378/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015 do 30.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. októbra 2011
o spôsobe označovania platby dane
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Platba dane1) bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, sa označí
a)
číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b)
číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému subjektu príslušným správcom dane podľa osobitného predpisu,2)
c)
variabilným symbolom,
d)
sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
e)
informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
(2)
Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
(3)
Číslo účtu3) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
16 číslic, z ktorých
1.
predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,
2.
základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,
b)
identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.
(4)
Platba dane sa označuje číslom účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) podľa osobitného predpisu,4) ak § 2a neustanovuje inak.
§ 2
Pri platbe dane
a)
sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b)
bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daňový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 1 alebo bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je colný úrad, variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 2.
§ 2a
Platba dane sa do 1. februára 2016 môže označovať číslom účtu vo formáte podľa osobitného predpisu,5) ak ju vykonávajú fyzické osoby podľa osobitného predpisu.6)
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
v z. Vladimír Tvaroška v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 378/2011 Z. z.
TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO DAŇOVÝM ÚRADOM
Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom
a)
prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 – iná platba dane,
b)
ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare
1.
MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 – január,
02 – február,
03 – marec,
04 – apríl,
05 – máj,
06 – jún,
07 – júl,
08 – august,
09 – september,
10 – október,
11 – november,
12 – december,
2.
QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
41 – 1. štvrťrok,
42 – 2. štvrťrok,
43 – 3. štvrťrok,
44 – 4. štvrťrok,
3.
PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
21 – 1. polrok,
22 – 2. polrok,
4.
99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
5.
000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.
6.
00RRRR, kde 00 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 378/2011 Z. z.
TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO COLNÝM ÚRADOM
Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol v tvare SDDSRRMMDD, kde
a) SD označuje druh spotrebnej dane
10 – minerálny olej,
20 – tabakové výrobky,
30 – lieh,
40 – víno,
50 – pivo,
60 – elektrina,
70 – uhlie,
80 – zemný plyn,
90 - tabaková surovina,
b) DS označuje druh daňového subjektu
01 – prevádzkovateľ daňového skladu,
02 – oprávnený príjemca,
03 – odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,
04 – malý samostatný pivovar,
05 – liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia,
06 – registrovaný odosielateľ,
07 – malý výrobca vína,
08 – užívateľský podnik,
09 – zásielkový obchod,
10 – platiteľ dane z elektriny,
11 – platiteľ dane z uhlia,
12 – platiteľ dane zo zemného plynu,
13 – platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu,
14 – platiteľ dane z tabakovej suroviny,
88 – zahraničná osoba,
99 – iný,
c) RR označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti,
d) MM označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 – január,
02 – február,
03 – marec,
04 – apríl,
05 – máj,
06 – jún,
07 – júl,
08 – august,
09 – september,
10 – október,
11 – november,
12 – december,
e) DD označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti, pričom do deviateho dňa vrátane sa označuje na prvom mieste nula.
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 ods. 18 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 1 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
4)
§ 2 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012) v platnom znení.
5)
§ 1 opatrenia z 1. decembra 2009 č. 8/2009 (oznámenie č. 521/2009 Z. z.).
Čl. 2 bod 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.
6)
Čl. 2 bod 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012.