355/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 10. októbra 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 7, § 51 ods. 4, § 54 ods. 10, § 69 ods. 4 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z., vyhlášky č. 457/2009 Z. z. a vyhlášky č. 229/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
meradlom spomalenia vozidla.“.
2.
V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
meradlom spomalenia vozidla.“.
3.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. j) až p) a t), § 34 ods. 5 písm. j) až r), v) a y), § 34 ods. 6 písm. c), d) a f) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou, spôsobom a v lehotách podľa § 36.“.
4.
V § 36 písmeno a) znie:
„a)
§ 34 ods. 2 písm. j), k), m), n), p) a t), § 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), q), r), v) a y) a § 34 ods. 6 písm. c) a d) sú jeden rok,“.
5.
V § 46 odsek 1 znie:
„(1)
Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených v prílohe č. 4a a metodickými pokynmi na vykonávanie technických kontrol pravidelných.“.
6.
V § 48 ods. 5 sa slová „prílohe č. 4a“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4b“.
7.
V § 50 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „kontrolných úkonov ustanovených“ vkladajú slová „v prílohe č. 4c a“.
8.
Za § 103 sa vkladá § 103a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠103a
Spoločné ustanovenie
Minimálne požiadavky na kontrolné úkony, ktoré sú ustanovené metodikou na vykonávanie pravidelných technických kontrol a metodikou na vykonávanie emisných kontrol pravidelných, sú uvedené v prílohe č. 4b.“.
9.
§ 105 znie:
㤠105
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 13.“.
10.
V prílohe č. 3 v riadku 16 sa v stĺpci k § 34 ods. 2 vkladá písmeno „t)“ a v stĺpci k § 34 ods. 5 sa vkladá písmeno „y)“.
11.
Príloha č. 4a vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
POŽIADAVKY NA KONTROLNÉ ÚKONY NA VYKONÁVANIE TECHNICKÝCH KONTROL PRAVIDELNÝCH A NA VYKONÁVANIE EMISNÝCH KONTROL PRAVIDELNÝCH
Táto príloha obsahuje položky, ktoré sa majú kontrolovať pri technickej kontrole a emisnej kontrole, a uvádza podrobnosti o metóde ich kontroly a kritériách pri ich hodnotení.
Všetky položky uvedené v zozname sa pri pravidelnej technickej kontrole vozidla považujú za povinné s výnimkou položiek s označením (X), ktoré sú spojené so stavom vozidla a jeho vhodnosťou na používanie na pozemných komunikáciách.
„Príčiny poruchy“ neplatia v prípadoch, keď sa týkajú požiadaviek, ktoré neboli predpísané príslušnými právnymi predpismi o schválení typu vozidla v čase prvej evidencie, prvého uvedenia do prevádzky, alebo požiadaviek na dodatočnú montáž.
Položka Metóda Chyby
0. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
0.1. Tabuľky s evidenčným číslom vozidla (ak sa v požiadavkách vyžadujú)(a) Vizuálna kontrola. a) Chýba tabuľka (tabuľky) s evidenčným číslom vozidla alebo je nedostatočne či nespoľahlivo upevnená a mohla by odpadnúť.

b) Chýbajúci alebo nečitateľný nápis.

c) Nie je v súlade s dokumentmi od vozidla alebo záznamami.
0.2. Identifikácia vozidla podvozok/výrobné číslo Vizuálna kontrola. a) Chýba alebo ju nemožno nájsť.

b) Neúplné, nečitateľné.

c) Nie je v súlade s dokumentmi od vozidla alebo záznamami.
1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
1.1. Mechanický stav a funkcia
1.1.1. Pedál prevádzkovej brzdy/čap ručnej páky Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa musia kontrolovať pri vypnutom motore.
a) Nadmerná tesnosť čapu.

b) Nadmerné opotrebenie alebo vôľa.
1.1.2. Stav pedála/ručnej páky a dráha (zdvih) zariadenia ovládajúceho brzdu Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa musia kontrolovať pri vypnutom motore.
a) Nadmerná alebo nedostatočná rezerva dráhy (zdvihu).

b) Nesprávne uvoľnenie ovládača brzdy.

c) Protisklzová úprava brzdového pedála chýba, je uvoľnená alebo opotrebovaná do hladka.
1.1.3. Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníky Vizuálna kontrola komponentov pri normálnom pracovnom tlaku. Skontrolovať čas potrebný na to, aby podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol bezpečnú prevádzkovú hodnotu, a fungovanie výstražného zariadenia, viacokruhového ochranného ventilu a poistného tlakového ventilu. a) Tlak vzduchu/podtlak je nedostatočný na to, aby sa brzdy mohli použiť minimálne dvakrát po spustení výstražného zariadenia (alebo potom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo).

b) Čas potrebný na dosiahnutie tlaku vzduchu/podtlaku na bezpečnú prevádzkovú hodnotu nie je v súlade s požiadavkami.(a)

c) Viacokruhový ochranný ventil a poistný tlakový ventil nefungujú.

d) Unikanie vzduchu spôsobuje značný pokles tlaku alebo počuteľné unikanie vzduchu.

e) Vonkajšie poškodenie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému.
1.1.4. Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometer Kontrola funkčnosti. Nesprávna činnosť alebo chybný ukazovateľ nízkeho tlaku alebo manometer.
1.1.5. Ručne ovládaný brzdový riadiaci ventil Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Prasknutý, poškodený alebo nadmerne opotrebený ovládač.

b) Nedostatočne zaistený ovládač na ventile alebo nedostatočne zaistené teleso ventilu.

c) Voľné spoje alebo netesnosť systému.

d) Nedostatočná funkcia.
1.1.6. Ovládač parkovacej brzdy, pákový ovládač, západka parkovacej brzdy, elektronická parkovacia brzda Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Západka parkovacej brzdy dostatočne nedrží.

b) Nadmerné opotrebenie čapu páky alebo mechanizmu západky.

c) Nadmerný zdvih páky naznačujúci nesprávne nastavenie.

d) Ovládač chýba, je poškodený alebo nefunkčný.

e) Nesprávna funkcia, výstražný ukazovateľ ukazuje poruchu.
1.1.7. Brzdové ventily (brzdič, vyfukovací ventil, regulátor tlaku) Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Poškodený ventil alebo nadmerné unikanie vzduchu.

b) Nadmerné prepúšťanie oleja z kompresora.

c) Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž ventilu.

d) Vytekanie alebo prepúšťanie brzdovej kvapaliny.
1.1.8. Spojkové hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické) Odpojiť a znovu zapojiť všetky spojkové hlavice brzdového systému medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom. a) Chybný uzatvárací kohútik alebo automatický uzatvárací ventil.

b) Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž kohútika alebo ventilu.

c) Nadmerná netesnosť.

d) Nesprávna funkcia.
1.1.9. Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchu Vizuálna kontrola. a) Zásobník je poškodený, skorodovaný alebo netesný.

b) Nefunkčné odvodňovacie zariadenie.

c) Zásobník je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.
1.1.10. Súčasti posilňovača bŕzd, hlavný brzdový valec (hydraulické systémy) Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Brzdový posilňovač je poškodený alebo neúčinný.

b) Hlavný brzdový valec je chybný alebo netesný.

c) Hlavný brzdový valec je nedostatočne upevnený.

d) Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny.

e) Chýbajúci uzáver nádržky hlavného brzdového valca.

f) Výstražná signalizácia poklesu hladiny brzdovej kvapaliny svieti alebo je poškodená.

g) Nesprávne fungovanie výstražného zariadenia poklesu hladiny brzdovej kvapaliny.
1.1.11. Brzdové potrubia Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.

b) Netesnosť potrubia alebo spojov.

c) Poškodené alebo nadmerne skorodované potrubie.

d) Nesprávne umiestnené potrubie.
1.1.12. Brzdové hadice Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.

b) Poškodené, odreté, skrútené alebo príliš krátke hadice.

c) Netesné hadice alebo spoje.

d) Vydutie hadice pod tlakom.

e) Pórovitosť hadice.
1.1.13. Brzdové obloženia a doštičky Vizuálna kontrola. a) Nadmerne opotrebované obloženie alebo doštička.

b) Znečistenie obloženia alebo doštičky (olej, mazivo atď.).

c) Chýbajúce obloženie alebo doštička.
1.1.14. Brzdové bubny, brzdové kotúče Vizuálna kontrola. a) Bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, skorodovaný, poškriabaný, prasknutý, nedostatočne upevnený alebo zlomený.

b) Bubon alebo kotúč je znečistený (olej, mazivo atď.).

c) Chýbajúci bubon alebo kotúč.

d) Nedostatočne pripevnený brzdový štít.
1.1.15. Brzdové lanká, tiahla, páky, tyče Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Lanko je poškodené alebo zauzlené.

b) Komponent je nadmerne opotrebovaný alebo skorodovaný.

c) Nedostatočne pripevnené lanko, tiahlo alebo spoj.

d) Chybné vedenie lanka.

e) Obmedzenie voľného pohybu brzdového systému.

f) Abnormálny pohyb pák/tyčí naznačujúci zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie.
1.1.16. Brzdový aktuátor (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov) Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Brzdový aktuátor je prasknutý alebo poškodený.

b) Brzdový aktuátor je netesný.

c) Brzdový aktuátor je nedostatočne pripevnený alebo nesprávne namontovaný.

d) Brzdový aktuátor je výrazne skorodovaný.

e) Nedostatočná alebo nadmerná vôľa piesta alebo membránového mechanizmu.

f) Ochrana proti prachu chýba alebo je nadmerne poškodená.
1.1.17. Regulátor brzdnej sily Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Chybné ovládacie tyčky.

b) Nesprávne nastavenie tyčiek.

c) Regulátor je zadretý alebo nefunkčný.

d) Regulátor chýba.

e) Chýba štítok s údajmi.

f) Údaje sú nečitateľné alebo nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
1.1.18. Páka brzdového kľúča a signalizácia Vizuálna kontrola. a) Mechanizmus je poškodený, zadretý alebo má príliš veľkú dráhu, je nadmerne opotrebený alebo nesprávne nastavený.

b) Mechanizmus je chybný.

c) Nesprávna inštalácia alebo výmena napínača.
1.1.19. Odľahčovací brzdový systém (ak je na vozidle inštalovaný alebo sa požaduje) Vizuálna kontrola. a) Nespoľahlivé spojenia alebo montáž.

b) Systém je zjavne poškodený alebo chýba.
1.1.20. Samočinná brzda prípojného vozidla Odpojiť prípojku brzdového zariadenia medzi ťažným a prípojným vozidlom. Brzdy prípojného vozidla sa neuvedú do činnosti automaticky po odpojení prípojky.
1.1.21. Celý brzdový systém Vizuálna kontrola. a) Iné systémové zariadenia (napr. protimrazové čerpadlo, sušič vzduchu atď.) sú poškodené z vonkajšej strany alebo nadmerne skorodované v miere, ktorá má nepriaznivý vplyv na brzdový systém.

b) Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej zmesi.

c) Akýkoľvek komponent je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.

d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia akéhokoľvek komponentu.(1)
1.1.22. Kontrolné prípojky (ak sú na vozidle inštalované alebo sa požadujú) Vizuálna kontrola. a) Chýbajú.

b) Sú poškodené, nepoužiteľné alebo netesné.
1.2. Činnosť a účinok prevádzkovej brzdy
1.2.1. Činnosť Počas skúšky na statickom zariadení na skúšanie bŕzd, alebo ak to nie je možné, počas jazdnej skúšky postupne brzdiť až na maximálnu brzdnú silu. a) Nedostatočná brzdná sila na jednom kolese alebo viacerých kolesách.

b) Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. V prípade testovania na ceste sa vozidlo výrazne odkláňa od priameho smeru.

c) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).

d) Abnormálne oneskorenie brzdnej činnosti na ktoromkoľvek z kolies.

e) Nadmerné kolísanie brzdnej sily počas každej otáčky kolesa.
1.2.2. Účinok Kontrola na statickom zariadení na skúšanie bŕzd. Ak sa z technických dôvodov nedá použiť, vykonať jazdnú skúšku pomocou záznamového decelerometra. Vozidlá alebo prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prekračujúcou 3 500 kg musia byť preverené podľa požiadaviek stanovených v norme(2) alebo rovnocennými metódami. Jazdné skúšky by sa mali vykonať za suchých podmienok na rovnej nezvlnenej ceste. Nedosiahnu sa aspoň nasledujúce minimálne hodnoty:

Vozidlá prihlásené do evidencie prvýkrát od 26. 6. 2009:

– kategória N1: 50 %,

– kategória M1: 58 %,

– kategória M2 a M3: 50 %,

– kategória N2 a N3: 50 %,

– kategória O2 (XX),(c) O3 a O4:

– pre návesy: 45 %,

– pre (ojové) prívesy: 50 %.

Vozidlá prihlásené do evidencie pred 26. 6. 2009:

kategória N1: 45 %,

kategória M1, M2 a M3: 50 %,(3)

kategória N2 a N3: 43 %,(4)

kategória O2 (XX),(c) O3 a O4: 40 %.(5)

Ďalšie kategórie (XX):(c)

– kategórie L (obe brzdy),

– kategória L1e: 42 %,

– kategória L2e, L6e: 40 %,

– kategória L3e: 50 %,

– kategória L4e: 46 %,

– kategória L5e, L7e: 44 %,

– kategória L (brzda zadného kolesa):

– všetky kategórie: 25 %.
1.3. Činnosť a účinok núdzovej brzdy (ak ide o samostatný systém)
1.3.1. Činnosť Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.1. a) Nedostatočná brzdná sila na jednom kolese alebo viacerých kolesách.

b) Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy alebo v prípade jazdnej skúšky sa vozidlo výrazne odkláňa od priameho smeru jazdy.

c) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).
1.3.2. Účinok Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.2. Účinok je menší ako 50 % (6) účinku prevádzkovej brzdy definovaného v bode 1.2.2 vzťahujúceho sa na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť alebo v prípade návesov na súčet prípustných zaťažení náprav (s výnimkou L1e a L3e).
1.4. Činnosť a účinok parkovacej brzdy
1.4.1. Činnosť Aplikovať brzdu pri skúške na statickom zariadení na skúšanie bŕzd a/alebo počas jazdnej skúšky s decelerometrom. Brzda je neúčinná na jednej strane alebo sa vozidlo v prípade jazdnej skúšky výrazne odkláňa od priameho smeru jazdy.
1.4.2. Účinok Skúšanie na statickom zariadení na skúšanie bŕzd alebo počas jazdnej skúšky pomocou decelerometra s ukazovateľom údajov alebo záznamom, alebo s vozidlom umiestneným na svahu so známym sklonom. Nákladné vozidlá by sa mali skúšať podľa možností naložené. Ak sa pri akomkoľvek vozidle nedosiahne zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti aspoň 16 % alebo pre motorové vozidlo zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy aspoň 12 % podľa toho, ktorá hodnota je väčšia (s výnimkou L1e a L3e).
1.5. Činnosť systému odľahčovacej brzdy Vizuálna kontrola, a ak je to možné, skúška funkčnosti systému. a) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (neplatí pre systémy motorovej brzdy).

b) Systém nefunguje.
1.6. Protiblokovací brzdový systém (ABS) Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia. a) Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.

b) Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.

c) Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené.

d) Elektrické vedenia sú poškodené.

e) Iné súčasti systému chýbajú alebo sú poškodené.
1.7. Elektronický brzdový systém (EBS) Vizuálna kontrola výstražného zariadenia. a) Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.

b) Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.
2. RIADENIE
2.1. Mechanický stav
2.1.1. Stav mechanizmu riadenia Vozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom kolesá majú byť nad zemou alebo na otočných plošinách, a otáčajte volantom z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy. Vizuálna kontrola funkcie mechanizmu riadenia. a) Zväčšený odpor v mechanizme riadenia.

b) Hriadeľ segmentu riadenia skrútený alebo opotrebované ozubenie.

c) Nadmerné opotrebenie hriadeľa segmentu riadenia.

d) Nadmerný pohyb hriadeľa segmentu riadenia.

e) Netesnosť.
2.1.2. Upevnenie skrine mechanizmu riadenia Vozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom kolesá vozidla majú byť na zemi, otáčajte volantom/riadidlami v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek alebo použite špeciálne upravený detektor vôle riadenia. Vizuálna kontrola upevnenia skrine mechanizmu riadenia k podvozku. a) Skriňa mechanizmu riadenia nie je správne pripevnená.

b) Montážne otvory na podvozku pretiahnuté.

c) Upevňovacie skrutky chýbajú alebo sú prasknuté.

d) Skriňa mechanizmu riadenia má praskliny.
2.1.3. Stav tyčí riadenia Vozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák a s kolesami vozidla na zemi otáčajte volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek alebo použite špeciálne upravený detektor vôle riadenia. Vizuálna kontrola komponentov riadenia zameraná na prípadné opotrebenie, zlom a bezpečnosť. a) Vzájomný pohyb medzi komponentmi, ktoré by mali byť pripevnené.

b) Nadmerné opotrebenie na spojoch.

c) Zlomy alebo deformácie akéhokoľvek komponentu.

d) Chýbajú pripevňovacie zariadenia.

e) Nesprávne uloženie komponentov (napr. spojovacej tyče hriadeľa alebo riadiacej tyče).

f) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

g) Prachovka chýba, je poškodená alebo nadmerne opotrebovaná.
2.1.4. Fungovanie riadiacich pák a tyčí Vozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom kolesá vozidla majú byť na zemi, a so spusteným motorom (riadenie s posilňovačom) otáčajte volantom z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy. Vizuálna kontrola pohybu pák a tyčí. a) Pohybujúca sa páka alebo tyč naráža na pevnú časť podvozka.

b) Dorazy riadenia nefungujú alebo chýbajú.
2.1.5. Posilňovač riadenia Skontrolujte prípadné netesnosti systému riadenia a hladinu hydraulickej kvapaliny v nádržke (ak je viditeľná). Kolesá sú umiestnené na zemi, motor je v chode a kontroluje sa, či systém riadenia s posilňovačom funguje. a) Únik kvapaliny.

b) Nedostatok kvapaliny.

c) Nefunkčný mechanizmus.

d) Mechanizmus má praskliny alebo je nespoľahlivý.

e) Vychýlenie alebo zadrhávanie komponentov.

f) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

g) Poškodené alebo výrazne skorodované laná/hadice.
2.2. Volant, stĺpik riadenia, riadidlá
2.2.1. Stav volantu riadidiel S kolesami umiestnenými na zemi mykajte volantom zo strany na stranu v pravom uhle na stĺpik a súčasne naň vyvíjajte zľahka tlak smerom nadol a nahor. Vizuálna kontrola vôle. a) Vzájomný pohyb medzi volantom a stĺpikom naznačujúci uvoľnenie.

b) Zádržné zariadenie na náboji volantu chýba.

c) Praskliny alebo uvoľnenie náboja, venca alebo lúčov volantu.
2.2.2. Stĺpik riadenia/riadidlá a vidlice Vozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom hmotnosť vozidla spočíva na zemi, tlačte a ťahajte volant rovnobežne so stĺpikom, tlačte volant/riadidlá v rôznych smeroch kolmo na stĺpik/vidlice. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo kardanových kĺbov. a) Výrazný pohyb stredu volantu nahor alebo nadol.

b) Nadmerná pohyblivosť hornej časti stĺpika radiálne od osi stĺpika.

c) Zhoršený stav pružných spojok.

d) Chybné upevnenie.

e) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
2.3. Vôľa riadenia Vozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom hmotnosť vozidla spočíva na kolesách. V prípade vozidiel s posilňovačom riadenia je motor v chode a kolesá sú nasmerované rovno, volantom zľahka otočte čo najviac v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek bez toho, aby došlo k pohybu kolies. Vizuálna kontrola voľnej pohyblivosti. Nadmerná vôľa riadenia (napríklad pohyb bodu na ráfiku prekračuje jednu pätinu priemeru volantu alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a))
2.4. Nastavenie geometrie kolies (X)(b) Nastavenie riadených kolies skontrolujte vhodným zariadením. Nastavenie geometrie nie je v súlade s údajmi alebo požiadavkami výrobcu vozidla.(a)
2.5. Točnica riaditeľnej nápravy prípojného vozidla Vizuálna kontrola alebo použitie špeciálne upraveného detektora vôle kolies. a) Poškodený alebo prasknutý komponent.

b) Nadmerná vôľa.

c) Chybné upevnenie.
2.6. Elektronický posilňovač riadenia Vizuálna kontrola a kontrola súladu medzi uhlom volantu a uhlom kolies pri zapnutí/vypnutí motora. a) Svetelná kontrolka nesprávneho fungovania elektronického posilňovača riadenia upozorňuje na akýkoľvek druh poruchy systému.

b) Nesúlad medzi uhlom volantu a uhlom kolies.

c) Nefunkčný posilňovač.
3. VÝHĽAD
3.1. Zorné pole vodiča Vizuálna kontrola zo sedadla vodiča. Prekážka v zornom poli vodiča, ktorá narúša jeho výhľad dopredu alebo do strán.
3.2. Stav zasklenia Vizuálna kontrola. a) Prasknuté alebo sfarbené sklo alebo priehľadná výplň (ak je povolená).

b) Sklo alebo priehľadná výplň (vrátane reflexnej alebo tónovanej fólie), ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami v požiadavkách.(a) (XX)(c)

c) Sklo alebo priehľadná výplň v neprijateľnom stave.
3.3. Spätné zrkadlá alebo zariadenia Vizuálna kontrola. a) Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo nie je pripevnené v súlade s požiadavkami.(a)

b) Zrkadlo alebo zariadenie je nefunkčné, poškodené, uvoľnené alebo zle upevnené.
3.4. Stierače čelného skla Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Stierače nefungujú alebo chýbajú.

b) Lišta stierača chýba alebo je zjavne poškodená.
3.5. Ostrekovače čelného skla Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Ostrekovače nepracujú správne.
3.6. Odhmlievací systém (X)(b) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Systém nefunguje alebo je zjavne poškodený.
4. SVIETIDLÁ, ODRAZOVÉ SKLÁ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
4. 1. Svetlomety
4.1.1. Stav a fungovanie Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svetlo alebo svetelný zdroj chýba alebo je nefunkčný.

b) Projekčný systém (odrazová plocha a šošovka) chýba alebo je nefunkčný.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.1.2. Nastavenie Stanovte horizontálne nastavenie každého svetlometu stretávacieho svetla pomocou zameriavacieho zariadenia na kontrolu nastavenia svetlometov alebo meracej steny. Nastavenie svetlometu nie je v medziach stanovených v požiadavkách.(a)
4.1.3. Spínače Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami (a) (počet svetlometov svietiacich súčasne).

b) Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
4.1.4. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

b) Predmety (úpravy) na šošovke alebo svetelnom zdroji, ktoré zjavne znižujú svetelnú intenzitu alebo menia vyžarovanú farbu svetla.

c) Svetelný zdroj a svietidlo nie sú kompatibilné.
4.1.5. Zariadenie na prispôsobenie sklonu (ak je povinné) Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné. a) Zariadenie nefunguje.

b) Ručne ovládané zariadenie sa nedá ovládať z miesta vodiča.
4.1.6. Zariadenie na čistenie svetlometov (ak je povinné) Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné. Zariadenie nefunguje.
4.2. Predné a zadné obrysové svetlá, bočné obrysové svetlá a doplnkové obrysové svetlá
4.2.1. Stav a funkcia Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Chybný svetelný zdroj.

b) Šošovka je chybná.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.2.2. Spínače Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)

b) Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
4.2.3. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

b) Predmety (úpravy) na šošovke alebo svetelnom zdroji, ktoré očividne znižujú svetelnú intenzitu alebo menia vyžarovanú farbu svetla.
4.3. Brzdové svetlá
4.3.1. Stav a funkcia Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svetelný zdroj je chybný.

b) Šošovka je chybná.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.3.2. Spínače Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)

b) Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
4.3.3. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
4.4. Smerové svetlá a výstražná činnosť smerových svetiel
4.4.1. Stav a funkcia Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svetelný zdroj je chybný.

b) Šošovka je chybná.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.4.2. Spínače Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.4.3. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade požiadavkami.(a)
4.4.4. Frekvencia blikania Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Frekvencia blikania nie je v súlade s požiadavkami.(a)
4.5. Predné svetlomety do hmly a zadné svetlá do hmly
4.5.1. Stav a funkcia Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svetelný zdroj je chybný.

b) Šošovka je chybná.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.5.2. Nastavenie (X)(b) Skúška činnosti a skúška pomocou zariadenia na kontrolu nastavenia svetlometov. Predný svetlomet do hmly je nesprávne horizontálne nastavený v prípade, ak má svetlomet ostré rozhranie vyžarovaného svetla a tieňa.
4.5.3. Spínače Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.5.4. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

b) Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.6. Spätné svetlomety
4.6.1. Stav a funkcia Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Chybný svetelný zdroj.

b) Chybná šošovka.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.6.2. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

b) Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.6.3. Spínače Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.7. Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom
4.7.1. Stav a funkcia Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Svietidlo vysiela priame svetlo dozadu.

b) Chybný svetelný zdroj.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.7.2. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.8. Odrazové sklá, označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateťnosti a zadné označovacie tabuľky
4.8.1. Stav Vizuálna kontrola. a) Odrazové vybavenie chybné alebo poškodené.

b) Odrazové sklo je slabo upevnené.
4.8.2. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola. Zariadenie, farba odrazeného svetla alebo poloha nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
4.9. Povinné kontrolky osvetľovacieho zariadenia
4.9.1. Stav a funkcia Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Nefunkčné.
4.9.2. Súlad s požiadavkami(a) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
4.10. Elektrické spojenie medzi ťažným vozidlom a prívesom alebo návesom Vizuálna kontrola: podľa možností skontrolujte elektrickú kontinuitu spojenia. a) Pevné komponenty nie sú dostatočne upevnené.

b) Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.

c) Elektrické spojenia prívesu alebo ťažného vozidla nepracujú správne.
4.11. Elektrické vedenia Vizuálna kontrola, keď je vozidlo nad pracovnou jamou alebo na zdviháku, v niektorých prípadoch vrátane priestoru motora. a) Neupevnené alebo nesprávne upevnené vedenie.

b) Opotrebované vedenie.

c) Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.
4.12. Nepovinné svietidlá a odrazové sklá (X)(b) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Namontované svietidlo/odrazové sklo nie je v súlade s požiadavkami.(a)

b) Funkcia svietidla nie je v súlade s požiadavkami.(a)

c) Svietidlo/odrazové sklo nie je dostatočne upevnené.
4.13. Akumulátor Vizuálna kontrola. a) Zle upevnený.

b) Netesný.

c) Poškodený odpájač (ak sa vyžaduje).

d) Poškodené poistky (ak sa vyžadujú).

e) Nezodpovedajúca ventilácia (ak sa vyžaduje).
5. NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE NÁPRAV
5.1. Nápravy
5.1.1. Nápravy Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Na kontrolu upevnenia náprav k vozidlu možno použiť detektor vôlí. Detektor vôlí sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony. a) Prasknutá alebo zdeformovaná náprava.

b) Upevnenie k vozidlu nie je bezpečné.

c) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
5.1.2. Čapy nápravy Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Kontrola sa vykoná pomocou detektora vôlí alebo pohybovaním každého kolesa v zvislom alebo bočnom smere, pričom sa sledujú vôle medzi nápravnicou a čapom nápravy. Detektor vôlí sa odporúča najmä pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony. a) Prasknuté alebo inak vážne poškodené čapy a/alebo puzdrá nápravy.

b) Nadmerné opotrebenie zvislého čapu a/alebo puzdier.

c) Nadmerný pohyb medzi čapom nápravy a nápravnicou.

d) Uvoľnený čap nápravy na náprave.
5.1.3. Ložiská kolies Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Kontrola sa vykoná pomocou detektora vôlí alebo pohybovaním každého kolesa v zvislom alebo bočnom smere, pričom sa sledujú vôle vzhľadom na čap nápravy. Detektor vôlí sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony. a) Nadmerná vôľa v ložisku kolesa.

b) Ložisko kolesa príliš tesné, zadreté.
5.2. Kolesá a pneumatiky
5.2.1. Náboj kolesa Vizuálna kontrola. a) Akékoľvek matice alebo skrutky chýbajú alebo sú uvoľnené.

b) Opotrebovaný alebo poškodený náboj.
5.2.2. Disky Vizuálna kontrola oboch strán disku. Kontrola vnútornej strany disku sa vykoná, keď je vozidlo nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. a) Akékoľvek praskliny disku alebo chyby zvarov.

b) Upevňovacie obruče pneumatík nie sú správne nasadené.

c) Značne zdeformovaný alebo opotrebovaný disk.

d) Rozmery disku nie sú v súlade s požiadavkami(a) a majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
5.2.3. Pneumatiky Vizuálna kontrola pneumatiky. Kontrola odvrátenej strany pneumatiky sa vykoná, keď je vozidlo nad pracovnou jamou pri posúvaní vozidla dozadu a dopredu, alebo ak je vozidlo na zdviháku, otáčaním kolesa. a) Pneumatika nie je označená schvaľovacou značkou, rozmery, kategória rýchlosti alebo nosnosť pneumatiky nie sú v súlade s požiadavkami(a) a majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

b) Pneumatiky na rovnakej náprave alebo v prípade zdvojenej montáže majú rôzne rozmery.

c) Pneumatiky na rovnakej náprave majú rozdielnu konštrukciu (radiálna/diagonálna).

d) Akékoľvek vážne poškodenie alebo prerezanie pneumatiky.

e) Hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s požiadavkami.(a)

f) Pneumatika sa derie o iné súčasti vozidla.

g) Pneumatiky s opätovne prehĺbenými drážkami nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

h) Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatike nepracuje správne alebo je zjavne nefunkčný.
5.3. Systém zavesenia
5.3.1. Pružiny a stabilizátor Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Na kontrolu možno použiť detektor vôlí, ktorý sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony. a) Nedostatočné upevnenie pružín k podvozku alebo náprave.

b) Poškodená alebo prasknutá súčasť pružiny.

c) Pružina chýba.

d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
5.3.2. Tlmiče Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku alebo sa použije špeciálne zariadenie, ak je k dispozícii. a) Uvoľnené (vybité) spoje tlmičov s podvozkom alebo nápravou.

b) Poškodený tlmič vykazujúci znaky výraznej netesnosti alebo nesprávnej funkcie.
5.3.2.1. Skúška účinnosti tlmenia (X)(b) Použite špeciálne zariadenie a porovnajte rozdiely na ľavej/pravej strane a/alebo absolútne hodnoty uvádzané výrobcami. a) Výrazné rozdiely medzi ľavou a pravou stranou.

b) Dané minimálne hodnoty nie sú dosiahnuté.
5.3.3. Rúry hnacieho hriadeľa, ramená nápravy, priečne trojuholníkové ramená a ramená zavesenia kolesa Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Na kontrolu možno použiť detektor vôlí, ktorý sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony. a) Uvoľnené spoje jednotlivých súčastí s podvozkom alebo nápravou.

b) Poškodený, prasknutý alebo silne skorodovaný komponent.

c) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
5.3.4. Kĺby a čapy systému zavesenia kolies Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Na kontrolu možno použiť detektor vôlí, ktorý sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony. a) Nadmerné opotrebenie zvislého čapu a/alebo puzdier, alebo kĺbov systému zavesenia.

b) Ochrana proti prachu chýba alebo je nadmerne poškodená.
5.3.5. Vzduchové pruženie Vizuálna kontrola. a) Systém je nefunkčný.

b) Akýkoľvek komponent je poškodený, modifikovaný alebo opotrebovaný spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje funkčnosť systému.

c) Počuteľná netesnosť systému.
6. PODVOZOK A JEHO PRÍSLUŠENSTVO
6.1. Podvozok alebo rám a príslušenstvo
6.1.1. Celkový stav Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. a) Zlomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka.

b) Nedostatočne upevnené výstužové platne alebo upevnenia.

c) Výrazná korózia, ktorá ovplyvňuje pevnosť nosnej konštrukcie.
6.1.2. Výfukové potrubie a tlmiče Vizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku. a) Neupevnený alebo netesniaci výfukový systém.

b) Splodiny prenikajúce do kabíny alebo priestoru pre cestujúcich.
6.1.3. Palivová nádrž a palivové potrubie (vrátane palivovej nádrže a potrubia na vykurovanie) Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku, v prípade systémov LPG/CNG sa použije zariadenie na zistenie netesností. a) Nedostatočne upevnená palivová nádrž alebo potrubie.

b) Únik paliva alebo chýbajúci či nefunkčný uzáver plniaceho otvoru.

c) Poškodené alebo zodraté potrubie.

d) Uzatvárací palivový kohútik (ak sa požaduje) nepracuje správne.

e) Riziko požiaru v dôsledku: – úniku paliva, – zlej ochrany palivovej nádrže alebo výfukového systému, – stavu v priestore motora.

f) Systém LPG/CNG alebo vodíkový systém nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
6.1.4. Nárazníky, bočné ochranné zariadenie a zadné ochranné zariadenie proti podbehnutiu Vizuálna kontrola. a) Uvoľnenie alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie pri letmom dotyku alebo kontakte.

b) Zariadenie zjavne nie je v súlade s požiadavkami.(a)
6.1.5. Nosič rezervného kolesa (ak je namontovaný) Vizuálna kontrola. a) Nosič nie je v náležitom stave.

b) Nosič má praskliny alebo je nedostatočne upevnený.

c) Rezervné koleso nie je bezpečne upevnené na nosiči a je možný jeho pád.
6.1.6. Zariadenie na ťahanie a zariadenie na spájanie vozidiel Vizuálna kontrola opotrebenia a správneho fungovania s dôrazom na namontované bezpečnostné zariadenie a/alebo s použitím meracieho zariadenia. a) Poškodený, nefunkčný alebo prasknutý komponent.

b) Výrazné opotrebenie komponentu.

c) Poškodené upevnenie.

d) Akékoľvek poistné spojovacie zariadenie chýba alebo nefunguje správne.

e) Nefunkčnosť akéhokoľvek ukazovateľa.

f) Zlá viditeľnosť tabuľky s evidenčným číslom alebo obmedzenie akéhokoľvek svietidla (keď nie je v prevádzke).

g) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
6.1.7. Prevodovka Vizuálna kontrola. a) Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú.

b) Výrazné opotrebenie ložísk hriadeľa prevodovky.

c) Výrazné opotrebenie kĺbov hnacieho hriadeľa.

d) Opotrebované pružné spojenia.

e) Poškodený alebo ohnutý hriadeľ.

f) Teleso ložiska má praskliny alebo je uvoľnené.

g) Ochrana proti prachu chýba alebo je značne opotrebovaná.

h) Nelegálna modifikácia hnacej jednotky.
6.1.8. Upevnenie motora Vizuálna kontrola, nemusí sa vykonávať nad pracovnou jamou ani na zdviháku. Opotrebované, zjavne a výrazne poškodené, uvoľnené alebo prasknuté upevnenia.
6.1.9. Výkon motora Vizuálna kontrola. a) Nelegálne upravená riadiaca jednotka.

b) Nelegálna úprava motora.
6.2. Kabína a karoséria
6.2.1. Stav Vizuálna kontrola. a) Uvoľnenie alebo poškodenie panelu alebo jeho časti, ktoré by mohlo zapríčiniť poranenie.

b) Zle upevnený stĺpik karosérie.

c) Možnosť prieniku motorových alebo výfukových plynov.

d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
6.2.2. Uchytenie Vizuálna kontrola nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. a) Zle upevnená karoséria alebo kabína.

b) Karoséria/kabína je zjavne zle vycentrovaná na podvozku.

c) Upevnenia karosérie/kabíny na podvozok alebo nosníky sú uvoľnené alebo chýbajú.

d) Nadmerná korózia upevňovacích bodov na samonosných karosériách.
6.2.3. Dvere, závesy a zámky dverí Vizuálna kontrola. a) Dvere sa neotvárajú ani nezatvárajú správne.

b) Dvere by sa mohli neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené.

c) Dvere, závesy, zámky dverí, stĺpik chýbajú, sú uvoľnené alebo opotrebované.
6.2.4. Podlaha Vizuálna kontrola nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Podlaha je zle upevnená alebo je nadmerne poškodená.
6.2.5. Sedadlo vodiča Vizuálna kontrola. a) Sedadlo je uvoľnené alebo poškodené.

b) Nastavovací mechanizmus nepracuje správne.
6.2.6. Ostatné sedadlá Vizuálna kontrola. a) Sedadlá sú poškodené alebo zle upevnené.

b) Sedadlá nie sú namontované v súlade s požiadavkami.(a)
6.2.7. Ovládače riadenia Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Žiadne ovládanie potrebné na bezpečnú prevádzku vozidla nepracuje správne.
6.2.8. Schodíky (stúpačky) Vizuálna kontrola. a) Schodíky (stúpačky) chýbajú alebo sú zle upevnené.
    b) Schodíky (stúpačky) sú v stave, ktorý by mohol spôsobiť užívateľom poranenie.
6.2.9. Ostatné vnútorné a vonkajšie príslušenstvo a vybavenie Vizuálna kontrola. a) Pripevnenie ostatného príslušenstva alebo vybavenia je chybné.

b) Ostatné príslušenstvo alebo vybavenie nie je v súlade s požiadavkami.(a)

c) Netesniace hydraulické vybavenie.
6.2.10. Kryty kolies (blatníky), zariadenia zabraňujúce rozstreku Vizuálna kontrola. a) Chýbajú, sú uvoľnené, poškodené alebo nadmerne skorodované.

b) Nedostatočná vzdialenosť od kolesa.

c) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
7. OSTATNÉ VYBAVENIE
7.1. Bezpečnostné pásy/ kotvové úchyty a zadržiavacie systémy
7.1.1. Kotvové úchyty bezpečnostných pásov/zámok Vizuálna kontrola. a) Bod ukotvenia je veľmi poškodený.

b) Ukotvenie je uvoľnené.
7.1.2. Stav bezpečnostných pásov/spona Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Povinný bezpečnostný pás chýba alebo nie je namontovaný.

b) Bezpečnostný pás je poškodený.

c) Bezpečnostný pás nie je v súlade s požiadavkami.(a)

d) Spona bezpečnostného pásu je poškodená alebo nefunguje správne.

e) Navíjač bezpečnostného pásu je poškodený alebo nefunguje správne.
7.1.3. Obmedzovač zaťaženia bezpečnostných pásov Vizuálna kontrola. Obmedzovač zaťaženia zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo.
7.1.4. Predpínače bezpečnostných pásov Vizuálna kontrola. Predpínač zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo.
7.1.5. Airbag Vizuálna kontrola. a) Airbagy zjavne chýbajú alebo nie sú vhodné pre dané vozidlo.

b) Airbag je zjavne nefunkčný.
7.1.6. Systémy SRS Vizuálna kontrola svetelnej kontrolky nesprávneho fungovania. Kontrolka nesprávneho fungovania SRS ukazuje akýkoľvek druh poruchy systému.
7.2. Hasiace prístroje (X)(b) Vizuálna kontrola. a) Chýba.

b) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
7.3. Zámky a zabezpečovacie zariadenie proti krádeži Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Zariadenie nefunguje tak, aby zabránilo vedeniu vozidla.

b) Chybné alebo neúmyselné zamykanie alebo blokovanie.
7.4. Výstražný trojuholník (ak sa požaduje) (X)(b) Vizuálna kontrola. a) Chýba alebo je poškodený.

b) Nie je v súlade s požiadavkami.(a)
7.5. Zdravotnícke potreby (lekárnička) (ak sa požaduje) (X)(b) Vizuálna kontrola. Chýba, je neúplná alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
7.6. Zakladacie kliny (ak sa požadujú) (X)(b) Vizuálna kontrola Chýbajú, sú nevhodného vyhotovenia alebo poškodené.
7.7. Výstražné zvukové zariadenie Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Nefunkčné.

b) Ovládanie je nespoľahlivé.

c) Nie je v súlade s požiadavkami.(a)
7.8. Rýchlomer Vizuálna kontrola alebo skúška činnosti počas cestnej skúšky alebo prostredníctvom elektronických zariadení. a) Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami.(a)

b) Nefunguje.

c) Nedá sa osvetliť.
7.9. Tachograf (ak je namontovaný/požadovaný) Vizuálna kontrola. a) Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami.(a)

b) Nefunguje.

c) Poškodené alebo chýbajúce plomby.

d) Montážny štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny, nie je predložený protokol o kontrole záznamového zariadenia, príp. údaje na ňom nesúhlasia.

e) Očividné pozmeňovanie alebo manipulácia.

f) Veľkosť pneumatík nie je zlučiteľná s kalibračnými parametrami.
7.10. Obmedzovač rýchlosti (ak je namontovaný/požadovaný) Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je toto zariadenie k dispozícii. a) Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami.(a)

b) Zjavne nefunkčný.

c) Nesprávne nastavená rýchlosť (ak sa kontroluje).

d) Poškodené alebo chýbajúce plomby.

e) Montážny štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny.

f) Rozmer pneumatík nesúhlasí s údajmi na protokole o kontrole záznamového zariadenia.
7.11. Počítač prejdenej vzdialenosti, ak je k dispozícii (X)(b) Vizuálna kontrola. a) Zjavne zmanipulovaný (sfalšovaný).

b) Zjavne nefunkčný.
7.12. Elektronická kontrola stability (ESC), ak je namontovaná/požadovaná Vizuálna kontrola. a) Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené.

b) Vedenie je poškodené.

c) Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené.

d) Spínač je poškodený alebo nefunguje správne.

e) Svetelná kontrolka ESC ukazuje akýkoľvek druh zlyhania systému.
8. ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
8. 1. Hluk
8.1.1. Systém tlmenia hluku Subjektívne vyhodnotenie (pokiaľ kontrolný technik usúdi, že úroveň hluku môže byť na hraničnej úrovni, môže sa vykonaň test hladiny hluku stojaceho vozidla pomocou merača hluku). a) Úroveň hluku prekračuje hodnoty uvedené v požiadavkách.(a)

b) Akákoľvek časť systému na tlmenie hluku je uvoľnená, s pravdepodobnosťou odpadnutia, poškodená, nesprávne upevnená, chýba alebo je zjavne upravená spôsobom, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť úroveň hluku.
8.2. Výfukové emisie
8.2.1. Emisie benzínového motora
8.2.1.1. Zariadenie na reguláciu výfukových emisií Vizuálna kontrola. a) Zariadenie na reguláciu výfukových emisií namontované výrobcom chýba, je pozmenené alebo zjavne poškodené.

b) Netesnosti, ktoré by mohli mať vplyv na meranie emisií.
8.2.1.2. Plynné emisie Meranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami.(a) Alternatívne sa v prípade vozidiel vybavených vhodným palubným diagnostickým systémom (OBD) môže správne fungovanie emisného systému overiť príslušným načítaním údajov zo zariadenia OBD a kontrolami správneho fungovania systému OBD namiesto merania emisií pri voľnobežných otáčkach motora a v súlade s podmienkami odporúčanými výrobcom na kondicionovanie motora a inými požiadavkami.(a) Plynné emisie presahujú hodnoty podľa § 64 tejto vyhlášky.
8.2.2 Emisie naftových motorov
8.2.2.1 Zariadenie na reguláciu výfukových emisií Vizuálna kontrola. a) Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je očividne chybné.

b) Netesnosti, ktoré by mohli mať vplyv na meranie emisií.
8.2.2.2. Dymivosť a) Meranie dymivosti sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných otáčok až na medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou.

b) Predbežná príprava vozidla: 1. Vozidlá sa môžu skúšať bez predbežnej prípravy, hoci by sa malo z bezpečnostných dôvodov skontrolovať, či je motor zahriaty a či je v uspokojivom mechanickom stave. 2. Požiadavky na predbežnú prípravu:

i) Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota oleja meraná sondou v trubici na meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 oC alebo musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia, alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou infračerveného žiarenia musí byť aspoň ekvivalentná. Ak na základe konfigurácie vozidla sa toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže vykonávať inými prostriedkami, napríklad pomocou chladiaceho ventilátora motora.

ii) Výfukový systém sa prečistí aspoň troma cyklami voľnej akcelerácie alebo ekvivalentnou metódou.

c) Postup skúšky:

1. Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo musia pred začiatkom každého cyklu voľnej akcelerácie bežať na voľnobežných otáčkach. Pri dieselových motoroch ťažkých úžitkových vozidiel to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora.

2. Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne, tak, aby sa dosiahla maximálna dávka zo vstrekovacieho čerpadla.

3. Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor dosiahnuť medzné otáčky alebo pri vozidlách s automatickým prevodom otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii, dve tretiny medzných otáčok predtým, než sa uvoľní akceleračný pedál.

4. Vozidlá pri skúške nevyhovejú len vtedy, keď aritmetické priemery minimálne troch posledných cyklov voľnej akcelerácie prekročia hraničné hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne odchyľuje od nameraného priemeru, alebo výsledok ktoréhokoľvek iného štatistického výpočtu, ktorý zohľadňuje rozptyl meraní.

5. V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu môžu sa medzi nevyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty výrazne presiahli medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch. Takisto v snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu sa môžu medzi vyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty boli výrazne nižšie ako medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch.
Dymivosť presahuje úroveň podľa § 64 tejto vyhlášky.
8.3. Potlačenie elektromagnetického rušenia
Rádiové rušenie (X)(b) Vizuálna prehliadka. Nesplnenie akejkoľvek požiadavky.(a)
8.4. Ostatné položky vo vzťahu k životnému prostrediu
8.4.1. Únik kvapalín Vizuálna prehliadka. Akýkoľvek nadmerný únik kvapalín s pravdepodobnosťou spôsobenia škody na životnom prostredí alebo predstavujúci bezpečnostné riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
9. DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIE M2, M3 NA PREPRAVU OSÔB
9.1. Dvere
9.1.1. Vstupné a výstupné dvere Vizuálna kontrola a skúžka činnosti. a) Nesprávna funkcia.

b) Zhoršený stav.

c) Poškodené núdzové ovládanie.

d) Poškodené diaľkové ovládanie dverí alebo výstražné zariadenie.

e) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.1.2. Núdzové východy Vizuálna kontrola a skúška činnosti (v prípade potreby). a) Nesprávna funkcia.

b) Označenie núdzových východov chýba alebo je nečitateľné.

c) Chýba kladivo na rozbitie skla.

d) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.2. Odmrazovací a odhmlievací systém (X)(b) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Nesprávna funkcia.

b) Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich.

c) Nefunkčné odmrazovanie (ak je povinné).
9.3. Systém vetrania a kúrenia (X)(b) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Nesprávna funkcia.

b) Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich.
9.4. Sedadlá
9.4.1. Sedadlá pre cestujúcich (vrátane sedadiel pre sprevádzajúci personál) Vizuálna kontrola. a) Sedadlá sú poškodené alebo zle upevnené.

b) Sklápacie sedadlá (ak sú povolené) nefungujú automaticky.

c) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.4.2. Sedadlo vodiča (doplňujúce požiadavky) Vizuálna kontrola. a) Poškodené špeciálne vybavenie ako napríklad ochrana proti slnku alebo proti oslneniu.

b) Ochrana vodiča nie je spoľahlivá alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
9.5. Vnútorné osvetlenie a navádzacie zariadenia (X)(b) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Zariadenie je poškodené alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
9.6. Uličky medzi sedadlami, plochy na státie Vizuálna kontrola. a) Nezabezpečená podlaha.

b) Poškodené držadlá alebo záchytné rukoväte.

c) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.7. Schodíky (stúpačky) Vizuálna kontrola a skúška činnosti (v prípade potreby). a) Opotrebovaný alebo poškodený stav.

b) Výsuvné stupienky nefungujú správne.

c) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.8. Komunikačný systém pre cestujúcich (X)(b) Vizuálna kontrola a skúška činnosti. Poškodený systém.
9.9. Upozornenia (povinné označenia) (X)(b) Vizuálna kontrola. a) Upozornenie chýba, je nesprávne alebo nečitateľné.

b) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.10. Požiadavky týkajúce sa prepravy detí (X)(b)
9.10.1. Dvere Vizuálna kontrola. Ochrana dverí nie je v súlade s požiadavkami(a) týkajúcimi sa tohto druhu prepravy.
9.10.2. Signalizácia a špeciálne vybavenie Vizuálna kontrola. Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýba alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
9.11. Požiadavky týkajúce sa prepravy zdravotne postihnutých osôb (X)(b)
9.11.1. Dvere, rampy a výťahy Vizuálna kontrola a skúška činnosti. a) Chybná prevádzka.

b) Opotrebovaný stav.

c) Poškodené ovládanie.

d) Poškodené výstražné zariadenie.

e) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.11.2. Upevnenia invalidného vozíka Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to potrebné. a) Chybná prevádzka.

b) Opotrebovaný stav.

c) Poškodené ovládanie.

d) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.11.3. Signalizácia a špeciálne vybavenie Vizuálna kontrola. Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýba alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
Iné špeciálne vybavenie (X)(b)
9.12.1. Zariadenia na prípravu jedál Vizuálna kontrola. a) Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami.(a)

b) Zariadenie je poškodené v takom rozsahu, že by jeho používanie bolo nebezpečné.
9.12.2. Sanitárne zariadenie Vizuálna kontrola. Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami.(a)
9.12.3. Iné zariadenia (napr. audiovizuálne systémy) Vizuálna kontrola. Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
Vysvetlivky:
(1) Neprimeraná oprava alebo úprava komponentu znamená opravu alebo modifikáciu, ktorá má nepriaznivý vplyv na bezpečnosť vozidla v premávke na pozemných komunikáciách alebo na životné prostredie.
(2) ISO 21069 Cestné vozidlá – Skúšanie brzdových systémov pre vozidlá s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t pomocou valcového skúšobného zariadenia bŕzd.
(3) 48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené systémom ABS, alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991.
(4) 45 % pre vozidlá prihlásené do evidencie po roku 1988 alebo po dátume uvedenom v požiadavkách, podľa toho, čo nastalo neskôr.
(5) 43 % pre návesy a ojové prívesy prihlásené do evidencie po roku 1988 alebo po dátume uvedenom v požiadavkách, podľa toho, čo nastalo neskôr.
(6) 2,2 m.s-2 pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3.
(a) „Požiadavky“ sa ustanovujú v rámci požiadaviek typového schvaľovania ku dňu schválenia, prvého prihlásenia do evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky, ako aj v rámci povinností dodatočnej montáže alebo vnútroštátnych právnych predpisov krajiny evidencie.
(b) (X) – označuje položky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti použitia na pozemnej komunikácii, nepovažujú sa však za podstatné v rámci pravidelnej prehliadky.
(c) (XX) – tento dôvod nevyhovenia sa uplatňuje len v prípade, ak je kontrola nariadená vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Ak je daná metóda inšpekcie vizuálna, znamená to, že kontrolný technik, technik emisnej kontroly musí položky skontrolovať nielen zrakom, ale mal by s nimi aj manipulovať, vyhodnotiť hlučnosť alebo použiť akékoľvek iné vhodné prostriedky na kontrolu bez použitia zariadenia.“.
Doterajšia príloha č. 4a sa označuje ako príloha č. 4b.
12.
Za prílohu č. 4b sa vkladá príloha č. 4c, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4c k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ SA KONTROLUJÚ POČAS CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLY Z HĽADISKA BRZDOVEJ SÚSTAVY A VÝFUKOVÝCH EMISIÍ
Položka Metóda Chyby
1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
1.1. Mechanický stav a funkcia
1.1.1. Pedál prevádzkovej brzdy páky Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa musia kontrolovať pri vypnutom motore.
a) Nadmerná tesnosť čapu.

b) Nadmerné opotrebenie alebo vôľa.
1.1.2. Stav pedála a dráha (zdvih) zariadenia ovládajúceho brzdu Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa musia kontrolovať pri vypnutom motore.
a) Nadmerná alebo nedostatočná rezerva dráhy (zdvihu).

b) Nesprávne uvoľnenie ovládača brzdy.

c) Protisklzová úprava brzdového pedála chýba, je uvoľnená alebo opotrebovaná do hladka.
1.1.3. Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníky Vizuálna kontrola komponentov pri normálnom pracovnom tlaku. Skontrolovať čas potrebný na to, aby podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol bezpečnú prevádzkovú hodnotu, a fungovanie výstražného zariadenia, viacokruhového ochranného ventilu a poistného tlakového ventilu. a) Tlak vzduchu/podtlak je nedostatočný na to, aby sa brzdy mohli použiť minimálne dvakrát po spustení výstražného zariadenia (alebo potom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo).

b) Čas potrebný na dosiahnutie tlaku vzduchu/podtlaku na bezpečnú prevádzkovú hodnotu nie je v súlade s požiadavkami.(a)

c) Viacokruhový ochranný ventil a poistný tlakový ventil nefungujú.

d) Unikanie vzduchu spôsobujúce značný pokles tlaku alebo počuteľné unikanie vzduchu.

e) Vonkajšie poškodenie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému.
1.1.4. Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometer Kontrola funkčnosti. Nesprávna činnosť alebo chybný ukazovateľ nízkeho tlaku alebo manometer.
1.1.5. Ručne ovládaný brzdový riadiaci ventil Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Prasknutý, poškodený alebo nadmerne opotrebený ovládač.

b) Nedostatočne zaistený ovládač na ventile alebo nedostatočne zaistené teleso ventilu.

c) Voľné spoje alebo netesnosť systému.

d) Nedostatočná funkcia.
1.1.6. Ovládač parkovacej brzdy, pákový ovládač, západka parkovacej brzdy Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Západka parkovacej brzdy dostatočne nedrží.

b) Nadmerné opotrebenie čapu páky alebo mechanizmu západky.

c) Nadmerný zdvih páky naznačujúci nesprávne nastavenie.

d) Ovládač chýba, je poškodený alebo nefunkčný.

e) Nesprávna funkcia, výstražný ukazovateľ ukazuje poruchu.
1.1.7. Brzdové ventily (brzdič, vyfukovací ventil, regulátor tlaku) Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Poškodený ventil alebo nadmerné unikanie vzduchu.

b) Nadmerné prepúšťanie oleja z kompresora.

c) Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž ventilu.

d) Vytekanie alebo prepúšťanie brzdovej kvapaliny.
1.1.8. Spojkové hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické) Odpojiť a znovu zapojiť všetky spojkové hlavice brzdového systému medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom. a) Chybný uzatvárací kohútik alebo automatický uzatvárací ventil.

b) Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž kohútika alebo ventilu.

c) Nadmerná netesnosť.

d) Nesprávne pripojenie alebo nepripojenie tam, kde sa to vyžaduje.

e) Nesprávna funkcia.
1.1.9. Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchu Vizuálna kontrola. a) Zásobník je poškodený, skorodovaný alebo netesný.

b) Nefunkčné odvodňovacie zariadenie.

c) Zásobník je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.
1.1.10. Súčasti posilňovača bŕzd, hlavný brzdový valec (hydraulické systémy) Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Brzdový posilňovač je poškodený alebo neúčinný.

b) Hlavný brzdový valec je chybný alebo netesný.

c) Hlavný brzdový valec je nedostatočne upevnený.

d) Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny.

e) Chýbajúci uzáver nádržky hlavného brzdového valca.

f) Výstražná signalizácia poklesu hladiny brzdovej kvapaliny svieti alebo je poškodená.

g) Nesprávne fungovanie výstražného zariadenia poklesu hladiny brzdovej kvapaliny.
1.1.11. Brzdové potrubia Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.

b) Netesnosť potrubia alebo spojov.

c) Poškodené alebo nadmerne skorodované potrubie.

d) Nesprávne umiestnené potrubie.
1.1.12. Brzdové hadice Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.

b) Poškodené, odreté, skrútené alebo príliš krátke hadice.

c) Netesné hadice alebo spoje.

d) Vydutie hadice pod tlakom.

e) Pórovitosť hadice.
1.1.13. Brzdové obloženia a doštičky Vizuálna kontrola. a) Nadmerne opotrebované obloženie alebo doštička.

b) Znečistenie obloženia alebo doštičky (olej, mazivo atď.).

c) Chýbajúce obloženie alebo doštička.
1.1.14. Brzdové bubny, brzdové kotúče Vizuálna kontrola. a) Bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, skorodovaný, poškriabaný, prasknutý, nedostatočne upevnený alebo zlomený.

b) Bubon alebo kotúč je znečistený (olej, mazivo atď.).

c) Chýbajúci bubon alebo kotúč.

d) Nedostatočne pripevnený brzdový štít.
1.1.15. Brzdové lanká, tiahla, páky, tyče Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Lanko je poškodené alebo zauzlené.

b) Komponent je nadmerne opotrebovaný alebo skorodovaný.

c) Nedostatočne pripevnené lanko, tiahlo alebo spoj.

d) Chybné vedenie lanka.

e) Obmedzenie voľného pohybu brzdového systému.

f) Abnormálny pohyb pák/tyčí naznačujúci zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie.
1.1.16. Brzdový aktuátor (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov) Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Brzdový aktuátor je prasknutý alebo poškodený.

b) Brzdový aktuátor je netesný.

c) Brzdový aktuátor je nedostatočne pripevnený alebo nesprávne namontovaný.

d) Brzdový aktuátor je výrazne skorodovaný.

e) Nedostatočná alebo nadmerná vôľa piesta alebo membránového mechanizmu.

f) Ochrana proti prachu chýba alebo je nadmerne poškodená.
1.1.17. Regulátor brzdnej sily Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému. a) Chybné ovládacie tyčky.

b) Nesprávne nastavenie tyčiek.

c) Regulátor je zadretý alebo nefunkčný.

d) Regulátor chýba.

e) Chýba štítok s údajmi.

f) Údaje sú nečitateľné alebo nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
1.1.18. Páka brzdového kľúča a signalizácia Vizuálna kontrola. a) Mechanizmus je poškodený, zadretý alebo má príliš veľkú dráhu, je nadmerne opotrebený alebo nesprávne nastavený.

b) Mechanizmus je chybný.

c) Nesprávna inštalácia alebo výmena napínača.
1.1.19. Odľahčovací brzdový systém (ak je na vozidle inštalovaný alebo sa požaduje) Vizuálna kontrola. a) Nespoľahlivé spojenia alebo montáž.

b) Systém je zjavne poškodený alebo chýba.
1.1.20. Samočinná brzda prípojného vozidla Odpojiť prípojku brzdového zariadenia medzi ťažným a prípojným vozidlom. Brzdy prípojného vozidla sa neuvedú do činnosti automaticky po odpojení prípojky.
1.1.21. Celý brzdový systém Vizuálna kontrola. a) Iné systémové zariadenia (napríklad protimrazové čerpadlo, sušič vzduchu a podobne) sú poškodené z vonkajšej strany alebo nadmerne skorodované v miere, ktorá má nepriaznivý vplyv na brzdový systém.

b) Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej zmesi.

c) Akýkoľvek komponent je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.

d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia akéhokoľvek komponentu.(1)
1.1.22. Kontrolné prípojky (ak sú na vozidle inštalované alebo sa požadujú) Vizuálna kontrola. a) Chýbajú.

b) Sú poškodené, nepoužiteľné alebo netesné.
1.2. Činnosť a účinok prevádzkovej brzdy
1.2.1. Činnosť (E) Skúšanie na statickom zariadení na skúšanie bŕzd, postupne brzdiť až na maximálnu brzdnú silu. a) Nedostatočná brzdná sila na jednom kolese alebo viacerých kolesách.

b) Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy.

c) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).

d) Abnormálne oneskorenie brzdnej činnosti na ktoromkoľvek z kolies.

e) Nadmerné kolísanie brzdnej sily počas každej otáčky kolesa.
1.2.2. Účinok (E) Kontrola na statickom zariadení na skúšanie bŕzd pri okamžitej hmotnosti vozidla. a) Nedosiahnu sa aspoň nasledujúce minimálne hodnoty:

b) kategória M1, M2 a M3 – 50 %,(1)

c) kategória N1 – 45 %,

d) kategória N2 a N3 – 43 %,(2)

e) kategória O2, O3 a O4 – 40 %.(3)
1.3. Činnosť a účinok núdzovej brzdy (ak ide o samostatný systém)
1.3.1. Činnosť (E) Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.1. a) Nedostatočná brzdná sila na jednom kolese alebo viacerých kolesách.

b) Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy alebo v prípade jazdnej skúšky sa vozidlo výrazne odkláňa od priameho smeru jazdy.

c) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).
1.3.2. Účinok (E) Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.2. Účinok je menší ako 50 %(4) účinku prevádzkovej brzdy definovaného v bode 1.2.2 vzťahujúceho sa na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť alebo v prípade návesov na súčet prípustných zaťažení náprav.
1.4. Činnosť a účinok parkovacej brzdy
1.4.1. Činnosť (E) Aplikovať brzdu pri skúške na statickom zariadení na skúšanie bŕzd. Brzda je neúčinná na jednom kolese alebo viacerých kolesách.
1.4.2. Účinok (E) Skúšanie na statickom zariadení na skúšanie bŕzd pri okamžitej hmotnosti vozidla. Ak sa pre akékoľvek vozidlo nedosiahne zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti aspoň 16 % alebo pre motorové vozidlo zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy aspoň 12 %, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.
1.5. Činnosť systému odľahčovacej brzdy Vizuálna kontrola, a ak je to možné, skúška funkčnosti systému. a) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (neplatí pre systémy motorovej brzdy).

b) Systém nefunguje.
1.6. Protiblokovací brzdový systém (ABS) Vizuálna kontrola výstražného zariadenia. a) Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.

b) Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.
8.2. Výfukové emisie
8.2.1. Emisie benzínových motorov
8.2.1.1. Zariadenie na reguláciu výfukových emisií Vizuálna kontrola. a) Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je očividne chybné.

b) Netesnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na meranie emisií.
8.2.1.2. Plynné emisie (E) Meranie s použitím analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami.(a) Alternatívne v prípade motorových vozidiel vybavených vhodnými palubnými diagnostickými systémami (ďalej len „OBD“) možno správne fungovanie emisného systému skontrolovať príslušným načítaním údajov zo zariadenia OBD a kontrolami správneho fungovania systému OBD namiesto merania emisií pri voľnobežných otáčkach motora v súlade s odporúčaniami výrobcu na kondicionovanie motora a inými požiadavkami(a) a pri zohľadnení príslušných tolerancií. a) Buď plynné emisie presahujú konkrétne hodnoty uvedené výrobcom,

b) alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii, emisie CO presahujú: 1. v prípade vozidiel, ktoré nie sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií: – 4,5 % alebo – 3,5 % podľa dátumu prvej evidencie alebo použitia uvedeného v požiadavkách,(a)

2. v prípade vozidiel, ktoré sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií: – pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5 %, – pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3 % alebo – pri voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %,(5) – pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,2 %
  Alternatívne – meranie s použitím diaľkového snímacieho zariadenia a potvrdené štandardnými skúšobnými metódami. podľa dátumu prvej evidencie alebo použitia uvedeného v požiadavkách.(a)

c) Lambda je mimo rozsahu 1 ± 0,03 alebo nie je v súlade so špecifikáciou výrobcu.

d) Údaje načítané zo zariadenia OBD signalizujú závažnú nesprávnu činnosť.

e) Z merania z diaľkového snímania vyplýva výrazné nedodržanie požiadaviek.
8.2.2. Emisie naftových motorov    
8.2.2.1. Zariadenie na kontrolu výfukových emisií Vizuálna kontrola. a) Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je očividne chybné.

b) Netesnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na meranie emisií.
8.2.2.2. Dymivosť (E) a) Meranie dymivosti sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných otáčok až na medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrále a zapnutou spojkou.

b) Predkondicionovanie vozidla: 1. Vozidlá sa môžu skúšať bez predkondicionovania, hoci by sa malo z bezpečnostných dôvodov skontrolovať, či je motor zahriaty a či je v riadnom mechanickom stave. 2. Požiadavky na predkondicionovanie:

i) Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota oleja meraná sondou v trubici na meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 oC alebo musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia, alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou infračerveného žiarenia musí byť aspoň ekvivalentná .

Ak na základe konfigurácie vozidla sa toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže vykonávať inými prostriedkami, napríklad pomocou chladiaceho ventilátora motora.

ii) Výfukový systém sa prepláchne aspoň troma cyklami voľnej akcelerácie alebo ekvivalentnou metódou.

c) Postup skúšky: 1. Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo musia pred začiatkom cyklu voľnej akcelerácie dosiahnuť voľnobežné otáčky. Pri dieselových motoroch ťažkých úžitkových vozidiel to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora.

2. Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne, tak, aby sa dosiahla maximálna dávka zo vstrekovacieho čerpadla.

3. Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor dosiahnuť medzné otáčky alebo v prípade vozidiel s automatickým prevodom otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii, dve tretiny medzných otáčok predtým, než sa uvoľní akceleračný pedál. Toto by sa mohlo kontrolovať napríklad monitorovaním otáčok motora alebo tak, že sa nechá uplynúť dostatočný čas medzi počiatočným stlačením pedála a jeho uvoľnením, čo by malo v prípade vozidiel kategórie M2, M3, N2 alebo N3 predstavovať minimálne dve sekundy.

4. Vozidlá pri skúške nevyhovejú len vtedy, keď aritmetické priemery minimálne troch posledných cyklov voľnej akcelerácie prekročia limitné hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne odchyľuje od nameraného priemeru, alebo tak, že sa použije iný spôsob štatistického výpočtu, ktorý zohľadňuje rozptyl meraní.

5. V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu sa môžu medzi nevyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty značne prekračujú limitné hodnoty po menej než troch cykloch voľnej akcelerácie alebo po preplachovacích cykloch. Takisto v snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu sa môžu medzi vyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty sú značne pod limitnými hodnotami po menej než troch cykloch voľnej akcelerácie alebo po preplachovacích cykloch, a pri zohľadnení primeraných tolerancií.

Alternatívne – meranie s použitím diaľkového snímacieho zariadenia a potvrdené štandardnými skúšobnými metódami.
a) V prípade vozidiel prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(a) dymivosť presahuje úroveň uvedenú na výrobnom štítku vozidla.

b) Ak také informácie nie sú k dispozícii alebo požiadavky(a) nepovoľujú používanie referenčných hodnôt, dymivosť presahuje: – pri motoroch s atmosférickým saním: 2,5 m-1, – pri motoroch s turbodúchadlom: 3,0 m-1,

alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách(a) alebo prvýkrát zaevidovaných, alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách,(a) – 1,5 m-1.(6)

c) Z merania z diaľkového snímania vyplýva výrazný nesúlad s požiadavkami.
Vysvetlivky:
(1) 48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené protiblokovacími systémami (ABS), alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991.
(2) 45 % pre vozidlá zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu a požiadaviek prvej evidencie podľa toho, čo nastane neskôr.
(3) 43 % pre návesy a prívesy s ojom zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v nariadeniach(a) podľa toho, čo nastane neskôr.
(4) Pre vozidlá kategórií N1, N2 a N3 2,2 m.s- 2.
(5) Vozidlá typovo schválené podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2007 Z. z. (v súlade s limitmi uvedenými v riadku A alebo riadku B oddielu 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 98/69/ES alebo neskôr, alebo prvýkrát zaevidované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2002).
(6) Vozidlá typovo schválené podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2007 Z. z. (v súlade s limitmi uvedenými v riadku B oddielu 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 98/69/ES alebo neskôr; v riadku B1, B2 alebo C oddielu 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 1999/96/ES alebo neskôr, alebo prvýkrát zaevidované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2008).
POZNÁMKY:
(a) „Požiadavky“ predstavujú napríklad požiadavky typového schvaľovania ustanovené v deň prvej evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky.
(E) – písmenom (E) sú označené položky, ktoré možno skontrolovať len s použitím zariadenia.
Vizuálna kontrola znamená, že inšpektor by v prípade potreby mal položky skontrolovať nielen zrakom, ale mal by s nimi aj manipulovať, vyhodnotiť ich hlučnosť alebo využiť akékoľvek ďalšie vhodné prostriedky kontroly bez použitia zariadenia.“.
13.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
SPRÁVA O CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLE
14.
Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 13 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2010/48/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5) v znení smernice Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a smernice Komisie 2010/47/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Ján Figeľ v. r.