331/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
ZÁKON
zo 14. septembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
1.
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 25 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak pri dovoze tovaru nevyrubuje daň colný orgán, zníženie základu dane a dane pri dovoze tovaru vykoná platiteľ najskôr v zdaňovacom období, v ktorom colný orgán vráti alebo odpustí clo, a zvýšenie základu dane a dane pri dovoze tovaru vykoná platiteľ v zdaňovacom období, v ktorom sa colná hodnota tovaru zvýšila; oprava základu dane a dane sa nevykoná, ak platiteľ môže alebo mohol odpočítať daň z dovezeného tovaru v plnom rozsahu.“.
5.
V § 49 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
ním uplatnená pri dovoze tovaru alebo zaplatená colnému orgánu v tuzemsku pri dovoze tovaru.“.
6.
V § 52 sa za slovo „dovoze“ vkladajú slová „alebo ním uplatnenú pri dovoze“.
7.
V § 53 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane s výnimkou podľa odseku 3.“.
8.
V § 53 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a oprava odpočítanej dane pri dovoze tovaru sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ vykonal opravu základu dane s výnimkou podľa odseku 4.“.
13.
V § 66 ods. 5 písm. a) sa slová „pri dovoze tovaru, a daň vymeraná colným orgánom“ nahrádzajú slovami „a daň uplatnenú alebo vyrubenú pri dovoze tovaru“.
14.
V § 66 ods. 8 písm. a) a ods. 11 písm. a) a v § 67 ods. 5 písm. d) sa za slovo „zaplatenú“ vkladajú slová „colnému úradu alebo ním uplatnenú“.
19.
V § 79 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 78 ods. 1)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vyrubenej colným úradom“.
25.
§ 84 znie:
㤠84
(1)
Daň pri dovoze tovaru vyrubuje colný orgán s výnimkou podľa odseku 2. Daň vyrubená colným orgánom je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.
(2)
Daň pri dovoze tovaru, ktorý je navrhnutý platiteľom na prepustenie do colného režimu podľa § 21 ods. 1 písm. a) až d), colný úrad nevyrubí, ak platiteľ
a)
má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri,
b)
dováža tovar, ktorý použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ,
c)
doviezol v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, tovar, ktorého celková colná hodnota je najmenej 150 000 eur, a ak platiteľ neuskutočnil dovoz tovaru v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo nepodnikal v predchádzajúcom kalendárnom roku, colná hodnota tovaru pri prvom dovoze tovaru v kalendárnom roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, je najmenej 30 000 eur a
d)
nemal daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu k 30. novembru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, a ak platiteľ začal podnikať v kalendárnom roku, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, nemal daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu k poslednému dňu druhého kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vzniká daňová povinnosť pri dovoze tovaru, a colná hodnota dovážaného tovaru je najmenej 30 000 eur; splnenie tejto podmienky je platiteľ povinný preukázať pri prvom dovoze tovaru v kalendárnom roku potvrdením vydaným daňovým úradom.
(3)
Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, je povinný daň pri dovoze tovaru sám vypočítať a uviesť do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.“.
27.
Za § 85k sa vkladá § 85l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85l
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Daň pri dovoze tovaru vyrubenú colným úradom do 31. decembra 2012 platí platiteľ colnému úradu a na jej odpočítanie a opravu sa vzťahuje predpis účinný do 31. decembra 2012.“.
Čl. IX
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
10.
§ 9 znie:
㤠9
K 1. januáru 2012 minister financií Slovenskej republiky určí vnútornú organizačnú štruktúru daňových úradov a zriadi pobočky daňových úradov a kontaktné miesta daňových úradov.“.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2011 okrem čl. I až IV, čl. V bodov 2, 3, 9 až 12, 15, 16, 18, 20 až 24, 26 a 28, čl. VI až VIII a čl. IX bodov 1 až 9 a 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, a okrem čl. V bodov 1, 4 až 8, 13, 14, 17, 19, 25 a 27, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.