodov,“.
28.
V § 83 ods. 1 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
29.
V § 115 sa slová „Nadriadený poskytne“ nahrádzajú slovami „Služobný úrad môže poskytnúť“.
30.
V § 119 ods. 2 sa slová „nadriadený poskytne“ nahrádzajú slovami „služobný úrad môže poskytnúť“.
31.
V § 121 odsek 8 znie:
„(8)
Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí sa vykonáva po vzniku nároku v najbližšom výplatnom termíne služobného príjmu.“.
32.
V § 134b ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
33.
V § 135 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem odmeny podľa § 79 ods. 1 písm. r),“.
34.
V § 140 ods. 1 a 2 sa slová „služobný úrad“ nahrádzajú slovom „nadriadený“.
35.
V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová „staršie ako jeden rok“.
36.
§ 143 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Colníčka alebo colník sa po skončení rodičovskej dovolenky podľa odseku 2 ustanovia alebo vymenujú do funkcie, ktorú vykonávali pred nástupom na túto rodičovskú dovolenku. Ak ustanovenie alebo vymenovanie do tejto funkcie nie je možné z dôvodu organizačnej zmeny, ustanovia sa alebo sa vymenujú do inej funkcie za podmienok, ktoré pre colníčku alebo colníka nie sú menej priaznivé ako podmienky pred nástupom na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2. Práva colníčky a colníka, ktoré mali alebo ktoré im vznikli v čase nástupu na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2, zostávajú zachované v pôvodnom rozsahu aj po skončení rodičovskej dovolenky; tieto práva im patria vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov služobného úradu.
(9)
Colníčka a colník sú povinní písomne oznámiť služobnému úradu najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.
(10)
Colníčka alebo colník v stálej štátnej službe sa po skončení ich rodičovskej dovolenky podľa odseku 2 ustanovia alebo vymenujú do funkcie podľa § 33 ods. 1, ak pred nástupom na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2 vykonávali funkciu, z ktorej bola predtým odvolaná iná colníčka alebo iný colník z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku podľa odseku 2.“.
37.
V § 155 odsek 3 znie:
„(3)
Ak je colník prevelený do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný orgán štátnej správy v oblasti colníctva alebo preložený, je povinný vyúčtovať hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu a iné hodnoty orgánu štátnej správy v oblasti colníctva, ktorý mu ich zveril; orgán štátnej správy v oblasti colníctva prevzatie hotovosti, cenín, tovaru, zásob materiálu a iných hodnôt písomne potvrdí.“.
38.
V § 183 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „colnej správe“ nahrádzajú slovami „štátnej službe“.
39.
V § 183 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky“.
40.
V § 224 ods. 1 sa slová „služobného úradu“ nahrádzajú slovami „oprávneného orgánu“.
41.
V § 224 ods. 3 sa slová „ministra alebo služobného úradu“ nahrádzajú slovami „oprávneného orgánu“.
42.
V § 232 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o odvolaní proti rozhodnutiu prezidenta vydanému v prvom stupni rozhoduje prezident na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.“.
43.
V § 235 ods. 1 sa slová „služobný úrad“ nahrádzajú slovami „príslušný nadriadený“.
44.
V § 254 ods. 3 sa slová „v služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na orgáne štátnej správy v oblasti colníctva, v ktorom colník vykonáva štátnu službu“.
45.
Za § 268l sa vkladá § 268m, ktorý znie:
㤠268m
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2012
Ustanovenia § 143 ods. 8 až 10 sa použijú na colníčku alebo colníka, ktorí nastúpia na rodičovskú dovolenku podľa § 143 ods. 2 od 1. januára 2012.“.
46.
V prílohe č. 1 v 8. platovej triede sa slová „colnej správy“ nahrádzajú slovami „štátnej správy v oblasti colníctva“.
47.
V prílohe č. 2 časti 1. sa slová „Colné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ a slová „Námestník generálneho riaditeľa“ sa nahrádzajú slovami „Generálny riaditeľ sekcie“.
48.
V prílohe č. 2 časti 3. sa slová „Colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Kriminálny úrad finančnej správy“ v príslušnom tvare.
49.
Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES (Ú. v. EÚ L 68, 18. 3. 2010).“.
50.
Slová „služobný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v § 2 ods. 2, § 2a ods. 2, § 3, § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 2 písm. d), § 80 ods. 2, § 155 ods. 1 a v prílohe č. 1 v 2. až 5. platovej triede nahrádzajú slovami „orgán štátnej správy v oblasti colníctva“ v príslušnom tvare.
51.
Slová „colná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančná správa“ v príslušnom tvare.
52.
Slová „generálny riaditeľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „prezident“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.